Inicio
CIG-Autonomica
 • 20120214.Lugo.1.jpg
 • 20120501.Compostela.4.jpg
 • 20120511.gaias.18.jpg
 • 20120511.gaias.13.jpg
 • 20120511.gaias.15.jpg
Xoves, 12 Decembro 2019

CCOO, UGT e a Xunta pactan as xubilacións parciais na privada e néganllas ao persoal da Xunta

Ata 7.500 € ás empresas por cada contrato de remuda, pero para o persoal da Xunta onde non habería que subvencionar nada néganse.

Por que CCOO, UGT e a Consellaría de Facenda negan ao persoal laboral o dereito á xubilación parcial anticipada e contrato de remuda, tal como está recollido no art. 215 da Lei Xeral da Seguridade Social e no art. 12.7 do Estatuto dos Traballdores. E por suposto tamén se negan a estudar unha solución similar para o persoal funcionario.

Por que CCOO e UGT, ...


Mércores, 27 Novembro 2019

Convocado o concurso de traslados de corpos xerais (con trampa)

No DOG do 27/11/2019 publican a Resolución pola que convocan o concurso ordinario de traslados do persoal funcionario de corpos xerais.

O prazo de presentación de solicitude é dende o seguinte á publicación e ata o día 19 de decembro incluído. Tanto a solicitude como a xustificación de méritos e impreso de emenda deberá realizarse electrónicamente. Na solicitude inicial non se escollen as prazas.

Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes, publicarán no DOG o listado de ...


Xoves, 21 Novembro 2019

Xubilación parcial anticipada. CCOO e UXT non queren negociar un acordo

A Lei Xeral da Seguridade Social, no seu art. 215.2 e na disposición transitoria 10ª establece os requisitos para o acceso do persoal laboral á xubilación parcial anticipada. Un destes requisitos é a necesaria celebración dun contrato de remuda cunha persoa desempregada para a substitución pola porcentaxe de traballo suxeita á xubilación.

A Xunta de Galiza, por boca do director xeral da Función Pública, veu manifestando a súa disposición para efectivizar o contrato de remuda para facilitar ...


Xoves, 21 Novembro 2019

Artigo 19 do Convenio: CCOO e UGT en contra de mobilizarse para recuperalo

O goberno do PP presenta, un ano mais, e xa van 8, a suspensión do art. 19.1 do convenio colectivo nunha das disposicións adicionais da lei de acompañamento dos orzamentos da Xunta de Galiza para o ano 2020. Esta nova prórroga da suspensión significa que continuaremos sen o descanso mínimo semanal de dous días ininterrompidos aos que haberá que engadir o descanso de 12 horas entre xornadas de traballo. Esta prórroga da suspensión súmase á da 2º parte do art. 19, descanso adicional do 75 por ...


Martes, 19 Novembro 2019

A RPT de Cultura consolida a externalización de servizos e destrúe emprego

O martes 19 de outubro aprobouse na Comision de Persoal a RPT da Consellería de Cultura e Turismo que para nós é raquítica, insuficiente, profundiza na destrucción de emprego e consolida a externalización de servizos.

Para a CIG é especialmente grave que a Xunta non acepte as propostas da central sindical en materia de dotacion de persoal arqueólogo propio que leve os expedientes de patrimonio para rematar, deste xeito, coa encomenda a TRAGSATEC, porque é unha externalización de traballo ...


Martes, 19 Novembro 2019

A CIG segue a medrar en número de persoas afiliadas

Din que afiliarse a un sindicato non está ben visto polos que mandan. Non é cuestión moderna. O moderno é que as relacións laborais sexan de tipo individual e non colectivo. Neste escenario, o poder establecido gaña. A clase traballadora, organizada e defendida é un perigo para os intereses da patronal, tamén no sector público. Só consenten o sindicalismo entregado ao sistema, que pacta renunciando ou vendendo os dereitos conquistados. Os gobernos e a patronal necesitan dun sindicalismo ...


Mércores, 13 Novembro 2019

Política Social desatende a problemática laboral que afecta a calidade asistencial dos centros que xestiona

A CIG obrigou a conselleira a dar explicacións no Parlamento galego

A conselleira de Política Social fixo o martes 12 caso omiso das advertencias a respecto da problemática laboral que repercute negativamente na calidade asistencial dos centros da súa competencia, entre eles os de maiores e os de menores. A comparecencia de Fabiola García produciuse a petición dos grupos parlamentarios da oposición, aos que a CIG-Autonómica lles trasladou a situación real dos cadros de persoal e da ...


Xoves, 07 Novembro 2019

A CIG reclama a xestión pública das cociñas nas Galiñas Azuis

Dende a CIG Autonómica queremos denunciar a mala calidade da alimentación e intoxicacións continuadas que se están a dar nas escolas infantís do Consorcio galego de servizos de igualdade e benestar da Xunta de Galiza. Coa nova intoxicación que se produce na Galiña azul de Carral volve a evidenciarse o risco que sofren os nosos pequenos polos “servizos de catering” en vez de cociñas própias.

