Novas por contido

Este congreso que vén de convocar a EGAP analizará as reformas normativas de 2018 en materia de prevención e represión do branqueo de diñeiro, así como a súa incidencia na economía, sociedade e cultura dixitais, e conta cos máis destacados especialistas nacionais na materia. En particular, analizaranse a Directiva de 2018/843 do Parlamento Europeo e do Consello, do 30 de maio, pola que se modifica a Directiva 2015/849, relativa á prevención da utilización do sistema financeiro para o branqueo de capitais ou o financiamento do terrorismo, e a nova normativa de prevención do mesmo ano que, mediante o Real decreto lei 11/2018, do 31 de agosto, modificou a Lei 10/2010, do 28 de abril, de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo.:

Obxectivos: atender a manifesta demanda social, científica e económica sobre a prevención e represión do branqueo de diñeiro. Sobre todo preténdese, neste ámbito sometido a constantes modificacións nas normativas nacionais e internacionais, actualizar e perfeccionar a discusión e formación, ante as reformas dos últimos meses, penais, tributarias, administrativas e comunitarias.
Destacarase especialmente a incidencia da normativa de prevención do branqueo na actividade administrativa e as obrigacións e deberes do persoal ao servizo da Administración pública. Destacarase, ademáis, o evidente perigo que presentan as novas tecnoloxías no branqueo de diñeiro, como advirte a Directiva de 2018/843 do Parlamento Europeo e do Consello, do 30 de maio, perigo a que  se suma  a  posibilidade de que se instrumentalice o persoal empregado público, entidades financeiras, empresas, economistas e avogados para o branqueo de diñeiro.

Programa:
a) Sección profesional, financeira, administrativa, constitucional, económica e tecnolóxica
- A creación dun organismo autorregulador para a avogacía e os órganos centralizados de prevención das profesións colexiadas recoñecidos polo artigo 27.1 da Lei 10/2010, do 28 de abril, sobre prevención do branqueo, modificado polo Real decreto lei 11/2018, do 31 de agosto.
- Medidas reforzadas de dilixencia debida en relación cos países de alto risco no marco da loita antibranqueo do RDL 11/2018.
- As sancións administrativas do Real decreto lei 11/2018 e o principio non bis in idem respecto ás sancións penais e tributarias.
- A agravación das sancións administrativas en materia de branqueo polo RDL 11/2018, do 31 de agosto.
- A constitucionalidade do RDL 11/2018, a súa extraordinaria e urxente necesidade.
- As canles de denuncia do RDL 11/2018 e o dereito á protección de datos.
- As estatísticas sobre aplicación da normativa administrativa en España da Lei de 2010 de prevención do branqueo e a súa reforma de 2018.
- Os perigos que para o branqueo representan as lotarías e os xogos de azar electrónicos segundo o RDL 11/2018.
b) Sección penal
- O branqueo de diñeiro, a responsabilidade criminal das persoas xurídicas e a titularidade real segundo a Directiva de 2018 e o RDL 11/2018, do 31 de agosto.
- O tipo agravado do branqueo por pertenza a unha organización criminal e o acceso dos grupos terroristas ás institucións financeiras internacionais segundo a Directiva de 2018.
- O uso das tarxetas de prepagamento para o branqueo e o financiamento do terrorismo e a Directiva de 2018.
- As diferenzas entre branqueo de diñeiro e financiamento do terrorismo.
- A orde socioeconómica como ben xurídico protexido polo tipo penal do branqueo de diñeiro.
- A análise estatística do volume e evolución do delito de branqueo de diñeiro en España ata 2019.
- As relacións do branqueo de diñeiro co delito fiscal e a tributación de actividades ilícitas.
- O compliance e as políticas e procedementos do artigo 26 da Lei 10/2010, do 28 de abril, sobre prevención do branqueo, modificado polo RDL 11/2018, do 31 de agosto.
- O delito de branqueo de diñeiro procedente do narcotráfico e as novas tendencias de financiamento do terrorismo advertidas pola Directiva de 2018.

Persoas destinatarias: o persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, tanto das administracións públicas da Comunidade autónoma de Galiza, como dos seus entes instrumentais, e das universidades galegas, xuristas, profesionais e persoas interesadas en xeral.
Lugar: EGAP, Compostela, no salón de actos
Datas: xoves e venres, 18 e 19 de xullo
Horario: 09.00-14.00 h e 16.00-21.00 h
Duración: 20 horas lectivas
Inscrición: desde as 8 horas do 11 de xullo até as 23.55 horas do 16 de xullo en https://egap.xunta.gal/matricula
Criterios de selección: o número de prazas estará limitado pola capacidade do local. A orde de admisión virá determinada pola data e hora de presentación das solicitudes.
Prazas: 286
Código: PU19016
Área: Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios
Administración: AU|LO|UN|ES|OU|XU
Cualificación: asistencia
Modo de impartición: presencial
Edicións: 1
Plan: fondos da EGAP
Tipoloxía: divulgación
Responsable: OLIETE TRILLO, PAULA [paula.oliete.trillo@xunta.gal]
Máis información: DOG núm. 114 do 10 de xullo de 2019.
Contacto: dende as 9.00 até as 14.00 horas, nos teléfonos 981 54 62 41-981 54 62 39.