Novas por contido

Ante a próxima convocatoria do concurso de traslados para a provisión de postos das escalas de axentes de extención pesqueira e do Servizo de Gardacostas de Galicia, achéganos a Administración o borrador das bases da convocatoria  para o seu estudo. A primeira xuntanza sobre o tema terá lugar o vindeiro martes, 12  de xuño.

Como acceder á listaxe de postos?: mándanos un correo e cha remitimos.

Texto íntegro da convocatoria (borrador 05/06/2012):

Orde do -- de ------ de 2012, pola que se convoca concurso para a provisión de postos de traballo vacantes das escalas de axentes de extensión pesqueira e do Servizo de Gardacostas de Galicia.


TEXTO:

O artigo 29 do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia, establece que o concurso constitúe o sistema normal de provisión de postos de traballo vacantes na Administración xeral da Xunta de Galicia.

O artigo 14.2.6 do mesmo texto legal atribúe ao/á conselleiro/a competente en materia de función pública a competencia para convocar e resolver os concursos de traslados.

Existindo na relación de postos de traballo vacantes dotadas orzamentariamente e cuxa provisión se considera necesaria, esta consellería, en uso das competencias que ten atribuídas, logo de negociación na Mesa Xeral de Empregados Públicos e na Comisión de Persoal, resolve convocar concurso de traslados para a provisión dos postos de traballo vacantes que se especifican no anexo I desta orde, de conformidade coas seguintes


BASES


I. Requisitos para a participación.

1. Poderán participar neste concurso :

a) Os/as funcionarios/as das escalas de axentes de extensión pesqueira e do Servizo de Gardacostas de Galicia, unha vez transcorridos dous anos desde que accedesen ao posto que veñan desempeñando con carácter definitivo, agás que este se provese polo sistema de libre designación en cuxo caso non se esixirá permanencia.

b) Os/as funcionarios/as das escalas de axentes de extensión pesqueira e do Servizo de Gardacostas de Galicia en situación de excedencia voluntaria por interese particular, unha vez transcorrido o período mínimo de permanencia nesta situación.

c) Os/as funcionarios/as das escalas de axentes de extensión pesqueira e do Servizo de Gardacostas de Galicia en situación de excedencia voluntaria por incompatibilidade.

d) Os/as funcionarios/as das escalas de axentes de extensión pesqueira e do Servizo de Gardacostas de Galicia en situación de excedencia por violencia de xénero.


2. Están obrigados a participar neste concurso:

a) Os/as funcionarios/as das escalas de axentes de extensión pesqueira e do Servizo de Gardacostas de Galicia, reingresados con carácter provisional desde a situación de excedencia, debendo solicitar todos os postos ofertados na localidade na que estivesen adscritos/as provisionalmente (artigo 61.3 do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da Función Pública de Galicia).

b) Os/as funcionarios/as das escalas de axentes de extensión pesqueira e do Servizo de Gardacostas de Galicia, que se encontren a disposición do/a conselleiro/a ou adscritos/as provisionalmente por remoción dun posto de libre designación debendo solicitar, a súa elección, todos os postos que se oferten na última localidade en que ocupasen posto con carácter definitivo, ou ben todos os postos que se oferten na localidade onde estivesen a disposición ou adscritos/as provisionalmente (artigo 65.4 do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da Función Pública de Galicia).

c) Os/as funcionarios/as das escalas de axentes de extensión pesqueira e do Servizo de Gardacostas de Galicia, que se encontren a disposición do/a conselleiro/a ou adscritos/as provisionalmente por alteración do contido ou supresión do posto que ocupaban con carácter definitivo debendo solicitar, á súa elección, todos os postos que se oferten na última localidade en que ocupasen posto con carácter definitivo, ou ben todos os postos que se oferten na localidade onde estivesen a disposición ou adscritos/s a provisionalmente (artigo 65.4 do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei da Función Pública de Galicia).

O incumprimento da obriga de participar nos termos establecidos nas alíneas a), b) e c) determinará a declaración na situación de excedencia voluntaria por interese particular (artigo 61.4 e 65.4 do Decreto lexislativo 1/2008).


