Lugo

Por Orde do 4/7/2018, DOG do 13/07/2018, a Consellería de Facenda declara inhábil o mes de agosto para os efectos do cómputo de prazos de diversos procesos selectivos da Xunta de Galiza.

Acompañan a Orde dunha relación dos procesos selectivos afectados.

O luns 9/7/2018 houbo unha xuntanza extraordinaria do Comité de Seguridade e Saúde Laboral da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.

Trátase o catálogo de roupa para o persoal de campo do Servizo de Conservación da Natureza e da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, que foi elaborado polo Grupo de Traballo do CSSL Comité de Seguridade e Saúde Laboral da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.

Especificamente tratáronse as seguintes cuestións:

 • Repasouse a relación e as características das prendas, chegando a conclusión de que un experto en normas UNE revise todo o referente a estas no texto de cara a que estas sexan as actuáis e correspondanse o definido.
 • Coma ainda non se sabe canto presuposto se conta, nin cal e o valor das prendas, os representantes da consellería pediron que se priorizara según as necesidades e cantidade de roupa a entregar por traballador.
 • Ainda que se pediu en moitas das reunions mantidas non foros capaces de concretar se o persoal técnico da conselleria lle van a entregar roupa.
 • Acordouse que esto era o mínimo que se entregaría na seguinte adxudicación:
  ◦ Anorak – Parka 1
  ◦ Chaqueta cortaventos 1
  ◦ Polo manga longa 2
  ◦ Pantalon multipetos 2
  ◦ Botas de inverno 1
  ◦ Chuvasqueiro 1
  ◦ Polo manga curta 2
  ◦ Pantalón multipetos verán 2
  ◦ Botas verán 1
  ◦ Funda de traballo (según necesidades) 1
 • Acordouse entregar a roupa antes de finalizar o ano.

Achegou o IGVS unha proposta de modificación da súa RPT. A proposta ten data do 11/7/2018. Está prevista unha xuntanza para setembro.

Se queres aportar algo, contacta coa CIG.

Pomos á túa disposición a "guía de conciliación" da CIG, actualizada a xullo/2018, coa inclusión dos cambios no permiso de paternidade.

No documento inclúense os seguintes apartados:

 • Permisos, xestións relacionados coa maternidade.
 • Permisos, xestións relacionados coa paternidade.
 • Permiso de lactación.
 • Redución de xornada por coidado de fillas/os e familiares.
 • Redución de xornada por coidado de menores afectados/as por candro e enfermidade grave
 • Excedencia por coidado de crianzas e familiares.
 • Permisos para coidado de familiares con enfermidade.
 • Flexibilidade horaria e outros permisos para conciliar a vida familiar, laboral e persoal.
 • Risco no embarazo e na lactación natural.
 • Acoso sexual e por razón de sexo.
 • Violencia de xénero.
 • Plans, protocolos e medidas de igualdade.
 • Modelos de solicitudes.
 • Propostas da CIG en materia de negociación colectiva con perspectiva de xénero.

Os contidos desta guía están referenciados á lexislación básica. A Lei do emprego público de Galiza mellora algúns puntos concretos. Por poñer un só exemplo, a duración do permiso por parto (16 semanas no Estatuto dos traballadores, 20 semanas na LEPG).

O CIG presentou por rexistro escrito dirixido a Función Pública solicitando a convocatoria urxente da Comisión de seguimento do Acordo de Integración. O motivo son os reiterados incumprimentos por parte da Administración na aplicación do Acordo asinado no mes de febreiro de 2017, especialmente no referido a Listas de substitución e RPT.

O propio Acordo prevía expresamente que no prazo de 3 meses se procedería a incorporación no Rexistro Central de Función Pública da Relación de postos de Traballo do Consorcio así como que se procedería a abrir un prazo extraordinario para a apertura de listas e realizar as contratacións a través do Decreto 37/2006.

Estes incumprimentos reiterados, e a distorsión continua na aplicación dos beneficios do Convenio en canto a horarios, permisos e cursos leváronnos a considerar que se en 15 días non se convoca a Comisión daremos por morto o Acordo e solicitaremos a mediación/arbitraxe prevista na Lei 2/2015 do Emprego Público de Galiza.

 • A CIG presenta unha proposta alternativa e pide sentar a negociar melloras reais.
 • Considera que se debe superar o dito acordo (ver anexo) e falar dunha modernización da Administración galega que sitúe á mesma e ás súas persoas empregadas públicas no século XXI.

A Xunta de Galiza vén de presentar un borrador de acordo de mellora de emprego para impor a suba pactada por CCOO, UGT e CSIF en Madrid do 1,5% + 0,25 a partires de xullo.

Isto a pesares de que o IPC interanual está no mes de xuño no 2,3%, e de que os sindicatos asinantes acaban de acordar co goberno e a patronal que no sector privado a suba mínima sexa de entre o 2%.

Poñemos a túa disposición o Boletín CIG Saúde Laboral, nº 28, publicación en materia de prevención de riscos laborais e saúde laboral elaborado polo Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega.

Descargar boletín.

 • OIT. Informe inicial para a Comisión Mundial sobre o futuro do traballo.
 • Proxecto do novo regulamento da lei de mutuas: un novo paso na destrución de dereitos dos/as traballadores/as.
 • Control da Incapacidade Temporal e Prestacións Económicas.
 • O po de sílice libre entra no cadro de enfermidades profesionais.
 • Avaliación da aplicación práctica das directivas de seguridade e saúde no traballo (SST) no marco da UE.
 • T+55: seguridade e saúde laboral para traballadores/as maiores de 55 anos.

Estamos convocados a unha Comisión de Persoal para o día 3 de xullo. Poñemos a túa disposición a documentación por se queres dicirnos algo. Contactar coa CIG.

Poñemos a túa disposición en formato electrónico o folleto informativo que elaborou a CIG-Autonómica con información do réxime de vacacións, permisos, licenzas, reducións de xornada e incapacidade temporal na Xunta de Galiza. Descargar folleto.

A información está esquematizada e organizada para unha doada consulta, incluíndo os tipos de permisos, licenzas .. , a súa duración, e diferentes observacións de interese.

A EGAP publica no DOG do 26/06/2018 a Resolución pola que convocan actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral de Galiza, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional.

O prazo para presentar solicitudes é de dez días naturais dende o seguinte á publicación (ata o 6 de xullo, inclusive).

A solicitude ten que facerse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñíbel no enderezo https://egap.xunta.gal/matricula