Novas por contido

E os seus postos de orixe sen saír a concurso (entre outros 64 xefaturas de sección e 35 dos niveis 16 a 22)

Entre os meses de outubro de 2016 e xaneiro de 2017 foron concedidos en comisión de servizos 135 postos de subdirector/a xeral e xefe/a de servizo. A Xunta optou por prover estes postos polo sistema de libre designación en vez de concurso (cabe lembrar que no 2008 se chegara a un acordo para facer dos postos de xefatura de servizo de concurso). Pero en vez de cubrir os postos mediante o sistema de provisión de libre designación a Xunta opta por outorgalos en comisión de servizos o que produce que os postos de orixe queden bloqueados nos concursos ao seguir tendo un titular. E para colmo moitos deles están cubertos dende hai mais de 6 meses que e o limite que se impón para as comisións de servizo a resolución de Función Publica relativa a esta materia, excedendo en moitos casos ese limite.

Chama a atención que determinados postos de marcado carácter político ou con responsabilidades en materia de persoal dean exemplo recorrendo a esta figura da comisión en posto de libre designación como e o caso das secretarias territoriais de Vigo e Pontevedra (esta ultima nomeada agora subdelegada do Goberno en Pontevedra) ou o vicesecretario xeral da Presidencia da Xunta, ou o secretario xeral de Augas de Galiza. E en relación aos xefes territoriais temos nomeados/as en comisión de servizos aos de Presidencia e ao de Cultura, Educación e O.U. en Ourense, aos xefes/as territoriais da MATI en Coruña, Lugo e Pontevedra, aos/as xefes territoriais de Medio Rural en Lugo e Pontevedra, e ao xefe do Servizo de Persoal en Compostela e xefa territorial de Vigo de Política Social (a esta última facéndolle un posto a medida ao abrilo á Administración Local para traela a ela).

Esiximos de Función Publica que de orde de cesar a todo este persoal e sacar os postos por un dos sistemas de provisión que se contemplan na lei.

 

SUBDIRECCIÓNS XERAIS E POSTOS ANÁLOGOS (NIVEL 30)
NOME DO POSTO CONCESIÓN (Datos das comisións que exceden os 6 meses)
   
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALIZA
VICESECRETARIO/A XERAL  
   
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERIA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONS PUBLICAS E XUSTIZA
SUBDIRECTOR/A XERAL DE COOPERACION EXTERIOR  
SECRETARIO/A TERRITORIAL PONTEVEDRA  
SECRETARIO/A TERRITORIAL VIGO  
   
FACENDA
SUBDIRECTOR/A XERAL DE XESTION DO FSE E OUTROS PROGRAMAS COMUNITARIOS 25/10/2016
INTERVENTOR/A DELEGADO/A CONSELLERIA DO MAR 03/06/2016
INTERVENTOR/A DELEGADO/A DA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACION DO TERRITORIO 22/01/2016
CONSELLO GALEGO DA COMPETENCIA  
SUBDIRECTOR DE INVESTIGACION 23/11/2015
   
ECONOMIA, EMPREGO E INDUSTRIA
SUBDIRECTOR/A XERAL DE EMPREGO 27/10/2016
SUBDIRECTOR/A XERAL DE COMERCIO  
SUBDIRECTOR/A XERAL DE ENERXIA 20/11/2015
   
MAR
SUBDIRECCION XERAL COORDINACION ORZAMENTARIA E CONTRATACION 27/11/2015
   
MEDIO AMBIENTE E ORDENACION DO TERRITORIO
SUBDIRECTOR/A XERAL ESPAZOS NATURAIS E BIODIVERSIDADE  
SUBDIRECTOR/A XERAL DE REXIME XURIDICO E COORDINACION ADMINISTRATIVA E DA PLANIFICACION 07/12/2015
SUBDIRECTOR/A XERAL DE CONTRATACION E DO PATRIMONIO 07/12/2015
AUGAS DE GALIZA  
SECRETARIO/A XERAL  
   
MEDIO RURAL
SUBDIRECTOR/A XERAL PLANIFICACION E COORDINACION DE FONDOS 26/11/2015
SUBDIRECTOR/A XERAL CONTRATACION E COORDINACION ORZAMENTARIA 01/07/2016
SUBDIRECTOR/A XERAL DE RECURSOS FORESTAIS 28/07/2015
   
POLITICA SOCIAL
SUBDIRECTOR/A XERAL DE AUTORIZACION E INSPECCION DE SERVIZOS SOCIAIS  
   
SANIDADE
SUBDIRECCION XERAL DE RELACIONS LABORAIS E REXIME XURIDICO  

 