3. Non poderán participar neste concurso:

a) Os/as funcionarios/as das escalas do Servizo de Gardacostas de Galicia nomeados con carácter provisional como consecuencia da resolución dos procesos selectivos convocados polas Ordes da Consellería da Presidencia e Administración Pública do 29 de novembro de 2001 (DOG núm. 239, do 12 de decembro de 2001), calquera que sexa a situación administrativa na que se encontren. Este persoal será convocado para elexir destino definitivo tras a resolución do concurso atendendo á orde de prelación obtida no correspondente proceso selectivo.

b) Os/as funcionarios/as das escalas de axentes de extensión pesqueira e do Servizo de Gardacostas de Galicia suspensos en firme, mentres dure a suspensión.


II.- Postos ofertados.

1. Os/as interesados/as poderán solicitar por orde de preferencia os postos relacionados no anexo I, sempre que reúnan as condicións esixidas nel.

2. Así mesmo, os/as traballadores/as que o desexen poderán solicitar os postos da súa escala que resulten vacantes a consecuencia da adxudicación dos postos ofertados no anexo I. A adxudicación dun posto a resultas está condicionada a que o solicitante non obteña ningún dos postos convocados no anexo II e a que o dito posto sexa de necesaria cobertura.

Os postos resultantes adxudicaranse de acordo coas puntuacións obtidas en aplicación do baremo que rexe neste concurso.

3. Os/as interesados/as en participar na convocatoria deberán posuír os requisitos especificados no anexo I desta orde para desempeñar a vacante á que pretenden acceder.


III. Valoración de méritos.

A valoración dos méritos para a adxudicación dos postos de traballo efectuarase conforme ao seguinte baremo:


1. Antigüidade (Servizos prestados nas Administracións Públicas):

Por cada ano de servizos ou fracción superior a 6 meses como funcionario/a de carreira: 0,15 puntos.

A puntuación máxima na base III.1 será de 5,5 puntos.

Para estes efectos computaranse os servizos recoñecidos polo órgano competente de conformidade co establecido na Lei 70/1978, do 26 de decembro, de recoñecemento de servizos prestados na Administración pública.


2. Grao persoal recoñecido.

Polo nivel 14 de grao recoñecido: 1,6 puntos.

Por cada unidade de nivel que exceda de 14: 0,15 puntos

A puntuación máxima na base III.2 será de 4 puntos.

No suposto en que os funcionarios non teñan recoñecido ningún grao persoal ou este sexa inferior a 14 computarase, para os efectos de puntuación no presente apartado, o nivel mínimo correspondente ao intervalo de niveis da escala de axentes de extensión pesqueira ou do Servizo de Gardacostas á que pertenza o funcionario.


3. Traballo desenvolvido, tempo transcorrido desde o último posto obtido con carácter definitivo e medidas de conciliación e de igualdade de xénero:

3.1. Traballo desenvolvido:


3.1.1. Só se computará o traballo desenvolvido coa condición de funcionario/a de carreira nos distintos grupos


3.1.2. A valoración efectuarase consonte aos seguintes criterios:

a) Por cada ano ou fracción superior a 6 meses de traballo desenvolvido, sempre que o posto solicitado sexa inferior ao posto desempeñado en máis de dous niveis: 0,40 puntos.

b) Por cada ano ou fracción superior a 6 meses de traballo desenvolvido, cando o posto desempeñado e o solicitado teñan igual nivel ou o posto solicitado sexa inferior ao posto desempeñado ata dous niveis: 0,30 puntos.

c) Por cada ano ou fracción superior a 6 meses de traballo desenvolvido, sempre que o posto solicitado sexa de nivel superior ao desempeñado: 0,20 puntos


3.1.3. O traballo desenvolvido en comisión de servizos puntuarase como realizado no posto de orixe do/a funcionario/a.


3.2. Tempo transcorrido desde a última adxudicación dun posto con carácter definitivo:

3.2.1 Polo tempo transcorrido desde a última adxudicación dun posto con carácter definitivo na escala desde a que participa outorgaranse 0,15 puntos por cada ano ou fracción superior a 6 meses.


3.2.2. Exclúense da puntuación os dous anos de permanencia obrigatoria se o último posto adxudicado con carácter definitivo se obtivo polo sistema de concurso, e os dous primeiros anos se o último posto adxudicado con carácter definitivo se obtivo polo sistema de libre designación.


