Novas por contido

Publicada no DOG Núm. 175 Luns, 16 de setembro de 2019, RESOLUCIÓN do 5 de setembro de 2019 pola que se convoca o Curso superior de técnico de urbanismo 2019/20.

O curso está dirixido a aqueles/as profesionais que se encadren nalgunha das situacións seguintes:

1. Persoal empregado público das administracións públicas galegas, pertencente aos seguintes grupos:

– Persoal funcionario: subgrupos A1 e A2.

– Persoal laboral: grupos I e II.

2. Arquitecto/a colexiado/a no Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.

3. Persoal contratado polas administracións públicas cun contrato de servizos ou equivalente así como profesionais interesados/as. É requisito imprescindible, nos dous casos, estar en posesión da titulación de doutoramento, licenciatura, diplomatura, grao, arquitectura, enxeñaría, arquitectura técnica ou enxeñaría técnica.

O prazo para a inscrición estará aberto desde as 8.00 horas do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata as 23.00 horas do día 30 de setembro de 2019 ou ben ata que se cubra a totalidade das prazas dispoñibles. As persoas interesadas deberán formalizar a súa inscrición cubrindo o formulario que para ese efecto figurará na páxina web do COAG http://www.coag.es.

Publicada no DOG Núm. 174 Venres, 13 de setembro de 2019, CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 12 de xullo de 2019 pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría de camiños, canais e portos.

Publicada no DOG Núm. 174 Venres, 13 de setembro de 2019, ORDE do 12 de setembro de 2019 pola que se modifica a composición do tribunal encargado de cualificar o proceso selectivo para ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica forestal.

Publicada no DOG Núm. 173 do Xoves, 12 de setembro de 2019, ORDE do 11 de setembro de 2019 pola que se modifica a composición do tribunal encargado de cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de xestión de sistemas de informática.

Publicada no DOG Núm. 171 Martes do 10 de setembro de 2019, RESOLUCIÓN do 2 de setembro de 2019, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2 e 4, no ano 2019 (código de procedemento administrativo PL500C).

Publicada no DOG Núm. 171 Martes do 10 de setembro de 2019, RESOLUCIÓN do 4 de setembro de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai público o procedemento para a acreditación dos méritos correspondentes á fase de concurso do proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1.

De acordo co establecido na base II.1.2 da convocatoria, os méritos a baremar na fase de concurso deberán referirse á data de publicación da convocatoria, que foi o 8 de marzo de 2018.

No prazo dos 10 días hábiles seguintes ao da publicación polo tribunal no DOG das notas do terceiro exercicio da fase de oposición ou da resolución pola que se declare a todas as persoas aspirantes exentas deste, as persoas aspirantes actuarán do seguinte xeito:

Deberán acceder á seguinte páxina web: https://matrhix.xunta.es/neo/index.jsp na que poderán comprobar os méritos que teñen rexistrados no seu expediente electrónico.

Para acceder poderá empregar calquera dos seguintes métodos de acceso:

• Certificado electrónico.

• Chave365 (https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/chave365).

•Usuario/chave do Directorio electrónico da Xunta (son as mesmas credenciais coas que acceden aos seus ordenadores).

Publicada no DOG Núm. 171 Martes do 10 de setembro de 2019  RESOLUCIÓN do 24 de xullo de 2019, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018, pola que se dá publicidade de diversos acordos.

Publicadas as puntuacións obtidas polas persoas aspirantes presentadas ao segundo exercicio do proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1, no lugar onde se realizou a proba e no portal web da Xunta de Galicia funcionpublica.xunta.gal.

As persoas aspirantes poderán presentar as alegacións que consideren oportunas en relación coas puntuacións no prazo de dez (10) días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Publicada no DOG Núm. 171 Martes, 10 de setembro de 2019  orde do 6 de setembro de 2019 pola que se modifica a composición do tribunal encargado de cualificar o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de sistemas e tecnoloxía da información.

Publicada no DOG Núm. 170 do luns 9 de setembro de 2019, resolución do 30 de agosto de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproba a relación provisional de admitidos e excluídos do concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escalas do Servizo de Gardacostas de Galicia, convocado pola Resolución do 8 de maio de 2019.

As persoas excluídas disporán dun prazo de dez (10) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia para, de ser o caso, poder emendar o defecto que motivou a exclusión. O formulario de reclamación estará á disposición das persoas interesadas no portal web corporativo da Xunta de Galicia e deberá presentarse no Rexistro Xeral da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, nas xefaturas territoriais e/ou oficinas comarcais da dita consellería ou nos demais lugares previstos no artigo 16, relativo a rexistros, da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Para estes efectos, a estimación ou desestimación das ditas peticións de emenda entenderanse implícitas na resolución pola cal se publique a listaxe definitiva.

Publicada no DOG Núm. 170 do luns 9 de setembro de 2019 resolución do  do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se dá publicidade a diversos acordos.