Novas por contido

O día 17 de setembro publicouse no BOE a Orde TMS/941/2019, de 6 de setembro, pola que se distribúen territorialmente para o exercicio económico de 2019, para a sua xestión polas comunidades autónomas con competencias asumidas, subvencións adicionais do ámbito das políticas activas de emplego financiadas con cargo aos Orzamentos Xerais do Estado, incluíndo aqueles destinados á execución do Plan de Choque polo Emprego Xove 2019-2021.

No anexo V desta orde se recolle a asignación do número de persoas adicadas a labores de orientación e/ou prospección de empleo a contratar por cada Comunidade Autónoma con cargo aos fondos asignados na aplicación 19.101.241-A.454.70, correspondéndolle a Galiza un total de 188 persoas.

O 19 de setembro puxémonos en contacto coa Subdirección Xeral de Coordinación Administrativa desa consellería co fin de coñecer como se vai implementar o disposto na Orde TMS/941/2019, especialmente no relativa ao chamamento a través das listas de contratación das persoas que vaian realizar os servizos de orientación e/ou prospección de emprego. Obtivemos o compromiso de que unha vez estudada a orde se nos convocaría para informar sobre o asunto.

Considerando a urxencia de realizar canto antes os chamamentos, e dado que este proceso afecta a grande número de persoas, vimos de solicitar por escrito unha xuntanza con esa consellería á maior brevidade posíbel.