Novas por contido

Na xuntanza mantida coa consellaría pola proposta de modificación parcial da súa RPT, a CIG fixo as seguintes alegacións:

 • Postos de corpos especiais: non ten sentido que para un corpo especial se indique titulación de "enxeñeiro/a superior". A existencia de persoal funcionario de corpos especiais é para postos que requiren unhas funcións moi específicas, polo que non entendemos que tanto lles serva unha persoa con titulación de enxeñería en aeronáutica, informática, industrial, química... Solicitamos, xa que logo, que especifiquen a especialidade do corpo.

 • Postos de corpos xerais: ao contrario dos anteriores, non nos gusta que a CMATI sexa a consellaría con mais restriccións nos postos en canto que limitan a titulación do persoal funcionario de corpos xerais; esta consellaría ten unha especial "titulitis". Polo tanto, propoñemos unha revisión seria dos requisitos en titulacións. En consecuencia, solicitamos que os postos aos que se retire o requisito de titulación sexan abertos aos grupos que proceda (sección A1 que pase a ser A1-A2-C2).

Caso especial é o do posto da Xefatura de Sección de Acreditación e Certificacións, onde inicialmente requerían titulación en enxeñaría industrial, licenciatura en física, en ciencias ambientais ou químicas. Para este posto pretenden eliminar a titulación de ciencias ambientais, cousa que nos parece absurda cando na propia memoria indican que este posto esixe coñecementos en control de emisións e vixilancia da rede galega de calidade do aire.

 • Non aceptamos a apertura de postos a outras administracións mentres non haxa acordo de reciprocidade. Tamén criticamos que as aperturas sexan para todos os postos LD por sistema.

 • Inda que a lei indique que os servizos serán LD, evidentemente criticamos esta imposición.

 • Solicitamos as sentenzas coas que xustifican a creación de dous postos que orixinalmente eran de TRAGSA.

 • Solicitamos que se revise a correcta clasificación de postos "singularizados" pois entendemos que varios deles deberían ser "normalizados".

 • Existen postos para os que se pide formación ou experiencia específica, ben como requisito imprescindíbel, ben como mérito. A estes respectos, queremos que se eliminen todos os méritos ou requisitos, e que utilicen á EGAP para formar ao seu persoal. En todo caso, preferimos que conste como mérito, nunca como requisito imprescindíbel. En canto á experiencia, de ningunha maneira podemos aceptalo, nin como mérito nin como requisito, polo que preferimos conste formación, non experiencia.

 • Detectamos algún posto que se abre a outras administracións aos que non se pon o requisito de coñecemento de lingua galega.

 • Crean un posto subgrupo A1 de corpos especiais. Mais as funcións que indican son unha mistura entre técnicas e administrativas, polo que pensamos que o posto debe ser xeral/especial.

 • Delineantes: Solicitamos que algúns postos que teñan que ver cos delineantes (algunha sección, por exemplo) os abran a delineantes, a fin de que teñan unha mínima posibilidade de promoción profesional. Compre lembrar que os delineantes, a día de hoxe, non teñen nin unha soa opción de saír dun posto base.

 • Solicitamos que constara na RPT, aínda que for na columna de observacións, a anotación daqueles postos que sendo dunha categoría determinada estivesen ocupados por persoal que obtivese sentenza na que lles recoñecesen unha categoría diferente. A consellaría non está conforme e non o vai facer.


A consellaría comprometeuse a:

 • Revisar as titulacións.

 • Eliminar os requisitos de experiencia.

 • Revisar os méritos específicos.

Parece que xa non haberá outra xuntanza e limitaranse a notificarnos os cambios aceptados de cara á Mesa Xeral.