Estas casos de intoxicacións estan a ser moi numerosos e xa denunciamos e que aconteceron a semana ...


Domingo, 03 Novembro 2019

A CIG gaña as eleccións sindicais na Xunta de Galiza

O venres 31 de outubro veñen de rematar os procesos electorais aos comités de empresa da distintas consellerías da Xunta que comezaron en decembro de 2018 na Consellaría de Facenda e no comité de empresa de Servizos Centrais, e remataron o venres coas eleccións aos comités de empresa de Economía, Emprego e Industria.

Os resultados en número de delegados/as tanto en persoal funcionario como en persoal laboral son:


Venres, 25 Outubro 2019

A CIG gaña as eleccións sindicais en Política Social

O 24 de outubro tiveron lugar as eleccións sindicais aos comités de empresa de persoal laboral da consellería de Política Social, no que desta vez se elixían catro comités que suman 94 delegadas e delegados.

Cun ámbito de máis de 6.000 persoas traballadoras e unha grande participación, o número de votos para a a CIG foi o maior, o que avala o noso traballo de defensa dos dereitos das persoas empregadas públicas e o rexeitamento dos acordos lesivos asinados por outros sindicatos.

A CIG ...


1º. Cuadrantes de traballo.

Acolléndonos ao establecido no V Convenio Colectivo Único (en adiante V C.C.U.), negociación dos cuadrantes de traballo, respetando o seguinte:

 • Horas totais anuais a realizar como máximo, 1.665.
 • Cuadrantes en función do nivel de risco, alto e baixo.
 • Fixación nos cuadrantes das quendas de traballo, sendo éstas rotativas. O cambio dunha quenda a outra a realizar no sábado. En baixo risco a duración das quendas é de 7 horas. En alto risco de incendios forestais é de 8 horas.
 • As bandas horarias, as establecidas no Acordo de condicións especiais de traballo do persoal do SPDCIF da Xunta de Galiza.
 • Descanso de 12 horas ininterrumpidas entre o remate dunha xornada e o comenzo da seguinte.
 • Entrega a cada traballador/a dunha copia do cuadrante a primeiros de cada ano, asinado polo responsábel do distrito e co selo do centro de traballo.
 • Baixo risco, descando en domingos alternos e na metade dos festivos.
 • Alto risco, 1 domingo ao mes como mínimo e a metade dos festivos.
 • Compensacións por domingos traballados. Día traballado, día compensado. Deste xeito é máis sinxelo levar o control de tódolos días de compensación. A compensación, conforme o previsto no V C.C.U.
 • Libranzas, 2 días naturais ininterrumpidos.
 • Libre festivo. Festivo traballado, compensación o máis aproximado ao festivo traballado. Igualmente co domingo traballado, mellor control dos días de compensación.

2º. Prolongación da xornada laboral.

As horas de prolongación das quendas por necesidades de extincion de incendios forestais non excederán das 4 horas diarias e das 80 anuais, sendo compensadas en días libres, dacordo co previsto no V C.C.U.

Dado que se deron casos de incumprimento de convenio por parte da Administración neste punto, recordouselle a Medio Rural que en baixo risco chegaríase ás 11 horas de traballo continuado e en alto risco ata as 12 horas como máximo.

3º. Garda localizábel.

Aplicación do establecido no V C.C.U. Establécese unha garda localizábel de 15 días en grupos de 5 días consecutivos de traballo como máximo ao mes, distribuídos durante o período de inactividade laboral dos fixos discontinuos, respetando as 12 horas de xornada máxima de traballo.

A cuadrilla ou motobomba de garda localizábel será sempre a que entre en 1ª quenda, estando de garda dende as 4 da mañá (remate da xornada de traballo da derradeira cuadrilla ou motobomba) ata as 8 da mañá, hora na que comenza a xornada a cuadrilla ou motobomba de garda.

Compensación de 150 € por cada mes de garda.

4º. Vacacións.

Obrigatoriedade do/a traballador/a a solicitar as vacacións antes do 1 de Marzo.

Obrigatoriedade de Medio Rural de inserir os períodos vacacionais do persoal no cuadrante de traballo antes do 30 de Abril.

Os períodos a disfrutar, 22 días hábiles no verán e 30 días hábiles fóra da época de máximo risco.

5º. Compensación por horas extraordinarias.

Cando Medio Rural conceda compensacións por horas extraordinarias realizadas, comunicación o/a traballador/a que dita compensación é en base as citadas horas extras. Cando a situación climatolóxica así o permita, Medio Rural avisará con 48 horas de antelación do feito de non entrar a traballar, con cargo á compensación de horas extraordinarias.

6º. Permisos e licenzas.

