Novas por contido

Este congreso que vén de convocar a EGAP analizará as reformas normativas de 2018 en materia de prevención e represión do branqueo de diñeiro, así como a súa incidencia na economía, sociedade e cultura dixitais, e conta cos máis destacados especialistas nacionais na materia. En particular, analizaranse a Directiva de 2018/843 do Parlamento Europeo e do Consello, do 30 de maio, pola que se modifica a Directiva 2015/849, relativa á prevención da utilización do sistema financeiro para o branqueo de capitais ou o financiamento do terrorismo, e a nova normativa de prevención do mesmo ano que, mediante o Real decreto lei 11/2018, do 31 de agosto, modificou a Lei 10/2010, do 28 de abril, de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo.:

No DOG do 25 de xuño de 2019  veñen de publicarse as Resolucións pola que se fan públicos a:

 

EGAP vén de convocar esta xornada que ten como obxectivo que o alumnado afonde no desenvolvemento de novas habilidades de xestión do tempo, así como no coñecemento de diferentes técnicas dirixidas a mellorar a produtividade e reducir a tensión mediante o adestramento e práctica da atención plena.

Contidos: no desenvolvemento desta actividade mesturaranse técnicas de xestión do tempo, organización e xestión de espazos, con técnicas de mindfulness (atención plena), relaxación e meditación, todo iso enfocado a mellorar a nosa produtividade, eficacia e eficiencia.

Persoas destinatarias: o persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, tanto das administracións públicas da Comunidade autónoma de Galiza, como dos seus entes instrumentais, e das universidades galegas.No caso de non cubrir a totalidade das prazas convocadas, ás vacantes que resulten poderá acceder calquera profesional interesado/a na materia.

Publicada no DOG do 21/06/2019 a Resolución pola que fan públicas as listas provisionais para o desempeño transitorio de prazas reservadas ao persoal funcionario do corpo de axudantes de carácter facultativo de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galiza e escala operativa do servizo de Gardacostas de Galiza, especialidades de patrón e mecánico.

As listas están dispoñíbeis dende o web de Función Pública

Prazo de 10 días hábiles (dende o seguinte á publicación) para reclamacións.

No DOG do 21 de xuño de 2019  veñen de publicarse as Resolucións pola que se fan públicos a data, hora e lugar para a realización do segundo exercicio de dous procesos selectivos:

Os/as aspirantes deberán ir provistos de DNI ou de documento fidedigno acreditativo da súa identidade, a xuízo do tribunal, lapis do nº 2 e goma de borrar.

A EGAP vén de convocar un curso monográfico estruturado arredor dos seguintes contidos:

 • A Axenda 2030 para o desenvolvemento sustentable: antecedentes, obxectivos e metas.
 • Os 17 obxectivos para o desenvolvemento sustentable (ODS) como reto e oportunidade para as administracións públicas: implementación da Axenda 2030.
 • Alianzas e coordinación na Xunta de Galiza para conseguir a Axenda 2030: a Comisión Interdepartamental.
 • A Axenda 2030 en Galiza: diagnóstico do ámbito ambiental.
 • Cooperación local no mundo global: Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.
 • O proceso de implementación da Axenda 2030 e os ODS nas universidades galegas a través da Rede galega de cooperación universitaria para o desenvolvemento (RGCUD).
 • A acción exterior no marco da Axenda 2030: o IV Plan director da cooperación galega.

A EGAP convoca un curso monográfico composto por 2 módulos diferenciados:

1. Dereito TIC: abrangue entre outros eidos, a protección de datos persoais, o comercio electrónico, a sinatura electrónica, a propiedade intelectual e os delictos tecnolóxicos.
2. Compliance: modelos internacionais de compliance, responsabilidade penal da persoa xurídica, aspectos procesuais do procedemento penal, a cultura do cumprimento normativo, prevención da corrupción etc.

