Novas por contido

A EGAP publica no DOG do 11/01/2021 o Plan de formación para o ano 2021. O Plan foi aprobado polo Consello Reitor o día 22 de decembro.

O Plan de formación vai dirixido ao persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galiza, ao persoal das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional, ao persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galiza, ao persoal ao servizo das entidades locais de Galiza e ao persoal de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galiza.

O publicado neste DOG limítase a relacionar as accións formativas previstas, a súa modalidade, número de edicións, prazas e horas. Pero non hai datas nin está aberta a súa solicitude. Para esto último haberá que agardar a que se definan as datas e se faga pública a súa convocatoria (que podería ser na seguinda quincena de febreiro, se repiten os prazos do ano pasado).

A piques de rematar o ano 2020, entre dias festivos, como para disimular, a Xunta publica no DOG do 29/12/2020 a Oferta de Emprego Público (OEP) do ano 2020 (tres días máis, e xa sería a do 2021).

Esta OEP foi aprobada na Comisión de Persoal do día 2 de decembro, co voto a favor de CCOO e UGT, e o voto en contra de CIG e CSIF.

O Goberno galego non crea nin un só posto de traballo novo, limitándose a repoñer exactamente as mesmas 562 baixas do ano anterior, e a ofertar postos que xa existen, ocupados por persoal interino e temporal, xunto cunha promoción interna insuficiente e o proceso de funcionarización do persoal laboral que xa é fixo.

O que segue é o que publicamos cando informamos da aprobación da OEP na Comisión de Persoal. Tan só engadir que falta por publicar a OEP-2020 das escalas sanitarias

A promoción interna

Queda aprobada unha promoción interna de 320 prazas para corpos xerais, separada do acceso libre, e outras 73 para Augas e AXI. En canto á Administración especial, tan só ofertan 2 ridículas prazas.

A maiores, comprométense a sacar en promoción interna o 25% das prazas de acceso libre. Pero ollo, que esa porcentaxe non se pode aplicar sobre as 562 prazas totais de acceso libre, senón individualmente sobre cada unha das escalas, tendo efectos ese 25% unicamente naquelas escalas en que haxa un número suficiente de prazas. O director de Función Pública rexeitou a proposta da CIG de aplicar o 50% de promoción interna á oferta de acceso libre, e unila á oferta de promoción interna separada.

Rexeitou tamén a nosa petición de facilitar a promoción interna horizontal e cruzada. Non entendemos a negativa a facilitar que calquera persoal funcionario que teña a titulación académica necesaria poida presentarse para ascender e cambiar de escala. Evidentemente, con reciprocidade en todas as escalas.

Néganse a falar de calquera opción que facilite conservar a localidade a quen promocione. Esa postura do Goberno implica que para moita xente que vive en determinadas localidades, a promoción é un salto que carece de interese.

O único que dixeron estar dispostos a estudar é non obrigar a permanecer no posto a quen ocupe un aberto ao grupo inmediato superior, de xeito que poida escoller destino se lle interesa. Pero no documento aprobado non aparece tal opción. Esperemos que o texto que saia no DOG si recolla esa proposta da CIG.

Estabilización e consolidación

Estamos pola redución da inaceptable alta temporalidade que temos na Administración Autonómica, consecuencia de anos de recortes, baixas taxas de reposición de efectivos, e continuos contratos en fraude de lei. A tal efecto, apoiamos a oferta mediante concurso-oposición.

Respecto dos contratos como persoal indefinido por sentenza xudicial, nada temos en contra dos traballadores e traballadoras que defenden xudicialmente os seus intereses ante os abusos da Administración. Pero ao tempo esiximos a cabeza das persoas que por acción ou omisión son causantes de que ano tras ano teñamos sentenzas por contratacións en fraude de lei. A maiores das responsabilidades administrativas que deberían aplicárselles, esiximos responsabilidades xudiciais.

