Novas por contido

Recibimos o segundo borrador de prazas vacantes para o concurso de traslados de corpos xerais. Neste listado xa están incluidas todas as consellerías.

O listado inclúe algunhas modificacións respecto do primeiro listado (consellerías do Mar, Política Social, Sanidade, Cultura, Educación, Economía e Infraestruturas), no sentido de que inclúen prazas novas, e engaden observacións a prazas que as consellereías queren retirar por ter prevista a súa amortización (son as que indican "PRESENTADA CERTIFICACIÓN").

A CIG presentou alegacións ao primeiro listado, con referencias a 53 postos, pero tan só nos fixeron caso a 11 deles.

Rexeitamos a retirada de prazas por proposta de amortización das consellarías. En primeiro lugar, porque as consellerías puideron facelo e non o fixeron. En segundo lugar, porque repiten a artimaña para retirar prazas dos concursos que finalmente non son amortizadas.

Achegamos resumo da Comisión de Persoal e Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos que tivemos o luns 8 de xullo, onde se trataron: RPTs, Funcionarización, modificación do Acordo de Concertación, e outras informacións.

En Comisión de Persoal:

Modificación da RPT de Medio Ambiente: aprobada cos votos en contra de CIG, co voto a favor de CCOO, e a abstención de CSIF e UGT. Descargar borrador

Decreto de funcionarización: o director xeral de Función Pública retira o asunto da orde do día. Pendente de comprobar as equivalencias de categorías coas escalas. Descargar borrador.

Modificación do Acordo de Concertación Social e do Fondo de Acción Social: Entregaron un novo borrador o mesmo día, polo que tamén se retira da orde do día e dan prazo de alegacións ata o venres 12 de xullo. Descargar borrador.

A Dirección Xeral de Función Pública comunícanos parte da relación de prazas vacantes a ofertar no concurso de traslados de corpos xerais. É a correspondente ás vacantes das seguintes consellerías (agardamos polas que faltan):

 • Consellería do mar
 • Consellería de política social
 • Consellería de sanidade
 • Consellería de cultura e turismo
 • Consellería de educación
 • Consellería de economía, emprego e industria
 • Consellería de infraestruturas e mobilidade

Función Pública fai anos que non nos facilita datos das prazas que están vacantes, así que a CIG non ten maneira de verificar se nesta relación están todas as prazas que teñen que estar ou hai algunha tapada. Temos prazo ata o venres 12 para facer alegacións, así que se ves algunha cousa que está mal, ou botas en falta algunha praza, contacta coa CIG canto antes.

Lembramos que esta sería a relación inicial de vacantes, e que no concurso se poderán solicitar estas xunto coas prazas de todas as persoas que presenten instancia para participar no concurso.

As Organizacións Sindicais con presenza na Mesa Xeral de Empregados Públicos (CIG, CCOO, CSIF e UGT), poñemos de manifesto as distintas reclamacións e problemáticas dos Equipos de Valoracións e Orientación da Consellería de Política Social.

Os equipos de valoracións e orientación teñen por obxectivo primordial facilitar a axuda necesaria a todas as persoas con discapacidades a fin e efecto de que se afronte, dun mellor xeito, os diferentes ámbitos da vida.

O grao de discapacidade recoñécese a través do traballo levado a cabo por estes equipos dependentes das xefaturas territoriais da Consellería de Política Social para beneficiar non só fiscal, laboral ou economicamente senón tamén socialmente a persoas de calquera idade que presenten deficiencias permanentes non recuperables.

As pautas de valoración están baseadas fundamentalmente na exploración e capacidade para realizar as actividades básicas da vida diaria e son levadas a cabo polo equipo multidisciplinar composto por servicio de medicina, psicoloxía e de traballo social, co fin de tomar as medidas precisas que favorezan ás persoas con discapacidade.

O xoves 4 de xullo acudimos a unha xuntanza convocada polo director xeral de Función Pública para tratar basicamente o concurso de corpos xerais (fixemos mencións aos outros concursos), RPTs (ver resumo desta parte) e algunha cousa máis.

CONCURSOS DE TRASLADOS

Previsión de corpos xerais e veterinarios

A xuntanza céntrase nas bases do concurso de corpos xerais, sendo a previsión negocialo, e se cadra publicalo, en xullo, abrindo o prazo de solicitude en setembro. A semana que ven van enviar o buzón de postos. E inmediatamente iría o de veterinarios.

