Inicio
CIG-Autonomica
  • 20120511.gaias.3.jpg
  • 20120501.Compostela.4.jpg
  • 20120501.Pontevedra.1.jpg
  • 20120621.cadea_humana.san_caetano_6.jpg
  • 20120501.Vigo.1.jpg
Mércores, 27 Mai 2020

Para Función Pública o Protocolo de reincorporación vai vento en popa

O mércores 27 tivemos a primeira xuntanza da comisión de seguimento do Protocolo de reincorporación. Para a CIG o Protocolo quedou desactualizado nada máis publicarse, xa que ese mesmo día o Estado ampliaba o teletraballo a tres meses. Porén, coidabamos que se ía arranxar, xa que era un documento que tiña que someterse a actualización e revisión.

Sobre o papel a reincorporación ao traballo presencial debera ser segura, xa que as actuacións preliminares do protocolo obrigaban a unha ...


Mércores, 27 Mai 2020

Eres non docente en centro de ensino? Para a túa conselleira, non existes

Supoñamos que traballas nun centro escolar, e que tes ao teu coidado a menores de 13 anos ou maiores a cargo afectados polo peche dos respectivos centros. Si resulta que eres docente, a Consellería de Eduación tivo en conta as túas circunstancias e non terás que realizar traballo presencial por agora. Pero se eres non docente, estás fodido.

A Consellería de Educación publicou o venres 22 de maio unha Resolución pola que se reinicia a actividade lectiva presencial no curso 2019-2020 [..] e ...


Mércores, 27 Mai 2020

Xuntanza do persoal técnico do servizo de prevención de incendios forestais por un novo acordo

O persoal técnico do Servizo de Prevención de Incendios Forestais da Xunta de Galiza reuníuse o luns 25 nunha teleasemblea para analizar a falta de interese da Xunta a negociar as condicións de traballo do colectivo.

As organizacións sindicais CIG, CCOO, UGT E CSIF levamos á mesa de negociación aberta o pasado 9 de agosto de 2019 as demandas dos enxeñeiros técnicos forestais e enxeñeiros de montes, que traballan en tarefas esenciais da coordinación e xestión das emerxencias por incendios ...


Mércores, 27 Mai 2020

Como contactar e recibir información da CIG-Autonómica

Non é a primeira vez que na CIG recibimos comentarios no senso de que non estamos a enviar información suficiente. Algunha vez os comentarios son todo o contrario, que o envío de informació é excesivo. Se o teu caso é o das persoas que se sinten saturadas, sentímolo; a nosa intención e obriga é informar.

Se non te chega a información que xenera a CIG e queres recibila, atende este correo.

A CIG-Autonómica envía varias veces por semana información por correo electrónico, twitter, telegram ...


Martes, 26 Mai 2020

Política Social "premia" o esforzo do seu persoal limitándolle as vacacións anuais

A Consellería de Política Social envía un documento de instrucións co que pretende limitar o dereito a coller as vacacións recollido no V Convenio Único do Persoal Laboral da Xunta de Galiza, condicionando as vacacións anuais do persoal que traballa nos centros de menores, de atención á discapacidade e de maiores.

Logo do esforzo e risco asumido nesta pandemia, a consellería, en troques de recuperar dereitos que se manteñen recortados ao persoal que está a traballar nos servizos esenciais, ...


Luns, 25 Mai 2020

A CIG solicita a apertura das Residencias de Tempo Libre para o persoal que loitou contra o covid19

Algo que quedou claro durante estes meses de pandemia é que o persoal ao servizo das Administracións Públicas é imprescindible para o funcionamento do estado do benestar e para garantir a cualidade de vida da cidadanía (cando non a propia vida). Ainda que hai máis persoal que se deixou o pelexo, puidémolo ver especialmente nos centros sanitarios e de servizos sociais. 

Porén, a Xunta de Galiza estanos a demostrar que para eles este persoal é de usar e tirar. Xa cumpriron a súa misión, así ...


Luns, 25 Mai 2020

A denuncia da CIG obriga á Xunta a modificar o seu procedemento para o persoal sensible

Tralo requirimento da Inspección de Traballo de Pontevedra por mor  dunha denuncia da CIG, o CECOP corrixíu o procedemento de recoñecemento do persoal especialmente sensible. 

