Lugo

Dende a CIG Administración Publica, facemos un chamamento a participación na Folga de Mulleres que tera lugar o 8 de Marzo , no marco dunha xornada internacional de paros e mobilizacións para reivindicar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes nas condicións de traballo, na esfera social e o dereito a vivir sen violencia

Chamamos a secundar este paro de mulleres para seguir reivindicando neste 8 de Marzo que queda moito por facer pola igualdade e por visualizar a contribución de todas as mulleres do mundo . unha folga que permita visibilizar a situación que padecen as mulleres ,para esixir a mellora das súas condicións sociolaborais e a fin das discriminacións laborais (fenda salarial, atrancos nos dereitos de conciliación, acoso laboral , sexual e por razón de sexo e identidade , xornadas parciais , dobre xornada ,etc) mais tamen para que se adopten medidas inmediatas para rematar coa violencia machista(sexual, agresions,feminicidios)

A maiores de aprobar diversos procesos selectivos, nesta Comisión de Persoal tratáronse outros asuntos:

Concursos de traslados

Preguntamos polas previsións de negociación das bases xerais para todos os concursos. Comprométese Función Publica a retomalo ao longo do mes de marzo.

Para convocar os concursos máis inmediatos requiren rematar coa revisión de todas as RPTs (asegura que faltarían dúas ou tres, que poderían quedar aprobadas entre marzo e abril). Non se molla, xa que logo, a dar uns prazos para a negociación e convocatoria dos seguintes concursos de traslados (que na súa previsión serían corpos xerais de funcionarios e grupos IV e V de persoal laboral).

Na Comisión de Persoal do mércores 28 aprobáronse as ordes de convocatoria de varios procesos selectivos, tanto para acceso libre como para promoción interna. A publicación no DOG sería antes de mediados de marzo, data límite para que non caduque algún dos procesos por tratarse de Ofertas de Emprego Pública (OEP) de fai varios anos.

Facendo un resumo moi por riba, a CIG defendeu: fuxir das probas subxectivas (como desenvolvemento escrito de temas, lectura e exames orais) ou alternativamente puntuar con maior peso as probas obxectivas; concurso-oposición; substituír temas por normas legais; procesos áxiles; promoción interna vertical, horizontal e cruzada, do 50% e separada do acceso libre; etc. Se queres información polo miudo contacta coa CIG por internet ou en persoa na túa comarca.

O voto da CIG na Comisión de Persoal foi en contra de todos os procesos de libre e daqueles con exames de temas en promoción interna, e a favor dos de promoción interna con probas obxectivas. UGT votou en contra de todos e o CSIF a favor de todos; o voto de CCOO variou.

No DOG do 28/02/2018 publícase a Resolución do 22 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se acorda o peche e a apertura de novas listas para a incorporación de solicitudes para o nomeamento de persoal funcionario interino do corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Xunta de Galicia, escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo pesqueiros, e do corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Xunta de Galicia, escala de mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros.

O prazo para a presentación das solicitudes de inclusión estará aberto desde o 1 de marzo ata o 15 de xullo de 2018.

As persoas interesadas en inscribirse deberán acreditar estar en posesión dos requisitos establecidos na Orde da Consellería do Mar do 9 de maio de 2011 e cumprir o requisito ao que se refire o artigo 100.2 da Lei orgánica 2/2006.

No DOG do 28 de febreiro publícase a Resolución pola que se fai pública a actualización provisional de méritos correspondente ao ano 2017 das listas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galiza.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180228/AnuncioCA01-210218-0005_gl.html

As persoas interesadas disporán dun prazo de 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta Resolución no DOG, para presentar reclamacións ante a Comisión Permanente (Dirección Xeral da Función Pública, Consellería de Facenda, Edificio Administrativo San Caetano, s/n, Santiago de Compostela)

No DOG de hoxe, 28 de febreiro de 2018, publícase a Resolución de 22 de febreiro, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se acorda o peche e apertura de determinadas listas para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral e funcionario interino da Xunta de Galiza.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180228/AnuncioCA01-210218-0006_gl.html

As persoas interesadas poderán presentar solicitude de inclusión no período comprendido entre o 1 de marzo e o 15 de xullo de 2018 (anexo III).