XEFATURAS DE SERVIZO E POSTOS ANÁLOGOS (NIVEL 28)
NOME DO POSTO LOCALIDADE CONCESIÓN (Datos das comisións que exceden os 6 meses)
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA
XEFE SERVIZO PLANIFICACION, ANALISE E XESTION ECONOMICA SANTIAGO DE COMPOSTELA 13/05/2015
XEFATURA SERVIZO ESTUDOS E ANALISE SANTIAGO DE COMPOSTELA 02/03/2016
XEFATURA SERVIZO XURIDICO-DEPORTIVO SANTIAGO DE COMPOSTELA 05/07/2016
XEFATURA SERVIZO DE DEPORTE EN IDADE ESCOLAR SANTIAGO DE COMPOSTELA 28/12/2015
AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA  
XEFATURA DEPARTAMENTO DE INNOVACION TECNOLOXICA SANTIAGO DE COMPOSTELA 16/12/2015
XEFATURA DEPARTAMENTO DE SISTEMAS SANTIAGO DE COMPOSTELA 02/05/2016
XEFATURA DEPARTAMENTO PROVINCIAL A CORUÑA 29/06/2015
XEFATURA DEPARTAMENTO PROVINCIAL LUGO 29/06/2015
XEFATURA DEPARTAMENTO PROVINCIAL OURENSE 29/06/2015
     
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERIA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONS PUBLICAS E XUSTIZA
XEFATURA SERVIZO DE PLANIFICACION E PROGRAMACION SANTIAGO DE COMPOSTELA  
XEFATURA SERVIZO DE COORDINACION TECNICO-ADMINISTRATIVA SANTIAGO DE COMPOSTELA 05/03/2014
XEFATURA SERVIZO DE ADMINISTRACION E XESTION SANTIAGO DE COMPOSTELA 17/02/2016
LETRADO/A SANTIAGO DE COMPOSTELA  
LETRADO/A SANTIAGO DE COMPOSTELA 19/06/2014
LETRADO/A SANTIAGO DE COMPOSTELA 21/07/2011
LETRADO/A SANTIAGO DE COMPOSTELA  
XEFATURA TERRITORIAL OURENSE 09/07/2015
LETRADO/A OURENSE 21/06/2016
XEFATURA SERVIZO DE EMERXENCIAS OURENSE 25/08/2015
XEFATURA SERVIZO DE XUSTIZA E ADMINISTRACIÓN LOCAL OURENSE 12/02/2014
LETRADO/A PONTEVEDRA 24/11/2014
LETRADO/A PONTEVEDRA 30/06/2010
XEFATURA SERVIZO XESTION TECNICO-ADMINISTRATIVA VIGO  
ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACION PUBLICA  
XEFATURA SERVIZO ECONOMICO-ADMINISTRATIVO SANTIAGO DE COMPOSTELA 06/11/2015
     
FACENDA
SERVIZO DE XESTION DO FSE REXIONAL SANTIAGO DE COMPOSTELA  
XEFATURA SERVIZO PROGRAMAS ORZAMENTARIOS XERAIS SANTIAGO DE COMPOSTELA 19/04/2016
XEFATURA SERVIZO INVESTIGACION PATRIMONIAL E OBRAS SANTIAGO DE COMPOSTELA 15/01/2016
XEFATURA SERVIZO FISCALIZACION E CONTABILIDADE I SANTIAGO DE COMPOSTELA 29/07/2016
SERVIZO DE ESTUDOS E ASESORAMENTO SANTIAGO DE COMPOSTELA 01/02/2016
SERVIZO DE TAXAS E PREZOS SANTIAGO DE COMPOSTELA 31/07/2015
XEFATURA SERVIZO INFORMES E ANALISES CONTAS E FINANCEIROS SANTIAGO DE COMPOSTELA 30/03/2016
XEFATURA SERVIZO FISCALIZACION E CONTABILIDADE SANTIAGO DE COMPOSTELA 31/03/2016
AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA  
XEFATURA DEPARTAMENTO COLABORACION SOCIAL E ADMINISTRATIVA SANTIAGO DE COMPOSTELA 16/02/2016
XEFATURA DEPARTAMENTO DE RECADACION A CORUÑA  
XEFATURA DEPARTAMENTO DE RECADACION OURENSE 20/01/2016
     
