Novas por contido

O DOG do día 26 de febreiro de 2010 publica as resolucións polas que:

 • Se acorda o peche e a apertura das listas para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia e o nomeamento de persoal interino correspondente a determinados grupos, categorías, corpos e escalas, e se adapta a forma de presentar as solicitudes.
 • Se fai pública a actualización provisional de méritos correspondentes ao ano 2009 das listas para a cobertura, con carácter transitorio, de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia.

Apertura do prazo de inscrición:

 1. Prazo : entre o 1 de marzo e o 15 de xullo
 2. Só se poden presentar solicitudes para as categorías que estean abertas (consultar DOG)
 3. A solicitude será telemática dende a páxina www.xunta.es
 4. Non é necesario presentar copia do D.N.I. se a persoa interesada manifesta o seu consentimento expreso, que deberá constar na mesma solicitude, para que o órgano competente poida acceder á comprobación dos seus datos de identidade.
 5.  Documentación que hai que presentar:
  • solicitude debidamente cuberta
  • impreso de pago de taxas ( 16,93€). Estarán exentos do pagamento :
   • persoas con minusvalía igual ou superior ao 33% ( debe acreditarse coa fotocopia compulsada do certificado de discapacidade)
   • familias numerosas de clase especial. O resto das categorías pagan o 50%. acreditarase coa copia compulsada do título de familia numerosa.
   • parados dende alomenos o 1 de xaneiro de 2010 e con rentas inferiores ao SMI ( 633,30€/mes). Acreditarase coa certificación da oficina de emprego.
  • fotocopia compulsada do grado de coñecemento do idioma galego
  • fotocopia compulsada na que se acredite a titulación e demais requisitos ( si os hai) da lista.


Listas provisionais de actualización de méritos:

 1. Publícanse as listas coas novas puntuacións correspondentes as servizos prestados no ano 2009.
 2. 10 días hábiles para alegaciuóns/reclamacións (remata o 10 de marzo)

Outras novas recentes

Luns, 29 Novembro 2021

Borradores de procesos selectivos: A1-Informática e C1-Gardacostas

A Dirección Xeral de Función Pública achegounos os borradores das convocatorias dos seguintes procesos selectivos: A1-Escala de sistemas e tecnoloxía da información. Son 16 prazas da OEP do 2021, de acceso libre mediante o sistema selectivo de oposición. Descargar. C1-Escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galiza. Son 22 prazas das OEP 2018 (10) e 2021 (12), das que...
Luns, 29 Novembro 2021

Reunión co DX de Ordenación e Planificación Forestal. 24/11/2021

O DXOPF da Consellería de Medio Rural ten que acceder a reunirse ca CIG despois da presión exercida polos representantes dos traballadores Despois de mais de 1 ano solicitando varias reunións co director xeral, onde poder tratar diversos temas que atinxen tanto o bon funcionamento da Administración, como que o administrado teña un trato mais próximo a Administración e...