Obxectivo: afondar no estudo do cumprimento legal (compliance) e do Dereito TIC tras a recente aprobación do seu marco normativo, tanto para España como para toda a UE.
Persoas destinatarias: o persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, das AAPP de Galiza (autonómica, local e da xustiza), dos seus entes instrumentais, e das universidades galegas, que estea en posesión do título de doutoramento, licenciatura, diplomatura, grao, arquitectura, enxeñaría, arquitectura técnica ou enxeñaría técnica.
No caso de non cubrir a totalidade das prazas convocadas, ás vacantes que resulten poderán acceder os e as profesionais que estean en posesión das devanditas titulacións.
Lugar: EGAP, Compostela
Datas: 11, 13, 17 e 19 de xuño de 2019
Duración: 14 horas lectivas
Horario: das 16.00 ás 19.30 horas
Prazas: 50
Inscrición: dende as 08.00 h do 1 de xuño até as 23.55 h do 5 de xuño en https://egap.xunta.gal/matricula
Máis información e documentación requirida: DOG núm. 102 do 31 de maio de 2019

No DOG do xoves, 9 de maio de 2019 publicase unha resolución da EGAP pola que se convoca o curso superior "As leis 39/2015 e 40/2015, do procedemento administrativo común e do réxime xurídico do sector público: teoría e práctica."

O obxectivo principal deste curso é abordar o estudo das citadas modificacións do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común desde unha perspectiva práctica, para o cal, nunha primeira parte de cada sesión, procederase á análise, estudo e debate dos temas propostos e, na segunda parte, á súa aplicación a través da resolución de supostos prácticos.

Persoas destinatarias: o persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, das administracións públicas de Galicia, tanto autonómica como local e de xustiza, dos entes instrumentais da Comunidade Autónoma e das universidades do Sistema universitario de Galicia que estea en posesión do título de doutoramento, licenciatura, diplomatura, grao, arquitectura, enxeñaría, arquitectura técnica ou enxeñaría técnica.
No caso de non cubrir a totalidade das prazas convocadas, ás vacantes que resulten poderán acceder os e as profesionais que estean en posesión do título de doutoramento, licenciatura, diplomatura, grao, arquitectura, enxeñaría, arquitectura técnica ou enxeñaría técnica.
Prazas: 80
Lugar: EGAP, rúa Madrid, 2-4, Santiago de Compostela
Datas: 21 e 28 de maio; 4, 11, 18 e 25 de xuño; e 2 e 9 de xullo de 2019.
Horario: 7 sesións de 6 horas lectivas, que se impartirán en horario de mañá (das 11.00 ás 14.00 horas) e en horario de tarde (das 16.00 ás 19.00 horas), e unha sesión de 3 horas, o último día do curso, en horario de mañá (das 11.00 ás 14.00 horas).
Inscrición: desde as 8 horas do 10 de maio ata as 23 horas do 14 de maio en https://egap.xunta.gal/matricula
Prezo: o importe da matrícula é de cen euros (100 €) para as persoas destinatarias que non teñan a condición de persoal empregado público que, no caso de ser seleccionadas, recibirán as instrucións para realizar o pagamento.

 

 

 

No DOG do 6 de maio publican a Resolución do Sergas pola que se fai pública a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e a baremación provisional no proceso de actualización das listas de substitución de persoal funcionario de escalas sanitarias (Lei 17/1989) das seguintes clases:

 • Clase de inspector/a médico/a.
 • Clase de inspector/a farmacéutico/a.
 • Clase de farmacéutico/a inspector/a de saúde pública.
 • Lista xeral de licenciado/a sanitario/a: medicina e ciruxía, farmacia, ciencias químicas, ciencias biolóxicas, psicoloxía.
 • Clase de subinspector/a sanitario/a.
 • Clase de ATS/DUE.

O prazo para reclamar é de dez días hábiles contados dende o seguinte á publicación.

A Dirección Xeral de Función Pública anunciou no seu web as datas previstas para a realización dos primeiros exercicios de promoción interna do SPDCIF, correspondentes a OEP do 2016:

- BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR/A DE MOTOBOMBA (IV-033): Data prevista para o primeiro exercicio: 31/05/2019. Na EGAP.

- EMISORISTA DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS (V-10C): Data prevista para o primeiro exercicio: 01/06/2019. Na Facultade de Dereito da USC.

- BOMBEIRO/A FORESTAL (V-014): Data prevista para o primeiro exercicio: 01/06/2019. Na Facultade de Dereito da USC.

- VIXILANTE FIXO/A DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS (V-10B): Data prevista para o primeiro exercicio: 01/06/2019. Na Facultade de Dereito da USC.

- BOMBEIRO/A FORESTAL CONDUTOR (V-14A): Data prevista para o primeiro exercicio: 01/06/2019. Na Facultade de Dereito da USC.