Novas por contido

No DOG do venres 3 de xullo de 2020 vén de publicarse a resolución do 23 de xuño de 2020 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional.

O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 16 de xullo de 2020.

As solicitudes de participación nas actividades formativas só se poderán realizar mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo https://egap.xunta.gal/matricula desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

O número máximo de cursos que se pode solicitar durante o prazo de presentación de solicitudes limítase a cinco.

O día 29 de xuño rexistramos un escrito onde se recollen diferentes erros das novas aplicacións CORWEB e CORPRI, desenvolvidas e promovidas pola Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia.

Algúns dos erros detectados son:

 • falta de tempo de adaptación para o uso das aplicacións,
 • falta de formación,
 • falta de previsión nos accesos directos dos visores necesarios para cumprimentar os diferentes partes dos informes,
 • non ter en conta a normativa existente en canto o uso do NIP por parte dos Axentes,
 • a inclusión de varias referencia catastrais no mesmo expediente o que dificulta o seu informe, etc.

Estas aplicacións impoñen a obriga de presentar de xeito telemático todas as solicitudes de aproveitamentos, sin medidas nin tempo para a súa adaptación, limitan o acceso ás persoas usuarias ao servizo publico ademais de dificultar o control polo persoal axente e técnico dos aproveitamentos forestais.

Por todo isto, a CIG solicitou por escrito que se corrixan as disfuncións detectadas e se cre un grupo de traballo para facer seguimento da posta en marcha das aplicacións.

Ante a paralización sen acordo das xuntanzas coa consellería do Medio Rural por falta de propostas concretas por parte da administración, as organizacións sindicais convocan a terceira teleasemblea de persoal técnico de incendios forestais para o vindeiro luns 6 de xullo ás 21h.

Nesta nova convocatoria darase conta das distintas xuntanzas mantidas coa consellería e aprobaranse as medidas que se porán en marcha nas vindeiras semanas para seguir solicitando de forma lexítima un novo acordo que regule as condicións de traballo de forma efectiva.
Ante a negativa da administración de presentar unha proposta, o persoal técnico de incendios farase escoitar.

Por un NOVO ACORDO XA!!!!

Recollemos nun único arquivo todos os postos vacantes iniciais do concurso de traslados de corpos xerais (DOG 27/11/2019), xunto con todas as potenciais resultas, e os códigos correspondentes ás escalas, formación e observacións.

O arquivo contén nove lapelas. A primeira cos postos de todos os grupos (vacantes e resultas unidas). As cinco seguintes, só os postos dun grupo. As seguintes son as indicacións dos códigos de escalas, formación e observacións.

Os datos están collidos directamente do Portax. Simplemente os agrupamos nun único arquivo.

Descargar.

Os servizos xurídicos da CIG gañaron a primeira sentenza que recoñece a unha persoa que é funcionaria interina o dereito a acceder ao grao I da carreira administrativa por medio do réxime extraordinario publicado no DOG do 29 de marzo de 2019 nas mesmas condicións que se recollían para o persoal funcionario de carreira.

Pero os efectos van máis aló do individual e TEÑEN CARÁCTER XERAL, xa que a sentenza declara nulo, por discriminatorio, o artigo 3 da orde pola que se publica o acordo da Xunta con CCOO e UGT de acceso ao grao I do sistema de carreira profesional do persoal funcionario de carreira e do persoal laboral da Xunta.

Para chegar a esta sentenza o tribunal basease nas sentenzas do Tribunal de Xustiza da Unión Europea e a súa aplicación pola doutrina do Tribunal Supremo español sobre a consideración de discriminación cando se aplican diferentes medidas no trato de persoal temporal respecto do fixo, doutrina na que o Tribunal Supremo xa se pronunciou en sentenzas do proprio ano 2019. A CIG xa o advertiu dende o minuto un sinalando que incluso o Tribunal Supremo se estaba a pronunciar no sentido da non discriminación do persoal interino ou temporal como dixemos aquí ou aquí.

