Inicio
CIG-Autonomica
 • 20120214.Lugo.1.jpg
 • 20120209.san_caetano.delegados.5.jpg
 • 20120209.Vigo.3.jpg
 • 20120501.Vigo.1.jpg
 • 20120501.Pontevedra.2.jpg
Xoves, 09 Xullo 2020

Sentenza do TSXG contra a RPT da CEEI publicada o 17/07/2018

O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza (TSXG) deu a razón á CIG e anulou a RPT da CEEI publicada no DOG do 17/07/2018. A CCOO non lle gustou a cousa, e sacou un panfleto poñendonos verdes, chamándonos mentireiros, e misturando cousas. Xulga ti se tes interese: aquí tes a información da CIG, e aquí a resposta de CCOO. E para completalo, esta é a sentenza.

En CCOO misturan dúas Comisións de Persoal diferentes nas que (nas dúas) se modificaron a RPT da CEEI. E chámannos mentireiros porque ...


Xoves, 09 Xullo 2020

Entregadas no Rexistro Xeral da Xunta 2500 sinaturas de persoal dos centros de política social

As traballadoras e traballadores de Política Social demandan coa súa sinatura que a Consellería actúe na recuperación dos dereitos do V convenio Colectivo Único que se manteñen suspendidos e recortados, e que supoñen unha carga de traballo insostible ao persoal.

Esta sobrecarga veuse aumentada coa crise sanitaria ao producirse e manterse unha situación de excepcionalidade na xestion do persoal e o aforro de de arredor de 800 postos de traballo en residencias de maiores, residencias de ...


Mércores, 08 Xullo 2020

Presentado preaviso de folga do persoal técnico do servizo de prevención de incendios forestais

Os sindicatos presentamos comunicación de "preaviso" de folga do persoal técnico de incendios forestais ante a consellería e a autoridade laboral. A folga vai ser a partir do día 1 de agosto.

Este mércores, 8 de xullo, e ante o nulo avance das negociacións dun novo acordo que regule as condicións de traballo do persoal técnico de incendios forestais da consellería do Medio Rural, as organizacións sindicais CIG, CCOO, CSIF e UGT, vimos de preavisar a convocatoria dunha folga legal coas ...


Martes, 07 Xullo 2020

A Xunta, responsable da morte dun compañeiro

O TSXG ratificou a condena do xulgado do social de Lugo que condenou á Xunta a indemnizar a súa viúva, xa que o goberno galego recorrera a sentenza. Agora o TSXG considera acreditada a falta de dilixencia por non previr o risco adecuadamente.

O pasado sábado 27 de xuño fixo 5 anos da morte do noso compañeiro Enrique Casanova, que perdeu a vida defendendo ao patrimonio natural do país da lacra dos incendios forestais.

Esa lacra que o goberno do señor Feijóo parece que non quere combater e ...


Luns, 06 Xullo 2020

O conselleiro de Medio Rural engana ao rural galego e incrementa a súa fenda dixital

A CIG-Autonómica denuncia que a Consellería de Medio Rural da un paso máis cara a desconexión da vida no rural galego ao obrigar as persoas solicitantes de cortas de uso doméstico a relacionarse cunha aplicación dixital.

As oficinas de atención desta consellería como os distritos e comarcas forestais e oficinas agrarias comarcais cada vez máis perto do peche, este paso segue ao desmantelamento de formación e labores de asesoramento polas oficinas comarcais aos propietarios de parcelas ...


Xoves, 02 Xullo 2020

O persoal técnico de incendios non para

Ante a paralización sen acordo das xuntanzas coa consellería do Medio Rural por falta de propostas concretas por parte da administración, as organizacións sindicais convocan a terceira teleasemblea de persoal técnico de incendios forestais para o vindeiro luns 6 de xullo ás 21h.

Nesta nova convocatoria darase conta das distintas xuntanzas mantidas coa consellería e aprobaranse as medidas que se porán en marcha nas vindeiras semanas para seguir solicitando de forma lexítima un novo acordo ...


Mércores, 01 Xullo 2020

A CIG gaña a primeira sentenza que recoñece o dereito á carreira profesional ao funcionariado interino

Os servizos xurídicos da CIG gañaron a primeira sentenza que recoñece a unha persoa que é funcionaria interina o dereito a acceder ao grao I da carreira administrativa por medio do réxime extraordinario publicado no DOG do 29 de marzo de 2019 nas mesmas condicións que se recollían para o persoal funcionario de carreira.