Solicítase que os permisos e licenzas no caso de ser denegados, terán que estar motivados e por escrito, en aplicación do establecido no V C.C.U. Os permisos solicitaránse con 3 días hábiles de antelación no Distrito Forestal ou Comarca, tendo a obrigatoriedade o Xefe do

Distrito ou persoa encargada ao efecto, de asinar o recibí da solicitude, debendo figurar tamén o selo do propio Distrito.

Dado que os Distritos Forestais da provincia de Ourense non teñen o mesmo número de persoal, establécense os seguintes criterios de xeito que Medio Rural poida denegar os permisos e licenzas:

 • Baixo risco. Denegación de permisos e licenzas cando haxa 3 ou menos persoas por cuadrilla.
 • Alto risco. Cando haxa 3 ou menos persoas por cuadrilla e dependendo da situación climatolóxica.
 • Motobombas. Denegación de permisos e licenzas en baixo risco cando haxa 2 ou menos por Distrito, salvo no Distrito Forestal XI. O Ribeiro – Arenteiro quedando establecido en 1. En alto risco non se establece criterio dado que a través do Pladiga é contratado persoal en número suficiente.

7º. Fornecemento de comida e bebida nos incendios forestais.

Xestionar o máis axiña posíbel, o reparto de comida e bebida de maneira que, todo o persoal destinado nas tarefas de extinción de incendios forestais lle sexa entregado o bocata durante ou ao remate da extición.

8º. Formación.

Solicítase formación axeitada para todo o persoal dependente do Departamento Territorial da Conselleria do Medio Rural de Ourense. No caso que nos corresponde, ao persoal laboral do SPDCIF será preciso impartir canto antes o curso de aplicador de productos fitosanitarios, dado que se está a traballar con productos tóxicos.

9º. Protocolo da gripe A.

Pregúntase si está establecido o protocolo no caso de gripe A.

10º. EPIS.

Solicítase que todo o persoal dependente de Medio Rural de Ourense dispoña de EPIS. Temos constancia de centros de traballo onde están sen equipos de protección. No caso do SPDCIF o persoal precisa EPIS de prevención. Faiselle saber a Medio Rural da necesidade de calzado de goretex para o persoal de Fontefiz.

11º. Puntos de encontro.

Solicítase unificar os puntos de encontro nas diferentes comarcas dos Distritos Forestais, dispoñendo éstes de todo o necesario para o aseo e o descanso do persoal.

12º. Distrito Forestal XII. Miño – Arnoia, comarca forestal: Celanova, punto de encontro.

Está orzamentado a construcción dun punto de encontro para as cuadrillas e motobombas desta comarca. Solicitamos información ao SPDCIF pola paralización da obra.

13º. Distrito Forestal XI. O Ribeiro – Arenteiro.

Facémoslle saber aos responsábeis de Medio Rural que na sala de descanso encontrámonos con unha centralita dos equipos informáticos. Solicitamos a súa retirada e colocación noutro punto na nave do Distrito.

14º. Cambio entre traballadores de diferentes cuadrillas.

Nos Distritos da provincia están a facerse cambios entre os/as traballadores/as de diferentes cuadrillas dentro da mesma comarca. Solicitamos que traballadores/as doutras categorias profesionais do SPDCIF poidan acceder ao cambio do mesmo xeito co persoal de cuadrillas.

15º. Cobertura de baixas e vacantes.

Dado a escasez de persoal no SPDCIF é preciso a cobertura de prazas vacantes así como as baixas laborais.

Dende Medio Rural, fixéronnos as seguintes apreciacións:

1) Cuadrantes de traballo. Pídennos un prazo entre 15 e 20 días para estudiar o cuadrante que o Comité de Empresa lle fixo chegar nesta xuntanza. Para a próxima xuntanza presentaránnos un modelo de cuadrante para o ano 2010.

2) Protocolo gripe A. Non existe un protocolo específico para Medio Rural. No caso de darse algún caso tomarán as medias pertinentes dacordo co establecido por Sanidade.

3) EPIS. Farán as comprobacións pertinentes nos centros de traballo de cara ao reparto dos equipos de protección.

4) Punto de encontro, comarca Celanova. A obra comenzou pero recibiron ordes da Conselleria de paralizar tódalas construccións que se estaban a levar a cabo. En canto a unificación dos puntos de encontro, consideran que é unha cuestión a tratar coa propia Conselleria.

5) Centralita de equipos informáticos na sala de descanso no Distrito XI. Comentou o Xefe de Distrito que xa estiveron pola nave responsábeis do Centro de Redes para estudar a retirada da centralita. Según o citado centro, é dificil a súa recolocación noutro punto da nave do Distrito.

6) Cobertura de baixas e vacantes. Non teñen capacidade para darlle cobertura as baixas e vacantes dado que Economía non lles deixa gastar do capítulo 1 dos orzamentos.