Novas por contido

A Escola Galega da Administración Pública (EGAP) vén de poñer en marcha recentemente os cursos de preparación da promoción interna dos corpos xerais da Administración xeral a través de medios propios.  Esta é unha demanda histórica da CIG que por fin ve a luz.

Pero non estamos totalmente satisfeitos/as porque somos coñecedores/as de que os temarios e material non van ser integramente publicados en galego; pois sabemos que a lexislación estatal cuxa versión consolidada estea en castelán así vai ser impartida e subministrada polas persoas que actúan de titoras e docentes.

Temos que dicir antes de nada que a EGAP, como organismo autónomo da Xunta de Galiza, está afectada polo Estatuto de Autonomía que obriga a todas as AAPP a promocionar especialmente a lingua propia de Galiza; pero amáis disto é que a propia EGAP ten un mandato específico para iso.  Así tanto na propia Lei 4/1987, do 27 de maio, de creación da EGAP (art 3.5, DOG núm. 103, do 2 de xuño de 1987), como no seu Regulamento de organizacióne funcionamento (art. 2.1., Decreto 306/1990, do 24 de maio, DOG de 12 de xuño de 1990) establecen como fins da EGAP:

2.1 l)  A difusión e normalización do idioma galego na Administración Pública, a capacitación lingüística do persoal e a participación na fixación de linguaxe técnica, administrativa e xurídica galega

É por iso que vimos de enviar un escrito solicitando que se aplique a normativa de funcionamento da Escola no tocante ao fornecemento e tradución de toda a lexislación dos cursos de preparación de promoción interna no idioma galego.

Para iso poderían subscribirse acordos ou convenios con outros órganos da Administración que teñen competencia na lingua como son a Secretaría Xeral de Política Lingüística ou o servizo de Tradución da Consellería de Presidencia.

Dende a CIG-Autonómica presentamos denuncia perante esta inspección o día 18 de marzo porque a Xunta de Galiza estaba omitindo o seu deber de protección cara ao seu persoal e as persoas usuarias dos centros sociais residenciais de xestión pública.

Pois ben, xa hai por parte da Inspección de Traballo unha proposta de requirimento onde a nivel xeral valoramos positivamente as medidas requiridas no documento da Inspección malia que chegan tarde. Por mor da falta de medidas preventivas implementadas con celeridade pola Xunta na actualidade existen casos de persoas contaxiadas polo COVID-19 en case todo os centros. A día de hoxe a Xunta segue sen informar do numero real de persoas infectadas (traballadoras e usuarias) a pesares de que a Inspección no mesmo requirimento establece que o debe facer.

A Inspección de Traballo tomou nota de parte das nosas demandas é obriga á Xunta á:

  1. Modificar as avaliacións de riscos laborais dos centros co obxecto de introducir os derivados da infección polo COVID 19. Incluír as medidas de protección a adoptar por cada departamento (non valen xerais) en función da exposición na que se atopen e tarefas que realicen.
  2. Xustificar ante esa autoridade laboral que implantou as medidas inmediatamente para garantir a protección de todo o persoal (informar sobre os protocolos de seguridade, EPIS coas súas fichas técnicas, a formación impartida e elaborar un listado de traballadores/as expostos de xeito individualizado por centro).
  3. Se existe sospeita (corentena) ou contaxio confirmado dalgunha persoa residente a Inspección obriga á Xunta a protección máxima dos traballadores (criterio SERGAS), con protocolo, EPIS axeitados e formación para este escenario. Dende a CIG entendemos que se debe seguir o protocolo do SERGAS.
  4. Hai que salientar que a Inspección require a realización de TEST a todas as persoas do centro cando exista sospeita de infección así como a toma de medidas máximas. No caso de traslado ao centro sanitario indicarase previamente o protocolo a seguir polo persoal (incluída coordinación coa ambulancia…).
  5. A Xunta debe xustificar a información que proporcionou ao persoal sobre a obriga de comunicar estados biolóxicos que os converten en persoas especialmente vulnerables e, polo tanto en traballadores sensibles para a súa protección. É dicir tiña que informar ao persoal de quen é persoal sensible, a súa obriga de comunicalo e protexelos do risco.

Este requirimento ven a mostrar a ineptitude e inacción da Xunta de Galiza na xestión dos centros sociais residenciais, mais cando estamos a ver o que sucedeu nas residencias de maiores de Madrid ou Cataluña.

O goberno da Xunta segue a mirar para outro lado cando lle corresponde por as medidas preventivas tendo tamén competencia para ditar as resolucións, disposicións e instrucións necesarias.

Non entendemos como un mes despois de que comezaramos a demandar medidas sigan sen actuar obrigando ao persoal a traballar sen EPIs nin protocolos preventivos e teña a pouca vergonza de xogar coa saúde do seu persoal e dos nosos maiores para facer campaña política.