Os concursos de especial, escalas e persoal laboral

A CIG manifestou ao que non nos conformamos con estes concursos, que pasaron moitos anos dende o último de especiais e moitas escalas. O DXFP tan só resposta que o de especiais e escalas serían os seguintes, sen máis compromiso. En canto ao concurso de persoal laboral, e conscientes de que non o contemplan no Acordo de Concertación que asinaron CCOO, UGT e Xunta, a CIG insiste na súa convocatoria.

O xoves 4 de xullo acudimos a unha xuntanza convocada polo director xeral de Función Pública para tratar basicamente o concurso de corpos xerais (ver resumo desta parte), RPTs e algunha cousa máis:

 

RPTS PARA MESA XERAL

Tratáronse as seguintes RPTs, que van ir á Mesa Xeral que vai ser o luns 8/7/2019:

RPT de Medio Ambiente

 • Traen unha modificación de posto de traballo a amortizar, nas negociacións da rpt, amortizábase un posto base grupo C2 (estaba ocupado por un interino dende facía 2 meses). Agora non se amortiza este posto e amortízase un de Telefonista no mesmo centro (a titular faleceu hai duas semanas, aproximadamente).
 • Ademais fan un cambio escalas da xefatura de servizo de Prevención e Control Integrado da Contaminación (quitan a escala enxeñeiros e poñen a escala de ciencias).
 • Esta RPT xa pasou pola Comisión de Persoal, pero ante os cambios consideran que deben volver a levalo.

RPT dos Órganos Superiores da Presidencia da Xunta

 • Modificación das áreas funcionais de dous postos .
 • Cambian na Formación Específica do posto de MEDICO/A o requisito indispensable por dous códigos como MERITO.
 • No posto de GOBERNATE/A colocan a un laboral indefinido non fixo de sentenza.
 • Modifican o complemento especifico do posto de SUBDIRECTOR/A do Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Neste posto aproveitamos unha vez mais para solicitar que sexa un posto de CONCURSO, pois neste centro xa existe o posto de DIRECTOR como posto de LD.

RPT DE AGADIC

 • Execútase unha sentenza gañada por CCOO, para que se lle pague aos traballadores a “Dispoñibilidade horaria” os 12 meses do ano. Esto ven do ano 2016, rematando cun auto de execución de sentenza. SOLICITAMOS A ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDADES POR PARTE DE QUEN NON O FIXO ANTES EN TEMPO E FORMA, SENON QUE SE DEDICOU A RETORCER A SENTENCIA XA GAÑADA.
 • Amortizan un posto vacante para financiar o plus.

RPT DE GAIN (pluses)

 • Traen a mesma proposta de pluses que levaron ás mesas de negociación, e que levaron ao Comité Intercentros e que a parte sindical reixeitou. Na mesa de negociación opuxemonos a que dous postos (que están ocupados polos ex-xerentes) teñan un plus de responsabilidade de 6.721.82 € cada un, por facer traballos de administración (como calquera posto base A1 ou do grupo I), e baixo a responsabilidade dos seus xefes de servizo pertinentes.
 • A maiores opoñémonos a que o Administrativo (delegado de CCOO) e Auxiliar Administrativo teñan un plus de perigosidade, por entender que a este tipo de traballadores non lles corresponde porque as funcións que teñen que realizar non conlevan perigosidade, se como din dende CCOO realizan traballos que non lles corresponden como indican no informe “...funcións no almacen, realizando entre outras tarefas de carga e descarga de equipos dos clientes, sendo necesario nalgunhas ocasións o uso da carretilla elevadora...recoñécese factor de perigosidade porque estes traballos poden supoñer a exposición a riscos por sobreesforzo por levantamento de pesos ou, no seu caso polo uso de carretilla elavadora”. Entendemos que non corresponde o plus, senon que o procedente é a creación dun posto de traballo para a realización deses traballos. Indicar a maiores que o posto de Administrativo e do grupo III cat 2, que xa leva incluido no seu salario uns 900,00€ mais ao ano que os Administrativos do grupo III cat 62.

OUTROS ASUNTOS

Criterios concesión cursos EGAP: O DXFP fai referencia a un asunto que ainda que non é materia dos concursos, si ten relación: falou coa EGAP e están a discutir mudar os criterios de selección para os cursos, no sentido de flexibilizar a penalización de un ano cando se renuncie a un curso, que ve excesiva cando ao tempo se está a conceder mogollón de cursos a outra xente.

CIXTEC: a CIG pregunta pola integración deste ente. DXFP-> “estamos trabajando en ello”. Di que tentará concretar datas.

