No DOG do 30/05/2022 publican o DECRETO 79/2022, do 25 de maio, polo que se aproba a oferta de emprego público extraordinaria de prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral e das entidades instrumentais do sector público autonómico da Comunidade Autónoma de Galiza, correspondente ao proceso de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, e de prazas de persoal laboral obxecto de funcionarización, de conformidade coa Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galiza.

O número de prazas que integran esta oferta ascende a un total de 7.038.

No anexo I figura o número de prazas que corresponde á convocatoria excepcional de estabilización de emprego temporal de longa duración, prevista nas disposicións adicionais sexta, sétima e oitava da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, e inclúe aquelas prazas que, reunindo os requisitos establecidos no seu artigo 2.1, estivesen ocupadas con carácter temporal de forma ininterrompida con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2016 e sempre que tales prazas continuasen a estar ocupadas na data de entrada en vigor desta lei.

Prazas correspondentes á Administración xeral 4.158 e prazas das entidades instrumentais 1.574.

Total anexo I: 5.732.

No anexo II figura o número de prazas que corresponde á taxa adicional para a estabilización de emprego temporal prevista no artigo 2 da Lei 20/2021, do 28 de decembro, e inclúe as prazas de natureza estrutural, dotadas orzamentariamente, ocupadas de forma temporal e ininterrompidamente como mínimo, nos tres anos anteriores ao 31 de decembro de 2020 e sempre que tales prazas continuasen a estar ocupadas na data de entrada en vigor desta lei.

Prazas correspondentes á Administración xeral 483 e prazas das entidades instrumentais 265.

Total anexo II: 748 prazas.

No anexo III figura o número de prazas que corresponden co proceso de funcionarización ao abeiro do artigo 4 polo sistema de concurso-oposición. Un total de 281 prazas.

No anexo IV figura o número de prazas que corresponden á promoción interna horizontal para o persoal laboral fixo, segundo o regulado no artigo 5, polo sistema de concurso-oposición.

Un total de 277 prazas.

As prazas previstas no anexo I convocaranse, con carácter excepcional, polo sistema de concurso, de acordo co establecido na disposición adicional sexta, sétima e oitava da Lei 20/2021, do 28 de decembro, e que consistirá exclusivamente na valoración de méritos.

As prazas previstas no anexo II convocaranse polo sistema de concurso-oposición de acordo co establecido no artigo 2 da Lei 20/2021, do 28 de decembro.