Novas por contido

CCOO e UGT non asistiron á reunión pois xa o negociaron previamente coa Administración e válelles a proposta da mesma.

O venres 9 de novembro fomos convocadas as organizacións sindicais para negociar as novas escalas que queren crear na lei de emprego público de Galiza e as súas funcións de cara aos procesos de funcionarizacion do persoal laboral. Pero a negociación reduciuse a cero e na reunión limitáronse a dar conta por parte de Función Pública di seguinte:

  • Non acepta ningunha alegación das que presentamos dende a CIG.
  • Non resposta aos motivos do por que crean escalas nun subgrupo ou outro nin explican que criterios empregaron, nin por que se esixen determinadas titulacións.
  • Négase a un acordo negociado no que se revisen todas as escalas incluídas as existentes para adecualas ao Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP) e as súas titulacións equivalentes. 
  • Non acepta nin resposta á proposta da CIG de crear escalas que posibiliten unha futura promoción interna.
  • Non acepta unha promoción interna cos mesmos requisitos que a funcionarización para o persoal que xa e funcionario, incluso pedimos simultaneidade nas convocatorias.
  • Non acepta concurso de traslados de personal laboral previo aos procesos de funcionarización.
  • Non acepta a transposicion dos dereitos laborais e salariais do V Convenio para o persoal que se funcionarice.

En definitiva o director xeral de Función Pública IMPÓN a perda de dereitos, PROVOCA desigualdades e conflitos entre o persoal e NON NEGOCIA coa CIG a pesar de ser materias de obrigada negociación segundo a lexislación vixente.

Dende a CIG Autonómica queremos denunciar a mala calidade da alimentación e intoxicacións continuadas que se están a dar nas escolas infantís do Consorcio galego de servizos de igualdade e benestar da Xunta de Galiza. Coa nova intoxicación que se produce na Galiña azul de Carral volve a evidenciarse o risco que sofren os nosos pequenos polos “servizos de catering” en vez de cociñas própias.

Estas casos de intoxicacións estan a ser moi numerosos e xa denunciamos e que aconteceron a semana pasada como nos centros de primaria da Xunta de Marín e Pontevedra que tamen estan con empresa de catering.

As cociñas con persoal propio teñen un sistema de control sanitario da Xunta, ao eliminarse a xestión pública e venderse o servizo cara empresas de catering xa non está no programa de control sanitario e do REGASA (base de datos do rexistro sanitario galego). Elimínase desta forma a presión inspectora a estas grandes empresas que operan nas cociñas dos centros públicos e distribúen a comida ó longo do País buscando o máximo beneficio e xogando coa saúde dos usuarios e usuarias.

Para a CIG ademais de que aos alimentos estén en bo estado tamén teñen que ser adecuados para a alimentación dos pequenos, así debese eliminar a presenza de graxas trans, alimentos alerxénicos, sucres e aditivos ou incluso exceso de sal. Pero os pais e nais descoñecen que materia prima que se emprega e si a Xunta está a facer cumprir a lei e as recomendacións de alimentación escolar vixentes onde se marcan limitacións a estes ingredientes.

Dende a CIG esiximos que a cociña e os comedores formen parte do servizo público cunha xestión 100% pública. A alimentación dos nosos nenos e nenas debe ser de proximidade, equilibrada, saudable e por suposto sen traslados que aumentan os riscos de intoxicación.

A Xunta esixe máis dereito administrativo para ser conserxe que para ser dalgún corpo superior.

  • A inexistencia de criterios xerais fai que procesos equiparables teñan convocatorias diferentes.
  • As diferencias entre convocatorias constitúen unha discriminación e unha desigualdade segundo que corpos e escalas se convoquen.

A nada que comparemos entre si algunhas convocatorias de procesos selectivos dos últimos anos, sexan de acceso libre, de promoción interna ou de consolidación, observamos diferencias substanciais entre procesos do mesmo grupo. Estes días Función Pública levou ás mesas de negociación máis borradores de convocatorias de diferentes escalas. E como non, máis diferencias substanciais.

Están enriba da mesa as bases de convocatorias de bióloxía, veterinario/a e diversas especialidades da escala de servizos sociais (médico/a, psicólogo/a, enfermeiro/a, fisioterapeuta, traballo social, terapeuta ocupacional e educador/a). Tamén van as equivalentes de persoal laboral.

