Todas as novas

Asuntos tratados: 

 • Proceso selectivo persoal subalterno.
 • Proceso selectivo persoal ordenanza.
 • Decreto de mobilidade do persoal funcionario (decreto de provisión)
 • Outros asuntos: carreira profesional, novas de procesos selectivos, decreto de funcionarización, aplicación do V Convenio ao persoal da Fundación Cidade da Cultura.

PROCESO SELECTIVO SUBALTERNOS

Cambios respecto do borrador da Mesa Xeral:

 • No primeiro exercicio reducen as preguntas de 70 a 60 (20 da parte común e 40 da específica). Cada pregunta contará con tres respostas alternativas.
 • Na fase de concurso, o epígrafe de experiencia profesional contempla:
  • Servizos prestados como persoal funcionario de carreira na agrupación profesional de persoal funcionario subalterno da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, a razón de 0,1 puntos por mes completo de servizos.
  • Servizos prestados como persoal laboral na categoría 003 (ordenanza e outras) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, a razón de 0,1 puntos por mes completo de servizos.
  • Servizos prestados baixo a dependencia de institucións sanitarias do sistema sanitario público dun país da Unión Europea/Espazo Económico Europeo/Suiza valoraranse a razón de 0,05 puntos por mes completo de servizos.
  • O cociente enteiro pasa de 0,06 a 0,1 ou 0,05 segundo corresponda. A puntuación máxima deste epígrafe pasa de 16 a 17 puntos e a puntuación máxima da formación pasa de 4 a 3 puntos.
 • No temario común, redución nos temas 1 e 3, quedando así:
  • Tema 1. A Constitución española de 1978. Títulos Preliminar, I, II e Capítulo 1 do título III.
  • Tema 3. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas: Título Preliminar, I, II e III.

A proposta de criterios de reparto do FAS 2018 presentada pola Dirección Xeral de Función Pública é a novena repetición do que foi a práctica desarticulación do FAS no ano 2011. Naquela convocatoria a Xunta golpeou ao persoal da administración autonómica co recorte de 7.136.392 €, liquidando o Fondo e limitando as axudas a unha única modalidade, a de atención a persoas con discapacidade. Desde aquel ano o persoal da Xunta leva perdidos máis de 57 millóns de euros de masa salarial.

En ningún destes oito últimos exercicios orzamentarios amosou a Xunta a máis mínima intención de reverter eses brutais recortes nos dereitos sociais do persoal. Tampouco se aproveitou ese caixón de xastre no que converteron o acordo de “concertación social” para, non xa presentar un plan de recuperación dese montante que formaba parte da nosa masa salarial, senón nin sequera para restabelecelo neste ano 2019.

Recentemente tense aprobado no Concello de Compostela a súa carreira profesional, a CIG foi pioneira na súa demanda dende hai tempo, e consigueuse un Acordo, como sempre, mellor que o da Xunta de Galiza. Na mesma liña do que defendimos na Xunta, este é un acordo específico de carreira profesional, sen mesturar outros temas, e que permite conquerir melloras laborais ostensibles. Por exemplo:

PRIMEIRA NA FRENTE: É unha carreira integradora; pois recolle a todo o persoal: funcionario de carreira, funcionario interino, laboral fixo ou laboral temporal.

No DOG do 6 de marzo publícan as listas definitivas de persoas admitidas e excluidas aos seguintes procesos selectivos para o ingreso pola quenda de promoción interna nos corpos xerais:

Función Pública enviounos o proxecto de orde sobre o procedemento para o acceso ao réxime extraordinario do grao I do sistema de carreira profesional do persoal empregado público da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza. Descargar.

Temos ata o martes 12 para enviar alegacións. Se queres dicirnos algo, contacta coa CIG.

O procedemento refírese ao persoal funcionario de carreira. E como novidade, xa que o acordo non o prevé ata que se funcionaricen, tamén van incluír ao persoal laboral fixo ao que se lle recoñecerá o grao I de xeito provisional "mentres non se convoquen os procesos de funcionarización", tendo a consideración de pagamento "a conta". Non aprobar a funcionarización suporá a suspensión dos pagamentos, aínda que non se establece de xeito expreso si nese caso terán que devolver os importes cobrados.

Se podíamos considerar como unha chantaxe condicionar a carreira profesional á funcionarización, comezar a pagar de xeito provisional sen levantar a condición segue sendo outra chantaxe, poñendo ademais o caramelo na porta do colexio.

