Novas por contido

Temos un novo marco de teletraballo ordinario que tamén prevé o treletraballo especial por razóns de emerxencia sanitaria, que agora toca potenciar. A Inspección de Traballo obrigou á Xunta a entregar máscaras a todo o persoal, e vai ser no mes de decembro. As novas evidencias requiren un maior control da ventilación. A desinfección e limpeza deben manterse e mellorarse.

Transcorridos nove meses dende que no mes de marzo se decretaraa alarma sanitaria pola COVID-19, dende a CIG denunciamos as eivas que a día de hoxe continúan a darse nos centros de traballo. En liñas xerais:

 • Falta de material de protección e falta de información e formación en medidas de prevención fronte ao COVID-19 ás persoas empregadas públicas.
 • A evidencia científica do contaxio por aerosois amosa carencias en información preventiva ao persoal en xeral en aspectos como a renovación do aire e ventilación en baños, despachos e zonas comúns e específica aos delegados/as de prevención das tarefas de mantemento e control dos sistemas de aire acondicionado, de existiren.
 • A insuficiencia ou falla de medidas preventivas específicas está a expor ao persoal innecesariamente a un risco biolóxico e a un risco psicosocial derivado das situacións de estrés emocional ao que se ven sometidos os traballadores e traballadoras.
 • Descoñecemento da existencia de avaliación de riscos laborais ao risco biolóxico da COVID-19 nos centros de traballo.
 • O desprazamento diario aos centros de traballo de máis de 10.000 persoas a través de medios de transporte ateigados cuns niveis de ocupación do 90-100% das prazas ocupadas supón un enorme e innecesario risco de contaxio.

A situación actual precisa que por parte da Administración se tomen todas as medidas obrigadas e necesarias para a protección da saúde da poboación en xeral e, neste caso, do conxunto do persoal empregado público. Nese senso dende a CIG instamos a necesidade de tomar as seguintes medidas:

 • Garantir a seguridade e saúde das persoas traballadoras a través das medidas preventivas de carácter individual e colectivo ditaminadas polo servizo de prevención de riscos.
 • Avaliación ou reavaliación nos centros de traballo adaptadas á nova evidencia confirmada pola comunidade científica e sanitaria da transmisión do virus a través de aerosois, o que implicou un cambio na clasificación do virus que pasou actualmente de nivel de risco 2 a nivel de risco 3.
 • Convocatoria dos Comités de Seguridade e Saúde Laboral (CSSL) das consellerías e do CSSL Intercentros para realizar un seguimento das actuacións preventivas indicadas pola normativa en prevención de riscos laborais.
 • Co obxecto de minimizar o impacto do COVID-19 nos centros de traballo, as normativas estatal e a autonómica priorizan o establecemento de medidas organizativas de carácter colectivo como a adaptación das condicións de traballo, a ordenación de postos de traballo, a organización a quendas e, sobre todo, a potenciación do teletraballo. Así se fixo no anterior estado de alarma, diminuíndo enormemente a exposición ao risco do persoal empregado público e, ao tempo, mantendo os servizos públicos e a atención á cidadanía.
 • O teletraballo combinado coa organización de quendas de traballo nas unidades amósase como a mellor medida organizativa nos centros administrativos de cara a garantir a saúde do persoal empregado público e usuarios/as e a atención presencial.

Cumpre que a Administración se tome realmente en serio a saúde do seu persoal, polo que vimos de dirixir un escrito a Función Pública esixindo:

 • Establecer con carácter inmediato a prestación de servizos na modalidade de réxime especial de teletraballo por razóns de declaración da situación de emerxencia, tal e como estipula no recentemente aprobado Acordo sobre a prestación de servizos na modalidade de teletraballo na Administración xeral.
 • Dotación ao persoal de máscaras cirúrxicas ou, de ser o caso, máscaras FFP2 e instrucións para o seu uso adecuado.
 • Control e revisión dos sistemas de aireación e ventilación que garantan a baixa concentración de aerosois en aras de minimizar o risco de contaxio.
 • Adopción de medidas específicas para as persoas traballadoras especialmente sensibles (grupos de risco), para as que non é aceptable a presenza física nun mesmo lugar de traballo compartido espazo con traballadores/as e usuarios/as.
 • Cumprimento das medidas previstas na Avaliacións de Riscos Laborais en materia de medios (xel hidroalcólico, produtos de desinfección...) e de protocolos de desinfección e limpeza dos centros especificando a persoa/s responsables da tarefa, periodicidade, etc.