Esta sentenza abre o camiño para que as reclamacións de recoñecemento da carreira administrativa do persoal funcionario interino, que a CIG recomendou para aquelas persoas que o acordo coa Xunta deixou excluídos dese dereito, se vexan recoñecidas.

Pero a Xunta non debe esperar a que a sentenza adquira firmeza, debe sentarse a negociar xa unha modificación do Acordo para a implantación do réxime extraordinario de acceso ao grao I onde se inclúa a todo o persoal empregado público dentro do seu ámbito subxectivo e se lles recoñeza o grao I con efectos retroactivos dende o 1 de xaneiro de 2019.

E tampouco debe esperar a que saia a sentenza da demanda que con carácter xeral a CIG presentou nese mesmo tribunal e que con toda a probabilidade vai ir no mesmo sentido.

Hai que lembrar que a CIG non asinou o acordo de carreira profesional para o persoal funcionario e laboral porque considerábamos que establecía unha serie de cláusulas inxustas, entre as cales citábamos a grande diferenza entre os grupos altos e baixos no importe anual; inexistencia da concreción de como se cobrarían os seguintes graos e a discriminación respecto do persoal funcionario de carreira do persoal laboral e do persoal interino.

O recoñecemento de que o acordo de carreira profesional da Xunta avalado por CCOO e UGT é ilegal e discriminatorio respecto do persoal interino da a razón á CIG na súa postura de defensa dos intereses de todas as persoas que traballan para a Xunta sen distinción segundo a relación laboral que teñan coa administración.

Por se che é de utilidade, ofrecémosche unha folla de cálculo con todas as prazas que podes escoller na túa solicitude do concurso de traslados de corpos xerais, tanto vacantes como prazas de resultas xuntas nun mesmo arquivo. 

O arquivo contén seis lapelas. A primeira cos postos de todos os grupos. As seguintes, só os postos dun grupo. Todas coas vacantes máis as resultas.

Descargar.

O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza acepta a demanda da CIG e anula a RPT da Consellería de Economía, Emprego e Industria publicada o 17/07/2018, por vulneración do dereito á negociación colectiva, vulneración do procedemento, ausencia de avaliación orzamentaria e falta de motivación dos actos administrativos.

En xuño do 2018 aprobouse en Comisión de Persoal unha modificación da RPT da Consellería de Economía, Emprego e Industria, conxuntamente cun “Plan de ordenación de recursos humanos de las oficinas de empleo y centros integrados de formación profesional“ e un “Acordo dobre condicións laborais do persoal de supervisión e seguimento da Formación Profesional para o Emprego”. A Resolución foi publicada no DOG do 17/07/2018

As persoas que exercen a dirección política da Administración Autonómica galega están acostumadas a facer o que lles peta, a pasar por riba dos dereitos dos traballadores e traballadoras baixo a escusa da potestade organizativa, sen repetar as súas obrigas de sentarse a negociar.

A RPT anulada destruía máis de 90 postos de traballo, creaba 70, modificaba a forma de provisión e áreas funcionais de numerosos postos, creaba diferenzas entre as Oficinas de Emprego que dividían en tres clases con diferentes formas de provisión e remuneración. Vamos, que facía importantes cambios na estrutura de postos de traballo, e facíao despachando o asunto en poucos días convertendo o deber de negociar en meros trámites formais. Finalmente a CIG quedou en solitario rexeitando a modificación da RPT proposta (CCOO, CSIF e UGT votaron a favor na Comisión de Persoal, e a CIG votou en contra).

Unha vez publicada en DOG, a CIG presentou un contencioso ante o TSXG, por:

 • Violación do dereito á negociación colectiva e información, en relación coa substitución do proceso de negociación do conxunto da RPT aprobada por un mero tráfime de consulta: a Administración consultou e resolveu as alegacións das centrais sindicais, máis eso non foi negociar a RPT.

