Ourense

Este pasado martes, 20/02/2018, debateuse no Parlamento de Galiza a proposición de Lei, presentada pola organización política EN MAREA para a derrogación da Lei 1/2012, de medidas temporais do emprego público de Galiza.

Esta proposición de lei é a continuidade das accións seguidas, ano tras ano, na que nos reunimos cos partidos políticos do Parlamento, incluso co PP, para a derrogación desta Lei e a non inclusión nos orzamento anuais da suspensión do artigo 19 do Convenio Colectivo.

A CIG, xuntamente con CCOO, UXT e CSIF, presentou demanda de conflito colectivo pola modificación substancial das condicións de traballo nos centros de Cultura; conflito que afecta ao persoal laboral dos arquivos, bibliotecas e museos.

Aínda que o persoal funcionario carece deste instrumento que é o conflito colectivo, e polo tanto non podemos actuar do mesmo xeito, dende a CIG temos claro que de gañalo co persoal laboral habería que estender os efectos ao persoal funcionario.

A Xunta de Galiza ven de perder no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza o recurso de apelación interposto por eles contra unha sentenza gañada pola CIG confirmando a mesma e deixando sen efectos as ordes dadas polas xefaturas territoriais referentes a elaboración de menús, recepción de mercancías e elaboración de pedidos diarios, deixando claro que serian funcións do persoal de cociña.

Segundo este Tribunal a recollida dos pedidos e subministros é unha tarefa que debe quedar reservada con carácter exclusivo ao persoal de cociña, pois con eles van elaborar os menús programados pola dirección do centro de acordo ás directrices do Consello Escolar.

Pero para as delegacións territoriais da Consellería de Educación que levan dende anos atrás enviando escritos aos centros con comedor propio esa tarefa non é dos oficiais 2º de cociña e requiren ás direccións que “...de xeito inmediato, releve á oficial 2ª de cociña do seu centro do desempeño das funcións que corresponden a outro persoal con responsabilidade na organización do comedor...” entre elas as de “Recepción e control de mercadoría”.

Pois ben, si para o TSXG é función exclusiva do persoal de cociña e para Educación non é función das/os oficiais 2º de cociña, máis claro auga: é función dos oficiais 1ª.

E por iso a CIG ven de solicitar á Consellería de Educación unha xuntanza o máis axiña posible para aclarar e proceder á reclasificación dos cociñeiros/as, posto que os traballos a realizar despois do ditaminado na sentenza do TSXG corresponderían aos de Oficial/a de 1ª cociña (grupo III, categoría 65), como recoñecen as xefaturas territoriais.

No DOG do martes 20 de febreiro de 2018 publícase unha resolución da EGAP pola que se convocan, as actividades de formación continua en materia de idiomas para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galicia, da Administración de xustiza, das entidades locais e de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo).

As solicitudes de participación nas actividades formativas só se poderán realizar mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo https://egap.xunta.gal/matricula, desde as 8.00 horas do 21 de febreiro de 2018  e ata as 23.55 horas do 2 de marzo de 2018. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

A CIG presentou unha denuncia perante Inspeción de Traballo e Seguridade Social de Ourense denunciando que a AMTEGA se nega a aplicar as medidas contempladas no Plan de Acción.

No Departamento Provincial de Ourense da AMTEGA ubicado no Edificio Administrativo da Xunta en Ourense, prestan servizo 12 traballadores da AMTEGA e 2 persoas de asistencia técnica externa da empresa Plexus. Non se respectan as medidas  preventivas mínimas que garantan a seguridade, a saúde e a propia vida das persoas que nel se encontran, ben sexan traballadores, ben sexan visitas externas (outros empregados públicos).

O venres 16 recibimos convocatoria e documentación para unha Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos, que vai ser o mércores 21/02/2018. Poñemos a túa disposición os novos borradores de diversos procesos selectivos. Para que queden definitivamente aprobados faltaría que o enviasen á Comisión de Persoal.

Tamén vai á Mesa Xeral unha proposta de modificación da RPT do AGADIC.

No DOG do  Venres 16 de febreiro de 2018 publícase unha resolución da EGAP pola que se convocan, de xeito conxunto, as actividades formativas que compoñen o Plan formativo ofimático de Galicia para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galicia, da Administración de xustiza, das entidades locais e persoal de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo).

O certificado expedido pola EGAP que acredite a superación das actividades formativas que compoñen o Plan formativo ofimático de Galicia permitirá obter a certificación galega de competencias dixitais en ofimática (CODIX), nos termos previstos no Decreto 218/2011, do 17 de novembro, polo que se regula a certificación galega de competencias dixitais en ofimática.

No DOG do Mércores 14 de febreiro de 2018 publícase unha resolución da EGAP pola que se convocan as actividades de formación continua, correspondentes ao primeiro semestre, para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional.

As actividades formativas obxecto desta convocatoria impartiranse en modalidades de teleformación, presencial e mixta.

Os cursos de ofimática, idiomas, do programa de autoformación e os que correspondan ao segundo semestre do ano que aparecen reflectidos no plan de formación continua serán obxecto de convocatoria independente.

O prazo de presentación de solicitudes será de dez días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

As solicitudes de participación nas actividades formativas só se poderán realizar mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo https://egap.xunta.gal/matricula desde as 8.00 do 15 de febreiro de 2018 e ata as 23.55 horas do 24 de febreiro de 2018. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

O número máximo de cursos que se poden solicitar durante o prazo de presentación de solicitudes limítase a cinco.

Serán obxecto dunha convocatoria extraordinaria aqueles cursos que rexistren maior número de solicitudes. 

Segundo a información que envían dende algún dos sindicatos asinantes do Acordo de Estabilización, estes tiveron unha xuntanza con Función Pública, da que só CSIF da información, e na que se comezou a determinar que postos de traballo entran dentro dos requisitos do Acordo de Estabilización.

Dende a CIG denunciamos este tipo de reunións “segredas” e xa puxemos en mans da nosa Asesoría Xurídica esta cuestión.

Se asine ou non un acordo, o sindicato maioritario no ámbito da Función Pública galega ten que estar presente para que estas non sexan reunións ocultas e para que non se vulnere o establecido no Título III do EBEP, e VII da LEPG, así como o V Convenio Colectivo e toda a normativa laboral.

Función Pública emitiu o venres un aviso de modificación de xornada polas festas do Entroido.

Modifícase a xornada dos vindeiros días 13 e 14 de febreiro para os/as empregados/as públicos/as da Xunta de Galicia.

A modificación será a seguinte:

  • Horario oficial: a hora de saída o martes 13 de febreiro de 2018 será ás 14:00 horas e a de entrada o mércores 14 de febreiro de 2018 será ás 9:00 horas.
  • Horario de flexibilidade automática: a hora de saída o martes 13 de febreiro de 2018 será ás 14:00 horas, quedando reducida en 30 minutos a parte fixa e en 45 minutos a parte flexible do horario. A hora de entrada o mércores 14 de febreiro de 2018 será ás 9:00 horas, quedando reducida en 1 hora e 15 minutos a parte flexible do horario.
  • Horario flexibilidade conciliación: a hora de saída o martes 13 de febreiro de 2018 e a de entrada o mércores 14 de febreiro de 2018 queda reducida en 1 hora e 15 minutos dentro da franxa horaria autorizada pola correspondente Secretaría Xeral/Secretaría Xeral Técnica na resolución de concesión de flexibilidade por conciliación.

Todo isto sen prexuízo do gozo do día que coincida cun festivo local.

Podes acceder ao aviso nesta ligazón.