Pero os efectos van máis aló do individual e TEÑEN CARÁCTER XERAL, xa que a sentenza declara nulo, por discriminatorio, o artigo 3 da orde pola que se publica o acordo da ...


Martes, 30 Xuño 2020

O TSXG anula unha RPT da CEEI por vulneración de dereitos, ausencia de avaliación orzamentaria e falta de motivación dos actos administrativos

O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza acepta a demanda da CIG e anula a RPT da Consellería de Economía, Emprego e Industria publicada o 17/07/2018, por vulneración do dereito á negociación colectiva, vulneración do procedemento, ausencia de avaliación orzamentaria e falta de motivación dos actos administrativos.

En xuño do 2018 aprobouse en Comisión de Persoal unha modificación da RPT da Consellería de Economía, Emprego e Industria, conxuntamente cun “Plan de ordenación de recursos ...


Martes, 30 Xuño 2020

Elección de postos no concurso de traslados de corpos xerais

Función Pública non incluíu as novas vacantes xeradas dende a convocatoria do concurso, en novembro de 2019. 

Cando o 27 de novembro do 2019 foi publicada a convocatoria do concurso de traslados de corpos xerais, Función Pública difundiu tamén a relación de vacantes ofertadas (na propia convocatoria). Pero a solicitude de postos non se podería facer ata que por xaneiro sacarían un segundo listado coas prazas das persoas que solicitaron concursar e por tanto eran potenciais vacantes (esto ...


Martes, 30 Xuño 2020

O Consorcio nega a conciliación e non protexe ás traballadoras embarazadas

Posicionamento da CIG ante a reincorporación presencial nas escolas infantís e centros de día do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

Desde a CIG denunciamos:

 • Que as indicacións recibidas para a reincorporación do persoal nas escolas infantís e centros de día atenden unicamente a criterios autoritarios para cumprir horarios presenciais nos centros de 6 horas diarias deixando 1 hora e media para teletraballar, sen ningún outro tipo de información, máis cando as escolas ...

 • Luns, 29 Xuño 2020

  O persoal técnico do SPIF da Xunta continúa as mobilizacións para reclamar un novo acordo

  A pesar de que o período de alto risco de lumes comeza este 1 de xullo, a Xunta de Galicia carece aínda de estratexia e de plan de traballo para as persoas encargadas de coordinar a loita contra os incendios forestais no noso país. De feito na convocatoria de reunión do martes 30 de xuño tan só foron quen de incorporar un pequeno parágrafo de modificación do acordo do ano 2008, moi lonxe das reivindicacións que se levan reclamando desde fai meses.

  As organizacións sindicais CIG, CCOO, ...


  Xoves, 25 Xuño 2020

  O persoal de Política Social rexeita o cheque-bar de Feijóo

  O Presidente da Xunta anunciou en roda de prensa a entrega dunha tarxeta de 250 euros ao persoal sanitario e sociosanitario para gastar en establecementos hosteleiros.

  Os traballadores e traballadoras de política social que loitamos na primeira liña contra esta pandemia non queremos aguinaldos e rexeitamos por uso partidista e electoral este cheque-bar. O único recoñecemento posible é a eliminación dos recortes de dereitos laborais perpetuados dende 2012 e o fortalecemento do sector ...


  1. O art. 30 do V Convenio ten a seguinte redacción:

  “Artigo 30º.-Incapacidade temporal.
  En caso de baixa por IT ou situación de risco durante o embarazo, a Xunta de Galiza, a través da consellería correspondente, incrementará o subsidio económico da Seguridade Social ata acadar a contía igual á base de cotización do traballador do mes anterior a aquel en que se produza a baixa.
  Nos centros de asistidos as situacións de incapacidade temporal derivadas de enfermidade común, enfermidade profesional, accidente de traballo, accidente non laboral ou maternidade, nas que a duración previsible sexa dun mes ou superior, cubriranse inmediatamente por contratos de interinidade de acordo co sistema de contratación temporal previsto no artigo 7.5º b) deste convenio, mentres dure esta situación.
  Excepcionalmente e por necesidades do servizo, este límite poderá ser inferior. A duración do contrato de interinidade virá determinada pola ausencia do/a substituído/a e aquela será idéntica a esta, cesando o/a substituto/a ao terminar a dita situación, sen dereito a indemnización ningunha.

