Novas por contido

Dende CIG- Administración Autonómica de Ourense acabamos de demandar por escrito a delegada territorial da Xunta, Mª Sol Díaz Mouteira, que se proceda a facer medicións das concentracións de gas radon en todos os centros de traballo públicos dependentes desta delegación.

Nas diversas avaliacións de riscos laborais realizadas nos edificios e centros de traballo da Xunta de Galiza no concello de Ourense, unicamente se fixeron control dos factores termohigrométricos.

Estudos científicos avalados e recoñecidos pola OMS relacionan o gas radon co cancro de pulmón. Algúns estudos cifran no 25% o total de casos de cancro de pulmón detrás dos que se atopa este gas. A emisión deste gas é especialmente alta na Galiza e concretamente na cidade de Ourense. Resulta moi perigoso en sotos, semisotos, baixos e outras zonas pouco ventiladas.

A DIRECTIVA 2013/59/EURATOM en vigor o 6 desde febreiro de 2018 establece a obriga da administración a realizar medicións de gas radon en lugares de traballo situados en áreas de risco.

O 24 de xaneiro de 2018, delegados da CIG solicitamos a delegación territorial da Xunta en Ourense e a todas as xefaturas territoriais da Xunta en Ourense que fixeran unha urxente comprobación dos niveis de gas radon no Edificio Administrativo e todos os centros de traballo administrativos da Xunta de Galiza de Ourense.

Ante a falta de resposta, levamos esta cuestión a tratamento do Comité de Seguridade e Saúde Laboral (CSSL) do Edificio Administrativo Ourense do 18 decembro de 2018, onde representantes da administración nos responderon que “mentres non se faga a transposición da directiva europea á lexislación española, non tiñan obriga legal de facer as medición”, así que non ás farían.

A lexislación europea de protección da saúde das persoas e traballadoras veu establecendo unha atención preferente contra as radiacións ionizantes e non ionizantes e, no primeiro caso, unha atención maior ao gas radon desde o descubrimento da súa actuación como elemento natural carcinoxénico e, no que pola configuración xeolóxica, ten unha grande incidencia en Galiza.

Debido ao risco ao que están expostas as persoas traballadoras nos lugares de traballo situados en areas identificadas polos seus elevados niveis de radon, existe a obriga de facer as medicións e de tomar as accións preventivas ou correctoras necesarias.

No ano 2019 fixéronse estudos de gas radón no centro de traballo R/ Florentino L. Cuevillas, 4-6 baixo. O RPSRI establece que ditas medidas deberán ser realizadas por un laboratorio debidamente acreditado na normativa ISO/IEC 17025. A lista dos laboratorios acreditados atópase recollida na propia páxina do Consello de Seguridade Nuclear https://www.csn.es/radon.

A empresa que fixo ás medicións no centro de traballo R/ Florentino L. Cuevillas, 4-6 baixo non se atopa no listado de laboratorios acreditados así que o estudo de radon feito neste centro de traballo carece de validez.

Reclamamos o cumprimento da lexislación de protección de riscos laborais para garantir a seguridade das persoas traballadoras, facendo as medicións en todos os centros de traballo que permitan avaliar o nivel de exposición a que se achan sometidas, informándoas e tomando as medidas correctoras que puidesen ser necesarias para eliminar a incidencia dos efectos dos valores elevados de gas radon. Unha demanda que cobra especial relevancia no noso país, tendo en conta a incidencia deste elemento a causa da morfoloxía xeolóxica de Galiza.

Solicitamos a Xunta de Galiza que laboratorios acreditados realicen medicións de gas radon nos centros de traballo de Ourense e que cumprindo a lei 1/1995 de protección de riscos laborais se comuniquen os resultados das medicións ás persoas traballadoras.