3.3. Medidas de conciliación e de igualdade de xénero:

3.3.1. Outorgaranse 0,5 puntos para acceder aos postos situados na localidade onde teña o seu destino definitivo como empregado público o seu cónxuxe ou parella de feito sempre que o solicitante non teña destino definitivo nesa localidade. Esta circunstancia xustificarase achegando xunto coa solicitude de participación no concurso os documentos que se relacionan na base IV.5.


3.3.2. Outorgaranse 0,01 puntos por mes ou fracción de mes aos/ás funcionarios/as que estean gozando ou gozasen nos cinco anos anteriores ao remate do prazo de presentación de solicitudes unha excedencia para o coidado de fillos/as ou familiares. Esta circunstancia, de ser o/a participante funcionario/a da Administración da Xunta de Galicia, apreciarase de oficio.

A puntuación da alínea 3.3.2 non poderá superar os 0,6 puntos.

A puntuación máxima da base III.3 será de 5,5 puntos.


4. Cursos de formación e perfeccionamento e titulación académica.

4.1. Cursos de formación.

4.1.1. Valorarase a asistencia aos cursos organizados e impartidos directamente pola Escola Galega de Administración Pública, Escola Galega de Administración Sanitaria, Escola Galega de Seguridade Pública, Instituto Nacional de Administración Pública, escolas oficiais de formación das restantes comunidades autónomas, escolas de naútica e naútico-pesqueiras, Centro Jovellanos, universidades, consellerías e ministerios competentes en materia de pesca, seguridad marítima e salvamento marítimo, Servizo Público Estatal de Emprego, Dirección Xeral de Formación e Colocación da Consellería de Traballo e Benestar así como os cursos impartidos no marco do Acordo de Formación para o Emprego das Adminsitracións Públicas Continua das Administracións Públicas (AFEDAP) sobre as seguintes materias:

Para todos os postos en concurso:

a) Procedemento administrativo.

b) Seguridade e Saúde Laboral.

c) Igualdade de xénero.

d) Informática: internet, correo electrónico, procesador de textos, folla de calculo, bases de datos.

Para os postos de xefe/a de sección:

a) Xefe/a de sección.

Para os postos da escala de axentes de extensión pesqueira:

a) Formador de formadores no sector pesqueiro e marisqueiro.

b) Cooperativismo; Economía Social.

c) Pesca, marisqueo e acuicultura.

Para os postos da escala de gardacostas.

a) Inspección pesqueira

b) Seguridade marítima e salvamento marítimo

c) Loita contra a contaminación

Así mesmo, puntuaranse os cursos dos idiomas oficiais da Unión Europea, organizados e impartidos directamente polos organismos anteriormente indicados ou polas escolas oficiais de idiomas. A puntuación máxima por coñecemento de idiomas será de 1,5 puntos.

Os cursos valoraranse conforme aos seguinte criterios:

-Por cada curso de duración igual ou superior a 12 horas lectivas e ata 40 horas lectivas: 0,20 puntos.

-Por cada curso de duración superior a 40 horas lectivas e igual ou inferior a 75 horas lectivas: 0,40 puntos.

-Por cada curso de duración superior a 75 horas lectivas e igual ou inferior a 100 horas lectivas: 0,80 puntos.

-Por cada curso de duración superior a 100 horas lectivas: 1 punto.


En caso de asignación de créditos estarase ao disposto no R.D. 1497/1987, do 27 de novembro (1 crédito equivale a 10 horas).


Non se valorará:

- A asistencia a congresos, xornadas, seminarios, simposios e similares.

- As materias (créditos) que formen parte dunha titulación académica).

- Os cursos de doutoramento.

- Os módulos ou partes integrantes dun curso.


         A puntuación máxima da base III.4.1 será de 3 puntos.


4.2. Titulación académica.

- Bacharel ou equivalente: 0,40 puntos.

- Diplomado universitario, enxeñeiro técnico, arquitecto técnico ou equivalente: 0,60 puntos.

- Licenciado universitario, enxeñeiro, arquitecto ou equivalente: 0,80 puntos.

- Título de doutor: 1 punto.

A puntuación máxima da base III.4.2. será de 1 punto.


Valorarase unha soa titulación académica, sempre que sexa distinta á requirida para o ingreso ao corpo dende o que se concurse, e sexa de igual ou superior nivel académico.