Funcionarización do persoal laboral fixo

A CIG mantén que a funcionarización do persoal laboral fixo, que vai tamén nesta OEP, ten que ser un proceso posterior á convocatoria previa dun concurso de traslados como persoal laboral, un proceso selectivo con promoción interna, e unha negociación das RPTs.

Porén, os asinantes do Acordo de concertación, CCOO, UGT e Xunta, manteñen a chantaxe ao persoal laboral fixo para que acepten a narices renunciar ao seu actual vínculo e ser nomeados funcionarios/as. Porque quen non acepte non cobra a carreira profesional, non terá concurso de traslados, non poderá promocionar, non terá postos aos que moverse, non pasará de 9 a 12 meses no caso do SPIF ..

CCOO, UGT e Xunta manteñen o seu Acordo, e obrigan ao persoal laboral fixo a lanzarse ás cegas e baixo chantaxe.

Servizo de incendios

Dende a CIG mantemos a nosa postura de que no SPIF debería terse feito primeiro un proceso selectivo de consolidación como persoal laboral, postura que xa manifestamos en diversas ocasións e que caeu en saco roto. Pero en vez diso, optaron pola vía do Acordo de concertación e sacar as prazas do servizo de incendios en convocatorias de persoal funcionario.

Algún sindicato manifestou que a CIG non defendeu ao persoal do servizo de incendios, pero a realidade é que estas convocatorias de OPE sí que NON defenden ao persoal do SPIF, e a Xunta e asinantes do Acordo de concertación xa tiveron claro cal era o camiño que querían seguir. Ao resto só nos quedou ter que aplaudir os seus feitos consumados.

O grupo B

A Administración convoca prazas en acceso libre, estabilización, consolidación e funcionarización ao grupo B para delineantes, axentes técnicos en xestión ambiental, escala técnica do servizo de incendios, xardín de infancia, bombeiros forestais..

Pero, que pensan facer coas persoas que xa son persoal funcionario de carreira desas mesmas escalas e que permanecen no subgrupo C1 mentres outros compañeiros e compañeiras entrarán directamente no grupo B? A CIG esixe o cumprimento dos acordos de promoción interna que no seu día asinamos coa Xunta.

Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

No ano 2016 a CIG asinou un acordo coa Xunta que indicaba que dende o ano 2017 e sucesivos habería oferta de emprego do consorcio. E como de costume, o goberno galego non cumpriu. Por fin chegou o día e na OEP 2020 van prazas do consorcio. Pero temos dúbidas que o director de Función Pública non acaba de respondernos:

Di que están a ofertar categorías completas. Pero, por exemplo, en todo o Consorcio tan só hai 2 mestres/as? Esto non é correcto, pero os números non cadran.
Se teñen as cousas tan claras, e xa que no Consorcio non existe RPT, reclamamos unha relación do que quedaría por convocar (limítase a dicirnos que sairá na OEP do 2021).

Chegados a este punto, despois de tantos anos de incumprimentos e atrasos, reclamamos que convoquen todas as prazas xa, nesta Oferta.

Cixtec

O Cixtec é un ente que botou anos ás voltas. Finalmente semella que vai integrarse en Amtega e a tal efecto xa nos enviaron unha proposta de modificación de estatutos (teñen intención de aprobalo en Comisión de Persoal neste mes de decembro).

O caso é que din que na Oferta van as prazas, pero non lles peta entregarnos un listado desagregado para que poidamos verificar que as cousas están ben feitas. Tan só din que son 78 prazas, máis outras cinco que non fai falla funcionarizar porque as persoas titulares son persoal funcionario en excedencia. O conflito vai vir cando lles asignen a escala, xa que estas persoas non eran das escalas de informática. Tampouco resposta.

A bandazos cos procesos selectivos

Outra das demandas da CIG é que se deixen de andar a bandazos e se senten a negociar criterios racionais nos procesos selectivos.