CULTURA, EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA
XEFATURA SERVIZO FINANCIAMENTO DO SISTEMA UNIVERSITARIO SANTIAGO DE COMPOSTELA  
SERVIZO FORMACION ASESORACION E PROXECCION EXTERIOR DA LINGUA SANTIAGO DE COMPOSTELA  
XEFATURA DE SERVIZO DE PLANEAMENTO E INVENTARIO SANTIAGO DE COMPOSTELA 18/04/2016
SERVIZO FORMACION ASESORACION E PROXECCION EXTERIOR DA LINGUA SANTIAGO DE COMPOSTELA 04/11/2016
XEFATURA SERVIZO RECURSOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS A CORUÑA  
XEFATURA DE SERVIZO DE COORDINACION AREA CULTURA LUGO  
XEFATURA SERVIZO RECURSOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS LUGO  
XEFE/A TERRITORIAL OURENSE  
SERVIZO XURIDICO E TECNICO - ADMINISTRATIVO, PROGRAMACION E CONTRATACION OURENSE 29/10/2014
XEFATURA SERVIZO XURIDICO E TECNICO-ADMINISTRATIVO PONTEVEDRA 27/11/2014
     
ECONOMIA, EMPREGO E INDUSTRIA
XEFATURA SERVIZO TECNICO XURIDICO SANTIAGO DE COMPOSTELA 01/02/2016
XEFATURA SERVIZO XESTION ADMINISTRATIVA DA PROMOCION LABORAL SANTIAGO DE COMPOSTELA  
XEFATURA SERVIZO RECURSOS HUMANOS SANTIAGO DE COMPOSTELA  
XEFATURA SERVIZO CONTRATACION SANTIAGO DE COMPOSTELA  
XEFATURA SERVIZO TECNICO ADMINISTRATIVO SANTIAGO DE COMPOSTELA  
XEFATURA DE SERVIZO DE INTEGRACION LABORAL SANTIAGO DE COMPOSTELA  
XEFATURA SERVIZO PROVINCIAL COORDINACION DE CENTROS A CORUÑA  
XEFATURA SERVIZO ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL A CORUÑA  
XEFATURA SERVIZO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA E XESTION ECONOMICA LUGO  
XEFATURA SERVIZO ENERXIA E MINAS PONTEVEDRA 19/11/2014
INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO  
DIRECTOR/A TECNICO/A DA ESCOLA GALEGA DE CONSUMO SANTIAGO DE COMPOSTELA 03/07/2015
     
INFRAESTRUTURAS E VIVENDA
XEFATURA SERVIZO AUTORIZACION, INFORMES E XUNTA ARBITRAL SANTIAGO DE COMPOSTELA  
XEFATURA SERVIZO ORDENACION TRANSPORTE REGULAR VIAXEIROS SANTIAGO DE COMPOSTELA 28/03/2016
XEFATURA SERVIZO DE MOBILIDADE OURENSE  
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO  
XEFATURA SERVIZO PLANIFICION E DESENVOLVEMENTO NORMATIVO SANTIAGO DE COMPOSTELA  
XEFATURA SERVIZO CONTROL E XUSTIFICACION FONDOS SANTIAGO DE COMPOSTELA  
XEFATURA SERVIZO REHABILITACION E RENOVACION URBANA SANTIAGO DE COMPOSTELA  
XEFATURA OFICINA TECNICA SANTIAGO DE COMPOSTELA 22/10/2014
XEFATURA SERVIZO TECNICO XURIDICO SANTIAGO DE COMPOSTELA 31/05/2016
XEFATURA AREA PROVINCIAL A CORUÑA 30/05/2016
XEFATURA SERVIZO TECNICO LUGO 20/11/2014
     
MAR
XEFATURA SERVIZO DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO SANTIAGO DE COMPOSTELA  
XEFATURA SERVIZO DE ANALISE E DE REXISTROS SANTIAGO DE COMPOSTELA  
XEFATURA SERVIZO PLANIFICACION E XESTION DA ACUICULTURA SANTIAGO DE COMPOSTELA 27/11/2015
     