 • Vulneración do procedemento legalmente establecido para a negociación das modificacións de RPTs: a Administración non só non negociou senón que violou o procedemento legalmente establecido, ao incorporar ao proceso un Plano de Reordenación das Oficinas de Emprego e dos CIFP a última hora, polo que modificou a proposta de RPT inicialmente entregada ás centrais sindicais sen dar opción a negociar nada.

 • Ausencia de avaliación e informe da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos da Consellería de Facenda: a Administración vulnerou o procedemento establecido polo artigo 16 da LEPG sobre o carácter previo á aprobación da RPT do informe da consellería competente en materia de orzamentos.

 • Infracción do ordenamento xurídico por falta de motivación dos actos administrativos, como garantía fronte á arbitrariedade e á incongruencia, en relación coa adecuación dos postos de traballo dos directores/as dos Centros Integrados de Formación Profesional e a nova clasificación das Oficinas de Emprego e adecuación dos postos de traballo dos seus directores e directoras (complementos, e cobertura mediante libre designación).

O 17 de xuño de 2020, foi ditada sentenza polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que estima o recurso contencioso-administrativo contra a referida RPT, que anula. A sentenza non é firme, pois cabe recurso de casación ante o Tribunal Supremo. 

A CIG dirixiu escrito ao DXFP solicitando unha reunión urxente para coñecer cales son agora as pretensións da Administración para solucionar os problemas xerados por eles.

Función Pública non incluíu as novas vacantes xeradas dende a convocatoria do concurso, en novembro de 2019. 

Cando o 27 de novembro do 2019 foi publicada a convocatoria do concurso de traslados de corpos xerais, Función Pública difundiu tamén a relación de vacantes ofertadas (na propia convocatoria). Pero a solicitude de postos non se podería facer ata que por xaneiro sacarían un segundo listado coas prazas das persoas que solicitaron concursar e por tanto eran potenciais vacantes (esto é, o listado de posíbeis resultas).

Pasou xaneiro, e febreiro, e mediados de marzo (ata ese intre o virus non era a xustificación da paralización do concurso); e chegou a corentena... Pasaron tantos meses que foron aparecendo novas vacantes. Así que un bo día, a primeiros de xuño, Función Pública enviounos un listado de vacantes novas para incluír no concurso. Recibimos un montón de correos de compañeiros e compañeiras, e fixemos as correspondentes alegacións. Que enchenta tivemos cando vimos que aceptaban algunhas!

Pero... foi fume. Porque finalmente o listado de vacantes que publicaron para escoller destino a partir do día 29 de xuño, NON INCLÚE ningunha desas prazas vacantes novas. Non quixeron darnos explicacións en Función Pública, pero podemos albiscar que se trata dunha cuestión de seguridade xurídica ante posíbeis impugnacións por non abrirse un novo prazo para poder participar no concurso. Pode ser. Pero á CIG prodúcelle xenreira ser conscientes de que vamos para dous anos de retraso, e que estas prazas vacantes non incluídas no concurso, en troques de ser cubertas como deus manda, van selo mediante designación dixital (Comisión de Servizos), sen ningún criterio obxectivo.

O concurso, afectado por unha sentenza

Para complicar a cousa, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza ditou sentenza o 17 de xuño pola que anula a modificación da RPT da Consellería de Economía, Emprego e Industria de data  17/07/2018. Función Pública e a CEEI fixeron o que lles petou, deturparon a negociación colectiva, saltáronse as normas ás que están obrigadas .. E agora, que vai facer a Adminsitración coas prazas afectadas? Van retirar do concurso as prazas creadas ou modificadas? Van engadir as amortizadas indebidamente? Van actualizar os cambios de méritos, niveis, areas funcionais e formas de provisión que foron modificados pola RPT anulada e restaurar os seus orixinais?

A CIG dirixiu escrito ao DXFP solicitando unha reunión urxente para coñecer cales son agora as pretensións da Administración para solucionar os problemas xerados por eles.

