Vigo

As liñas fundamentais serían o carácter universal, incluíndo a todas as persoas empregadas públicas no sistema extraordinario, e a redución dos períodos para cobrar o 100% en dous anos nos graos I e II como no SERGAS.

Para isto a CIG presentou un escrito este xoves día 24 solicitando que se convoque a Mesa Xeral de Negociación, xa que o acordo foi votado na Comisión de Persoal e posteriormente foron alterados os contidos ás agachadas, tendo como resultado que o que se asinou non é o que se votou, e que isto privou á CIG do dereito de negociación.

De aí que solicitemos que se devolva o texto a esa Mesa co fin de mellorar o acordo, para o que propoñemos que teñan en conta os seguintes puntos:

 1. Rematar coa discrimación das persoas dos grupos A1 e A2 de funcionarios/as e I e II de persoal laboral cambiando a periodización do sistema extraordinario de carreira profesional. Non é comprensible que haxa que agardar 3 anos para cobrar as cantidades íntegras do grao I e 4 máis para o grao II. A nosa proposta é de 2 anos para cada grao igual que no SERGAS.
 2. Acotar o período para cobrar integramente o grao II dos grupos B, C1, C2 e AP de funcionarios e III, IV e V de persoal laboral a 2 anos, en vez dos 3 que actualmente son, tamén tomando como referencia a carreira profesional do SERGAS.
 3. Aumentar as contías de xeito que non se incremente a brecha salarial entre grupos
 4. Incluir ao persoal interino, temporal, indefinido e ás escalas excluídas da Lei 17 no sistema excepcional e transitorio para os graos I e II, sen que teñan que esperar ata o sexto ano para cobrar, sempre e cando teñan prestados servizos de igual xeito que o persoal funcionario de carreira e laboral fixo.
 5. Non condicionar ao persoal laboral fixo a acollerse á carreira profesional só no caso de funcionarizarse.
 6. Integrar ao persoal laboral de categorías que non son funcionarizables no sistema de carreira profesional, tanto no sistema ordinario como no extraordinario.

Baixo estas premisas a CIG está disposta a renegociar o sistema de carreira profesional, sempre e cando se segregue este acordo do de concertación social e sempre que se corrixan as discriminacións establecidas no acordo actual.

A CIG insta a incluír o dereito  na normativa sobre pensións e nos Presupostos Xerais do Estado

As seccións sindicais da CIG das cinco Xuntas de Persoal funcionario da Xunta de Galiza instamos a presentación dun escrito dirixido ao Presidente do Consello Xeral da Seguridade Social –que foi aprobado polas Xuntas de Persoal- a través do que demandamos o recoñecemento do dereito á xubilación parcial para todas e todos os empregados públicos.

O mércores 23 de xaneiro recibimos documentación e convocatoria tratar unha proposta de modificación da RPT do ISSGA. A convocatoria é para o día 30/01/2019.

Se é do teu interese, estamos a túa disposición para o que nos queras dicir: contactar coa CIG

No “Acordo de concertación do emprego público de Galza” asinado polo goberno de Feijoo e os sindicatos CCOO e UGT, hai unha referencia á xubilación parcial e contrato de relevo, cunha mistura de desleixo para o persoal funcionario e mentira para o persoal laborais.

Para analizalo procede facer unha comparación entre dous textos:

O texto do Acordo asinado por CCOO, UGT e Xunta o 15/01/2019, di o seguinte: “Estudaranse medidas para propor nos supostos de xubilación parcial á Administración xeral do estado tendentes a permitir ou prorrogar o mantemento do Acordo para o acceso á xubilación parcial e contrato de relevo do persoal laboral do convenio colectivo do persoal laboral da Xunta [..]” (Sección primeira, punto oitavo).

O texto dese mesmo Acordo que foi aprobado na Comisión de Persoal do 27/12/2018 co voto favorable de CCOO, UGT e Xunta, dicía algo diferente, moito máis xenérico: “Estudaranse medidas para propor nos supostos de xubilación parcial cara a modificación na normativa estatal”.

