Novas por contido

Publicada no DOG Núm. 181 Martes, 24 de setembro de 2019, RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican as puntuacións e destinos definitivamente asignados na primeira fase do concurso de traslados para a cobertura de postos de traballo de persoal sanitario funcionario da escala de saúde pública e administración sanitaria e se convoca para a elección de destino definitivo aos/ás funcionarios/as incluídos/as na segunda fase deste proceso.

Resolta definitivamente a primeira fase do concurso de traslados para a cobertura de postos de traballo de persoal sanitario funcionario incluído baixo o ámbito de aplicación da Lei 17/1989, do 23 de outubro, pertencentes á escala de saúde pública e administración sanitaria, convocado pola Resolución do 25 de setembro de 2018, coa publicación das puntuacións definitivas e a adxudicación de destinos.

Os prazos de cesamento no actual destino e de toma de posesión nos destinos adxudicados comenzarán a computar a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia da resolución pola que se resolva a segunda fase deste proceso, coa adxudicación de destino definitivo ao persoal funcionario de novo ingreso seleccionado no concurso-oposición convocado pola Resolución do 27 de xullo de 2010.

Publicada a relación de destinos que se ofertan na segunda fase deste proceso, para a elección de destino definitivo, aos/ás funcionarios/as de novo ingreso seleccionados/as mediante o concurso-oposición convocado pola Resolución do 27 de xullo de 2010.

Convócase os/as funcionarios/as seleccionados/as no antedito proceso selectivo, e que se detallan no anexo III desta resolución, o día 7 de outubro, ás 13.00 horas, no salón de actos da Consellería de Sanidade, Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, Santiago de Compostela, para que en único chamamento e acto, elixan destino definitivo entre os que se ofertan no anexo II, pola orde de puntuación final obtida no concurso-oposición da clase correspondente, con preferencia a favor dos/das aspirantes que, de ser o caso, accedesen pola quenda de promoción interna.