Tivemos unha primeira xuntanza co director xeral de Función Pública (venres 25) e algúns deses procesos pasaron por Mexa Xeral (martes 29); está convocada Mesa Xeral e Comisión de Persoal para o martes 5/11/2019. Faltará o acordo en Consello da Xunta e DOG.

Haberá duas convocatorias diferentes por cada especialidade, unha para os postos de persoal funcionario, e outra para os postos de persoal laboral. Os exercicios serán o mesmo día. As convocatorias de persoal funcionario suman as prazas de acceso libre, promoción interna, estabilización de persoal funcionario interino e persoal laboral indefinido non fixo en posto de funcionario. As convocatorias de consolidación de persoal laboral son prazas de persoal laboral indefinido non fixo en posto de persoal laboral.

O venres 31 de outubro veñen de rematar os procesos electorais aos comités de empresa da distintas consellerías da Xunta que comezaron en decembro de 2018 na Consellaría de Facenda e no comité de empresa de Servizos Centrais, e remataron o venres coas eleccións aos comités de empresa de Economía, Emprego e Industria.

Os resultados en número de delegados/as tanto en persoal funcionario como en persoal laboral son:

O 24 de outubro tiveron lugar as eleccións sindicais aos comités de empresa de persoal laboral da consellería de Política Social, no que desta vez se elixían catro comités que suman 94 delegadas e delegados.

Cun ámbito de máis de 6.000 persoas traballadoras e unha grande participación, o número de votos para a a CIG foi o maior, o que avala o noso traballo de defensa dos dereitos das persoas empregadas públicas e o rexeitamento dos acordos lesivos asinados por outros sindicatos.

A CIG consegue ser a forza maioritaria nos catro comités obtendo un total de 31 dos 94 representantes a elixir entre as 7 forzas sindicais que se presentaban:

 

 

A CIG gaña, e con ela gañamos as traballadoras/es desta consellería. Estas eran as primeiras eleccións onde se elixía un órgano de representación único tanto para quen traballa nos centros da consellería como para quen traballa no Consorcio de Servizos de Igualdade e Benestar. Fronte a confrontación entre colectivos de traballadores que outros sindicatos promoveron nesta campaña CIG cree e fomenta a unidade, porque os intereses son iguais, os problemas son comúns e porque somos unha unidade indivisíbel e a única confrontación posíbel é coa nosa empresa e non entre nós.

O voto á CIG avala unha política de reivindicacións e propostas en defensa das traballadoras do consorcio e da consellería. Unha liña de traballo a prol de recuperar dereitosv laborais, de implantar horarios e medidas de conciliación do século XXI, de establecer a xornada de 35 horas, de asegurar a estabilidade laboral, de cobrar uns salarios dignos.

Pero o voto á CIG é tamén un voto contra aqueles que buscaron a desigualdade negando a carreira profesional á metade das compañeiras e tendo que acudir a unha funcionarización forzosa, que negociaron ofertas de emprego ridículas e taxas de reposición, que renunciaron a defender os descansos e o artigo 19 do V Convenio. E tamén un berro forte contra os que apostaron por defender ao patrón fronte aos/as traballadores/as.

Con esta confianza renovada as compañeiras e compañeiros da CIG afrontamos uns anos decisivos onde sabemos que temos o respaldo maioritario das persoas desta consellería para seguir traballando cara a un futuro mellor.

E finalmente, queremos dar as grazas á todas as persoas que confiaron en nós e apoiaron as candidaturas da CIG.

Publicada no DOG Núm. 202 do mércores, 23 de outubro de 2019 resolución da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se anuncia a exposición das listaxes provisionais de axudas aprobadas e denegadas dos criterios de repartición do fondo de acción social do exercicio económico 2018, relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade para o persoal da Administración da Xunta de Galicia.

Dado que nas listaxes preceptivas figuran datos de carácter identificativo, de características persoais, económicos ou de saúde protexidos, cuxa publicación pode lesionar o dereito constitucional á intimidade dos/as solicitantes ou dos/as causantes das axudas, cómpre realizar a publicación coas limitacións e reservas establecidas no artigo 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Pódense consultar as listaxes provisionais das axudas aprobadas e denegadas na páxina web da Dirección Xeral da Función Pública http://funcionpublica.xunta.es/?q=FAS.

