Novas por contido

Tal e como informamos hai unhos días, o persoal desprazado a outros centros pola crise da covid-19 cobrará os gastos de quilometraxe grazas ao traballo da CIG.

Aínda que a Consellería de Política Social non tiña claro que todo o persoal desprazado forzosamente a prestar servizos noutros centros de traballo, diferentes ao propio, tivera dereito a percibir a compensación económica por ese desprazamento (a razón de 0,19 euros por km), tras varias xestións levadas a cabo polas delegadas da CIG, a Consellería finalmente farase cargo dese pagamento.

Cal é o procedemento para que che aboen este concepto?

O persoal afectado:

  1. Presentará a solicitude de axuda de custo.

  2. Achegará esa solicitude ó departamento de xestion económica da Consellería de Política Social.

Ten en conta que si o teu desprazamento foi en transporte público deberás achegar coa solicitude os xustificantes orixinais.