Inicio
CIG-Autonomica
 • 20120209.san_caetano.delegados.5.jpg
 • 20120209.Vigo.3.jpg
 • 20120214.Lugo.1.jpg
 • 20120621.cadea_humana.san_caetano_6.jpg
 • 20120511.gaias.3.jpg
Mércores, 16 Outubro 2019

Orzamentos da Xunta e suba salarial: o conto da leiteira

Seguimos cunha suba raquítica pactada en Madrid que non axuda a recuperar o poder adquisitivo perdido nos últimos 10 anos, sen xornada de 35 horas, e co resto dos recortes consolidados neste anteproxecto de Orzamentos Xerais.

Na Mesa Xeral celebrada o mércores 16 de outubro o director xeral de Planificación e Orzamentos infórmanos que espera que a suba salarial se sitúe ao redor do 2,2%, o 2% derivado do acordo de Madrid e o 0,2% a maiores tendo en conta os datos do cadro macro do goberno ...


Mércores, 02 Outubro 2019

Plan de igualdade exprés e sen garantías para o persoal da Xunta de Galiza

A dirección xeral de Función Pública e a secretaría xeral de Igualdade pretenden sacar un documento ás présas saltándose os requisitos que marca a lei para a súa elaboración.

Xa van 12 anos da entrada en vigor da Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, a Xunta de Galiza segue sen Plan de Igualdade para o seu persoal, a pesar de ser obrigatorio para as empresas e entidades de máis de 250 traballadores.

Arredor de 20.000 persoas empregadas ...


Luns, 30 Setembro 2019

A CIG solicita a convocatoria da Comisión de Seguimento do Servizo de Incendios do V Convenio

A CIG ven de solicitar a xuntanza da comisión de seguimento que está recollida no apartado 3.16 do Acordo de condicións especiais de traballo do persoal do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais da Xunta de Galiza, no V Convenio Colectivo Único para o Persoal Laboral da Xunta. Esta comisión é o órgano encargado de velar polo cumprimento de dito acordo.

Desta forma preténdese activar unha ferramenta básica para a negociación de Epis, mellorar os accesos ás casetas de ...


Luns, 30 Setembro 2019

A saúde da poboación en risco pola xestión da sanidade ambiental

A Xunta de Galiza pon en risco a saúde da poboación galega pola pésima xestión da sanidade ambiental. A Consellería de Sanidade négase a instaurar un sistema de alertas para controlar e xestionar mellor os brotes hídricos de gastroenterine como o de Corme.

CIG, CCOO, CSIF e UGT denuncian que o brote hídrico de gastroenterite que se ven producindo dende o 26 de setembro en Corme, que afectou a deceas de veciños da localidade, con vómitos e diarreas, foi xestionado incorrectamente polos ...


Venres, 27 Setembro 2019

A CIG segue loitando para que o SPIF sexa un servizo de emerxencias

Dende a CIG levamos moito tempo loitando polo recoñecemento da categoría profesional de Bombeiro/a forestal e por converter ao SPIF nun servizo de emerxencias versátil para o medio natural e rural, sen perder de vista a prevención coma unha función básica dun servizo de bombeiros forestais.

Os piares sobre os que se asentou a acción da CIG todo este tempo son a formación, operatividade e estabilidade laboral vinculada á atemporalidade dun servizo de emerxencias.

Tamén fomos pioneiros na ...


Xoves, 26 Setembro 2019

Si para o 2020 só che suben un 2% o teu salario, pídelle o outro 1% a CCOO

CCOO informa que para o ano 2020 as retribucións das persoas empregadas públicas van subir un 3% grazas ao acordo de mellora de emprego asinado por CCOO, UGT e CSIF en Madrid no 2018.

Non contan que o único comprometido nese acordo é unha suba do 2% e que para chegar ao 3% hai un condicionante que é que o PIB medre un 2,5%.

Como xa vos contamos nesta nova de marzo de 2018, cando asinaron o acordo de concertación xa sabían que era moi improbable que o incremento do PIB fose do 2,5%, porque ...


Xoves, 26 Setembro 2019

Contratación de 188 orientadores/as laborais

O día 17 de setembro publicouse no BOE a Orde TMS/941/2019, de 6 de setembro, pola que se distribúen territorialmente para o exercicio económico de 2019, para a sua xestión polas comunidades autónomas con competencias asumidas, subvencións adicionais do ámbito das políticas activas de emplego financiadas con cargo aos Orzamentos Xerais do Estado, incluíndo aqueles destinados á execución do Plan de Choque polo Emprego Xove 2019-2021.

No anexo V desta orde se recolle a asignación do número ...


Mércores, 25 Setembro 2019

Sae ou non sae o concurso de corpos xerais?

A incógnita podería quedar despexada o martes 1 de outubro, día en que estamos convocados para discutir sobre as prazas a ofertar.

