Novas por contido

A Consellería de Facenda formalizou unha póliza de seguro cuxo obxecto é a cobertura dos riscos de accidentes do persoal da Administración da Comunidade Autónoma que se defina como asegurado.
A Compañía indemnizará en caso de falecemento, incapacidade permanente total, incapacidade permanente absoluta, gran invalidez ou invalidez parcial, en todas as continxencias derivadas de enfermidade profesional ou calquera accidente (Laboral ou non laboral que non estea expresamente excluído pola póliza) sufrido durante as 24 horas do día polo Asegurado e en calquera parte do mundo.
Adicionalmente a póliza establece a posibilidade da contratación dun seguro de vida e outro de accidentes, voluntario, para o persoal amparado pola mencionada póliza. Esta adhesión voluntaria é totalmente independente da póliza da que é tomadora a Consellería de Facenda. Para calquera trámite, os interesados poden poñerse en contacto coa corredoría de seguros intermediaria na póliza: AON GIL Y CARVAJAL, SAU, CORREDURÍA DE SEGUROS, no correo-e:

adhesionvoluntaria.xunta@aon.es teléfono: 981216013

Persoal Asegurado:

Compoñen o colectivo asegurado o persoal de:

A) A Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.
B) As entidades públicas instrumentais definidas no artigo 45 a) da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración Xeral e do sector público autonómico de Galicia e as entidades ás que fan referencia os puntos 3, 4 e 5 da disposición transitoria terceira da citada lei.

Artigo 45. Ámbito subxectivo.
As previsións do presente título aplicaranse ás seguintes entidades autonómicas:
a) Entidades públicas instrumentais:
Organismos autónomos.
Axencias públicas autonómicas.
Entidades públicas empresariais.
Consorcios autonómicos. (Ou persoal dous Consorcios Administrativos está excluídos expresamente non PPT).”

Disposición transitoria terceira.
Entidades instrumentais creadas con anterioridade á entrada en vigor da presente lei. ...
3. As normas de organización e funcionamento e os estatutos da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística adecuaranse ao disposto na presente lei para os consorcios autonómicos, e modificarán, no seu caso, a súa denominación, a proposta conxunta dos titulares das consellerías competentes en materia de administración pública e de facenda.
4. As normas de organización e funcionamento e os estatutos de Portos de Galicia e da Compañía de Radio-Televisión de Galicia adecuaranse ao disposto na presente lei para as entidades públicas empresariais, a proposta conxunta dos titulares das consellerías competentes en materia de administración pública e de facenda, e modificarán, no seu caso, as súas denominacións.
5. As normas de organización e funcionamento e os estatutos do Instituto Galego de Promoción Económica, do Instituto Enerxético de Galicia, da Axencia Galega de Emerxencias, da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño, do Instituto Galego de Calidade Alimentaria e do Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable adecuaranse ao disposto na presente lei para as axencias públicas autonómicas, a proposta conxunta dos titulares das consellerías competentes en materia de administración pública e de facenda.”

C) As entidades públicas instrumentais de consulta e asesoramento recollidas na disposición adicional sexta punto 2 da citada Lei 16/2010, do 17 de decembro, tendo en conta que o ámbito subxectivo esténdese tamén a aquelas entidades que xa á entrada en vigor da lei 16/2010, tiñan recoñecidas esa independencia funcional.


Disposición adicional sexta. Réxime xurídico de determinados organismos.
2. As entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento ás cales, a partir da entrada en vigor da presente lei, recoñézaselles expresamente por unha lei a independencia funcional ou unha especial autonomía respecto da Xunta de Galicia rexeranse pola súa normativa específica nos aspectos precisos para facer plenamente efectiva dita independencia ou autonomía. Nos demais extremos axustarán a súa regulación ás prescricións da presente lei relativas aos organismos autónomos.


Non terá a condición de asegurado o persoal dos consorcios administrativos.

Considerase incluído na póliza o persoal funcionario, eventual, interino e laboral e todas as persoas que presten servizo ou realicen traballos para a Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, e das entidades citadas anteriormente en réxime de colaboración, voluntariado, bolseiro, traballadores con contratos en prácticas ou de formación, prestación social e prestación civil.

A totalidade do persoal (87.000 persoas aproximadamente) está incluído na póliza, calquera que sexa a natureza xurídica da súa vinculación coa Administración, e independentemente da situación na que se atopen (en alta laboral, en incapacidade temporal, en proceso de recoñecemento de incapacidade permanente, en situación de suspensión de contrato por calquera das circunstancias previstas na lexislación, etc.).

A inclusión na póliza será automática para todo o colectivo asegurado.

Para a consideración, a efectos da póliza, dunha persoa como membro do grupo asegurado será proba suficiente unha certificación de tal extremo expedida pola administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, e/ou polas entidades instrumentais do sector público autonómico aseguradas.

No caso de continxencias, ou derivadas, de accidente ou enfermidade profesional, a certificación como membro do grupo asegurado, debe referirse á data do sinistro.