Para os efectos de equivalencia de titulación só se admitirán as establecidas polo Ministerio de Educación con carácter xeral e válidas para todos os efectos, sempre que se indique expresamente a disposición na que se establece a equivalencia e o BOE no que se publica.

A puntuación máxima da base III.4 será de 4 puntos.


5. Grao de coñecemento do idioma galego

a) Curso de CELGA 3 ou equivalente: 0,75 puntos.

b) Curso de CELGA 4 ou equivalente: 1,50 puntos.

c) Curso de nivel medio de linguaxe administrativa galega, curso de nivel medio de linguaxe administrativa local galega, curso de linguaxe xurídica galega, ciclos superior dos estudos de galego das escolas oficiais de idiomas ou CELGA 5: 2,25 puntos .

d) Curso de nivel superior de linguaxe administrativa galega ou curso de nivel superior de linguaxe xurídica galega: 3 puntos

En caso de acreditar máis dun grao de coñecemento de galego, só se computará o superior.

Só se lle concederá validez, no que se refire á acreditación do coñecemento do galego, aos cursos, estudos ou titulacións homologadas polo órgano competente en materia de Política Lingüística.

O coñecemento do idioma galego só será obxecto de valoración neste apartado.

A puntuación máxima da base III.5 será de 3 puntos.


6. Polo grupo ao que pertence o funcionario e dende o que participa no concurso outorgaranse os seguintes puntos:

- Subgrupo A1: 3 puntos

- Subgrupo A2: 2 puntos

- Subgrupo C1: 1 puntos


7. A orde de prioridade para a adxudicación das prazas determinarase pola puntuación obtida de acordo co baremo anterior.

Todos os méritos contemplados na base III computaranse ata a data de finalización do prazo de presentación de instancias.

En caso de empate nas puntuacións acudirase para dirimilo á outorgada polos méritos alegados seguindo a orde establecida nos diferentes apartados desta base.

De persistir o empate, resolverase pola orde alfabética do primeiro apelido, e de ser igual polo segundo, a partir da letra resultante no sorteo que tivo lugar o día 7 de febreiro do 2012 (DOG nº 31, do 14 de febreiro). En último lugar o empate dirimirase por sorteo entre os implicados.


8. A puntuación mínima para poder adxudicar os postos que se ofertan nesta convocatoria é a que para cada un deles se especifica no anexo I.


IV. Solicitudes de participación e documentación que debe acompañala.

1. As solicitudes para tomar parte neste concurso dirixiranse ao director xeral da Función Pública da Consellería de Facenda. O modelo de solicitude estará a disposición de todos/as os/as que desexen participar no concurso na páxina web da Xunta de Galicia (www.xunta.es). Despois de premer a modalidade de solicitude elixida, os/as aspirantes deberán cubrir todos os datos que aparecen en pantalla e posteriormente validalos e confirmalos.

A solicitude deberá presentarse desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia ata o día ------, nos rexistros xerais da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, nas súas xefaturas territoriais e oficinas comarcais da Xunta de Galicia, así como nos demais lugares previstos no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.


2.Na instancia faranse constar, por orde de preferencia, as vacantes incluídas no anexo I para as que reúnan os requisitos esixidos para o seu desempeño.


3. Na instancia tamén se fará constar a participación na fase de resultas indicando:

a) Localidade. Poderán solicitar como máximo dúas localidades por orde de preferencia.

b) Nivel do posto de traballo ao que opte. Especificarase o nivel mínimo que se solicita.


4. Os/as funcionarios/as con algunha discapacidade poderán pedir na súa solicitude a adaptación do posto ou postos de traballo solicitados. Á solicitude deberase acompañar un informe expedido polo órgano competente na materia, que acredite a procedencia da adaptación e a compatibilidade co desempeño das funcións que teña atribuído o posto ou os postos solicitados (artigo 10 do real Decreto 2271/2004, de 3 de decembro).


5. Para os efectos previstos na base III.3.3.1, os/as funcionarios/as que non teñan destino definitivo na mesma localidade que o seu cónxuxe ou parella de feito e que soliciten postos situados nesta última, deberán achegar xunto coa solicitude de participación:

a) Certificado de matrimonio ou acreditación de ser parella de feito.

b) Certificado expedido polo/a xefe/a de persoal do centro directivo onde o cónxuxe ou parella de feito preste servizos no que conste que este/a é empregado/a público/a, o posto que ocupa con carácter definitivo e a localidade onde o posto radique (anexo II).