Non pode ser que procesos similares do mesmo subgrupo teñan tipos de exames e cantidade de temario tan diferentes entre o negociado un día e o negociado un mes máis tarde. Ou algún caso en que ao persoal subalterno se lle esixía máis coñecemento en procedemento administrativo que ao persoal dunha escala do subgrupo A1. Ou promocións internas moito máis difíciles que o acceso libre. Ou subgrupos inferiores con máis exercicios que subgrupos superiores..

Ao director xeral de Función Pública (e compañía), importalle un pito esta reclamación da CIG.

O ritmo na execución das ofertas

Simplemente inaceptable que escalas ofertadas no 2015 elixan destino no 2020. E por riba ese destino é provisional, porque non hai concurso de traslados. Esta oferta se suma ás tres anteriores, que ainda teñen bastante sen executar. Nin tan sequera está rematada a OEP do 2017.

Anunciar ofertas de emprego é de balde e unha medida de cara á galería se non se executan.

Función Pública ten que poñerse as pilas e axilizar tanto os procesos selectivos como os concursos de traslados, de xeito que estes últimos estean resoltos a tempo para que as persoas dos procesos selectivos poidan ter un destino definitivo, e nun prazo de tempo razoable.

Unha falsa negociación

O proceso de negociación quedouse na faciana no que respecta á CIG: mentres que algúns sindicatos amigables participaron nas xuntanzas con evidente coñecemento previo da proposta, a CIG, o sindicato maioritario na Administración Autonómica, recibiu a relación de postos o luns 30 ás 14h, para discutila co director xeral de Función Pública ao día seguinte ás 9h, e a continuación, ese mesmo día, Mesa Xeral de negociación ás 12:30, para rematar coa Comisión de Persoal ao seguinte día. É dicir, sen tempo real para difundila e recibir alegacións dos compañeiros e compañeiras.

No DOG do martes 29/12/2020 publican as listas definitivas para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galiza, reguladas polo Decreto 37/2006.

Nos anexos I e II poden consultarse a relación de corpos e escalas de persoal funcionario, e de grupos e categorías de persoal laboral que quedan incluídas nesta Resolución.

A consulta das listas pode facerse dende o web de Función Pública, no Servizo de Atención e Información á Cidadanía a través do teléfono 012 e nas oficinas de Rexistro e Atención á Cidadanía da Xunta.

As persoas excluídas disporán dun mes para solicitar a devolución das taxas de inscrición.

TEMARIOS AXI E GARDERÍA FLUVIAL

A negociación dos procesos selectivos, en todos os casos, é competencia de Función Pública. E así está escrito tanto no Acordo que asinou a CIG coa consellería, como a addenda posterior.

Defendemos substituír os temas por normas de dereito. Se manteñen os temas, entón que indiquen as normas de referencia e desenvolvan manuais, mesmo elaborados pola EGAP. O Secretario Xeral Técnico di que facer iso atrasaría o proceso.

A CIG está conforme coa funcionarización do persoal laboral fixo, pero a diferenza de CCOO e UGT, pensamos que as cousas se fixeron ao revés. Primeiro debería ser un concurso de traslados, despois a reclasificación e promoción interna como laboral, seguido da negociación de escalas e futuros niveis e por último, o proceso de funcionarización. Comezando polo que debería ser o último, o que están a facer é pedirlle á xente que se funcionarice a cegas, sen saber como vai quedar para decidir se lle interesa ou non.

O SXT di que o proceso pode ser para o 3º ou 4º trimestre do ano que vén (setembro?).

En canto á titulación académica requirida para participar no proceso, o SXT di que xa falou con Emprego e Función Pública. En canto saiban quen o xestionará en Educación, convocarán unha xuntanza.

A negociación cos sindicatos continuará para despois do Nadal.

RPT DE AUGAS DE GALIZA

A CIG rexeita a cobertura de postos mediante Libre Designación. Tamén rexeitamos a figura de persoal directivo. O SXT di que está xustificado, polo que non acepta a nosa petición.

