Ourense

O director xeral de función pública convocou Mesa Xeral de Empregados Públicos para o mércores 17/10/2018 para tratar o anteproxecto de lei de orzamentos do 2019 e o anteproxecto de lei de medidas (lei de acompañamento).

Para tratar os asuntos que van á Mesa Xeral, fomos convocados a unha xuntanza previa o luns 15. Entregáronos na xuntanza un documento de 6 páxinas con modificacións da Lei de emprego público de Galiza. Ante a protesta da CIG limitáronse a convidarnos a que presentásemos achegas, se queremos, antes das dúas da tarde do martes 16 e "estudarán" se son tidas en conta para a Mesa Xeral do 17. Din que están "abertos a negociar" [sic]. Esquecéndose de que tiveron meses antes para convocarnos e negociar, en realidade o que fan é apurar os tempos e utilizar a chantaxe de que se nos retrasamos “non entra nos presupostos”.

A falta de respecto ao proceso negociador, tanto polo manexo dos tempos, o xesto riseiro do Director Xeral, as múltiples alusións ao II Acordo Estatal (asinado en Madrid por CCOO, UGT e CSIF) que lle fixo ao resto das organizacións sindicais como si ao ter xa aceptado as medidas en Madrid aforrabamos a negociación aquí... Todo isto fixo que ao saír da xuntanza tiveramos unha vez máis, a sensación de falta de seriedade e insulto a negociación colectiva. En definitiva, van a tentar cumprir o mínimo legal e o visten de negociación.

O Tribunal Supremo ven de confirmar nunha sentenza que “as prestacións públicas por maternidade percibidas da Seguridade Social están exentas do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas”, fixando esta exención como doutrina legal.

Como reclamar?

Na CIG-Autonómica animámoste a reclamar e pomos a túa disposición os modelos necesarios para realizar a solicitude de devolución. Con todo, hai que ter en conta que nos vindeiros días a Axencia Tributaria disporá na súa web dun sistema telemático de recadación do IRPF das maternidades o que vai ser máis rápido.

No DOG do martes 9 de outubro publícase a Resolución pola que se convoca o concurso de traslados de persoal funcionario da escala de saúde pública e administración sanitaria (Lei 17/1989).

Este concurso ven con catro anos de retraso: en decembro de 2013 os sindicatos e Administración pactamos un plan de reordenación dos laboratorios de saúde pública, pacto que implicaba un concurso de traslados no prazo de seis meses. Pero tiveron que pasar catro anos máis, e media ducia de borradores ata que por fin, aparece no DOG.

Para a CIG, é inaceptable que das dúas escalas sanitarias existentes, quedase excluida unha delas (escala de atención primaria e especializada). En canto ao baremo, é moi mellorable, pechandose en banda a Administración nalgúns aspectos.

Queremos engadir que estamos a falar duns postos que levan moitos anos sen proceso selectivo polo que a CIG solicitou, xa dende un principio da negociación, que se convocase oferta de emprego simultaneamente ao concurso de traslados, petición que non foi recollida polos nosos interlocutores.

Despois de meses e meses de inxustificados adiamentos, o concurso pasou pola Comisión de Persoal a finais de xuño e foi aprobado co voto en contra de todos os sindicatos. Nese momento dixeran que sería publicado na primeira quincena de setembro. Tivemos que agardar ao 9 de outubro.

Dos demáis concursos, seguimos igual: NADA.

“Los funcionarios de la Xunta cogen trece días de permiso al semestre sin contar las vacaciones”. Faro de Vigo 1/10/2018

Comezamos a semana cunha nota do Faro de Vigo deixando claro que o persoal funcionario da Xunta ten moitos permisos, privilexios ou que se “colle días”, é dicir, que son uns escaqueados ou mangantes.

Esa é a primeira conclusión que sacamos da nova do Faro se non nos decatamos de que o tratamento dos datos e torticeiro e irreal, pois para o “absentismo” deben calcularse as baixas (accidentes laborais ou IT) e non os “moscosos” ou as vacacións, por exemplo.

Achéganos función pública o borrador do anteproxecto da Lei de Administración Dixital de Galiza.

Esta lei ten varios artigos que afectan directamente a todos os traballadores da administración en Galiza. Senta as bases para definir as competencias dixitais “desexables” do persoal empregado público, tomando como referencia o marco galego de competencias dixitais baseado no DIGCOMP pero adaptado ás súas peculiaridades co establecemento de cinco áreas de competencia dixital, agrupadas en tres niveis de dominio previstos para cada competencia: básico, intermedio e avanzado. Posteriormente desenvolverán un itinerario formativo para adquirir os diferentes niveis da competencia dixital.

Un helicóptero Augusta Bel 412 Grifón ten o seu helibalde limitado a algo menos de 1.000 litros cando o prego de condicións técnicas que rexe o contrato é de 1.300.

Ademais do anterior o citado helicóptero non ten ningún tipo de escaleira ou peldaño para que poida subir a brigada ao aparato o que produce que teñan que superar unha distancia vertical de 96 cm o que pode supoñer riscos e lesións ademais de dificultar as operacións de embarque e desembarque dos integrandes da brigada helitransportada podendo dar lugar a potenciais accidentes de traballo.

O helicóptero, de máis de 30 anos de antigüidade, pertence a empresa UTE-INAER Galicia (actualmente Babcock/Consultoría Natutecnia, S.L.) que acumula numerosas irregularidades que xa temos denunciado dende a CIG-Autonómica.