6. No suposto de estar interesados/as nos postos dunha mesma localidade que se anuncian neste concurso dous/dúas funcionarios/as, poderán condicionar a súa petición por razóns de convivencia familiar, ao feito de que ambos/as os/as dous/dúas obteñan destino neste concurso e na mesma localidade, entendéndose en caso contrario anuladas as peticións efectuadas por ambos/as os/as dous/dúas. Os concursantes que se acollan a esta petición condicional deberán facelo constar na súa solicitude e acompañar unha fotocopia da petición do/a outro/a.


7. As solicitudes vincularán aos solicitantes unha vez finalizado o prazo de presentación das mesmas. Aceptaranse renuncias á participación no concurso ata o décimo día seguinte, este incluído, ao da publicación no Diario Oficial de Galicia da lista definitiva de admitidos e excluídos. Unha vez transcorrido o dito prazo non se admitirá ningunha renuncia á participación agás erro manifesto do solicitante apreciado pola Administración.


8.- Todo o proceso correspondente a este concurso poderá consultarse a través da páxina web oficial da Xunta de Galicia (http://www.xunta.es/)


V. Xustificación da posesión de méritos e requisitos.

1. Os méritos e os requisitos específicos para o acceso aos postos deberán posuírse na data de finalización do prazo de presentación de instancias.


2. O procedemento para a xustificación dos méritos e requisitos será o seguinte:

A Dirección Xeral da Función Pública remitiralles aos/ participantes no concurso de traslados unha clave para consultar os datos que figuran no seu expediente no Rexistro Central de Persoal (RCP). Este envío efectuarase ao teléfono móbil ou correo electrónico sinalado polo interesado/a na solicitude de participación no concurso.

Se chegado o día ------- algún/ha interesado/a non recibiu a clave, a partir do día seguinte poderá dirixirse á Dirección Xeral da Función Pública mediante Fax, solicitando o seu envío con indicación do número do teléfono móbil ou enderezo de correo electrónico.

Do ----- ata o ---- actuarán do seguinte xeito:

No suposto de estar conforme cos datos consultados, o/a interesado/a os validará asinando o impreso de conformidade que encontrará na páxina web sinalada e o remitirá á Dirección Xeral da Función Pública.

No suposto de desconformidade con algún dos datos por que se considere que son erróneos ou están incompletos, o interesado deberá formalizar o impreso de emenda que encontrará na páxina web. Este documento deberá ser presentado nas unidades que de seguido se relacionan:

- Servizos centrais: secretario/a xeral, subdirector/a xeral ou xefes/as de servizo que teñan atribuídas funcións en materia de xestión de persoal, dependentes da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural e do Mar.

- Servizos periféricos: xefes/as territoriais, funcionario/a responsables da área de persoal das xefaturas territoriais da Consellería do Medio Rural e do Mar.

O/a interesado/a acompañará a documentación xustificativa das modificacións que propón para que polas unidades sinaladas se emita certificación segundo o modelo que estableza a Dirección Xeral da Función Pública, validando, de estimalo procedente, as correccións realizadas.

O prazo para expedir esta certificación será do ----- ata o ---- de 2012.

Unha vez expedida a certificación, o/a interesado/a deberá asinala e remitila á Dirección Xeral da Función Pública. No caso de que a certificación non se emitise en prazo por causas alleas ao/á concursante, este/a presentará xustificación documental de tela solicitado oportunamente. A certificación, ou a xustificación de tela solicitado, deberá presentase ata o día -----.


3. Os datos reflectidos no impreso de conformidade ou na certificación serán os que teña en conta a comisión de valoración do concurso para a adxudicación dos postos de traballo solicitados. Calquera dato omitido polo/a interesado/a non poderá ser invocado por este/a para os efectos de futuras reclamacións, nin considerar por tal motivo lesionados os seus intereses e/ou dereitos.


4. Calquera impreso de conformidade ou certificación que non reúna os requisitos ou que fose enviado polo/a interesado/a fóra do prazo establecido, terase por non presentada, agás no suposto establecido no último parágrafo da alínea 2.


