No DOG do 008/07/2021 publican a proposta de nomemento como persoal funcionario de carreira ás persoas que figuran no anexo, participantes no proceso selectivo para o ingreso no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A2, escala técnica de finanzas, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018.