No DOG do 18/02/2021 publican a Resolución pola que nomean como persoal funcionario de carreira da escala de letrados á persoa aspirante que superou o proceso selectivo.