  Non obstante o anterior, o réxime será o seguinte:

  1. Ausencias por enfermidade común ou accidente non laboral de un a tres días de duración: seguirase o seguinte procedemento:

  a) Ausencias dun día:
  O persoal afectado comunicará a súa ausencia á unidade de persoal, órgano ou persoa responsable, preferentemente dentro da primeira hora de xornada, salvo causas de forza maior que impidan a comunicación e/ou xustificarase posteriormente cun informe dun facultativo médico. Sen prexuízo de que en casos de ausencias reiteradas se poida producir unha constatación dun feito que desvirtúe a causa alegada polo traballador/a. De non producirse a comunicación e/ou xustificación pertinente, descontarase dos haberes o día en que se faltou.

  b) Ausencias de dous ou tres días:
  Nestes casos, segundo o disposto na Orde do 19-6-1997 (BOE do 24 de xuño), deberase presentar o parte médico expedido polos servizos médicos oficiais no prazo de tres días, contados a partir da data de expedición do parte.
  De non entregarse tal parte, descontaranse dos haberes os días en que se faltou. Poderase recorrer contra estas deducións perante a xurisdición laboral. En ambos os dous casos, a Xunta de Galicia poderá practicar as inspeccións médicas oportunas, segundo o disposto no artigo 20 do Estatuto dos traballadores.

  2. Ausencias por accidente de traballo, enfermidade profesional, maternidade, enfermidade común e accidente non laboral, de máis de tres días de duración.

  Nestes casos o/a traballador/a percibirá o 100% do seu salario ordinario desde o primeiro día de baixa e ata o termo da IT, sempre que se cumpran os requisitos exixidos na Orde do 19-6-1997.”

  2. O artigo ten dúas partes diferenciadas. Na primeira –que se encontra suspendida– regula o complemento, por parte da empresa, ata acadar o 100% do salario. A segunda é a que estabelece o réxime de ausencia por enfermidade.

  Para estes efectos, a norma distingue entre:

  • Ausencias de 1 día.
  • Ausencias de 2 ou 3 días.
  • Ausencias de máis de 3 días.

  Para as ausencias de 1 día, a xustificación requirida é o informe dun facultativo médico. A norma non esixe que sexa do servizo público de saúde.

  Para as ausencias de 2 ou 3 días, a ausencia deberá xustificarse cun informe ou parte médico emitido polos servizos médicos oficiais; isto é dicir, por facultativos médicos do servizo público de saúde).

  Obsérvese que a Orde do 19 de xuño 1997 (disposición actualmente derrogada pola Orde ESS/1187/2015, de 15 de xuño) refírese sempre, para referirse a incapacidade temporal como parte de baixa de incapacidade temporal.

  En alínea separada (o parágrafo 2) é onde artigo utiliza por primeira vez a expresión IT (incapacidade temporal), para referirse ás ausencias por accidente de traballo, enfermidade profesional, maternidade, enfermidade común e accidente non laboral de máis de 3 días de duración.

  Neste sentido, a norma convencional quixo distinguir, para os efectos da súa xustificación, entre as ausencias de 1 a 3 días, para as cales é suficiente un informe ou xustificante médico de repouso, e as ausencias de máis de 3 días, para as cales se require un parte de baixa de incapacidade temporal. Esta interpretación non só é a máis axustada ao texto da norma –art. 3 do Código civil–, senón que é a que se vén aplicando pacificamente nas restantes consellarías.

  Para alén da interpretación da concreta norma convencional que nos ocupa, cómpre salientar que esta mesma solución é habitual en moitos outros convenios colectivos, tanto do sector público como do privado. Pódese citar, neste sentido, a sentenza da Audiencia Nacional do 19 de xuño de 2017 (CCO 138/2017), relativa á empresa Tragsatec.

  CONCLUSIÓN:

  O artigo 30 do V Convenio distingue entre os medios de xustificación das ausencias de 1 a 3 días –informe médico de repouso- e das de duración superior a 3 días –parte médico de incapacidade temporal–, polo que a práctica seguida pola Consellaría de Política Social e do Consorcio Galego de Igualdade é contraria á regulación convencional.