O 19 de maio publicouse no DOG o acordo do CECOP polo que se modifica a guía da actuación preventiva ante o coronavirus no ámbito da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para todo o persoal, o que na práctica, supón que sexa o o Servizo de Prevención de Riscos Laborais (SPRL) da Xunta o único ...


Domingo, 17 Mai 2020

A Xunta sáltase o seu propio Protocolo interno de reincorporación ao traballo

A Xunta chama á incorporación presencial do seu persoal e programa a apertura de centros a partir deste luns 18 sen ter en conta as medidas previstas no seu protocolo de reincorporación.

As organizacións sindicais CIG, CCOO, CSIF e UGT, con representación na Mesa Xeral de Empregados Públicos, que ratificamos o Protocolo do Consello da Xunta polo que se establecen a reincorporación do persoal empregado público ao traballo presencial e as medidas de prevención fronte ao COVID-19, denunciamos ...


Xoves, 14 Mai 2020

A CIG solicita compensación por traballos extraordinarios a causa do COVID19

Consecuencia do Estado de Alarma, determinadas empregadas e empregados públicos viron incremendata a súa carga de traballo, en moitos casos sen ningún tipo de compensación.

Poñemos o caso, por exemplo, do persoal que tramita os ERTE que viron moi incrementada a súa carga de traballo. Estas compañeiras e compañeiros levan dende o comezo do Estado de Alarma tramitando expedientes baixo presión para “avanzar”, traballando fora de horario, festivos e domingos. Este persoal encárgase dunha ...


Xoves, 14 Mai 2020

COVID-19 en instalacións de aire acondicionado

Recomendacións para a operación de sistemas de aire acondicionado. Outro exemplo da improvisación da Xunta de Galicia.

Durante as próximas semanas producirase o progresivo retorno do persoal da Xunta de Galiza os seus respectivos locais de traballo. Dada as dúbidas existentes respecto aos sistemas de ar acondicionado queremos informarte das medidas adecuadas e as recomendacións feitas en materia de sistemas de climatización propostas pola: ATECYR (Asociación Técnica Española de ...


Mércores, 13 Mai 2020

O teletraballo ten que vir para quedarse: a CIG defende a prórroga de tres meses máis aló do estado de alarma

A CIG ven de poñerse en contacto coas outras organizacións sindicais para instar a reunión urxente da comisión de seguimento do acordo do protocolo de reincorporación e o grupo de traballo sobre o teletraballo, para avaliar a fase preliminar, estudar a ampliación temporal e a outros colectivos do teletraballo.

A comisión de seguimento é un instrumento de traballo para a mellora do protocolo, e este debe ser un documento vivo e aberto a cambios. Cremos que a comisión debe ter carácter ...


Mércores, 13 Mai 2020

O Fondo de Acción Social 2019 leva meses de retraso: reclamamos a súa negociación

A día 1 de marzo de 2019 estabamos negociando o Fondo de Acción Social (FAS) do ano 2018. Coa emerxencia sanitaria derivada do COVID-19 a Xunta de Galiza esqueceu o FAS 2019. Desde o ano 2012 o Fondo de Acción Social quedou recortado ao mínimo. En ningún destes nove últimos exercicios orzamentarios amosou a Xunta a máis mínima intención de reverter eses brutais recortes nos dereitos sociais do persoal.

Dende a CIG exiximos:

  • Dotar o Fondo de Acción Social da Xunta de Galiza co 1% da masa ...