Na CIG levamos varios días solicitando que a Consellería do Medio Rural, facilite unha solución ao persoal do SPIF especialmente sensíbel á exposición ao SARS-CoV-2 debido a patoloxías crónicas específicas

Este persoal recibiu un aviso por parte das xefaturas de distrito de que debía incorporarse ao servizo. O xeito de proceder descrito supón un cambio con respecto á anterior actuación para a protección do persoal especialmente sensíbel, polo que na CIG, solicitamos unha aclaración de cal era o motivo deste cambio de criterio e que este persoal permanacerá nos seus domicilios namentres (tal e como se viña facendo).A única alternativa que se lles facilitou aos traballadores e traballadoras afectados foi solicitar unha baixa médica.

A EGAP convoca as 8400 prazas do seu o programa de autoformación dirixido ao persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, así como ao persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG).

O persoal laboral da Consellería de Educación recibiu o día 3 de abril unha carta da conselleira na que se nos fai unha chamada de auxilio para reforzar o persoal da Consellería de Política Social.

É curioso que o saúdo empregado sexa “Querido/s amigo/s:” cando o persoal ao que se dirixe é maioritariamente feminino xa que está dirixido a persoal de limpeza e de coidados.

Nesta carta a conselleira pídenos que sexamos heroes, e as traballadoras e traballadores desta Consellería non queremos ser nin héroes nin heroínas senon persoal responsable e coas condicións laborais óptimas e de total seguridade e sempre coñecidas de antemán.

Dende a CIG non nos cabe a menor dúbida de que o persoal desta consellería estamos dispostos a aceptar o reto que esta situación nos supón; pero sempre e cando se nos facilite a maior información posible (a onde imos e en qué condicións vamos a traballar) para que esto nos permita facelo sin ningún tipo de inseguridade, xa que ainda que somos profesionais do coidado e da limpeza non temos experiencia para  o cometido que agora se nos solicita.

As denuncias presentadas pola CIG ante a fiscalía, inspección de traballo, Subdelegación do Goberno, Sanidade, así como as notas de prensa e a presión social, están a facer efecto.

A nós non nos chega con que o demandado sexa unicamente obxecto de reflexión. Teñen que tomar medidas e tomalas xa. A saúde dos usuarios e traballadoras das residencias está en xogo.

A golpe de denuncia rectifican, pero non é dabondo e así llo esiximos o 02/04/2020 nunha videoconferencia mantida coa secretaria xeral técnica de Política Social, responsábeis de persoal desa consellería e o Servizo de Prevención. Esta é a primeira reunión a pesar de tela solicitado en multitude de ocasións e ter denunciado a imposición unilateral de condicións de traballo e os traslados polo que solicitamos no seu momento o cese dos responsables, esixencia que segue vixente.

A EGAP está a impartir o actividade formativa FC20134 - Apoio á preparación do proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no Corpo Auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2.

O primeiro exercicio do proceso selectivo consta de dúas partes: A primeira parte con preguntas relacionadas co anexo I do programa e unha segunda parte con preguntas nas que as persoas aspirantes poñan de manifesto o coñecemento e manexo dos paquetes ofimáticos na contorna de LibreOffice 5.4.4 (folla de cálculo, procesador de textos).

No Centro de Atención a Persoas con Discapacidades (CAPD) da Coruña vense de confirmar o positivo dunha traballadora. A pesar de que a primeiros da semana pasada se repartiu material de seguridade como máscaras e luvas, este é insuficiente e chega tarde como deixa patente este caso positivo.

Desde a CIG denunciamos que, como noutros CAPD do país como por exemplo no de Chapela (Redondela) as traballadoras/es estiveron a traballar sen o material de protección que era necesario. O resultado deste traballo con risco son os casos positivos que se dan en varios centros da Consellaría de Política Social.

Nos tempos que estamos a vivir é imprescindible a información para preservar os nosos dereitos e a nosa saúde. A tal fin, comunicamosche que a través da páxina web do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da CIG poderás atopar toda a información actualizada (diariamente) que necesites en relación á crise sanitaria do COVID-19.

Preme na ligazón.

O traballo esencial hai que facelo, pero con protección, cousa que a Xunta non tomou moi en serio ata que a CIG presentou denuncia nas inspeccións de Traballo e Seguridade Social, Sanidade, Subdelegación de Goberno e Fiscalía. Nas denuncias narrrabamos o caos nas residencias de maiores, a falta de medios de protección, e solicitabamos a adopción de medidas urxentes como a máxima protección (igual que nos centros sanitarios) e a realización de test a todo o persoal e residentes. 

Agora si, xa teñen un Plan Preventivo. E están obrigados a entregarcho, e ti a seguilo.

O Plan Preventivo recolle as medidas e equipos de protección individual que temos que seguir para protexernos ante o risco de infección de COVID19.

A persoa que asume a dirección ou responsabilidade do teu centro de traballo está obrigada a facilitarche o teu plan e protocolo de actuación e o EPI completo (equipo de protección individual) ademais de informarche do seu uso correcto e das medidas hixiénicas. Se tes dúbidas, se non tes EPI, nin te dan acceso ao Plan Preventivo, non te arrisques: contacta coa CIG.