Novas por contido

O pasado 10 de xullo aprobáronse na Comisión de Persoal as modificacións das instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas, consecuencia da adaptación ás novas condicións que establece a Lei 2/2015 do emprego público de Galiza, co voto favorable de CCOO e CSIF, e a abstención de CIG e UGT. A CIG abstense porque se recolleron unha boa parte das nosas propostas, pero quedaron outras fora.

Na Comisión de Persoal comprometeuse o Director Xeral da Función Pública a ter listo en tres meses unha nova proposta de instrucións como versión consolidada e que incluiría os seguintes aspectos: delimitar as enfermidades graves, contemplar situacións de violencia de xénero, desprazamento para exames de probas selectivas. Anunciou que ese texto creará unha comisión de seguimento para as organizacións asinantes do futuro texto (unha chantaxe aos sindicatos que, ou asinan, ou quedan fora de poder facer un seguimento ás resolucións que se produzan).

Días despois, o 15 de xullo, a Dirección Xeral de Función Pública fai pública a relación de instrucións que sufren modificación, que son as seguintes:

  • Instrución segunda. Definicións. Modifícase a letra h) Enfermidade grave (disposición Adicional 1ª da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia).
  • Instrucción quinta. Vacacións anuais (artigo 132 da Lei 2/2015, do 29 de abril do emprego público de Galicia).
  • Instrución sexta. Permiso por falecemento, accidente, enfermidade grave, hospitalización ou intervención cirúrxica dun familiar (artigo 108 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia).
  • Instrución oitava. Permiso para concorrer a exames finais, probas definitivas de aptitude e probas selectivas no ámbito do emprego público (artigo 111 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia).
  • Instrución novena. Permiso por lactación (artigo 112 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia).
  • Instrución décima. Permiso de asistencia ao médico (queda suprimido).
  • Instrución décimo primeira. Permisos para o cumprimento de deberes inescusables de carácter público ou persoal, de deberes relacionados coa conciliación da vida familiar e laboral e máis de asistencia a consultas e revisións médicas (artigo 117 da da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia).
  • Instrución décimo segunda. Permiso por asuntos particulares (artigo 118 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia).
  • Instrución décimo quinta. Licenza por asuntos propios (artigo 127 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia).

Outras novas recentes

Sábado, 16 Outubro 2021

Orzamentos e lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego ás carreiras e sen negociación na Mesa Xeral do 15/10/2021

A Xunta impón a modificación da lei de emprego público e os orzamentos en materia de persoal para 2022 O acontecido na Mesa Xeral de Empregados Públicos do 15 de outubro non foi pasar o rodete, foi unha falta de respecto a todos os traballadores e traballadoras da Xunta de Galiza. Non teñen escrúpulos e desta vez foi o recente falecemento do conselleiro de Facenda a escusa...
Xoves, 14 Outubro 2021

Anteproxecto Lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego

Función Pùblica vén de convocar ás organizacións sindicais a unha Mesa Xeral de Empregados Públicos que terá lugar o venres 15 para "negociar" o anteproxecto de lei de orzamentos do 2022 e o anteproxecto de lei de medidas naqueles aspectos que afectan ao persoal empregado público. Afondando no costume instaurado polo director xeral de Función Pública, fomos convocados tamén...
Luns, 18 Outubro 2021

Apertura de prazo para que as persoas anotadas en determinadas listas de laborais se integren nas equivalentes de persoal funcionario

No DOG 18/10/2021 - REQUISITOS: • Ter 16 anos e non exceder a idade máxima de xubilación (65 anos no caso do persoal funcionario) • Figurar admitido/a nalgunha lista das categorías de persoal laboral equivalentes ao corpo no que solicita a inclusión (non poden anotarse os/as que se atopen penalizados a día 15 de xullo de 2014 ou antes) • Ter nacionalidade española ou dalgún...