Dacordo coa comunicación da Conselleria do Medio Rural e do Mar ás organizacións sindicais, veñen de notificarlle ás Xefaturas Territoriais as instrucións para proceder ao aboamento das horas realizadas en horario nocturno polo persoal do SPDCIF cunha regularidade trimestral.

Deste maneira, as horas nocturnas que se fagan nos meses de Xaneiro, Febreiro e Marzo deste ano, serán certificadas no mes de Abril e aboadas na nómina de Maio, e así sucesivamente.

Ademáis, teñen previsto o aboamento das horas nocturnas realizadas nos meses de Outubro, Novembro e Decembro de 2013, na nómina de Marzo.

Co fin de facilitar a información aos traballadores e traballadoras do SPDCIF sobre as horas nocturnas certificadas, estas certificacións estarán asinadas e co visto e prace do Xefe Territorial a disposición do persoal nos Distritos Forestais de pertenza a partir do mes seguinte en que se certifiquen.