Novas por contido

As catro organizacións sindicais presentes na Mesa Xeral e asinantes do acordo sobre dispoñibilidade horaria do persoal farmacéutico inspector de Saúde Pública, presentamos en novembro un escrito solicitando a constitución da comisión paritaria de seguimento de dito acordo. Hai que destacar que dende a sinatura do acordo en 2016 esta comisión nunca se reuníu. Como non tivemos resposta decidimos acudir á Inspección de Traballo. 

No escrito facíamos constar as seguintes cuestións:

1.- O día 23 de novembro de 2016 asinouse un acordo sobre dispoñibilidade horaria do persoal farmacéutico inspector de saúde pública, entre a Consellería de Sanidade e as catro organizacións sindicais (CIG, CCOO, CSIF e UGT).

2.- Dita dispoñibilidade horaria ten por obxecto dar cobertura ás situacións de urxencia que demanden unha actuación administrativa inmediata, por mor do acaecemento ou da probable exposición da poboación, ou dunha parte dela, a un risco inminente para a saúde.

3.- A actuación por mor dunha situación de risco grave e inminente para a saúde debe resultar debidamente motivada, e a administración comunicará estas actuacións á representación sindical a través da respectiva xunta de persoal.

4.- Dende novembro de 2016 hasta hoxe en día, producíronse distintas situacións de urxencia que demandaron actuacións por parte dos inspectores farmacéuticos en base a este acordo de dispoñibilidade.

Non hai constancia de que a administración motivara debidamente estas actuacións, nin que as comunicara á representación sindical a través das respectivas xuntas de persoal.

5.- No punto quinto do acordo, afírmase que:

“Constituirase unha comisión paritaria de seguimento deste acordo, para tratar calquera problemática ou discrepancia relacionada coa dispoñibilidade horaria dos farmacéuticos/as inspectores/as de saúde pública, composta por catro membros en representación da Consellería de Sanidade e catro membros en representación das organizacións sindicais asinantes. Esta comisión reunirase unha vez ao ano, así como cando concorran circunstancias extraordinarias que o motiven, por petición de cada unha das partes asinantes do acordo”.

6.- Dita comisión paritaria nunca se constituíu: nin no ano 2017, nin no 2018, nin no 2019.

En consecuencia de todo isto, a CIG, CCOO, UGT e CSIF solicitamos:

Que a Consellería de Sanidade convoque de forma urxente á comisión de seguimento do acordo de dispoñibilidade horaria do persoal farmacéutico inspector de saúde pública, asinado o 23 de novembro de 2016.