O art. 7 do vixente V convenio colectivo único establece taxativamente o procedemento para a provisión de vacantes. A provisión, polo tanto, pode ser:

 1. Definitiva vía concurso de traslados.
 2. Libre designación.
 3. Adxudicación de postos a traballadores declarados en situación de incapacidade permanente total.
 4. Provisión temporal ou provisional: a) Adscrición temporal; b) Contratación de persoal laboral temporal.

O posto de traballo PSC994080036560568 de ATS-DUE con funcións de coordinación no complexo residencial do Meixoeiro está vacante dende hai varios anos e a súa provisión, saltándose a normativa establecida no convenio, foi empregando a figura de “traballos de superior e inferior categoría” regulado polo artigo 15º do V Convenio Colectivo Único. Un dos principios reitores deste artigo é a de responder ás necesidades excepcionais e perentorias e cunha duración mínima imprescindible.

O pasado 10 de Xaneiro aprobouse unha modificación da RPT da consellería de Cultura na que se crean: unha nova subdirección xeral de innovación e formación, un novo servizo nesa subdirección; un novo servizo de inventario en Patrimonio e se modifican as estruturas dos servizos provinciais eliminando un dos servizos técnicos e creando catro xefaturas territoriais.

Todo este gasto en crear estrutura nova non baixa dos 250,000 euros anuais e por iso nos cabreamos. Nos cabreamos porque levamos anos reclamando que se doten os Museos de persoal, que se cubran as baixas nas bibliotecas, que o arquivo de Ourense non teña que pechar polas tardes, que a Biblioteca de Galicia poida abrir máis tempo e prestar verdadeiro servizo público, que os expedientes en Patrimonio non boten seis meses por falta de persoal arqueólogo e arquitecto, que o Arquivo de Galica non sexa o arquivo nacional peor dotado do Estado, que...

Habería mil sitios onde invertir en persoal, pero non, deciden inventarse unha subdirección case sen funcións, un servizo que non ten persoal debaixo e xefecillos políticos en provincias para colocar a quen saben quen....

O mércores 16/1/2019 asistimos a unha xuntanza con Función Pública pola modificación do Decreto de listas. Comenza a reunión o director anunciando algunhas das modificacións que teñen previsto para o novo decreto:

 • Acórtase o prazo de inscrición a 2 meses.
 • Amplíase o número de ámbitos a 5.
 • As notificacións faranse por SMS e haberá un período de adaptación ao novo sistema.

O día 15 de xaneiro de 2019 a Xunta de Galiza e as organizacións sindicais CCOO e UGT asinaron o Acordo de concertación do emprego público. Este acordo, negociado dentro do ámbito da Mesa Xeral de negociación dos empregados/as públicos/as foi rexeitado polos sindicatos CIG e CSIF, que ostentan a maioría absoluta nesa mesa e nas cinco Xuntas de Persoal funcionario, que representan ao redor de 10.000 funcionarios/as da Xunta de Galiza.

A Xunta de persoal funcionario de Servizos Centrais rexeitou o acordo este mércores. O xoves día 17 as de Coruña, Lugo e Pontevedra tamén o rexeitaron. O venres sumouse a de Ourense a este rexeitamento.

Os motivos que levaron ás cinco Xuntas de Persoal a rexeitar o sistema de carreira profesional recollido neste acordo son os expostos nos seus comunicados:

 

COMUNICADO DAS XUNTAS DE PERSOAL SOBRE O ACORDO DA CARREIRA PROFESIONAL

Á vista do Acordo de concertación do emprego público asinado o día 15 de xaneiro de 2019 entre a Consellería de Facenda e as organización sindicais CC.OO e UGT, esta Xunta de Persoal, debe rexeitar de modo rotundo o sistema de carreira profesional contido no mesmo, en base aos seguintes razoamentos:

 1. Porque este sistema de carreira profesional supón un agravio comparativo e unha discriminación co persoal doutras Administracións Públicas, non só doutras Comunidades Autónomas, senón incluso dentro da propia Comunidade Galega, como é o caso do Parlamento de Galicia, que está a punto de ser aprobado.
 2. Porque este sistema de carreira profesional supón un agravio comparativo e unha discriminación con respecto ao persoal de administración e servizos do SERGAS, que sendo un organismos autónomo da Xunta de Galiza, desenvolve unha carreira profesional onde o seu persoal pode acceder de xeito extraordinario a dous dos graos nun período de tempo menor que o persoal da Xunta de Galiza, o que significa unha diferenza salarial notable que non ten razón de ser.
 3. Porque este sistema de carreira profesional, establece limitacións respecto ao persoal temporal e interino ao impedirlles acceder ao encandramento extraordinario, consagrando así unha discriminación por razón da temporalidade no emprego contraria as Directivas Europeas de Igualdade no Traballo.
 4. Porque, se todo esto non abondase, este sistema de carreira profesional establece unhas discriminacións intolerables entre os propios funcionarios de carreira da Xunta ao establecer por unha banda períodos de cobro mais perxudiciais aos Subgrupos A1 e A2, que tardarían en cobrar o grado III tres anos máis, e establecer tamén respecto ás contías unhas diferenzas inxustificables entres os diferentes subgrupos, neste caso perxudicando aos Subgrupos C1, C2, e AP, afondando a brecha salarial.

Por todo isto, ante o desprezo continuado que o actual Goberno galego, profesa aos empregados públicos da Administración Xeral, e reclamando unha verdadeira carreira profesional, xusta nos seus emolumentos, equilibrada no seu reparto, integradora en canto ao persoal que afecte e progresiva no recoñecemento da antigüidade do persoal público, non podemos permanecer silentes e rexeitamos de modo contundente o sistema de carreira profesional contido no Acordo de concertación de emprego público asinado por CCOO e UGT coa Xunta de Galiza.

Dende a CIG levamos anos reclamando unha verdadeira formación do persoal que se presenta as probas de promoción interna; formación de calidade, axeitada e gratuita.

Como sabes a EGAP abriu o pasado novembro un ciclo de formación online, na que os contidos non se axeitan aos temarios (polo menos no caso do C2 onde transciben as leis completas e non os títulos específicos); os test son un mero corta e pega de academias de formación, chegando incluso a colgar esquemas con logos de academias, e os titores son persoal externo.

Non se pode mercadear coa formación dos empregados, se Feijoo decía “quero aos mellores” terá primeiro que prestar unha formación de calidade e proporcionada por empregadas/os públicos.

Así dende este sindicato darémoslle visibilidade as queixas que nos chegan do persoal opositor requirindo tanto a EGAP como a Consellería da Presidencia, para que proporcione unha verdadeira formación de Promoción Interna, nos seguintes termos:

 • Formación de calidade, axeitada nos seus termos e contidos ao temario de cada grupo.
 • Impartición das clases por persoal público, experto nos temas dos exámenes.
 • Adecuación das clases e material ás probas a efectuar na oposición.
 • Reforzo das clases on line con clases presenciais, facendo unha formación mixta que permita un mellor coñecemento.

A directora da EGAP manifestou no último consello reitor da escola a súa preocupación por non facer a “competencia ás academias”, e ao que debe atender é a “non contratar academias para a formación interna e a prestar unha formación de calidade”.

Por primeira vez na historia, as retribucións dos empregados e empregadas públicas da Administración Autonómica van quedar vinculadas á evolución do Produto Interior Bruto (PIB).

Vai ser nos anos 2019 e 2020, consecuencia do “Acordo de concertación social de emprego público de Galiza” apoiado o 27/12/2018 por CCOO e UGT, acordo que en materia retributiva reproduce o pacto acadado en Madrid entre o goberno de Rajoy e os sindicatos CCOO, UGT e CSIF.

É curioso contrastar como quenes vinculan os nosos salarios á evolución do PIB, rexeitan esta medida nas pensión: os secretarios xerais de CCOO e UGT reclamaban nos anos 2017 e 2018 que a suba das pensións volveran a quedar vinculadas á inflación. Rexeitaban así a decisión do goberno de Rajoy de vincular a revalorización das pensións á evolución do PIB e que deu lugar a unha onda de protestas.