Dende o ano 2011 houbo 12 traballadoras e traballadores declarados indefinidos por cesión ilegal. Nada en contra de quen defende os seus dereitos. Pero esiximos as cabezas e responsabilidades patrimoniais das persoas que polos seus actos ou omisións son causantes de que ano tras anos teñamos sentenzas por cesións ilegais. Hai que incorporar as sentenzas á RPT, pero non pode continuar isto no futuro. O SXT non asume ningunha responsabilidade.

Defendemos que se cumpran as sentenzas e se adscriban as persoas a postos de persoal laboral e coa titulación correspondente, algo que non podemos verificar co breve extracto que nos aportan, polo que reclamamos as sentenzas completas.

Solicitamos información da situación de ocupación dos postos que amortizan. Aseguran que son todos eles vacantes sen ocupación.

Reclamamos equiparar Lugo con outras localidades, mediante a creación dun negociado.

Advertimos dun erro na creación dun posto por execución de sentenza do concurso de traslados do persoal laboral.

O SXT non acepta o incremento de niveis proposto por outro sindicato, xa que iso implicaría máis amortizacións de postos para financialo.

Convocarán máis xuntanzas pola RPT. Mesmo informa que van traer a RPT completa. É dicir, que isto vai para longo.

O día 17 de decembro de 2020 reuniuse a Comisión de Seguimento do Acordo dos Axentes Ambientais/Forestais para a sua constitución.

A maiores da constitución da comisión, tratáronse os seguintes asuntos:

 • Solicitase o pase á segunda actividade do persoal que teña feitos os 60 anos. No primeiro trimestre do ano 2021 enviarán borrador de acordo de 2 ª actividade ás organizacións sindicais para que estea resolto antes da campaña do 2021.

 • Solicítase a negociación das condicións de traballo dos compañeiros e compañeiras que están a traballar no Parque Nacional Illas Atlánticas. No primeiro trimestre iniciaranse as negociacións para ter rematado nese mesmo ano.

 • Solicítase a creación dun grupo de traballo para elaborar o regulamento de funcións da nova escala de axentes técnicos en xestión ambiental.

 • Orde de horarios. Solicitase que manden uns cadrantes homoxéneos para toda Galiza e se envíen a comisión de seguimento para revisalos. O director xeral de Función Pública solicita que se envíen as propostas por escrito cos erros detectados. E nos meses de xaneiro ou febreiro teremos unha segunda reunión para para tratar os detalles da orden.

 • Coeficientes redutores. A consellería de Facenda enviou varios escritos ao Ministerio para solicitar que se incluíran na lexislación do Estado.

 • Pídese un terceiro mes de período extraordinario en MA para poder atender a vixilancia de caza e Pesca. Insistese que é necesario regular o horario nocturno para poder atender o furtivismo.

 • Solicitase unhas instrucións claras para a certificación de produtividade e dietas homoxénea en toda Galiza. 

 • Solicitase a modificación da rpt de Medio Rural para adaptar os niveis actuais, solicítase que se o persoal de Lourizán se lle aplique a suba de niveis.

Función Pública achegáranos fai unhas semanas o borrador da relación de prazas que pretendían ofrecer ás persoas que superaron os procesos selectivos de auxiliar de enfermería-IV-003 (promoción interna e cambio de categoría) e camareiro/a-limpador-V-001 (acceso libre e promoción interna).

A referida relación de prazas non viña acompañada de ningún tipo de información adicionalo, como o tipo de destino (provisional ou definitivo) ou os criterios seguidos á hora de seleccionar as prazas.

A resposta da CIG foi:

 1. Que informen o tipo de destino. A xuizo da CIG, debe ser provisional xa que non existe un concurso de traslados previo.
 2. Supoñendo que se trata dun destino provisional, que oferten todas as vacantes, agás aquelas que teñan algún impedimento legal.
 3. Que en todo caso, os criterios, sexan ou non conformes co parecer da CIG, sexan aplicados por igual aos postos que estean nas mesmas condicións, evitando discriminacións entre uns e outros.