Garantías e capitais asegurados:

  • Falecemento por calquera accidente (Non ten por que ser de traballo) ou por enfermidade profesional, producido inmediatamente ou no transcurso dos 5 anos seguintes a data de ocorrencia do mesmo: 45.000 €
    Se o falecemento se produce con posterioridade aos cinco anos, deberase acreditar fidedignamente que o falecemento é como consecuencia do devandito accidente.
  • Gran Invalidez, Incapacidade Permanente Absoluta para calquera profesión ou oficio ou Incapacidade Permanente Total para a profesión habitual, por enfermidade profesional ou por calquera accidente: 45.000€, non acumulativos.
  • Incapacidade Permanente Parcial por enfermidade profesional ou por calquera accidente: Segundo o baremo do Anexo II da póliza, a aplicar sobre 45.000€. A percepción desta prestación non supoñerá a extinción da cobertura do asegurado.
  • Gastos de cadeira de rodas, en caso de Gran Invalidez e Incapacidade Permanente Absoluta para calquera profesión ou oficio: Máximo 2.500€.
  • Gastos de adaptación do vehículo, en caso de Gran Invalidez e Incapacidade Permanente Absoluta para calquera profesión ou oficio: Máximo 2.500€.
  • Gastos de adaptación da vivenda habitual, en caso de Gran Invalidez: Máximo 12.000€.

Inclúese expresamente na cobertura desta póliza o infarto de miocardio, o infarto cerebral e calquera enfermidade vascular, aínda que non sexan declarados como accidente laboral polos organismos oficiais e xurisdicionais competentes.

A cobertura das garantías aseguradas outorgarase para todos os riscos cubertos pola póliza, sen limitación de idade e en calquera lugar do mundo, durante as 24 horas do día e calquera día da semana. No suposto de cesamento da pertenza ao colectivo asegurado, por calquera causa, conservaranse os dereitos que se deriven de enfermidades ou accidentes ocorridos durante a súa pertenza ao mesmo. Igualmente queda tamén asegurado todo o persoal con minusvalía. Non se indemnizará a este persoal pola súa minusvalía previa, pero si terá plena cobertura polo resto de circunstancias ou continxencias.

Non se exclúe a cobertura de enfermidades profesionais ou accidentes, xeradas ou acontecidos con anterioridade á entrada en vigor da póliza.

Prazo para solicitar a indemnización.

As indemnizacións poden solicitarse no transcurso dos 5 anos seguintes a contar dende a data do accidente ou do recoñecemento da incapacidade permanente ou da enfermidade profesional.

Criterios sobre prazos.

1. Para Falecemento por causa accidental ou por enfermidade profesional:

a. Persoal fixo ou funcionario de carreira: A data de sinistro é a data de falecemento.
b. Persoal eventual, temporal, interino ou fixo descontinuo: A data de sinistro será a data do accidente ou a data do primeiro diagnóstico da enfermidade profesional.

2. Para Gran Invalidez, Incapacidade Permanente Absoluta, Incapacidade Permanente Total ou Incapacidade Permanente Parcial derivadas de accidente ou enfermidade profesional:

a. Persoal fixo ou funcionario de carreira: A data do sinistro será a data de efectos económicos ditaminada na Resolución ou Sentenza do organismo competente, pola que se outorga ou recoñece a invalidez ou incapacidade.
b. Persoal eventual, temporal, interino ou fixo descontinuo: A data de sinistro será a data do accidente ou a data do primeiro diagnóstico da enfermidade profesional.

Persoas beneficiarias:

En caso de Incapacidade Permanente por accidente, enfermidade profesional ou de calquera outra continxencia amparada por esta póliza, será beneficiario o propio asegurado.

En caso de falecemento do asegurado rexerá a orde de prelación preferente e excluínte, establecida pola póliza, que se indica a continuación:

1. Cónxuxe non separado ou parella de feito legalmente rexistrada.
2. Fillos, descendentes e menores en acollemento, por partes iguais.
3. Pais ou ascendentes, por partes iguais.
4. Irmáns por partes iguais.
5. Herdeiros legais.

Esta prelación pode ser modificada polo persoal asegurado (Non polas persoas beneficiarias) cumprimentando o boletín que aparece como Modelo III no Manual de Procedemento, que está colgado, xunto coa póliza, non enlace que se indica abaixo en mais información. Remitindo directamente, dito Modelo III, á compañía a través da corredoría de seguros: AON GIL Y CARVAJAL, SAU, CORREDURÍA DE SEGUROS.

Solicitudes:

Calquera persoa pertencente ao colectivo asegurado que desexe comunicar un sinistro, deberá remitir os partes do sinistro ao centro de traballo onde prestaba servizos o suposto beneficiario. Dende este centro comunicarase o novo sinistro á unidade responsable de dar de alta os sinistros que hai en cada Consellería (Servizo de persoal dependente da Secretaría Xeral Técnica. Servizos centrais de cada consellería en Santiago), que introducirá a correspondente comunicación de sinistro na aplicación informática Sistema de Xestión de Riscos, elaborada polo CIXTEC.

Para dar de alta os sinistros utilizaranse os Modelo I (parte de sinistro) e Modelo II (autorización de tratamento informático dos datos) do Manual de Procedemento, acompañados da documentación necesaria en cada caso, indicada no propio Manual de Procedemento. Unha vez que se introducen os datos no Sistema de Xestión de Riscos, este xéralle un número de referencia que lle servirá ao remitente para poder facer un seguimento do expediente (Expl: SAP/2020/0001).

Para iniciar a comunicación inicial dun sinistro é necesario achegar como mínimo a seguinte documentación:

1. Certificado de Pertenza ao colectivo asegurado
2. Modelos I e II

Mais información:
No seguinte enlace pódese consultar a Póliza completa e o Manual de Procedemento:

http://www.conselleriadefacenda.es/areas-tematicas/patrimonio/mais-infromacion/manuais-en-materia-de-seguros

O responsable do contrato, de acordo co prego de condicións, é o Servizo de Xestión de Riscos e Seguros da Subdirección Xeral do Patrimonio, cuxos teléfonos para información son os seguintes: 981-544152/54