Novas por contido

Na proposta de modificación da RPT da Consellaría de Economía e Industria e da Axencia Galega de Innovación chama a atención a pretensión de incluír como mérito a titulación en Dereito para unha Xefatura de Servizo de Administración Industria e un posto base A1 e como requisito indispensábel para 1 Xefatura de Sección de Xestión e 2 Xefaturas de Sección Adminsitrativa sen ningunha xustificación para elo.

Pero aínda é máis chamativo o sistema que queren usar para saltarse a limitación de incremento de gasto e subir o nivel dunha praza de “letrado asesor” do 28 ao 30 mediante a argucia de amortizar a praza de “letrado asesor” e crear outra de “asesor xurídico”, naturalmente na mesma unidade e cos mesmos cometidos.

Son “innovadores” na introducción de sistemas de provisión de postos mediante fórmulas totalmente arbitrarias e contrarias á igualdade de oportunidades e transparencia. Na proposta de RPT da Axencia Galega de Innovación Introducen o persoal de alta dirección, cando esta figura aparece no Anteproxecto de Lei do Emprego Público de Galiza, que aínda non está nin siquera en trámite parlamentario. E na RPT da Consellaría introducen o “concurso específico”.

Parécenos como pouco precipitado propoñer un sistema de provisión, que aínda que aparece citado no decreto de provisións, non está definido nin desenvolto nin se utilizou nunca e que si aparece desenvolto no Anteproxecto de Lei do Emprego Público de Galiza, pero que polo de agora só é un anteproxecto.

Os representantes da Consellaría din que foi Función Pública quen lles indicou que propuxeran este sistema de provisión para a Xefatura de Sección de Habilitación e Persoal. Isto é máis grave, Función Pública está animando ás consellarías a utilizar un sistema de provisión cuxo desenvolvemento aínda non foi aprobado polo Parlamento.