As persoas interesadas dispoñen de dez días hábiles, que se contarán desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para reclamar e emendar defectos.

O Fondo de Acción Social foi unha das cousas que o goberno de Feijoo recortou coa  Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia. Pasaron os anos, pero os recortes temporais continúan. Desde a CIG continuamos en loita para recuperar todo o arrebatado e incrementar as axudas.

Un ano tras outro algunhas directivas de centros de ensino poñen dos nervos a compañeiras e compañeiros que se ven sometidos a caprichos, chantaxes ou caramelos para que abran o centro e atendan oposicións de docentes, cursos de CEFORE, probas de CELGA, xornadas da consellaría de traballo e xornadas de votacións políticas.

Atopámonos moitas veces estas preguntas de “se teño a obriga de atendelos, porque me dí o dire que o teño que facer por ser no centro onde traballo…”.

Pois non, non tes obriga. Son traballos voluntarios, non poden impoñelos. De feito está regulado o seu cobro en dietas se te ofreces voluntario. E se alguén cho quere impoñer, esixe a orde por escrito. Se se negan a dar a orde por escrito e non hai testemuñas da orde verbal, a orde non existe. Si hai testemuñas, fai constar ti por escrito que recibiches a orde (indica por escrito quen é a testemuña e rexistra o escrito). Todo por se hai que actuar diante do xulgado (primeiramente podemos tentar falar coa Xefatura Territorial).

A consellería ten regulado o cobro por prestar servizos "extraordinarios" salvo nos procesos electorais que debería correr á conta da Xunta Eleitoral; o sentido común xa nos di que estamos a falar de colaboracións voluntarias. Se non hai ninguén do centro que o queira facer, terán que buscar a colaboración en xente de fóra do centro. Ti podes negarte.

Temos visto de todo: bautizos masivos de relixións diversas, coidado do gando do señor director, abrir os domingos para botar un partido, gravacións de películas, cursos dos concellos. Case sempre contarán coa complicidade do director/a que endosará a apertura do centro ao persoal subalterno, e a limpeza ao persoal propio. Unhas veces cobrando, outras non. Eles cómense o marrón; o director ou directora aparecerá cando lle pete, se é que aparece.

A disposición transitoria 10ª da Lei xeral da Seguridade Social establece o acceso á xubilación parcial anticipada para o persoal laboral que reúna os requisitos de idade, anos de cotización e a celebración simultánea dun contrato de remuda. Para este ano, 2019, xa poderían obter o dereito a este sistema de xubilación aqueles traballadores cunha idade de 61 anos e 8 meses e unha carreira de cotización de 34 anos e 9 meses.

Con esta disposición normativa plenamente en vigor, o pasado mes de febreiro a CIG elevou ao director xeral da Función Pública unha proposta para a celebración dun acordo co Comité Intercentros do persoal laboral, que facilitase este tipo de xubilación de acordo co establecido no art. 215.2 e na disposición transitoria 10ª da referida Lei da Seg. Social. Non houbo resposta formal.

Sen embargo, aproveitando a celebración das mesas xerais de negociación, insistimos neste dereito do persoal laboral e o director manifestou reiteradamente que Función Pública non poría atrancos e promovería a celebración dos consecuentes contratos de remuda; máis aínda, dixo que xa tiña suficiente penalización -de cotización- o que pretendese xubilarse parcialmente e que non sería Función Pública a que imposibilitase este dereito.

A CIG, coñecedora da existencia dos primeiros laborais que xa instaron a súa pretensión de xubilarse parcialmente, constatou que estas comunicacións están paralizadas diante da ausencia de instrucións de Función Pública. A pesares do compromiso expreso do seu director, Función Pública nun alarde de cinismo manifesta o seu incumprimento en aras dun acordo que tamén implique ao persoal funcionario.

As competencias lexislativas reguladoras do acceso á xubilación en calquera das súas formas é do Parlamento do Estado Español e as de desenvolvemento executivo, vía regulamentos, tenas o goberno de Madrid. Nin Xunta nin Parlamento Galego teñen estas competencias.

O xoves 24 de outubro van ser as votacións para formar os comités de empresa de política social de Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra. 

Boletín nacional

Coruñaboletín e candidatura.

Lugoboletín e candidatura.

Ourenseboletín e candidatura

 Pontevedraboletín e candidatura