Asistimos a unha modificación velóz da RPT de Facenda e Administración Pública. Non pasou máis que unha semana dende o día que nos enviaron a proposta inicial (mércores 22), ata que finalmente foi aprobada (mércores 29). Eso xa indica a clara intención das persoas responsábeis políticas da Administración de non discutir moito cos sindicatos.

Destrución e centralización do emprego

A proposta de Facenda crea 9 postos, que financia mediante a destrución de 13 (destacan entre os eliminados, 7 negociados).

Chama a atención que todos os postos creados son en servizos centrais. Porén, dos 13 destruidos, 11 son en servizos periféricos, dos que tan só 2 son niveis base. É dicir, que a Administración centraliza o emprego destruindo 11 postos de niveis (grupos, negociados e seccións) en servizos periféricos, co que reduce as posibilidades de mellora fora de servizos centrais mediante tanto por concurso de traslados como por promoción interna, porque non hai postos na periferia.

Outro aspecto da destrución dos 9 postos de traballo é que polo menos 3 non están vacantes. Por tanto, as persoas titulares destes postos, terán que ser adscritas provisionalmente a outro posto, e estarán obrigadas a escoller destino no seguinte concurso de traslados. Son unha xefatura de sección, un negociado, e un posto de subalterno/a todos eles en Pontevedra.

Apertura a outras administracións

Pero sabemos o que vai pasar en servizos centrais: a demanda de postos é baixa, e moitos deles non se poderán cubrir con persoal propio, polo que acabarán abrindose a ser cubertos con persoal doutras administracións. En definitiva, a Xunta abre os postos de nivel da súa Administración para ser cubertos con xente de fora, e mentres teñen ao seu persoal propio sen poder mellorar na maior parte do territorio galego.

E así fan nesta RPT. Dos 9 postos creados, 4 son para ser cubertos por persoal da Xunta. E 5 por persoal de calquer administración. 

Aprobado a toda velocidade

A proposta, sen moito máis marxe de discusión e liquidada no prazo dunha semana, finalmente foi aprobada co voto en contra de CIG e CCOO, a abstención de UGT e o voto a favor de CSIF.