O mércores pasado recibimos a resposta de Función Pública. O destino será provisional e fixan os seguintes criterios:

Prazas para auxiliar de enfermería: necesitan 40 prazas, non teñen ningunha vacante sen ocupación, non teñen prazas ocupadas por persoal temporal de menos de 3 anos, así que botan man de prazas ocupadas por persoal temporal de menos de seis anos. Total, que ofertan 45 prazas.

Prazas para camareiro/a-limpador/a: necesitan 125 prazas, e coas ocupadas por persoal de menos de tres anos non lles chegan, polo que tamén botan man das ocupadas por persoal temporal de menos de seis anos, ofertanto así 162 prazas.

A CIG non comparte estes criterios, pero unha vez fixados, teñen que aplicalos a todos os casos por igual. Se sabes dalgún posto que non cumpre, contacta coa CIG.

No DOG do 16 de decembro de 2020 sae publicado o prazo de presentación de solicitudes para a segunda actividade no ano 2021. Poden solicitar o pase á segunda actividade as traballadoras e traballadores fixos e temporais das categorías de bombeiros/as forestais que fagan ou teñan feitos xa no ano 2021 os 60 anos de idade, que non estean acollidos á xubilación parcial e que se comprometan a xubilarse á idade legalmente establecida ou, de seren maiores de 65 anos, no prazo dun ano despois de concedida a segunda actividade.

Para os efectos do pase á segunda actividade, as persoas interesadas terán que solicitar no modelo do anexo II os postos de traballo que figuran no anexo I dese anuncio dos centros situados dentro da súa comarca de adscrición. De non haber postos dentro da súa comarca, poderán solicitar simplemente o pase á segunda actividade para realizar tarefas preventivas ou de apoio loxístico ao Servizo de Prevención e Defensa contra
Incendios Forestais sen vinculación directa á extinción de incendios, ben que tamén poderán pedir voluntariamente postos do referido anexo situados noutras localidades e, mesmo, adscrición a comarcas ou distritos distintos daquel en que prestan servizos.

As solicitudes (anexo II) deberán ir acompañadas do compromiso de xubilación (anexo III) e remitiránselle á Consellería do Medio Rural, que será a competente para realizar a proposta de adscrición a segunda actividade á Dirección Xeral da Función Pública, que é a competente para resolver todas as solicitudes presentadas.

Para os efectos de resolver as adscricións á segunda actividade, terá preferencia quen teña destino definitivo no mesmo ámbito, a seguir quen teñan destino provisional e, por último, quen teña o destino definitivo noutro ámbito. No caso de empate dentro das persoas integrantes de cada un dos tres grupos sinalados anteriormente, terá preferencia na localidade quen teña máis antigüidade e, se persiste o empate, resolverase a prol de quen teña maior idade.

Ten a cualidade de estar en dous estados á vez na mesma mesa de negociación sendo empresa e parte social, representando á Xunta e aos seus funcionarios.

No 1935 o físico Erwin Schrödinger formulou un dos paradoxos máis famosos da ciencia a través dun experimento coñecido como o “Gato de Schrödinger” onde para dar cumprimento aos postulados da mecánica cuántica o gato tiña que estar vivo e morto á vez.

Esta cualidade resulta que tamén a ten o SEPGA. Xa describimos aquí ou aquí como os membros de SEPGA participan nas negociacións dende un e outro lado da mesa. Foilles dado o don da ubicuidade, unha propiedade cuántica é tamén o vello soño do nacionalsindicalismo, agrupar nun sindicato vertical a patróns e obreiros, que é sublimado no SEPGA.

Todo isto vén a conto porque un membro da Xunta de persoal funcionario de Pontevedra, delegado sindical do SEPGA, vén de ser nomeado en libre designación xefe territorial da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación.

Queren facernos crer que ser membro deste sindigato cuántico implica, segundo eles, que non van ter ningún tipo de problema para compatibilizar a acción sindical co novo cargo directivo.

