Novas por contido

Os servizos xurídicos da CIG veñen de gañar que se recoñeza a compatibilidade a un traballador fixo descontinuo de 6 meses do SPIF no período de inactividade do contrato. Dende a CIG-Autonómica exixímoslle á Dirección Xeral de Función Pública que deixe de facer unha interpretación torticeira e limitativa da norma e estenda este dereito para todo o persoal nesta situación.

Así a sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 3 de Pontevedra establece que non procedía denegarlle a compatibilidade a este traballador, e condena á Consellería de Facenda a abonarlle o salario que non percibiu ao non poder traballar durante os meses de inactividade máis os correspondentes xuros. A sentenza non é firme e a Xunta pode recorrer, se o fai seguiría a condenar a este persoal a vivir por debaixo do limiar da pobreza.

Este traballador xa tiña concedidas anteriormente medidas cautelares dende o pasado mes de marzo que lle permitían desenvolver a outra actividade.

Nesta sentenza, recóllese que non é posible denegar neste caso a compatibilidade amparándose na Lei 53/1984,de 26 de decembro, de Incompatibilidades do Persoal ao Servizo das Administracións Públicas, polos seguintes motivos:

• 1. No momento da elaboración desta lei non existía a figura do persoal fixo descontinuo, polo que non poden denegar a compatibilidade sen interpretar a norma acorde coa realidade social e contractual actual.

• 2. A Xunta non pode aplicar literalmente o argumento de que “non se poderá percibir máis dunha remuneración con cargo aos presupostos das distintas administracións públicas”, xa que na realidade non se esta falar dun segundo salario porque o desenvolvemento das actividades non é simultáneo.

• 3. A actividade que ía realizar no período de inactividade non interfire negativamente no desempeño das súas funcións coma bombeiro forestal.

Tras esta sentenza, vimos de presentar unha solicitude dirixida á Dirección Xeral de Función Pública, para que estendan o dereito e corrixan o seu criterio de denegacións das compatibilidades do persoal fixo descontinuo. Desta forma o período de inactividade do contrato poderíase compatibilizar co traballo en calquera administración ou empresa pública.

Dende a CIG xa demandamos na Mesa Xeral e en Medio Rural que solucionasen este problema e non ter que acudir ao xulgado. O Conselleiro de Medio Rural manifestou nalgunha ocasión que ía solicitar un informe á Asesoría Xurídica para intentar atopar unha solución: aí a teñen, apliquen o recoñecido nesta sentenza ao longo das súas 26 páxinas.

Na CIG non cesamos na nosa loita contra a precariedade laboral.