O estado, aberto ou pechado para a incorporación de novas solicitudes, no que se atopa cada lista poderá consultarse no portal web corporativo da Xunta de Galiza, https://www.xunta.gal/funcion-publica/contratacion-temporal/xeracion-de-solicitudes.

A CIG ven de recorrer a orde da Consellaría de Facenda mediante a que se designou o tribunal que vai xulgar o proceso selectivo de acceso ao Corpo facultativo superior do subgrupo A1, escala de veterinarios.

Das cinco persoas nomeadas como membros dese tribunal, tres delas (o presidente e dous vogais) son veterinarios. As outras dúas (a secretaria e unha vogal) son funcionarias do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza.

Isto vulnera gravemente o Decreto 364/1995 que regula o ingrso de persoal e a provisión de postos de traballo. Do mesmo xeito tamén se ven vulneradas as instrucións relativas ao funcionamento e actuación dos tribunais de selección que din, expresamente que ‘Os tribunais que xulguen as probas selectivas relativas a persoal funcionario non poderán estar compostos maioritariamente por funcionarios/as dos corpos ou escalas de que se trate. Así mesmo, ningún membro terá titulación inferior á esixida para ser admitido/a ás probas’.

A esixencia de que os tribunais non estean compostos maioritariamente por persoal funcionario do corpo ou escala de que se trate o proceso selectivo é un elemento que a propia Xunta de Galiza asume como concreción dos principios de imparcialidade e profesionalidade , estabelecido tanto la Lei de emprego público de Galiza como no EBEP e constitúe unha garantía de transparencia para os aspirantes.

Dende a CIG presentamos este recurso para dar cumprimento da lexislación vixente e para garantir a confianza dos aspirantes ao proceso selectivo e para garantir a transparencia, igualdade, imparcialiade e profesionalidade do tribunal.

A CIG-Autonómica esixe a Función Pública que deixe de lado as chapuzas ás que nos ten habituados e proceda a corrixir este grave erro que podería ter consecuencias grandísimas para todas as persoas aspirantes xa que podería provocar a anulación do proceso selectivo e que o faga o máis axiña posíbel para que sexa posíbel manter as datas de exame anunciadas pola propia administración.

Este pasado martes, 20/02/2018, debateuse no Parlamento de Galiza a proposición de Lei, presentada pola organización política EN MAREA para a derrogación da Lei 1/2012, de medidas temporais do emprego público de Galiza.

Esta proposición de lei é a continuidade das accións seguidas, ano tras ano, na que nos reunimos cos partidos políticos do Parlamento, incluso co PP, para a derrogación desta Lei e a non inclusión nos orzamento anuais da suspensión do artigo 19 do Convenio Colectivo.

Informan de Función Pública que o vindeiro día 28 de febrero publicaranse en DOG as seguintes resolucións de listas de contratación temporal:

  • Actualización de méritos ano 2017.
  • Acordo das consellerías de Facenda e Medio Rural de encomenda de xestión de listas á Consellería de Medio Rural.
  • Apertura do prazo de inclusión en listas.

A CIG, xuntamente con CCOO, UXT e CSIF, presentou demanda de conflito colectivo pola modificación substancial das condicións de traballo nos centros de Cultura; conflito que afecta ao persoal laboral dos arquivos, bibliotecas e museos.

Aínda que o persoal funcionario carece deste instrumento que é o conflito colectivo, e polo tanto non podemos actuar do mesmo xeito, dende a CIG temos claro que de gañalo co persoal laboral habería que estender os efectos ao persoal funcionario.