VI. Listaxe de admitidos e excluídos

1 Expirado o prazo de presentación de instancias, a Dirección Xeral de Función Pública ditará resolución que se publicará no Diario Oficial de Galicia na que se declarará aprobadas as listas de admitidos e excluídos con indicación do lugar no que estarán a disposición dos/as interesados/as.


2. Os/as excluídos/as disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución, para poder emendar, de ser o caso, o defecto que motivase a exclusión. O formulario de reclamación estará a disposición dos interesados/as na páxina web da Xunta de Galicia (www.xunta.es), e deberá presentarse no rexistro xeral da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, nas xefaturas territoriais e oficinas comarcais da dita consellería, ou nos demais lugares previstos no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións públicas e do procedemento administrativo común. Para tal efecto a estimación ou desestimación das ditas peticións de emendas entenderanse implícitas na resolución pola que se publique a listaxe definitiva.

Unha vez transcorrido o dito prazo, a Dirección Xeral da Función Pública ditará resolución definitiva, contra a que se poderá interpoñer recurso potestativo de reposición ante a Consellería de Facenda, no prazo dun mes que se contará desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou directamente recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do contencioso-administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados desde a mesma data, de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.VII. Comisión de valoración.

1 A valoración dos méritos alegados polos/as concursantes para a adxudicación dos postos de traballo vacantes será efectuada pola comisión de valoración que prevé o artigo 12 do Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, coa composición establecida nel. Esta comisión terá a categoría primeira das previstas no Decreto 144/2001, do 7 de xuño, e será nomeada polo órgano convocante. Os acordos da comisión adoptaranse por maioría dos seus membros.

2. A comisión poderá dispoñer a incorporación aos seus traballos de asesores, para aquelas tarefas que o requiran, procedendo o órgano convocante ao seu nomeamento.

3. A proposta de adxudicación dos postos de traballo ofertados recaerá en todo caso sobre o concursante que obtivese maior puntuación conforme o baremo establecido na base III, así como, se é o caso, conforme ós criterios de desempate fixados na base III.7.

4. Unha vez efectuada a proposta de valoración provisional dos méritos farase pública no Diario Oficial de Galicia mediante resolución da Dirección Xeral da Función Pública da Consellería de Facenda.

Contra a dita resolución os/as concursantes poderán formular as oportunas reclamacións no prazo de dez días hábiles que se contarán a partir do seguinte ao da publicación.

As reclamacións dirixiranse a Dirección Xeral da Función Pública e poderán presentarse no rexistro xeral da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, nas xefaturas territoriais, nas oficinas comarcais da dita consellería, ou nos demais lugares previstos no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións públicas e do procedemento administrativo común.

O formulario de reclamación estará a disposición dos interesados na páxina web da Xunta de Galicia (www.xunta.es).

5. Examinadas e resoltas pola comisión as reclamacións presentadas elevará proposta definitiva de resolución do concurso á conselleira de Facenda.

A convocatoria resolverase por orde da conselleira de Facenda, que se publicará no Diario Oficial de Galicia e na que figurarán os destinos adxudicados a cada un dos participantes.

A estimación ou desestimación das reclamacións presentadas contra a valoración provisional de méritos entenderanse implícitas na devandita orde.VIII. Adxudicación de destinos.

1 Os destinos adxudicados serán irrenunciables, salvo que con anterioridade á finalización do prazo posesorio se obteña outro destino mediante convocatoria pública, ben polo procedemento de libre designación ou por concurso, casos nos que poderán optar entre os postos adxudicados, estando obrigados a comunicar por escrito a opción realizada á Dirección Xeral da Función Pública no prazo de tres días.

2 Os traslados que se deriven da resolución do presente concurso terán a consideración de voluntarios; en consecuencia non xerarán dereito á indemnización.IX. Toma de posesión.

A toma de posesión en todos os postos adxudicados como consecuencia da celebración do presente concurso efectuarase a partir da data que se faga constar na orde de resolución deste, desde a que se iniciará o cómputo dos prazos posesorios establecidos no artigo 14 do Decreto 93/1991, do 24 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna.X. Recursos.

Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante esta mesma consellería, no prazo dun mes que se contará desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común ou, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o xulgado do contencioso-administrativo de Santiago de Compostela no prazo de dous meses a contar desde a mesma data, de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.


Santiago de Compostela, ------de 2012

Elena Muñoz Fonteriz.

 

Conselleira de Facenda.