Novas por contido

O martes 9 de febreiro participamos na Mesa Xeral de Empregados Públicos na que tratamos a orde de integración do persoal laboral fixo do CIXTEC como persoal laboral fixo da Xunta de Galiza e unha modificación da RPT de GAIN.

Ao inicio da mesa, o DXFP comunica que a Comisión de Persoal, prevista ao remate da Mesa Xeral, adíase xa que están estudando a posibilidade de simplificar o trámite para a documentación a presentar polo persoal laboral fixo do CIXTEC que opte pola integración na Admón Xeral da Xunta de Galiza.

Integración do CIXTEC: Función Pública manifesta que a orde de integración é a mesma que as dos outros entes xa integrados no pasado e que están buscando a maneira de simplificar a documentación a presentar.
A CIG segue a preguntar cal é a situación do persoal do CIXTEC que se atopa en excedencia voluntaria por incompatibilidade.
FP di que a Admón subrogouse nos dereitos e obrigas do persoal do CIXTEC pero que analizarán o caso concreto.
A CIG preguntou polos níveis de CD e CE dos postos a crear en AMTEGA para o persoal laboral fixo que se integre e, posteriormente, se funcionarice
O DXFP manifesta que están a traballar na RPT e que antes de que o persoal do CIXTEC solicite a integración xa poderían coñecer o perfil dos postos nos que se funcionarizarían.

Modificación RPT GAIN: Xa nos opuxemos no ano 2019 á creación da “Xefatura do Departamento de Coordinación do Polo Aeroespacial de Rozas”, situada en Castro de Rei (Lugo), con forma de provisión por LD, na escala de enxeñaría especialidades: industrial, telecomunicacións e camiños, canais e portos e con adscrición A11 (Xunta de Galiza, Estado e outras CC.AA.) a costa da amortización de postos de traballo realmente necesarios.

Non se entende como nestes dous anos non foi ocupado nin tan siquera en comisión de servizo co importante que era tal como manifestaron o conselleiro e propio presidente da Xunta naquel momento. Como non o dan cuberto, agora queren adaptar o posto á persoa e trasládano para Santiago de Compostela, aínda que todo o seu traballo se desenvolva en Rozas (Lugo). Na CIG opoñémonos rotundamente á manipulación interesada dos postos de traballo que, curiosamente, só se fai para os postos de estructura.

Rogos e preguntas: 

 • O DXFP informa de que conforme vaian rematando os procesos selectivos as eleccións de destino faranse de xeito telemático.
 • Respostará por escrito ás alegacións formuladas ao buzón de postos ofertados para aux. de clínica e camareiras/os limpadoras/es
 • Do buzón de postos de Aux de clínica retiran as prazas de fin de semana e incorporaron 8 postos máis. Ofertaranse 53 postos para 40 aprobados.
 • Do buzón de camareiras/os limpadoras/es retiraron 13 postos de fin de semana e os postos de fixos discontínuos, resultando 162 postos para 125 aprobados.
 • FP dí que están traballando na RPT da Admón Xeral e Social para a funcionarización, prevendo tanto os postos do persoal laboral fixo como os do persoal temporal.
 • Están a traballar tamén na RPT do Consorcio e na RPT de AMTEGA para a incorporación do persoal do CIXTEC. Non ofrece prazos concretos.

A CIG pregunta por:

 • Carreira profesional, tanto o que se refiere a convocatoria para o grao II como a negociación da carreira ordinaria: Función Pública resposta que será posiblemente neste mes de febreiro.
 • Concurso de traslados de persoal veterinario e finanzas: respostan que o teñen bastante avanzado.
 • Concurso de corpos especiais: Pedimos a negociación das bases de xeito inmediato. Non respostan.
 • Concurso traslados persoal laboral: Pedimos concurso previo á funcionarización. Sen resposta.
 • Negociación dun acordo das condicións de traballo para todo o persoal das Illas Atlánticas e que nos convoquen de inmediato: Non temos resposta.
 • OEP 2021: Pedimos datos da temporalidade na Xunta, desagregado por categorías, escalas, corpos...(consolidación, estabilización e libre) e, expresamente, pedimos a inclusión na consolidación dos postos catalogados como indefinidos non fixos por resolución administrativa do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar.
  FP resposta que semestralmente é publicada a temporalidade nas administración públicas, sendo a galega a que ten unha porcentaxe máis baixa e que a OEP será negociada neste trimestre.
 • Rexeitamos a autoemenda do grupo parlamentar do PP para a modificación da LEPG: Esta autoemenda obvia a negociación de cuestións que afectan ao persoal empregado público. Instamos a retirada da mesma e a convocatoria de Mesa Xeral para a súa negociación. A autoemenda do PP contempla trienios para o persoal dos entes instrumentais que se integran na Xunta, a autorización para as entidades privadas a colaborar nos trámites administrativos da Lei de simplificación e reactivación económica así como a mobilidade forzosa do persoal da Admón da Xunta. Tamén se ven afectados os requisitos para o acceso á segunda actividade dos bombeiros forestais e restante persoal do SPDCIF.
  Función Pública limítase a respostar que haberá unha transaccional na que se recollerá que os traslados de persoal serán voluntarios.

 

 

Outras novas recentes

Xoves, 14 Outubro 2021

Anteproxecto Lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego

Función Pùblica vén de convocar ás organizacións sindicais a unha Mesa Xeral de Empregados Públicos que terá lugar o venres 15 para "negociar" o anteproxecto de lei de orzamentos do 2022 e o anteproxecto de lei de medidas naqueles aspectos que afectan ao persoal empregado público. Afondando no costume instaurado polo director xeral de Función Pública, fomos convocados tamén...
Sábado, 16 Outubro 2021

Orzamentos e lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego ás carreiras e sen negociación na Mesa Xeral do 15/10/2021

A Xunta impón a modificación da lei de emprego público e os orzamentos en materia de persoal para 2022 O acontecido na Mesa Xeral de Empregados Públicos do 15 de outubro non foi pasar o rodete, foi unha falta de respecto a todos os traballadores e traballadoras da Xunta de Galiza. Non teñen escrúpulos e desta vez a escusa para non informar debidamente e modificar a lei de...
Venres, 15 Outubro 2021

Feijoo ás voltas con privatizar os servizos públicos

A Xunta quere financiar as escolas infantís privadas de 0 a 3 anos en vez de crear novas escolas públicas A CIG esixe a consolidación e fortalecemento dunha rede pública 100% para a educación infantil. Feijoo, no canto de potenciar a rede pública de escolas infantís, tanto as dependentes directamente da Consellería de Política Social (Axencia) como as do Consorcio Galego de...