O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza sentencia que o persoal de servizos xerais do Consorcio só deberá facer funcións de limpeza con carácter puntual e sempre fóra do horario no que as realice o servizo de limpeza

A CIG leva denunciado ante a autoridade laboral, en numerosas ocasións, ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar por impoñer tarefas ao persoal de servizos xerais que exceden o recollido no DOG sobre as funcións desta categoría.

En marzo de 2020, a CIG denunciou, mediante conflicto colectivo na provincia de Lugo, a obriga imposta ao persoal de servizos xerais (tanto en escolas en infantís como en centros de maiores) de realizar tarefas de limpeza con carácter xeral.

Na resolución do DOG do 30 de xuño de 2017, na que se recolle o Acordo para a integración do persoal do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar no Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia e a creación da categoría de PSX, establécese que as persoas traballadoras desta categoría realizarán funcións de limpeza unicamente con carácter puntual, atendendo ás necesidades cando sexa necesario para manter a continuidade do servizo, e sempre fóra do horario no que o centro ou unidade dispoña de servizo específico de limpeza. Con todo, os departamentos de maiores do Consorcio non realizaron a contratación de empresas de limpeza, impoñendo ao persoal de servizos xerais funcións de limpeza máis alá de necesidades puntuais. Ademais, nas escolas infantís, a pesar de ter servizos de limpeza externos ou prestados polos concellos, impoñen tamén a este persoal a realización de tarefas máis alá do que se establece neste Acordo.

Con data de 2 de decembro de 2021 o Xulgado do Social N1 de Lugo ditou sentenza estimando a demanda interposta pola CIG declarando que as persoas traballadoras pertencentes á categoría de persoal de servizos xerais teñen dereito a que só se lles encomenden funcións de limpeza, unicamente con carácter puntual, atendendo ás necesidades cando sexa necesario para manter a continuidade do servizo, e sempre fóra do horario no que o centro ou unidade dispoña de servizo específico de limpeza, é dicir ratificando o recollido no Acordo de Integración do Consorcio, no cal se crea a categoría de PSX.

A dita sentenza foi recurrida pola Xunta de Galicia /Consorcio Galego Servizos de Igualdade e Benestar perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, o cal o 13 de maio de 2022 ditou sentenza desestimando este recurso e confirmando a sentenza de 2 de decembro de 2021 do Xulgado do Social N.1 de Lugo.