Inicio
CIG-Autonomica
 • 20120511.gaias.18.jpg
 • 20120209.Vigo.3.jpg
 • 20120209.san_caetano.delegados.5.jpg
 • 20120501.Pontevedra.2.jpg
 • 20120501.Vigo.1.jpg
Luns, 19 Agosto 2019

Deixen de empregar os servizos públicos "para chantaxes políticas"

Esiximos que se garanta o pago de soldos e carreira profesional a todo o persoal da Xunta

Ante as declaracións do conselleiro de Facenda nas que alertaba de supostas dificultades para afrontar o pago dos salarios persoal da administración xeral da Xunta derivadas da débeda estatal con Galiza, dende o sector de Autonómica da CIG-Administración instámolo a non empregar os servizos públicos nin ao seu persoal “para chantaxes políticas”, ao tempo que esiximos que se garanta o pago de todos ...


Mércores, 14 Agosto 2019

A CIG denuncia o empeoramento do material e vehículos do servicio de incendios e pide dimisións

A CIG vén de rexistrar escrito perante a Secretaría Xeral Técnica de Medio Rural esixindo documentación da contrata con TRAGSA referente aos materiais e vehículos das novas brigadas do Servizo de Prevención contra Incendios Forestais (SPIF).

Logo da recente incorporación do persoal de brigadas no SPIF, de nova contratación, coñecemos algúns datos unha vez os tivemos diante dos nosos ollos, diante da total opacidade e descontrol en todos os eidos que nos brindou a Consellería do Medio Rural ...


Luns, 12 Agosto 2019

A Xunta resposta á presión é abre unha mesa de negociación para o persoal técnicos dos distritos

A Xunta resposta á presión e abre unha mesa de negociación de traballo do persoal técnico dos distritros forestais sen Función Pública. A Consellería de Medio Rural convocou cos representantes sindicais o venres 9 de agosto de 2019 á Mesa de negociación demandada dende maio de 2018 e logo de varias mobilizacións do persoal.

As organizacións sindicais levamos á mesa as demandas dos enxeñeiros técnicos forestais e enxeñeiros de montes, que traballan na coordinación e xestión forestas e das ...


Xoves, 08 Agosto 2019

A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, campeona mundial da externalización

Segue e segue coas encomendas de xestión a Tragsatec do traballo técnico de arqueoloxía

Está claro que na Consellería de Cultura non queren ao persoal funcionario, non valoran o traballo dos técnicos e incluso non cumplen as leis de patrimonio nin de protección de datos. Xa é a terceira vez que asinan unha encomenda de xestión coa empresa Tragsatec, e a terceira vez que a CIG o denuncia.

O pasado luns día 15 publicaban no DOG a nova encomenda para o segundo semestre do ano, por valor de ...


Mércores, 07 Agosto 2019

A CIG denuncia a falta de medios humanos no operativo de alto risco de incendios forestais da Xunta

O plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galiza (PLADIGA 2019), foi aprobado polo consello da xunta do 2 de maio, e o Presidente Feijoo fixo público o documento cos datos dos medios humanos dispoñibeis para a campaña de alto risco de incendios forestais que comenzou o pasado 1 de xullo.

Nese documento detállase unha cifra que chega aos 7.000 efectivos para a loita contra o lume, homes e mulleres que pertencen a medios propios da Xunta de Galiza, concellos, ...


Martes, 06 Agosto 2019

Compensacións de domingos ou como darlle a razón á CIG

Nestes días aparece un informa de un sindicato da vergoña, de eses que asinaron un acordo de traballo coa Xunta do PP para eliminar calquera dereito do persoal laboral, eliminando o concurso de traslados, as oposicións por concurso-oposición, a promoción interna, etc... onde se fai unha proposta de compensación dos hararios para o persoal a quendas.

A proposta, en resumo é:

 • 75% compensación por traballo en domingos e festivos
 • Traballar como máximo a metade dos domingos e festivos
 • O ...

Martes, 30 Xullo 2019

Novo pau á Xunta pola concesión arbitraria das comisións de servizo

Nas comisións de servizo non abonda con que a persoa adxudicataria cumpra os requisitos de idoneidade, senón que, cando sexan varias as persoas solicitantes, é necesario que se exterioricen as razóns polas que se elixe a unha das persoas peticionarias e se lles notifique a todas elas a decisión final para darlle posibilidade de impugnación. Iso vén a decirlle á Xunta de Galiza, por segunda vez, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza.

A nova sentenza do TSXG 341/2019, do 3 de xullo, ...


Martes, 30 Xullo 2019

A CIG solicítalle ao director territorial da Inspección que faga cumprir á Xunta os requirimentos en materia de seguridade

Medio Rural acumula varios incumprimentos polas eivas no servizo de incendios forestais.

A CIG-Autonómica reuniuse o martes 30 de xullo na Coruña co director territorial da Inspección de Traballo e Seguridade Social (INTSS) de Galiza para solicitarlle que a Xunta de Galiza cumpra cos requirimentos realizados pola propia Inspección en materia de seguridade laboral. 

Cómpre lembrar que a Xunta de Galiza acumula incumprimentos dos requirimentos da Inspección de Traballo en materia de ...


Martes, 30 Xullo 2019

Promoción interna ao C2: xa van 3 convocatorias deixando prazas desertas

56 aprobados para 97 prazas ofertadas. Dos dous procesos anteriores, no convocado no 2009 só se cubriron 89 das 158 prazas ofertadas e no do 2015 131 das 139.

