Publicada no DOG Núm. 171 Martes, 10 de setembro de 2019  orde do 6 de setembro de 2019 pola que se modifica a composición do tribunal encargado de cualificar o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de sistemas e tecnoloxía da información.