Novas por contido

No DOG do 15/10/2021 publican a RESOLUCIÓN do 6 de outubro de 2021, do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 003 do grupo V (ordenanza e outras) de persoal laboral fixo da Xunta de Galiza.

Resolven reclamacións e unha vez feita a corrección dos exames, acadaron a puntuación mínima de 15 puntos un total de 27 aspirantes, e fixouse en 30 o número de respostas correctas para acadar a dita puntuación. Unha vez feitas as deducións segundo o establecido na base II.1.1.1 da convocatoria, acordouse publicar no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal os resultados obtidos polas persoas aspirantes que se presentaron ao primeiro exercicio.

De conformidade co disposto na base II.1.1.2 da convocatoria, as persoas aspirantes que superaron o primeiro exercicio disporán dun prazo de dez días hábiles contado desde o seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, para presentar a documentación xustificativa de estaren en posesión do Celga 2 ou o equivalente.

No DOG do 15/10/2021 publican a RESOLUCIÓN do 6 de outubro de 2021 do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo para o ingreso na agrupación profesional de persoal funcionario subalterno da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo AP.

Resolven reclamacións e unha vez feita a corrección dos exames, acadou a puntuación mínima de 15 puntos un total de 1.034 aspirantes e fixouse en 41,25 o número de respostas correctas para acadar a dita puntuación, unha vez feitas as deducións segundo o establecido na base II.1.1.1 da convocatoria; acordouse publicar no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal os resultados obtidos polas persoas aspirantes que se presentaron ao primeiro exercicio.

De conformidade co disposto na base II.1.1.2 da convocatoria, as persoas aspirantes que superaron o primeiro exercicio disporán dun prazo de dez días hábiles, contados desde o seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, para presentaren a documentación xustificativa de estar en posesión do Celga 2 ou o equivalente.

No DOG do 15/10/2021 publican:

- RESOLUCIÓN do 4 de outubro de 2021, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso convocado para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira da escala técnica do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, especialidade de bombeiro/a forestal xefe/a de brigada, do corpo de técnicos de carácter facultativo de Administración especial, grupo B, polo persoal laboral fixo pertencente á categoría 100 do grupo III (bombeiro/a forestal xefe/a de brigada) do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galiza, mediante o seu cambio de vínculo xurídico.

- RESOLUCIÓN do 4 de outubro de 2021, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso convocado para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira da escala auxiliar do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, do corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo C2, polo persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes aos grupos IV e V do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galiza, mediante o seu cambio de vínculo xurídico.

A listaxe de persoas aspirantes admitidas poderase consultar no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal

A listaxe de persoas aspirantes excluídas, con indicación da causa determinante da súa exclusión, figura como anexo a estas resolucións.

No DOG do 13/10/2021 a EGAP convoca o webinario A Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galiza.

O prazo para a inscrición estará aberto desde as 8.00 horas do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG ata as 23.55 horas do día 18 de outubro de 2021.

No DOG do 08/10/2021 publican a RESOLUCIÓN do 21 de setembro de 2021 do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A1, escala de sistemas e tecnoloxía da información, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (DOG número 47, do 7 de marzo), pola que se fai pública a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo.

Publican a relación de persoas que superaron o proceso selectivo e as propoñen para o seu nomeamento como funcionarias de carreira.

No DOG do 08/10/2021 publican:

- RESOLUCIÓN do 4 de outubro de 2021, do tribunal nomeado para cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, na escala de facultativo superior de servizos sociais, especialidade en medicina, da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A1, convocado pola Orde do 4 de novembro de 2019, pola que se fai pública a data, a hora e o lugar de realización do segundo exercicio do proceso selectivo.

Terá lugar na aula 7 da Escola Galega de Administración Pública (rúa de Madrid, 2, 15707 Santiago de Compostela, A Coruña) o día 14 de outubro de 2021, en chamamento único que se iniciará as 16.00 horas.