Pero para nós é evidente que SI, e que na Xunta de Galiza, que está fóra do mundo das partículas subatómicas, quen ostenta a titularidade dun órgano de dirección da Administración xeral non pode ser delegado sindical. Así que lle desexamos sorte a este compañeiro e lle esiximos a súa demisión como delegado sindical.

A CIG, xuntamente coas restantes organizacións sindicais,, sempre instaron de Función Pública que para a cobertura das vacantes de persoal laboral houbese un criterio unificador para todas as consellerías, de xeito que, en primeiro lugar, se ofertasen en adscrición temporal, posteriormente en traballos de superior categoría e, por último, se recorrese ás listas de contratación temporal.

As adscricións e as superiores categorías posibilítanlle ao persoal laboral superar, minimamente, a parálise na convocatoria dos concursos de traslados e dos procesos selectivos de promoción interna.

A Consellería de Política Social convocou neste ano, en adscrición e superior categoría, as vacantes da direccións dos centros sociocomunitarios de Tui, Corcubión, Santa Comba, Mondoñedo.... Sen embargo, para a cobertura da vacante do dirección do Centro Sociocomunitario de Bouzas, a Xefatura Territorial de Vigo de Política Social obviou este criterio xeral; saltouse a oferta en adscrición e superior categoría e ofertou a vacante ás listas de contratación temporal.

Curiosamente, a persoa que ocupaba o 1º lugar para o chamamento da lista de vacantes é moi coñecida dos altos cargos do PP que viñeron ocupando postos de delegadas territoriais da Xunta de Galiza en Vigo, tanto de Lucía Molares como de Corina Porro; máis aínda, esta última foi convidada ao casorio da contratada.

Ás listas de contratación son públicas e todos coñecemos como está a orde de prelación. Polo tanto, quen ten mando en praza pode saltarse o criterio de adscrición e superior categoría e caciquear cos contratos de traballo.

Levamos varias semanas en que o DXFP é o primeiro en levantarse de todas as xuntanzas e mesas ás que el mesmo nos convoca aos sindicatos. E faino tan de súpeto, que quedamos parvos, sen marxe de reacción e coa palabra na boca, sen poder facerlle preguntas ou trasladarlle queixas.

El, quen ata o de agora presumía de respostar a todas as cuestións que as organizacións sindicais lle solicitabamos nas xuntanzas, pese a que á CIG en infinidade de ocasións non nos dou contestación ás preguntas feitas, sorprendeunos agora a todos e todas coa súa nova faceta de “fuxido”. Moito nos tememos que na próxima reunión nos teña desactivado o micro ao resto dos participantes e que el apareza agochado debaixo da mesa ou detrás dunha porta.

Non sabemos se é que sabe algo que non quere soltar, se ten medos ocultos, ou se simplemente manifesta ter remordementos de conciencia pola súa nefasta xestión no cargo que lle impiden respostar ás cuestións.

O certo é que, por lei, os sindicatos, en exercicio do noso papel de representantes dos traballadores e traballadoras, temos dereito á información, e as partes estamos sometidas ao principio de boa fe negocial. Por esas razóns, ata o de agora o DXFP non tiña problemas en respostarnos ás cuestións que lle manifestabamos nas mesas de negociación (ainda que demasiadas veces facíao daquela maneira, facéndose o avión, contándonos unha película ou desculpándose cun “erro miño”).

Parece que as musas non bendeciron a este director cos dons da oratoria ou da locuacidade, polo que agora vaise limitar a contestar só ás preguntas que se lle fagan por escrito. É isto poñer pedras no camiño? Quere impedir o dereito dos empregados públicos a ter información veraz sobre os asuntos que lles afectan? Ou oculta algo?

Semella que o director ou nos quere máis burocratizados aos sindicatos ou, sendo mal pensados, a súa pretensión é non deixar pegada da súa inoperancia nas actas das mesas de negociación, adoptando a decisión salomónica de só respostar ás cuestións que previamente lle presentemos por escrito.