OPE, procesos selectivos

A Xunta de Galiza ven de modificar a data de presentación de solitudes que quedará do seguinte xeito.

Para os procesos selectivos publicados en data 7 de marzo de 2018, corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1; corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2; corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2; corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría de camiños, canais e portos; corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica de obras públicas; corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de subinspección urbanística; corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de sistemas e tecnoloxía da información; corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría agronómica; corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica agrícola; e na categoría 001 (camareiro/a-limpador/a//axudante/a cociña) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia; o prazo de presentación de solicitudes de participación abranguerá desde o día 8 de marzo ata o día 6 de abril de 2018, ambos incluídos.

Para os procesos selectivos publicados en data 8 de marzo de 2018, corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala superior de finanzas; corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala técnica de finanzas; corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, pola quenda de promoción interna; corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, pola quenda de promoción interna; corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1, pola quenda de promoción interna; corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, pola quenda de promoción interna; corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de sistemas e tecnoloxía da información, pola quenda de promoción interna; corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de xestión de sistemas de informática, pola quenda de promoción interna; o prazo de presentación de solicitudes de participación abranguerá desde o día 9 de marzo ata o día 9 de abril de 2018, ambos incluídos.

Contra esta ampriación de prazo pódese interpoñer un recurso potestativo de reposición ou acudir directamente ao xulgado do contencioso administrativo.