Novas por contido

O comité de empresa de Política Social da provincia de Pontevedra, quere manifestar e denunciar o seguinte:

Un ano máis, a Xunta de Galiza, procedeu a suspender a aplicación do artigo 19 do Convenio Único de Persoal Laboral da Xunta, por mor de acordo do Parlamento Galego de decembro de 2019, e que contemplan os Orzamentos da Xunta para 2020. Dita suspensión aparece nos Orzamentos na Disposición Adicional Décimo Primeira.

Esta suspensión mantense no tempo, a pesar de proceder dunha Lei de 2012 (estamos no ano 2020), que proclamaba que as medidas contempladas nela o eran de carácter temporal, e polas difíciles circunstancias económicas que se vivían nese momento.

O texto legal era a Lei 1/2012, de 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galiza. Concretamente o seu artigo 6, que fala da “Suspensión da aplicación de determinados artigos do convenio colectivo” no seu punto UN sinala: “Suspéndese a aplicación do artigo 19, agás a liña 1, do V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia.”

Na exposición de motivos desta lei, declaraba:
“O carácter desta lei é temporal, polo que a súa vixencia queda supeditada á subsistencia das difíciles circunstancias económicas que afectan a sustentabilidade das contas públicas.” Declarando que se “...fan necesario adoptar unha serie de medidas extraordinarias, urxentes e de carácter temporal en materia de contención de gastos no capítulo I dos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia”.

Despois de pasar 8 anos de acordarse esta suspensión, na lei de referencia, e de escoitar repetidas veces, como o goberno da Xunta declara, que as contas da Comunidade Autónoma están saneadas, e despois de irse adoptando medidas para a devolución de distintos dereitos suspendidos, este comité de empresa non entende como se segue a manter a suspensión de referencia, solicitando a derrogación inmediata desta medida, por non haber xa xustificación para mantela no tempo.

Este comité é sabedor de que esta medida incide moi negativamente nos traballadores e traballadoras que representamos. É precisamente nesta consellería, a consellería de Política Social, onde esta suspensión, mantida no tempo, supuxo o agravamento continuado das condicións laborais. Estamos diante dunha consellería, na que a maioría do persoal dos centros son mulleres. A suspensión do artigo 19, máis concretamente a non compensación en descanso por traballar en domingos e festivos, supuxo un claro atentado a dereitos como a conciliación da vida laboral coa familiar. Supuxo, ademais, unha cuantitativa maior presenza no posto de traballo ao longo do ano. Desta suspensión, deriváronse un sinfín de problemáticas laborais para o persoal que representamos, que inciden principalmente e negativamente nas quendas de traballo actuais, unhas quendas de traballo que se fan insoportables. Contamos, o persoal, cunha media de idade, nos nosos centros, moi elevada, na que a tipoloxía de usuarios/as require unha atención moi específica e implica unha grande carga de traballo. Ao anterior hai que unirlle a non tramitación, por parte da Xunta, das solicitudes de xubilación parcial. Por se o anterior fose pouco, as traballadoras e traballadores están a sufrir unha lexislación cun horizonte, cara a súa xubilación, que pronto estará nos 67 anos de idade.

Tamén levou, a suspensión do artigo 19, a suprimir a compensación en descanso adicional, por traballar os días 24 e 31 de decembro, equivalente a que tiñan os domingos e festivos. Por último, a suspensión de referencia, levou a perda do dereito garantido en convenio, de librar como mínimo a metade dos domingos e festivos en cómputo anual. Esta última cuestión fai que se traballen a maioría dos festivos no ano, incidindo, unha vez máis, nun atentado contra a conciliación da vida laboral coa familiar.

Os dereitos suspensos dende o ano 2012, concretamente o artigo 19 do convenio, eran dereitos consolidados en convenio colectivo.

Por todo o anterior, acorda este comité de empresa, expresar a súa repulsa e desconformidade con esta medida de continuar coa suspensión do artigo 19 do convenio colectivo de persoal laboral da Xunta. Acordamos denunciar a situación e con elo aos responsables da mesma, concretamente ao Partido Popular e principalmente ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, principal culpable da nosa precariedade laboral actual. Este comité emprenderá todas e cantas medidas crea necesarias para denunciar esta situación, lembrando que estamos diante dunhas eleccións autonómicas neste mesmo ano, e non pararemos en denunciar a nosa situación, para que se coñeza, ata conquerir un compromiso real, por parte dos que se presenten ás eleccións, cara a total devolución dos dereitos laborais consolidados que nos foron suspensos pola actual Xunta de Galiza.

Outras novas recentes

Venres, 15 Outubro 2021

Feijoo ás voltas con privatizar os servizos públicos

A Xunta quere financiar as escolas infantís privadas de 0 a 3 anos en vez de crear novas escolas públicas A CIG esixe a consolidación e fortalecemento dunha rede pública 100% para a educación infantil. Feijoo, no canto de potenciar a rede pública de escolas infantís, tanto as dependentes directamente da Consellería de Política Social (Axencia) como as do Consorcio Galego de...
Luns, 18 Outubro 2021

Apertura de prazo para que as persoas anotadas en determinadas listas de laborais se integren nas equivalentes de persoal funcionario

No DOG 18/10/2021 - REQUISITOS: • Ter 16 anos e non exceder a idade máxima de xubilación (65 anos no caso do persoal funcionario) • Figurar admitido/a nalgunha lista das categorías de persoal laboral equivalentes ao corpo no que solicita a inclusión (non poden anotarse os/as que se atopen penalizados a día 15 de xullo de 2014 ou antes) • Ter nacionalidade española ou dalgún...
Sábado, 16 Outubro 2021

Orzamentos e lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego ás carreiras e sen negociación na Mesa Xeral do 15/10/2021

A Xunta impón a modificación da lei de emprego público e os orzamentos en materia de persoal para 2022 O acontecido na Mesa Xeral de Empregados Públicos do 15 de outubro non foi pasar o rodete, foi unha falta de respecto a todos os traballadores e traballadoras da Xunta de Galiza. Non teñen escrúpulos e desta vez foi o recente falecemento do conselleiro de Facenda a escusa...