Está claro que a Xunta non quere promoción interna: tres procesos en 10 anos e a metade das prazas sen cubrir. Unha promoción concebida como se fosen exames de acceso libre fronte á que fan outras Administracións onde se valora e forma ao seu persoal funcionario. Vergoña


Luns, 22 Xullo 2019

Carreira profesional: o 29 de xullo remata o prazo de solicitude

O vindeiro luns 29/07/2019 remata o prazo para solicitar o acceso ao réxime extraordinario do grao I do sistema de carreira profesional. Nese senso, lembramos que dende o 18 de xuño a CIG ten a disposición de todo o persoal excluido do sistema de carreira profesional pactado por CCOO, UGT e Xunta un modelo de solicitude para presentar por rexistro. Unha vez presentada por rexistro, a Xunta ten tres meses para dar unha resposta. Se a resolución é desestimatoria, o paso seguinte é a ...


1. O art. 30 do V Convenio ten a seguinte redacción:

“Artigo 30º.-Incapacidade temporal.
En caso de baixa por IT ou situación de risco durante o embarazo, a Xunta de Galiza, a través da consellería correspondente, incrementará o subsidio económico da Seguridade Social ata acadar a contía igual á base de cotización do traballador do mes anterior a aquel en que se produza a baixa.
Nos centros de asistidos as situacións de incapacidade temporal derivadas de enfermidade común, enfermidade profesional, accidente de traballo, accidente non laboral ou maternidade, nas que a duración previsible sexa dun mes ou superior, cubriranse inmediatamente por contratos de interinidade de acordo co sistema de contratación temporal previsto no artigo 7.5º b) deste convenio, mentres dure esta situación.
Excepcionalmente e por necesidades do servizo, este límite poderá ser inferior. A duración do contrato de interinidade virá determinada pola ausencia do/a substituído/a e aquela será idéntica a esta, cesando o/a substituto/a ao terminar a dita situación, sen dereito a indemnización ningunha.

Non obstante o anterior, o réxime será o seguinte:

1. Ausencias por enfermidade común ou accidente non laboral de un a tres días de duración: seguirase o seguinte procedemento:

a) Ausencias dun día:
O persoal afectado comunicará a súa ausencia á unidade de persoal, órgano ou persoa responsable, preferentemente dentro da primeira hora de xornada, salvo causas de forza maior que impidan a comunicación e/ou xustificarase posteriormente cun informe dun facultativo médico. Sen prexuízo de que en casos de ausencias reiteradas se poida producir unha constatación dun feito que desvirtúe a causa alegada polo traballador/a. De non producirse a comunicación e/ou xustificación pertinente, descontarase dos haberes o día en que se faltou.

b) Ausencias de dous ou tres días:
Nestes casos, segundo o disposto na Orde do 19-6-1997 (BOE do 24 de xuño), deberase presentar o parte médico expedido polos servizos médicos oficiais no prazo de tres días, contados a partir da data de expedición do parte.
De non entregarse tal parte, descontaranse dos haberes os días en que se faltou. Poderase recorrer contra estas deducións perante a xurisdición laboral. En ambos os dous casos, a Xunta de Galicia poderá practicar as inspeccións médicas oportunas, segundo o disposto no artigo 20 do Estatuto dos traballadores.

2. Ausencias por accidente de traballo, enfermidade profesional, maternidade, enfermidade común e accidente non laboral, de máis de tres días de duración.

Nestes casos o/a traballador/a percibirá o 100% do seu salario ordinario desde o primeiro día de baixa e ata o termo da IT, sempre que se cumpran os requisitos exixidos na Orde do 19-6-1997.”

2. O artigo ten dúas partes diferenciadas. Na primeira –que se encontra suspendida– regula o complemento, por parte da empresa, ata acadar o 100% do salario. A segunda é a que estabelece o réxime de ausencia por enfermidade.

Para estes efectos, a norma distingue entre:

 • Ausencias de 1 día.
 • Ausencias de 2 ou 3 días.
 • Ausencias de máis de 3 días.

Para as ausencias de 1 día, a xustificación requirida é o informe dun facultativo médico. A norma non esixe que sexa do servizo público de saúde.

Para as ausencias de 2 ou 3 días, a ausencia deberá xustificarse cun informe ou parte médico emitido polos servizos médicos oficiais; isto é dicir, por facultativos médicos do servizo público de saúde).

Obsérvese que a Orde do 19 de xuño 1997 (disposición actualmente derrogada pola Orde ESS/1187/2015, de 15 de xuño) refírese sempre, para referirse a incapacidade temporal como parte de baixa de incapacidade temporal.

En alínea separada (o parágrafo 2) é onde artigo utiliza por primeira vez a expresión IT (incapacidade temporal), para referirse ás ausencias por accidente de traballo, enfermidade profesional, maternidade, enfermidade común e accidente non laboral de máis de 3 días de duración.

Neste sentido, a norma convencional quixo distinguir, para os efectos da súa xustificación, entre as ausencias de 1 a 3 días, para as cales é suficiente un informe ou xustificante médico de repouso, e as ausencias de máis de 3 días, para as cales se require un parte de baixa de incapacidade temporal. Esta interpretación non só é a máis axustada ao texto da norma –art. 3 do Código civil–, senón que é a que se vén aplicando pacificamente nas restantes consellarías.

Para alén da interpretación da concreta norma convencional que nos ocupa, cómpre salientar que esta mesma solución é habitual en moitos outros convenios colectivos, tanto do sector público como do privado. Pódese citar, neste sentido, a sentenza da Audiencia Nacional do 19 de xuño de 2017 (CCO 138/2017), relativa á empresa Tragsatec.

CONCLUSIÓN:

O artigo 30 do V Convenio distingue entre os medios de xustificación das ausencias de 1 a 3 días –informe médico de repouso- e das de duración superior a 3 días –parte médico de incapacidade temporal–, polo que a práctica seguida pola Consellaría de Política Social e do Consorcio Galego de Igualdade é contraria á regulación convencional.