Novas por contido

O martes 9 de xuño recibimos o borrador de criterios de reparto do FAS-2019. Un ano máis, continuan os recortes iniciados no ano 2011 que deixaron o FAS en case nada.

A proposta de reparto repite a práctica desaparición do FAS que comezou no 2011 coa liquidación de máis de 7 millóns de euros e a limitación a unha única modalidade, a de atención a persoas con discapacidade. 

En todos estes anos o goberno de Feijoo non amosou a máis mínima intención de reverter os recortes do FAS. Xa que logo, as alegacións da CIG volven ser similares ás de anos anteriores, tendo en conta que, a maiores, nesta ocasión procede discutir a conveniencia ou non de incorporar medidas para minguar posíbeis consecuencias do COVID-19 no persoal empregado público da Xunta de Galiza (por exemplo, a necesidade de dixitalización do persoal e dos seus fillos e fillas).

Non podemos perder o horizonte de que o obxectivo do FAS non é unha retribución pola categoría profesional ou o traballo realizado, senon unha acción que axude a mitigar a maior ou menor carga económica que sufra un/unha empregado/a público/a en función das súas circunstancias familiares, sanitarias, sociais.. 

A primeira circunstancia é xa a económica: un mesmo gasto ten unha maior incidencia nas rendas máis baixas. Por eso, a CIG defende unha distribución dos importes do FAS inversamente proporcional ao nivel de renda das familias. 

Queremos recuperar todas as modalidades do FAS que tiñamos antes dos recortes do 2011 (gastos por estudos do persoal ou fillos/as, gastos bucais, gafas, etc. E a partir de aí, falamos. 

O importe global actual é ridículo. Mantemos a nosa reivindicación de chegar ao 1% da masa salarial. Pero como mínimo, para comezar a discutir, recuperar os importes subtraídos no 2011. Para facernos unha idea do que falamos e da evolución que esto levou, vai un cadro coas modalidade e importes dos anos 2010 e 2019:

 

FONDO DE ACCIÓN SOCIAL

2010

2019

 CONTÍA GLOBAL

 9.136.392 € 

 2.000.000 € 

 CONTÍAS MÍNIMAS POR MODALIDADES

Atención á discapacidade 1.300 € 2.160 €
Xubilación 3.500 € 0 €
Fillos/as menores 150 € 0 €
Estudo de fillos/as 90 € 0 €
Estudo do persoal da Xunta 200 € 0 €
Adquisición de vivenda 1.532 € 0 €
Maiores a cargo 200 € 0 €
Gastos sanitarios (tratamentos, próteses) 60 € 0 €
Gastos sanitarios (produtos alimentarios) 60 € 0 €

 

Para rematar, queremos compatibilizar as axudas do FAS con outras que se poidan percibir, e que a resolución e aboamento sexa no mesmo ano natural da convocatoria para evitar os problemas con declaracións complementarias de IRPF.