O 30 de xuño de 2020 e a un día do comezo da campaña de alto risco de incendios, tivo lugar a constatación da paralización das negociacións do novo acordo do persoal técnico de incendios. Na xuntanza mantida pola consellería do Medio Rural coas organizacións sindicais, despois de máis de dez meses agardando por unha proposta dun novo acordo; os representantes da consellería, tan só foron quen de presentar unha modificación dun parágrafo do acordo do ano 2008 que tan só afecta a unha parte do persoal técnico e que non resolve nin unha mínima parte das reivindicacións.

A posición adoptada pola consellería do Medio Rural supón un desprezo polo traballo desenvolvido polo persoal técnico de incendios forestais e o nulo interese por iniciar unha negociación real das novas condicións de traballo, o que levou ás catro oganizacións sindicais presentes a NON aceptar o parche proposto (ver comunicado conxunto) e non voltar a xuntarse ata non ter unha proposta escrita riba da mesa. Esta postura está ratificada de forma maioritaria polo persoal técnico de incendios forestais que amosaron a súa postura por distintas vías.

Ante esta situación, non queda outro camiño que continuar coas mobilizacións e accións de presión, para o que se convoca a todo o persoal técnico de incendios forestais á 3ª teleasemblea que se celebrará o vindeiro luns 6 de xullo ás 21h (ver cartel), onde se decidirán as medidas que se tomarán nas vindeiras semanas.

Posicionamento da CIG ante a reincorporación presencial nas escolas infantís e centros de día do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

Desde a CIG denunciamos:

 1. Que as indicacións recibidas para a reincorporación do persoal nas escolas infantís e centros de día atenden unicamente a criterios autoritarios para cumprir horarios presenciais nos centros de 6 horas diarias deixando 1 hora e media para teletraballar, sen ningún outro tipo de información, máis cando as escolas aínda están pechadas. O Consorcio ignora o protocolo ao que deben acollerse as traballadoras e traballadores, deixando ao libre criterio de cada dirección como actuar nos centros de traballo.
  Así non ten en conta a instrucción de Función Pública do venres 26, no que se amplía nun mes máis o teletraballo co fin de pospoñer a presencia nos centros polo risco para a saúde e seguridade do persoal.
  Ademais volve a obviar a convocatoria previa do Comité de Seguridade e Saúde Laboral e a presentación de informe previo de toma de medidas de prevención segundo a avaliación de riscos laborais, tal e como se comprometeron: NON TEMOS GARANTÍAS DA SEGURIDADE NESTES CENTROS.
 2. O persoal vulnerable leva semanas agardando unha resposta de Cualtis, e aínda así o Consorcio indica que “Con respecto ao persoal pendente de avaliación polo servizo de prevención, terá que incorporarse ao centro mentres non se lle comunique o contrario”. Entre outras vulnerabilidades, isto inclúe ás traballadoras embarazadas, o que é unha temeridade e contradí o Acordo de Secretarios da Xunta na que o persoal quedaría cautelarmente na casa ata a resolución. Tampouco entendemos esta reincorporación forzada cando non existe necesidade nin carga de traballo poñendo en risco ao persoal.
 3. Na conciliación, o Consorcio volve a actuar por libre, indicando que os permisos serán só no caso de menores de 3 anos matriculados en escolas infantís ou de maiores usuarios de centros de día, cando esta modalidade de traballo non presencial esténdese segundo a normativa de función as traballadoras e traballadores que teñen fillos e fillas ata 16 anos. Debemos recordar a situación social xeral que provoca o COVID que limita as actividades, campamentos e acceso a familiares para a atención dos/as menores.

Así o venres 26 solicitamos a RECTIFICACIÓN E ACLARACIÓN URXENTE á Xerencia do Consorcio, Secretaría Xeral de Política Social e a Función Pública co fin de que se responsabilicen e deixen de EXPOR ao persoal ao RISCO DE CONTAXIO polo COVID.