Cronograma procesos selectivos: nos “vindeiros días” nomearán 13 tribunais, e para estes exames despois de agosto. Seguimos sen “cronograma”.

A CIG esixe a dimisión do xefe Territorial, da xefa de Coordinación Administrativa e do xefe de Orientación e Promoción Profesional.

Dende que “Traballo” caeu baixo o paraugas da consellería de Economía, hai un enorme desinterese e desidia na xefatura territorial de Pontevedra, como amosan os seguintes feitos:

a) Desmantelamento do Centro Integrado de Formación Profesional de Coia. A incapacidade da Xefatura Territorial de proceder á cobertura das vacantes provocou un feito gravísimo que nunca ata o de agora acontecera: a suspensión de cinco cursos de formación pola falta de persoal funcionario que puidese tramitar as matrículas e a selección do alumnado. Situación que podería resolverse co chamamento ás listas de substitución tal como a CIG xa lle esixiu ao xefe territorial cando denunciara a carencia de funcionarios para dar resposta ás competencias deste centro. En contraposición, non tiveron dificultades para contratar cinco gardas de seguridade diarios mediante a contratación dun servizo externo.

b) Non se dota de persoal ás oficinas de emprego nos casos de enfermidade, comisións de servizo, vacantes.. Exemplos: oficina de Navia, da Cañiza, do Porriño, de Caldas de Reis, de Cambados..
Nas oficinas de emprego de Cambados e Caldas de Reis non se intenta chamar de listas para cubrir os postos de Administración Xeral a pesares de que non se ocupan en comisión de servizo unha e outra vez.
A situación da OE de Navia resulta alarmante: dispón de menos persoal e menos xefaturas que outras oficinas comparadas. Non se dotan nin por listas nin por comisión de servizo as vacantes ou as ausencias por comisión de servizos. Este pasado luns houbo que atender a 300 demandantes de emprego nunhas condición de total precariedade.

A recente entrada en vigor do DECRETO 60/2019, do 23 de maio, modificou a puntuación do artigo 9.Baremo do Decreto 37/2006, do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento de persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios/as e á contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galiza.

Ao abeiro desa modificación, a Administracion mudou con carácter retroactivo a actualización definitiva de méritos correspondente ao ano 2018.

Dende a CIG consideramos que non é conforme a dereito o criterio adoptado pola Administración de modificar unilateralmente e con carácter retroactivo a actualización definitiva de méritos correspondente ao ano 2018. Entendemos que aínda que se modificase o baremo ata o de agora establecido, tal mudanza non pode afectar aos actos e decisións anteriores ao 11 de xuño do 2019, data da entrada en vigor do novo Decreto 60/2019, e por tanto o baremo de puntuación instituído por medio deste último Decreto entendemos que non é aplicábel para avaliar os servizos prestados no ano 2018.

A CIG dispón dun modelo de recurso de alzada, polo que todas as persoas interesadas en presentalo poden contactar coa CIG.

 

No DOG do 27 de xuño ven de publicarse a relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as e a resolución provisional da primeira fase do concurso de traslados para a cobertura de postos de traballo de persoal sanitario funcionario incluído baixo o ámbito de aplicación da Lei 17/1989, do 23 de outubro, pertencentes á escala de saúde pública e administración sanitaria.

As listas coa relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as, así como as puntuacións provisionais e os destinos provisionais, se é o caso, asignados están publicadas, á disposición das persoas interesadas, na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

A revisión das reclamacións vai ser en setembro (probablemente na segunda quincena). 

O órgano de representación sindical do persoal funcionario da Xunta na provincia de Pontevedra tratou os seguintes asuntos.

Comisións de servizo: Acordamos dirixir escrito a Función Pública solicitando: 1) Non conceder máis prórrogas ilegais; 2) Negociar criterios obxectivos coa representación sindical.

Escola infantil de Vigo: Para o acceso á escola infantil, a Xunta leva anos puntuando ao persoal da Autoridade Portuaria nas mesmas condicións que o persoal de servizos do Edificio, por unha decisión unilateral, sen negociación nin consulta ás organizacións sindicais. A situación actual é que o espazo é insuficiente, sen posibilidade de ampliación. Así que a Xunta de Persoal acordou propoñer a reubicación da escola nas instalacións da Autoridade Portuaria.

Escola infantil de Pontevedra: Constatamos que tamén existe problemas de espazo, polo que acordamos solicitar unha xuntanza para falar do asunto.