O 24 de novembro de 2021 constituíuse o Comité de Seguridade e Saúde Laboral da Consellería de Emprego e Igualdade. Cada modificación de consellería leva a interrupcións na actividade preventiva que dende a CIG imos tratar de que sexan as mínimas posibles e que bote a andar con axilidade.

Este CSSL ten na súa presidencia a Laura Cardesín, xefa de servizo de Réxime Xurídico e Relacións Laborais, a secretaría será rotativa entre as OOSS, neste primeiro ano tócanos á CIG, Ismael Outumuro será o noso secretario.
Forman parte o Subdirector Xeral de Colocación e os catro Xefes/as Territoriais ademais asesora con voz e sen voto o xefe de servizo do ISSGA de Ourense e un representante do Servizo de Prevención de Riscos Laborais.

Na CIG ademais de facer propostas ao regulamento para mellorar o funcionamento deste órgano paritario aportamos as seguintes cuestións:

  1. Solicitamos os datos de sinistralidade específica da Covid no informe do servizo de prevención de riscos laborais do 2021.
  2. Propuxemos a comprobación de todos os sistemas de aire acondicionado e de ventilación das Oficinas de Emprego (xa que son moi herméticas) e que se colgue a verificación nun sitio visible ao persoal empregado e ao público.
  3. Solicitamos que se revise si todas as Avaliacións de Riscos Laborais dos centros están actualizadas para o novo nivel de risco da virus da Covid (categoría 3).
  4. Propuxemos formas, tanto para compartir información como de comunicación áxiles e permanentes, tamén que se fagan públicos para todo o persoal acordos e actas.
  5. Aportamos que queden definidas as funcións de secretaria a presidencia para evitar dilacións indebidas nas convocatorias e unha mellor definición de responsabilidades.

Queixas nas oficinas:

  • Oficina de emprego de Monelos: fíxose un estudo de ruídos logo da queixa do persoal pero non é valido para a empresa que ten que facer as obras de insonorización, están pendentes dunha nova medición.
  • Oficina de emprego de Ferrol: a administración di que están a investigar a orixe do fedor que fai insoportable o traballar na oficina, van moi amodo e instamos a que se solucione canto antes.
  • Traslado da Oficina de emprego Centro da Coruña ao espazo Amizar: é inminente, contan con rematar en decembro. Solicítase avaliación de riscos previa ao traslado (incluído radón).

Temos ata o día 3 de decembro para enviar as propostas para a planificación preventiva do 2022, na que se inclúen ás avaliacións de riscos ou as súas revisións e a proposta formativa para o persoal.

Os delegados e delegadas de prevención da CIG loitamos pola mellora das condicións de traballo no que a seguridade e saúde é fundamental. Para poder facelo contamos coa tua participación. Denuncia, informa, require, propón e achega aquí co asunto: CIG CSSL Emprego e igualdade