MEDIO AMBIENTE E ORDENACION DO TERRITORIO  
XEFATURA SERVIZO CONSERVACION DE ESPAZOS NATURAIS SANTIAGO DE COMPOSTELA  
XEFATURA SERVIZO XESTION ECONOMICA E CONTROL ORZAMENTARIO SANTIAGO DE COMPOSTELA  
XEFATURA SERVIZO RECURSOS CONTRACTUAIS E DO PATRIMONIO SANTIAGO DE COMPOSTELA  
XEFATURA SERVIZO DE DESENVOLVEMENTO NORMATIVO SANTIAGO DE COMPOSTELA  
XEFATURA SERVIZO XESTION ECONOMICA E CONTROL ORZAMENTARIO SANTIAGO DE COMPOSTELA 14/10/2016
XEFATURA SERVIZO PLANIFICACION URBANISTICA II SANTIAGO DE COMPOSTELA 09/11/2015
XEFATURA SERVIZO PLANIFICACION URBANISTICA III SANTIAGO DE COMPOSTELA 24/07/2015
XEFATURA DO SERVIZO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA E DA PLANIFICACION SANTIAGO DE COMPOSTELA 14/01/2016
SERVIZO DE RECLAMACIONS E RECURSOS SANTIAGO DE COMPOSTELA 13/01/2016
XEFATURA SERVIZO DE REXIME INTERNO SANTIAGO DE COMPOSTELA 02/02/2016
XEFATURA SERVIZO PLANIFICACION URBANISTICA I SANTIAGO DE COMPOSTELA 17/03/2016
XEFE/A TERRITORIAL A CORUÑA 22/12/2015
XEFATURA SERVIZO DE URBANISMO A CORUÑA 14/10/2015
XEFATURA SERVIZO CONSERVACION DA NATUREZA A CORUÑA 21/04/2016
XEFE/A TERRITORIAL LUGO  
XEFATURA SERVIZO DE URBANISMO LUGO 03/12/2015
XEFE/A TERRITORIAL PONTEVEDRA 07/04/2016
XEFATURA SERVIZO DE URBANISMO PONTEVEDRA 22/12/2015
AXENCIA DE PROTECCION DA LEGALIDADE URBANISTICA  
XEFATURA DE SERVIZO TECNICA SANTIAGO DE COMPOSTELA  
INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO  
XEFATURA SERVIZO COORDINACION E INFORMACION TERRITORIAL SANTIAGO DE COMPOSTELA  
     
MEDIO RURAL
XEFATURA SERVIZO DE ANALISE E INFORMES SANTIAGO DE COMPOSTELA 27/10/2014
LETRADO/A-ASESOR/A SANTIAGO DE COMPOSTELA 30/09/2015
XEFATURA SERVIZO XESTION ORZAMENTARIA SANTIAGO DE COMPOSTELA 27/11/2015
XEFATURA SERVIZO PERSOAL SANTIAGO DE COMPOSTELA 27/11/2015
XEFATURA SERVIZO INFRAESTRUTURAS AGRARIAS A CORUÑA 26/11/2015
XEFATURA SERVIZO MONTES A CORUÑA 17/08/2015
XEFE/A TERRITORIAL LUGO  
XEFATURA SERVIZO INFRAESTRUTURAS AGRARIAS OURENSE 11/12/2015
XEFE/A TERRITORIAL PONTEVEDRA 19/04/2016
     
POLITICA SOCIAL
XEFATURA SERVIZO PERSOAL SANTIAGO DE COMPOSTELA  
SERVIZO DE APOIO A FAMILIA, A INFANCIA E A ADOLESCENCIA SANTIAGO DE COMPOSTELA 28/03/2016
XEFATURA SERVIZO INSPECCION DE FAMILIA E MENORES SANTIAGO DE COMPOSTELA 19/01/2016
XEFATURA SERVIZO INSPECCION MAIORES, DISCAPACITADOS E DEPENDENTES SANTIAGO DE COMPOSTELA 10/02/2016
XEFATURA SERVIZO PLANIFICACION PARA IMPULSO DEMOGRAFICO SANTIAGO DE COMPOSTELA 14/04/2016
SERVIZO FAMILIA, INFANCIA E DINAMIZACION DEMOGRAFICA LUGO  
XEFATURA SERVIZO DE XESTION ECONOMICA LUGO  
XEFE/A TERRITORIAL VIGO 08/08/2016
XEFATURA SERVIZO DE XESTION ECONOMICA VIGO  
     
SANIDADE
XEFATURA SERVIZO CONTROL DE RISCOS AMBIENTAIS LUGO  
SERVIZO GALEGO DE SAUDE  
LETRADO/A SANTIAGO DE COMPOSTELA  
XEFATURA SERVIZO MONTAXE E EQUIPAMENTOS SANTIAGO DE COMPOSTELA  
XEFATURA SERVIZO XESTION EXPEDIENTES SANCIONADORES SANTIAGO DE COMPOSTELA  
XEFATURA SERVIZO RELACIONS LABORAIS SANTIAGO DE COMPOSTELA 04/08/2015
LETRADO/A LUGO  
LETRADO/A OURENSE 19/05/2014