As bases do concurso quedaron aprobadas na Comisión de Persoal do 2 de agosto (coa abstención de CIG e CSIF, e o voto a favor de CCOO e UGT). A previsión nese momento era que se publicaría en setembro, unha vez que se pechase a discusión da oferta de postos. 

Xa non vai ser en setembro, pois a xuntanza para pechar os postos está convocada para o martes 1 de ...


Luns, 23 Setembro 2019

Suspéndese temporalmente o primeiro xuízo contra as limitacións da carreira profesional

A CIG defende que todo o persoal teña carreira profesional

O xoves 19 de setembro suspendeuse o xuízo previsto no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza pola demanda de Conflito Colectivo de CSIF e CIG (adherímonos) contra o acordo de carreira profesional asinado por CCOO e UXT coa Xunta de Galiza xa que outros sindicatos sen representación solicitaron personarse.

O Conflito Colectivo é unha vía xudicial do “social” que só afecta ao persoal laboral. A maiores, a CIG ten interposta outra ...


Xoves, 19 Setembro 2019

Grupo de expertos de apoio a comisión do Parlamento sobre incendios forestais

Comunicado da CIG sobre o informe do grupo de expertos de apoio á comisión do Parlamento de Galiza sobre incendios forestais

O mércores 18 presentouse na Comisión de Agricultura do Parlamento de Galiza o documento de respostas ás cuestións recollidas no Ditame da comisión parlamentaria sobre incendios forestais de 2017 elaborada polo grupo de expertos.

En liñas xerais a CIG valoramos positivamente o contido deste informe xa que pon en valor moitas das recomendacións e propostas que son ...


1º. Cuadrantes de traballo.

Acolléndonos ao establecido no V Convenio Colectivo Único (en adiante V C.C.U.), negociación dos cuadrantes de traballo, respetando o seguinte:

 • Horas totais anuais a realizar como máximo, 1.665.
 • Cuadrantes en función do nivel de risco, alto e baixo.
 • Fixación nos cuadrantes das quendas de traballo, sendo éstas rotativas. O cambio dunha quenda a outra a realizar no sábado. En baixo risco a duración das quendas é de 7 horas. En alto risco de incendios forestais é de 8 horas.
 • As bandas horarias, as establecidas no Acordo de condicións especiais de traballo do persoal do SPDCIF da Xunta de Galiza.
 • Descanso de 12 horas ininterrumpidas entre o remate dunha xornada e o comenzo da seguinte.
 • Entrega a cada traballador/a dunha copia do cuadrante a primeiros de cada ano, asinado polo responsábel do distrito e co selo do centro de traballo.
 • Baixo risco, descando en domingos alternos e na metade dos festivos.
 • Alto risco, 1 domingo ao mes como mínimo e a metade dos festivos.
 • Compensacións por domingos traballados. Día traballado, día compensado. Deste xeito é máis sinxelo levar o control de tódolos días de compensación. A compensación, conforme o previsto no V C.C.U.
 • Libranzas, 2 días naturais ininterrumpidos.
 • Libre festivo. Festivo traballado, compensación o máis aproximado ao festivo traballado. Igualmente co domingo traballado, mellor control dos días de compensación.

2º. Prolongación da xornada laboral.

As horas de prolongación das quendas por necesidades de extincion de incendios forestais non excederán das 4 horas diarias e das 80 anuais, sendo compensadas en días libres, dacordo co previsto no V C.C.U.

Dado que se deron casos de incumprimento de convenio por parte da Administración neste punto, recordouselle a Medio Rural que en baixo risco chegaríase ás 11 horas de traballo continuado e en alto risco ata as 12 horas como máximo.

3º. Garda localizábel.

Aplicación do establecido no V C.C.U. Establécese unha garda localizábel de 15 días en grupos de 5 días consecutivos de traballo como máximo ao mes, distribuídos durante o período de inactividade laboral dos fixos discontinuos, respetando as 12 horas de xornada máxima de traballo.

A cuadrilla ou motobomba de garda localizábel será sempre a que entre en 1ª quenda, estando de garda dende as 4 da mañá (remate da xornada de traballo da derradeira cuadrilla ou motobomba) ata as 8 da mañá, hora na que comenza a xornada a cuadrilla ou motobomba de garda.

Compensación de 150 € por cada mes de garda.

4º. Vacacións.

Obrigatoriedade do/a traballador/a a solicitar as vacacións antes do 1 de Marzo.

Obrigatoriedade de Medio Rural de inserir os períodos vacacionais do persoal no cuadrante de traballo antes do 30 de Abril.

Os períodos a disfrutar, 22 días hábiles no verán e 30 días hábiles fóra da época de máximo risco.

5º. Compensación por horas extraordinarias.

Cando Medio Rural conceda compensacións por horas extraordinarias realizadas, comunicación o/a traballador/a que dita compensación é en base as citadas horas extras. Cando a situación climatolóxica así o permita, Medio Rural avisará con 48 horas de antelación do feito de non entrar a traballar, con cargo á compensación de horas extraordinarias.

