Novas por contido

Publicados no DOG Núm. 165 do luns 2 de setembro de 2019 os criterios de repartición do fondo de acción social para o exercicio económico do ano 2018 relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade.

O Fondo de Acción Social do ano 2018, como en anos anteriores, inclúe unicamente a axuda para a atención de persoas con discapacidade.

A CIG-Autonómica vimos de tramitar, no Parlamento de Galiza, unha solicitude aos grupos parlamentarios para que demanden a comparecencia urxente da conselleira de Política Social pola situación das Residencias de Maiores da Xunta de Galiza.

Alertamos da situación de deterioro xeral nas prestacións que están a recibir as persoas maiores usuarios de residencias da terceira idade e centros de día xestionadas directamente pola Xunta de Galiza, fundamentalmente polas condicións laborais dos empregados públicos que manteñen este servizo.

No DOG núm. 141 do venres 26 de xullo de 2019 publicouse a LEI 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia (LEDIXGA).

Esta lei ten por obxecto regular o modelo de administración dixital no sector público autonómico, procedendo a desenvolver a normativa básica estatal en materia de administración electrónica, a implementar e a fomentar a adopción das medidas precisas para incorporar o potencial das tecnoloxías dixitais no deseño das políticas públicas, na modernización do sector público autonómico e no impulso da economía galega, coa finalidade última da prestación de servizos públicos dixitais de calidade.

Sistematiza nun único corpo toda a regulación relativa ás relacións dixitais ad extra e ad intra no sector público autonómico de Galicia, os dereitos das persoas nas súas relacións dixitais e promove un réxime xurídico novo na administración dixital do sector público autonómico de Galicia segundo as prescricións establecidas na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e na Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.

O 26 de agosto de 2019 tivemos a segunda xuntanza da Secretaría Xeral Técnica coas organizacións sindicais para un novo Acordo de condicións de traballo para o persoal enxeñeiro de montes e técnico forestal dos Distritos Forestais e centros de coordinación do SPCIF.

Nesta segunda xuntanza a Xunta de novo non é capaz de presentar ningunha proposta de réxime xurídico e condicións de traballo. Unicamente manifesta que van facer cambios estruturais e propón a creación de dous grupos de traballo de cara a organización dos servizos que sinala como condición previa a calquera negociación laboral.

As persoas mutualistas de MUFACE xubiladas, viúvas ou horfas teñen ata o 30 de setembro para solicitar as axudas ao copago farmaceutico. Como novidade ampliase a cuantía mínima de 10 a 50 euros e o límite máximo de renda que agora será de 15.000 euros. As axudas para o 2019 publicaronse no BOE do 21 de xuño e se aplican xa dende o 1 de xullo.

O modelo de solicitude podes descargalo aquí

Podes consultar a resolución completa das axudas de MUFACE nesta ligazón.

Dende a CIG vimos de rexistrar escrito para que a Xunta de Galiza execute as recomendacións técnicas do grupo de expertos de apoio á comisión do Parlamento de Galiza sobre incendios forestais, que suporía o pago pola súa parte da cotización adicional regulamentada para que se apliquen os coeficientes redutores aos bombeiros forestais do SPIF.

Nos últimos anos adicamos moito esforzo á consecución do recoñecemento da categoría profesional 5932 Bombeiro forestal. Isto non foi casualidade, nós sempre fomos conscientes da importancia que este feito tiña e podía ter para o futuro do persoal do SPIF. Unha vez que se acadou este recoñecemento no ano 2016 e incorporada xa a nova categoría á RPT da Consellería do Medio Rural, seguimos a traballar para que se desenvolvan os beneficios do recoñecemento desta categoría profesional.

A CIG-Autonómica solicitamos nun escrito dirixido á Consellería de Medio Rural que incorpore ao sistema formativo a cualificación profesional SEA 596_3 de grao superior xa que unha porcentaxe elevada do persoal superou o grao medio.

Con esta solicitude continuamos o traballo para a imprantación do nivel medio de formación que esta avalado polas recomendacións técnicas do "Grupo de expertos de apoio á comisión do Parlamento de Galiza sobre incendios forestais".