Tanto o persoal funcionario de carreira como o laboral fixo teñen que cumprir unha serie de requisitos que constan no texto da Orde, e que se suavizan con respecto aos fixados no Acordo de concertación, xa que moito persoal non os cumpría, tal e como sinalamos nesta nova.

O persoal funcionario interino, o persoal laboral temporal e indefinido, está excluido deste sistema extraordinario.

A carreira profesional é parte do Acordo de concertación que asinaron CCOO, UGT e o PP de Feijoo, co voto en contra da CIG. O Acordo ten aspectos positivos, pero tamén negativos que ao noso ver non compensan os positivos. Descargar boletín explicativo do Acordo.

No DOG do mércores 27 de febreiro publicouse a Resolución pola que se acorda o peche e a apertura de novas listas para a incorporación de solicitudes para o nomeamento de persoal funcionario interino do corpo de axudantes de carácter facultativo de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia e escala operativa do servizo de  Gardacostas de Galicia, especialidades de patrón e mecánico (Subgrupo C1).

A presentación de solicitude de incorporación nas novas listas é obrigatoria para todos os actuáis integrantes das listas de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia que se pechan. O prazo para a presentación de instancias comeza o día 1 de marzo e rematará o 31 de marzo de 2019, de acordó co establecido no artigo 6.1 do Decreto 37/2006.

As persoas que formularon solicitude de inclusión na escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia, do 1 de marzo oa 15 de xullo de 2018, poderán solicitar a devolución do importe aboado en concepto de taxas por dereito de inscrición no prazo de 4 meses desde a publicación desta resolución no DOG. Para a devolución será necesaria a presentación dun escrito no que a persoa interesada faga constar o nome e apelidos, NIF, número de conta bancaria, localidade e copia cotexada do modelo de autoliquidación de taxas.

Na Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos que tivemos o venres 1/3/2019, o director xeral de función pública informou dunha serie de asuntos que poden ser do teu interese:

Horario de entroido. Será como en anos anteriores. O martes 5 sairase ás 14:00 horas e o mércores 6 entrarase ás 9:00 horas. Publicarano na web de Función Pública.

• Enviarán unha proposta de equivalencias de categorías de laborais a postos de funcionarios. Na semana que vén haberá unha xuntanza. Contemplan a creación dalgunha nova escala. Pretenden deixalo rematado en marzo.

• Enviarán o borrador de decreto de funcionarización a mediados da semana que vén.

No DOG do luns 04/03/2019 publican as ordes de convocatoria dos seguintes procesos selectivos:

- Orde pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na escala de auxiliar do Servizo de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais, subgrupo C2, nas especialidades de emisorista/vixilante fixo/a, bombeiro forestal-condutor motobomba e bombeiro forestal, do corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

- Orde pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala técnica de seguridade e saúde no traballo, especialidades de seguridade no traballo e de hixiene industrial.

- Orde pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na escala técnica de saúde laboral, subgrupo A2, do corpo facultativo de grao medio da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

- Orde pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala superior de seguridade e saúde no traballo, especialidades de seguridade no traballo, de hixiene industrial e de ergonomía e psicosocioloxía aplicada.

- Orde pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na escala superior de saúde laboral, subgrupo A1, do corpo facultativo superior de administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

O prazo para presentar a solicitude é de 20 días hábiles. A forma de acceso é mediante concurso-oposición.

 

Recibimos convocatoria e documentación para a vindeira Comisión de Persoal, que vai ser o mércores 6 de marzo. Os asuntos da Orde do día son:

 • Proposta de orde pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na agrupación profesional de persoal funcionario subalterno. Descargar.
 • Proposta de orde pola que se convoca proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 003 do Grupo V (ordenanza e outras) de persoal laboral fixo. Descargar.
 • Proxecto de decreto polo que se aproba o procedemento de mobilidade do persoal funcionario de carreira da administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza e das entidades públicas instrumentais integrantes do sector público autonómico (Decreto de provisión). Descargar.

Enviou a Dirección Xeral de Función Pública unha proposta de equivalencias entre as categorías profesionais do persoal laboral e as escalas nas que procedería a súa funcionarización.

Temos prazo ata o venres 8 de marzo para presentar alegacións. Podes contactar coa CIG para aportar o que consideres.