- RESOLUCIÓN do 24 de setembro de 2021 do tribunal nomeado para cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de grao medio da escala de técnicos facultativos de servizos sociais, especialidade traballo social, da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A2, convocado pola Orde do 4 de novembro de 2019, pola que se fai pública a data, a hora e o lugar de realización do segundo exercicio do proceso selectivo.

Terá lugar na Aula 10 da Escola Galega de Administración Pública (rúa de Madrid, 2, 15707 Santiago de Compostela, A Coruña) o día 14 de outubro de 2021 en chamamento único que se iniciará as 16.00 horas.

No DOG do 07/10/2021 publican a RESOLUCIÓN do 2 de outubro de 2021, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio da escala de técnicos facultativos de servizos sociais, especialidade de enfermaría, de administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza (subgrupo A2), convocado pola Orde do 31 de outubro de 2019 (DOG número 211, do 6 de novembro), pola que se fai pública a data, a hora e o lugar de realización do segundo exercicio do proceso selectivo.

Terá lugar na aula 7 da Escola Galega de Administración Pública (EGAP) (rúa de Madrid, 2-4, polígono das Fontiñas, 15707 Santiago de Compostela, A Coruña) o día 13 de outubro de 2021, en chamamento único que se iniciará as 16.00 horas.

No DOG do 06/10/2021 publican a RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2021 pola que se convocan para a elección de destino provisional dúas persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica agrícola, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (DOG número 47, do 7 de marzo).

No DOG do 06/10/2021 publican a RESOLUCIÓN do 24 de setembro de 2021, do tribunal nomeado para cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de grao medio da escala de técnicos facultativos de servizos sociais, especialidade de traballo social, de administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A2, convocado pola Orde do 4 de novembro de 2019.

Examinadas as reclamacións presentadas polos aspirantes sobre as listas de puntuacións publicados pola Resolución do 4 de xuño de 2021 (DOG núm. 116, do 21 de xuño) e feita unha nova corrección respecto de once aspirantes, dous deles ven incrementada a súa puntuación, que non afecta o número de aspirantes que superaron o exercicio.

Publican as puntuacións obtidas polos aspirantes que viron modificada a súa puntuación no portal web da Xunta de Galicia funcionpublica.xunta.gal

No DOG do 06/10/2021 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 29 de setembro de 2021 pola que se convoca un curso de prevención de riscos laborais: primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación.

Poderá participar na acción formativa convocada nesta resolución o persoal que presta servizos nos seguintes centros de traballo da provincia de Lugo: Instituto Galego da Vivenda e Solo e Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.

O prazo de presentación de solicitudes será desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG ata o 14 de outubro de 2021.

Outras novas recentes

Venres, 15 Outubro 2021

Feijoo ás voltas con privatizar os servizos públicos

A Xunta quere financiar as escolas infantís privadas de 0 a 3 anos en vez de crear novas escolas públicas A CIG esixe a consolidación e fortalecemento dunha rede pública 100% para a educación infantil. Feijoo, no canto de potenciar a rede pública de escolas infantís, tanto as dependentes directamente da Consellería de Política Social (Axencia) como as do Consorcio Galego de...
Xoves, 14 Outubro 2021

Anteproxecto Lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego

Función Pùblica vén de convocar ás organizacións sindicais a unha Mesa Xeral de Empregados Públicos que terá lugar o venres 15 para "negociar" o anteproxecto de lei de orzamentos do 2022 e o anteproxecto de lei de medidas naqueles aspectos que afectan ao persoal empregado público. Afondando no costume instaurado polo director xeral de Función Pública, fomos convocados tamén...
Venres, 08 Outubro 2021

Relación provisional de persoas excluídas das listas de contratación temporal por transformación das listas laborais

No DOG do 08/10/2021 publican a Resolución do 6 de outubro de 2021, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai pública a relación de persoas excluídas con carácter provisional das listas únicas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario de determinados corpos, escalas ou especialidades, resultantes da transformación de...