Así a CIG aposta pola formación como un dos elementos fundamentais da profesionalización do servizo de incendios, atendendo ao seguinte:

A Xunta de Galiza ten obriga por lei de negociar cos sindicatos as condicións laborais do persoal empregado público, e sen sentar coa representación legal dos e das traballadores e traballadoras non pode aprobar cuestións que repercutan nesas condicións. Agora ben, parella a esta obriga, a Xunta pode adoptar unha boa fe negocial, ou pode facer que fai unha negociación, fixando xuntanzas para poder afirmar simplemente que as houbo.

Si, efectivamente... Trátase desa segunda opción: as consellarías e Función Pública actúan por sistema con mala fe negocial, empregando como a mellor ferramenta a vulneración do dereito á información dos representantes legais do seu persoal. Até aí algo que calquera pode comprobar cando senta nunha reunión a pedimento de Función Pública e as consellarías para modificar, por exemplo, unha RPT. O habitual é que as consellarías entreguen aos sindicatos a documentación para as cuestións a tratar nas reunións tarde, mal, e a rastro... e iso cando as entregan, porque o normal é que falte moi boa parte da documentación e dos datos imprescindíbeis, e que a que se facilita veña inzada de erros. Se se entrega a documentación -centos de páxinas- será como moito o día antes da xuntanza, ou no mesmo día da xuntanza fixada pola consellaría mentres se está a negociar o asunto..., sen tempo para que os e as representantes sindicais poidan valorala e nin tan sequera vela antes.

Tanto se teñen entre mans a manida amortización de postos de categoría inferior para crear, iso si, postos de categoría superior; como a creación dun posto de xefe dun departamento caído do ceo do que ninguén, agás a consellaría responsábel, sabe que existe; ou ben a creación dun posto por cumprimento dunha sentenza xudicial, despois de varios anos de ordes de execución de sentenza simplemente ignoradas unha detrás doutra pola Xunta..., sempre brilla, por suposto, o superhalo de superioridade das consellarías, e é estelar a prepotiencia de quen se anticipa á impunidade en cada paso que dá cando senta nunha mesa de negociación, sabendo que é a norma marear ao persoal con papelame, como excusa para poder dicir que houbo "negociación sindical". O que hai, nembargantes, é un alto e claro "eu son dono/a e señor/a, dou acceso á información que me peta, e vou aprobar  o que sexa tendo en contra o resto do universo -isto tanto me ten..."

En fin, benqueridas consellarías e Función Pública, sabemos o que fixéstedes o último verán, e o anterior, e o outro.
Que saibas, Consellaría de Economía, Emprego e Industria, e ti tamén GAIN, que entramos a ver que se coce e como se coce nas vosas cociñas: acordos nas mesas xerais, nas comisións de persoal para aprobar modificacións de RPTs, que logo levades a aprobar ao Consello da Xunta na data que mellor vos convén, Consello do que logo publicades a resolución do acordo que aproba as modificacións de RPTs tamén cando a vós vos vaia mellor, non sen antes, para o coñecemento dos sindicatos, publicar os decretos de estrutura que fagan falta para esa modificación de RPT que xa aprobástedes hai meses como Deus/a/es do Olimpo que sodes, que nada pode deixarse ao azar...  Sabemos que tendes o detalle de publicar un pouco antes o decreto de estrutura no DOG que tiñades que terlles facilitado aos sindicatos meses antes na reunión, e logo deixades correr uns poucos días máis, entre resolucións e aprobacións de acordos, e finalmente xa podedes publicar a bombo e platillo a nova RPT que tanto vos gusta. Que listos/as sodes e que manexo de datas e tempos! Que excelencia negocial!

O día 5 de agosto de 2019 os delegados da CIG acompañamos ao Servizo de Prevención de Riscos Laborais na visita para realización da avaliación de riscos laborais do centro de traballo da Xefatura territorial de Medio Rural en Ourense.

A maioría do persoal está de vacacións polo que non é posible realizar unha correcta identificación de riscos laborais no que participe o persoal de traballador nin se recollen as enquisas suficientes para que sexan representativas.

O día 12 de agosto de 2019 os delegados da CIG acompañamos ao Servizo de Prevención de Riscos Laborais na visita para realización da avaliación de riscos laborais do centro de traballo da Xefatura territorial de Sanidade en Avda. de Zamora, 13, Ourense. A maioría do persoal está de vacacións polo que non é posible realizar unha correcta identificación de riscos laborais no que participe o persoal de traballador nin se recollen as enquisas suficientes para que sexan representativas.