Novas por contido

A CIG-Autonómica denuncia que a Consellería de Medio Rural da un paso máis cara a desconexión da vida no rural galego ao obrigar as persoas solicitantes de cortas de uso doméstico a relacionarse cunha aplicación dixital.

As oficinas de atención desta consellería como os distritos e comarcas forestais e oficinas agrarias comarcais cada vez máis perto do peche, este paso segue ao desmantelamento de formación e labores de asesoramento polas oficinas comarcais aos propietarios de parcelas agrarias e forestais, os novos procedementos para a obtención de permisos e a obriga da relación telemática dos produtores.

O pasado mes de maio publicouse o novo decreto de aproveitamentos forestais (DECRETO 73/2020, do 24 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos, micolóxicos e de resinas en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade Autónoma de Galiza) que recolle como principal novidade que todas as solicitudes teñen que tramitarse de forma dixital. Este feito fundamentado na axilización da tramitación administrativa (reclamada pola industria) comporta unha dura consecuencia para as persoas do rural aos que se lles impide poder facer as solicitudes de uso doméstico (cortas pequenas para leñas) de forma presencial nas oficinas da administración. 

De esta forma a partir do 9 de xuño (data da entrada en vigor do novo decreto) toda a persoa que queira solicitar un aproveitamento de madeira ou leñas independentemente que teña un uso comercial ou doméstico, ten que facelo de forma telemática e ter un certificado dixital ou unha chave 365. Caso contrario comporta acudir a unha xestoría e pagar por unha tramitación (temos constancia de custes de uns 60€ por xestorías en distintos lugares) ou no peor dos casos deixar de facer o trámite ante a existencia dunha barreira dixital imposta sen alternativa.

Desde a CIG pedimos que se busquen solucións de servizo público para o rural e que a brecha dixital que quere impoñer o conselleiro de Medio Rural. Apoiando unha vez máis á industria sen garantir o servizo publico as persoas  persoas usuarias do medio rural. Na CIG na defensa da actividade tradicional da Galiza rural como valor prioritario para a pervivencia do país loitamos pola cohesión social e mantemento dos servizos directos aos cidadán e propuxemos achegas que finalmente se incorporaron á lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galiza. Destaca o seguinte parágrafo da exposición de motivos: “Na súa configuración será necesario ter en conta a especial dispersión no medio rural, que abrangue máis do oitenta por cento do territorio de Galiza, así como a necesaria dotación suficiente de medios humanos e materiais para a atención da rede”. Esta mesma norma indica no seu artigo 12.2. que a Administración xeral e as entidades instrumentais do sector público autonómico de Galiza prestarán especial atención aos factores que poidan agravar as dificultades de relación dixital, en particular a idade, a localización no medio rural ou a situación de precariedade económica ou de exclusión social. 

Para poder resolver esta situación desde a CIG reclamamos o desenvolvemento da disposición adicional terceira da lei de Administración Dixital de Galiza vinculado a asistencia á cidadanía no relativo aos medios tecnolóxico (o punto segundo di: “Coa finalidade de garantir o acceso igualitario aos servizos dixitais durante o proceso progresivo da incorporación do uso dos medios dixitais na sociedade, as oficinas de atención á cidadanía e de rexistro poderán desenvolver actuacións específicas tendentes a favorecer a progresiva incorporación, familiarización ou desenvolvemento do uso dos medios dixitais por parte dos colectivos que especialmente o requiran”) e a aplicación do rexistro do persoal funcionario público habilitado (capítulo V desta mesma lei), para que os empregados públicos incluídos neste rexistro podan actuar en nome dos administrados e realizar as tramitacións telemáticas.

Cando se lle preguntou ao actual conselleiro pola tramitación telemática das solicitudes de corta, nun dos actos de campaña feito nas redes (ver minutos 12 a 14), mentiu de forma descarada, indicando que este trámite podía facerse nos concellos ou nas oficinas de medio rural. A realidade indícanos que todo isto non é posible posto que non están desenvolvidos os elementos humanos e materiais necesarios que o poden poñen en marcha en base á norma indicada con anterioridade. Polo tanto, señor conselleiro deixe de enganar aos cidadáns do medio rural axilizando trámites só para os intereses dunha parte e póñase a traballar para reducir a brecha dixital e dar servizo a cidadanía tal e como lle obriga a lexislación actual.