3. Opoñémonos a amortización do POSTO BASE SUBGRUPO C2 co código MA.C03.00.401.15001.015, xa que, para crear catro prazas no laboratorio (porque a de Titulado/a superior especialista Grupo I cat. 19 ocupada por sentenza xa está dotada), amortizan seis prazas, deixando todo o traballo de administración do laboratorio cun só administrativo onde antes había tres. Que vai pasar cando este colla vacacións ou unha baixa? Quen vai facer o traballo? Amortizan as tres prazas de POSTO BASE SUBGRUPO A1 porque din que levan vacantes moito tempo. Xustifican que é porque o se nivel 20, e en canto se ocupan nunhas oposición no primeiro concurso a xente marcha a prazas con maiores niveis. Denunciamos que non as cubran con xente das listas e manteñan persoal facendo o seu traballo coa empresa TRAGSA, que ao final supón un gasto moito maior. non as cobren con xente das listas. Así agora no laboratorio hai nestes momentos cinco traballadores desta empresa TRAGSA, tres titulados superiores e dous auxiliares, e outros cinco que xa gañaron por sentenza a indefinición, en concreto tres titulados e dous analistas. Polo que DENUNCIAMOS que se amorticen prazas de emprego publico mentras se manteñen empresas para facer o seu traballo.

4. Denunciamos tamén de novo amortizacións escandalosas como a de axente de Valdeorras deixando sen persoal ao parque natural da Enciña da Lastra ou outras que se propoñen logo de aumentar a súa carga de traballo.

5. Solicitamos que as prazas que agora volven a ser de laborais (a CIG xa as solicitara no seu momento de laborais) debido a un erro da dirección xeral de Función Pública na OPE do 2018, e que teñen en formación específica o código 487 Lic./Grao en Física(mérito), se lle de traslado á columna de titulación académica, pois senón ditas prazas poderán ser ocupadas no concurso-oposición por calquera tipo de titulados superiores sendo estes postos específicos para coñecementos que teñen que ver coa previsión e modificación da calidade ambiental e do cambio climático.

6. Non entendemos por qué o posto MA.C03.00.401.15001.122 Auxiliar de Laboratorio, non ten o B18 “complemento salarial de singularidade por penosidade”, cando incluso os novos postos creados (e sen persoa) xa o teñen incluido.

7. Solicitamos a sentenza do complemento de singularidade, gañada polo Capataz de Establecemento do Complexo Ambiental o Veral de Lugo, Ademais de esixir o estudo para a extensión dos complementos ao resto de capataces de establecemento.

8. Insistimos en solicitar no parque das Illas Atlánticas a creación de prazas de axentes polo requirimento de traballar ao menos en parellas para minimizar riscos. Tamén deben revisar a RPT e ampliar as prazas para que o persoal de campo de conservación non este nesta situación de illamento e se cubran as quendas en todo o territorio da Galiza e non só neste Parque.

9. Opoñémonos a que se modifiquen as titulacións dos postos MA.C03.00.002.15770.015 e MA.C03.00.002.15770.020 e se manteñan neles a persoas que non cumpran os requisitos da praza mediante o texto “ocupado por funcionario non pertecente a escala”. As persoas que ocupan postos de rpt teñen que cumprir as características do posto que ocupan.

10. A Xefatura de Area de Parques Naturais tamén debe ser por por concurso e so aberta a c.especial polas específicas funcións.
11. Regularizar de oficio os pluses e complementos xa que hai enormes diferenzas entre os que reclaman e os que non, débense xeralizalos para todo o persoal sen ter que acudir ao xulgado. Como exemplo os titulados superiores ambientais que non teñen ou persoal do laboratorio de medio ambiente nos que aparecen caóticos.

12. Incluír a suba correspondente a 2019 no CE axentes, ademais debese barrar as prazas ao B e indicar a extinguir unicamente o C2 e C1.

13. Por último opoñémonos con rotundidade a amortización do posto MA.C99.10.000.27001.82 HABILITADO, esta praza está ocupada por concurso por unha persoa que ten unha sentenza firme que lle recoñece diferenzas salariais coas seccións de nivel 25 de complemento de destino, a consellería quere amortizarlle o posto poñendo en adscrición provisional, co que lle supón ao traballador ter que solicitar todos os postos vacantes que aparezan no concurso, incluso de inferior nivel ao que se atopa agora, podéndoselle producir un dano tanto económico como laboral e familiar. Íntimos que neste caso pode haber persecución laboral por parte da consellería a un delegado sindical da CIG que gañou por sentenza que a Xunta lle pague as diferenzas salariais.

En canto nos envien un novo documento da RPT corrixido presentaremos achegas específicas. Se queres, podes contactar coa CIG.