6º. Permisos e licenzas.

Solicítase que os permisos e licenzas no caso de ser denegados, terán que estar motivados e por escrito, en aplicación do establecido no V C.C.U. Os permisos solicitaránse con 3 días hábiles de antelación no Distrito Forestal ou Comarca, tendo a obrigatoriedade o Xefe do

Distrito ou persoa encargada ao efecto, de asinar o recibí da solicitude, debendo figurar tamén o selo do propio Distrito.

Dado que os Distritos Forestais da provincia de Ourense non teñen o mesmo número de persoal, establécense os seguintes criterios de xeito que Medio Rural poida denegar os permisos e licenzas:

 • Baixo risco. Denegación de permisos e licenzas cando haxa 3 ou menos persoas por cuadrilla.
 • Alto risco. Cando haxa 3 ou menos persoas por cuadrilla e dependendo da situación climatolóxica.
 • Motobombas. Denegación de permisos e licenzas en baixo risco cando haxa 2 ou menos por Distrito, salvo no Distrito Forestal XI. O Ribeiro – Arenteiro quedando establecido en 1. En alto risco non se establece criterio dado que a través do Pladiga é contratado persoal en número suficiente.

7º. Fornecemento de comida e bebida nos incendios forestais.

Xestionar o máis axiña posíbel, o reparto de comida e bebida de maneira que, todo o persoal destinado nas tarefas de extinción de incendios forestais lle sexa entregado o bocata durante ou ao remate da extición.

8º. Formación.

Solicítase formación axeitada para todo o persoal dependente do Departamento Territorial da Conselleria do Medio Rural de Ourense. No caso que nos corresponde, ao persoal laboral do SPDCIF será preciso impartir canto antes o curso de aplicador de productos fitosanitarios, dado que se está a traballar con productos tóxicos.

9º. Protocolo da gripe A.

Pregúntase si está establecido o protocolo no caso de gripe A.

10º. EPIS.

Solicítase que todo o persoal dependente de Medio Rural de Ourense dispoña de EPIS. Temos constancia de centros de traballo onde están sen equipos de protección. No caso do SPDCIF o persoal precisa EPIS de prevención. Faiselle saber a Medio Rural da necesidade de calzado de goretex para o persoal de Fontefiz.

11º. Puntos de encontro.

Solicítase unificar os puntos de encontro nas diferentes comarcas dos Distritos Forestais, dispoñendo éstes de todo o necesario para o aseo e o descanso do persoal.

12º. Distrito Forestal XII. Miño – Arnoia, comarca forestal: Celanova, punto de encontro.

Está orzamentado a construcción dun punto de encontro para as cuadrillas e motobombas desta comarca. Solicitamos información ao SPDCIF pola paralización da obra.

13º. Distrito Forestal XI. O Ribeiro – Arenteiro.

Facémoslle saber aos responsábeis de Medio Rural que na sala de descanso encontrámonos con unha centralita dos equipos informáticos. Solicitamos a súa retirada e colocación noutro punto na nave do Distrito.

14º. Cambio entre traballadores de diferentes cuadrillas.

Nos Distritos da provincia están a facerse cambios entre os/as traballadores/as de diferentes cuadrillas dentro da mesma comarca. Solicitamos que traballadores/as doutras categorias profesionais do SPDCIF poidan acceder ao cambio do mesmo xeito co persoal de cuadrillas.

15º. Cobertura de baixas e vacantes.

Dado a escasez de persoal no SPDCIF é preciso a cobertura de prazas vacantes así como as baixas laborais.

Dende Medio Rural, fixéronnos as seguintes apreciacións:

1) Cuadrantes de traballo. Pídennos un prazo entre 15 e 20 días para estudiar o cuadrante que o Comité de Empresa lle fixo chegar nesta xuntanza. Para a próxima xuntanza presentaránnos un modelo de cuadrante para o ano 2010.

2) Protocolo gripe A. Non existe un protocolo específico para Medio Rural. No caso de darse algún caso tomarán as medias pertinentes dacordo co establecido por Sanidade.

3) EPIS. Farán as comprobacións pertinentes nos centros de traballo de cara ao reparto dos equipos de protección.

4) Punto de encontro, comarca Celanova. A obra comenzou pero recibiron ordes da Conselleria de paralizar tódalas construccións que se estaban a levar a cabo. En canto a unificación dos puntos de encontro, consideran que é unha cuestión a tratar coa propia Conselleria.

5) Centralita de equipos informáticos na sala de descanso no Distrito XI. Comentou o Xefe de Distrito que xa estiveron pola nave responsábeis do Centro de Redes para estudar a retirada da centralita. Según o citado centro, é dificil a súa recolocación noutro punto da nave do Distrito.

6) Cobertura de baixas e vacantes. Non teñen capacidade para darlle cobertura as baixas e vacantes dado que Economía non lles deixa gastar do capítulo 1 dos orzamentos.