Novas por contido

A experiencia deste ano demostrou que o teletraballo é unha ferramenta fundamental para a prestación dos servizos públicos que evitou o peche dos mesmos e demostrou que os servizos de carácter administrativo puideron seguir funcionando con normalidade e con altos índices de eficiencia durante a crise do COVID.

Pero lonxe de aprender desta experiencia, a Xunta nos presenta un borrador de acordo sobre o teletraballo con algúns avances pero tamén con varias eivas e limitacións.

Como CIG queremos destacar unha serie de elementos deste borrador que nos sirvan para afrontar a negociación.

 

A vía máis doada: exclusión total de determinados corpos, escalas e colectivos en vez dunha análise concreta dos postos de traballo

Se ben a nova regulación do teletraballo parece configurar un sistema máis amplo en canto ao persoal que pode recorrer a esta modalidade, establece en realidade un sistema de limitacións que debería ser máis flexible (exclúe colectivos completos onde parte dos seus efectivos fan todo ou parte do traballo de carácter administrativo).

Esta exclusión de corpos e escalas completos é máis cómoda para a Xunta que determinar que postos de traballo concretos poden acollerse ao teletraballo ou non. A modo de exemplo, nun instituto de ensino secundario onde hai 3 ou 4 auxiliares administrativos, por que se exclúe a este persoal do teletraballo?

 

Flexibilización por conciliación OU teletraballo

No relativo á conxugación do teletraballo con medidas de flexibilización horaria por conciliación xa existentes o borrador supón un retroceso ao restrinxir esta flexibilidade ás franxas da ordinaria (de 9 a 14:30 como período obrigatorio de conexión) o que supón dinamitar a flexibilización horaria por coidado de fillos menores ou maiores a cargo e impedir que o persoal que xa a teña autorizado poida acollerse ao teletraballo.

 

Concursos e promoción interna OU teletraballo

Outra limitación absurda establecida neste borrador é a de esixir 2 anos de servizo no posto de traballo para o cal se solicita o teletraballo. Isto parece significar ou que ben a Xunta ou non quere teletraballo ou non quere mobilidade nin concursos nin promocións internas, porque quen se mova non vai saír na foto do teletraballo.

 

Redución das xornadas de teletraballo con respecto ás actuais

Restrínxense as xornadas que se poden prestar nesta modalidade en relación á regulación actual pasando a ser a metade das xornadas laborais mensuais o que reduciría en cómputo semanal as xornadas de 3 a 2,5.

 

O 40%: Presente!

Outra limitación arbitraria, recurso da indolencia intelectual da Xunta é a de fixar como café para todos unha porcentaxe de presenza dos efectivos de cada unidade administrativa, neste caso do 40%. É o camiño máis cómodo en vez de analizar as necesidades de presenza do persoal en cada unha das unidades.

 

Día do contaxio

Establécese que un día de cada semana todo o cadro de persoal de cada unidade administrativa preste servizos de forma presencial simultaneamente. Se ben nunha situación de normalidade isto pode ser aceptable, na situación actual non parece unha grande idea e habería que contemplar a suspensión desta obriga nunha disposición transitoria.

 

A parsimonia coas solicitudes de teletraballo actualmente en trámite

Para as solicitudes presentadas este ano e que estean en trámite á entrada en vigor deste acordo, a Administración amplía o seu prazo outros 3 meses máis para resolver o que non foi capaz de resolver, polo que haberá persoas que teñan unha agardar de ata 6 meses para poder teletraballar.

 

Medios propios OU ata un ano para que che concedan o teletraballo

No caso de non utilizar medios propios hai que esperar a que AMTEGA os facilite. A pesar do que di a nova modificación do EBEP, a Xunta establece que a obrigatoriedade de facilitar os medios non vai ser efectiva ata que transcorra un ano dende a entrada en vigor, o que supón que se a persoa non ten os medios non poderá teletraballar.

 

E o dereito á desconexión dixital?

Como xa dixemos aquí, na modificación do teletraballo no EBEP asinada por CCOO, UGT e CSIF, un dos motivos da CIG para non asinala foi que moitas das nosas demandas se contemplaban na exposición de motivos pero non na parte dispositiva e polo tanto non obrigaban ás administracións. Unha delas era a desconexión dixital, e parece que desgraciadamente tiñamos razón. Para a Xunta o que está na exposición de motivos non existe e por isto non contempla este dereito.

 

Conclusións provisionais

Parece que moitas destas limitacións, como a incompatibilidade con algunhas flexibilidades horarias ou con concursos e promocións internas, parecen destinadas a impedir que o persoal que teletraballa non sexa a maioría que en principio se deduce.

A Administración segue a gardar un as na manga ao establecer as necesidades do servizo como guillotina das concesións do teletraballo.

Todo parece ralentizarse, danse un ano de vacatio da obriga de facilitar os medios e prorróganse o seu prazo para resolver as solicitudes en trámite 3 meses máis.

En definitiva, que o que nos presentan é un documento ambiguo, con algúns avances, pero tamén con retrocesos. Retrocesos con respecto ao teletraballo COVID, pero tamén con respecto á regulación anterior.

Non parecen entender que o teletraballo non só é un dereito senón un sistema eficaz para dar cumprimento aos cometidos das administracións públicas, unha ferramenta que pode permitir a unha administración afrontar retos como o presente ou futuros. A percepción da Xunta de que o teletraballo debe ser algo anecdótico, restrinxido a uns poucos e graciable na súa concesión, é o pasado. E na CIG apostamos polo futuro.

Outras novas recentes

Luns, 18 Outubro 2021

Apertura de prazo para que as persoas anotadas en determinadas listas de laborais se integren nas equivalentes de persoal funcionario

No DOG 18/10/2021 - REQUISITOS: • Ter 16 anos e non exceder a idade máxima de xubilación (65 anos no caso do persoal funcionario) • Figurar admitido/a nalgunha lista das categorías de persoal laboral equivalentes ao corpo no que solicita a inclusión (non poden anotarse os/as que se atopen penalizados a día 15 de xullo de 2014 ou antes) • Ter nacionalidade española ou dalgún...
Xoves, 14 Outubro 2021

Anteproxecto Lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego

Función Pùblica vén de convocar ás organizacións sindicais a unha Mesa Xeral de Empregados Públicos que terá lugar o venres 15 para "negociar" o anteproxecto de lei de orzamentos do 2022 e o anteproxecto de lei de medidas naqueles aspectos que afectan ao persoal empregado público. Afondando no costume instaurado polo director xeral de Función Pública, fomos convocados tamén...
Sábado, 16 Outubro 2021

Orzamentos e lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego ás carreiras e sen negociación na Mesa Xeral do 15/10/2021

A Xunta impón a modificación da lei de emprego público e os orzamentos en materia de persoal para 2022 O acontecido na Mesa Xeral de Empregados Públicos do 15 de outubro non foi pasar o rodete, foi unha falta de respecto a todos os traballadores e traballadoras da Xunta de Galiza. Non teñen escrúpulos e desta vez foi o recente falecemento do conselleiro de Facenda a escusa...