A CIG ven de solicitalle á Consellaría do Medio Rural que se tomen as medidas oportunas para que a empresa solucione o problema da carencia da escaleira para subir ao elecóptero e a correspondente sanción ou, no seu caso, a rescisión do contrato por incumprimento reiterado das prescricións técnicas do contrato no tocante á capacidade do helibalde.

A CIG-Autonómica ven de solicitar novamente a rescisión do contrato a Inaer Galicia (actualmente Babcock/Consultoría Natutecnia, S.L.) por incumprimento reiterado das prescricións técnicas que rexen o contrato de prestacións de servizos dos helicóptoros de loita contra os lumes.

A CIG indica que a empresa ten un contrato dun helicóptero e brigada, con destino no SPDCIF para os anos 2015, 2016, 2017 e prorrogado ate o 2019 con destino na base de Toén en Ourense pero a empresa concesionaria leva dende o mes de xullo de 2017 sen o helicóptero Puma matrícula EC-JYP obxecto do contrato e foi substituído por outro superpuma AS332L2.

Que o helicóptero substituto ten un helibalde limitado a unha capacidade de soamente 2.200 litros cando o artigo 2.2 do prego de prescricións técnicas que rexen a contratación esixe "un helibalde cunha capacidade mínima de 2.400 litros". A base non conta, tampouco cun helibalde de reposto, e ademais podería ter unha capacidade de carga en eslinga 3.500 litros ao tratarse dun aparato coa potencia suficiente.

Por todas estas irregularidades a CIG-Autonómica ven de solicitar a rescisión do contrato á empresa Inaer Galicia (actualmente Babcock/Consultoría Natutecnia, S.L.) por unha irregularidade que se ven a acumular ás numerosas máis que ten denunciado este sindicato.

Facendo unha declaración de intencións en toda regra, a recentemente nomeada conselleira de Política Social, Fabiola García Martínez quixo homenaxear o Día Internacional dos Maiores e non tivo mellor ocorrencia que facelo visitando o luns 1 de outubro a residencia de maiores privada DomusVi, en Ribeira.

DomusVi é unha das 163 residencias de anciáns e de atención diúrna pertencentes a un grupo internacional, segundo din no seu web, “a maior rede de centros e servizos de atención ás persoas”.

A conselleira ten todo o dereito a visitar o que considere, pero por se o esqueceu, lembrámoslle que a consellería que dirixe dispón dunha rede pública de residencias de maiores e ben puido comezar as súas visitas por facelo a un centro de xestión pública.

Así, de paso, podería coñecer de primeira man as carencias en materia de persoal e medios así como os excesos que se producen nos seus centros.

Ai Fabiola, Fabiola, que mal comezas..!

Publicada no DOG do 1/10/2018 a Resolución pola que se publican as listas provisionais de axudas aprobadas e denegadas do FAS-2017 relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade para o persoal da Administración da Xunta de Galiza.

As persoas interesadas dispoñen de dez días hábiles para reclamar e emendar defectos.

A Lei 1/2012, de medidas temporais no emprego público de Galiza, suspendera o Fondo de Acción Social agás as axudas por persoas discapacitadas. Xa pasaron anos e o goberno de Feijoo mantén no tempo as medidas temporais (e iso que din que "la crisis es historia"). A CIG reclama a derrogación da Lei de medidas temporais e a restauración de todas as liñas de axuda que tiñamos no FAS e por un importe do 1% da masa salarial.

A Xunta de Galiza preséntanos unha nova proposta case sen variación respecto as anteriores, unicamente cun pequeno trasvase da masa salarial da produtividade ao complemento específico (60 €/mes en 3 anos), como consecuencia das medidas de presión exercidas polo persoal afectado, en folga indefinida convocada por CIG e UGT, dende o 1 de agosto. Porén a dirección xeral de Función Pública e as consellerías non atenden ás propostas de acción social e mellora do servizo e seguen intentando paliar a falla de persoal con “mobilidade funcional” entre consellerías.

Dende a CIG voltamos a esixir a negociación destas condicións de traballo con multitude de propostas no documento de alegacións, para o que compre:

  • Posibilitar a conciliación persoal, familiar e laboral coa flexibilización horaria.
  • Instar o estudo para a aplicación dos coeficientes redutores para a xubilación.
  • Limitar a mobilidade funcional que evite o desmantelamento efectivo do servizo de conservación e minimice a vinculación entre incendios e retribución extraordinaria (produtividade) coa creación de persoal mercenario ao servizo da extinción. Dignificar todas as tarefas que se realizan sen prexuízos, moitas cunha esixencia física ou estres equiparable a dirección técnica de extinción (DTE).
  • Atender as propostas organizativas nas adaptacións por razón de saúde.
  • Regular no acordo a segunda actividade.
  • Aumentar o cadro de persoal nas que como mínimo deben vir na RPT as prazas comprometidas polo Presidente da Xunta no Parlamento de Galiza e as BIIF.
  • Continuar co proceso acordado para o grupo B, axentes técnicos en xestión ambiental.
  • Revisar os protocolos de vixilancia da saúde aplicados e traballar nun catálogo de enfermidades profesionais.

CONTIGO E COA CIG, A LOITA CONTINÚA!!