Novas por contido

Marco teórico legal

A Orde do 13 de agosto de 2019, da Consellaría de Economía, Emprego e Industria, establece as bases reguladores para o período 2019/2020 onde se procede á primeira convocatoria das subvencións para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas.

O pasado 22/05/2018 a Consellería de Emprego e Igualdade e as organizacións sindicais CCOO, CSIF e UGT, asinaron un Acordo polo que se estableceron as condicións laborais do persoal de supervisión e seguimento da Formación Profesional para o Emprego nesta consellería. Previamente a este acordo, houbo unha modificación da RPT da consellaría para incluír a observación de “supervisión e seguimento da formación profesional para o emprego” aos postos que figurasen coa denominación de “titulado superior de formación ocupacional”, “técnico/instrutor de formación ocupacional” ou “titulado medio de formación ocupacional”.

As características das actuacións, recollidas na cláusula quinta deste Acordo, son: “desenvolver accións de supervisión, seguimento, control e xestión de centros e cursos de formación profesional para o emprego, establecidos no plan anual... Avaliar os procesos e resultados das accións formativas, mediante a elaboración de informes de cada acción formativa encomendada..,”. O persoal funcionario e laboral, suxeito a estas funcións de seguimento, terá un horario especial variable que se desenvolverá habitualmente entre as 7:30 e as 20:00 horas de luns a venres; excepcionalmente, poderá estenderse ata as 21:00 horas e os sábados entre as 10 e as 14:00. Para compensar este horario especial acordaron un complemento retributivo para cada un destes postos.

Marco práctico

As unidades formativas de empresa con compromiso de contratación son demandadas, principalmente, polas grandes corporacións privadas asentadas en Galiza.

Así as cousas, parece que toda acción formativa para o emprego, subvencionada con fondos públicos, deberá ser supervisada e avaliada polos empregados públicos da Consellería de Emprego e Igualdade.

Pois ben, isto non é así. Resulta que TRAGSATEC, filial da empresa pública TRAGSA, é a encomendada para a supervisión do desenvolvemento das accións formativas. Esta supervisión non comprende tódalas accións requiridas para a aprobación da subvención publica. A avaliación final ten que asinala un empregado público da Consellaría de Emprego e Igualdade con responsabilidades en supervisión e seguimento da formación profesional para o emprego.

Un empregado público ten que avaliar un expediente do que non foi partícipe. Como é posible que se lle esixa a sinatura dando conta dunhas actuacións que non pode constatar que se executaran?

A conclusión que se pode obter é que un empregado público actúa baixo os principios da legalidade e independencia; principios que non se lles esixen aos empregados de TRAGSATEC que traballan baixo as ordes e as directrices emanadas da empresa.