Novas por contido

O teletraballo pola situación da Covid prorrogase ata que baixe o nivel de emerxencia sanitaria

Xa era hora de que a Dirección Xeral da Función Pública enviara unha circular interpretativa sobre as resolucións de teletraballo concedidas por razón da situación santiaria ocasionada pola COVID-19 e a súa integración no “Rexime especial”. Na CIG levábamos desde o 4 de febreiro, cando entrou en vigor, demandando que a aplicación do Acordo de teletraballo rematara coas diferenzas entre unidades, para que todo o persoal dos centros administrativos puidera teletraballar como medida organizativa mais acaída na prevencion da Covid.

O artigo 12 do acordo de teletraballo estabelece un “Réxime especial de autorización” para circunstancias extraordinarias que pode ser aplicable “por razóns de declaración da situación de emerxencia” que pode atinxir a parte ou á totalidade das persoas que traballan para a administración.

Na instrución lémbrase que o Consello da Xunta de Galiza aprobou o 13 de marzo de 2020 a situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galiza e activou o Plan territorial de emerxencias de Galicia (Platerga) no seu nivel IG (emerxencia de interese galego), como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19 que a día de hoxe segue en vigor.

No DOG do 25 de febreiro de 2021 publicouse o Decreto 31/2021, do 25 de febreiro, polo que se adoptan medidas en Galiza para facer fronte á crise sanitaria, e no o seu punto 5º tamén se recolle a prestación de servizos por teletraballo “coa finalidade de coadxuvar a un maior control da transmisión, entenderase prorrogada a eficacia das resolucións de teletraballo ditadas polas distintas consellerías e entidades do sector público autonómico por razón da situación sanitaria derivada da COVID-19. Serán de aplicación no teletraballo as condicións recollidas no réxime especial establecido no artigo 12 do Acordo sobre a prestación de servizos na modalidade de teletraballo na Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.”

Función Pública recoñece ás consellarías e outras entidades que tomaron medidas, por razón da protección da seguridade e saúde do seu persoal, e permite a continuidade e maior implantación deste teletraballo:

“Neste sentido, e dado que, de acordo co exposto, existe actualmente unha declaración da situación de emerxencia efectuada polo Consello da Xunta de Galicia, vista a evolución da situación epidemiolóxica, o punto quinto da Orde de 25 de febreiro enténdese prorrogada a eficacia das resolucións de teletraballo ditadas polas distintas consellerías e entidades do sector público autonómico por razón da situación sanitaria derivada da COVID-19, como antes citamos, e indica que serán de aplicación no teletraballo as condicións recollidas no réxime especial establecido no artigo 12 do Acordo sobre a prestación de servizos na modalidade de teletraballo na Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.”

Finalmente  establece dous criterios interpretativos polo que non son aplicables os artigos de ámbito (postos susceptibles de teletraballar), requisitos, rexime de autorización nin plan de traballo:

“1º. Debe entenderse prorrogada a eficacia das resolucións de teletraballo concedidas por razón da situación sanitaria derivada do COVID-19, de acordo coas condicións establecidas para o réxime especial de teletraballo establecidas no artigo 12 do Acordo sobre a prestación de servizos na modalidade de teletraballo na Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, polo que este réxime de teletraballo non estará suxeito ao cumprimento íntegro das condicións previstas nos artigos 3, 4 e 5 do Acordo sobre a prestación de servizos na modalidade de teletraballo na Administración da Comunidade Autónoma de Galicia. 

2º Non será necesaria a elaboración do plan previsto no artigo 12.5 do Acordo sobre a prestación de servizos na modalidade de teletraballo na Administración da Comunidade Autónoma de Galicia dado que xa están adoptadas medidas de organización do traballo.”

Ademais non se establece unha data final para o teletraballo, sinon que queda prorrogado ata que a situacion sanitaria o permita, sendo este o único criterio para reincorporación presencial total nas unidades. 

Agardamos que agora esa nota chegue a todas as consellarías e centros de traballo da Xunta e sexa cumplida polos distintos departamentos de persoal prorrogando as situacións de teletraballo, unificando os criterios  entre servizos e finalizando as trabas e oposición á prorroga por parte dalgúnnhas xefaturas de servizo.

Outras novas recentes

Xoves, 25 Novembro 2021

Comité de Seguridade e Saúde Laboral de Emprego e Igualdade (24/11/2021)

O 24 de novembro de 2021 constituíuse o Comité de Seguridade e Saúde Laboral da Consellería de Emprego e Igualdade. Cada modificación de consellería leva a interrupcións na actividade preventiva que dende a CIG imos tratar de que sexan as mínimas posibles e que bote a andar con axilidade. Este CSSL ten na súa presidencia a Laura Cardesín, xefa de servizo de Réxime Xurídico...
Luns, 29 Novembro 2021

Reunión co DX de Ordenación e Planificación Forestal. 24/11/2021

O DXOPF da Consellería de Medio Rural ten que acceder a reunirse ca CIG despois da presión exercida polos representantes dos traballadores Despois de mais de 1 ano solicitando varias reunións co director xeral, onde poder tratar diversos temas que atinxen tanto o bon funcionamento da Administración, como que o administrado teña un trato mais próximo a Administración e...
Xoves, 25 Novembro 2021

Ourense discriminada nas novas equipas para a valoración da dependencia de Política Social

Os servizos públicos de Ourense ninguneados de novo pola Xunta de Galicia. Ourense é a única provincia onde non se completan as equipas de reforzo para a valoración da dependencia da consellería de Politica Social Nas últimas semanas de outubro tivemos coñecemento de que se ían contratar uns equipos de reforzo para a valoración de dependencia, sin ningún tipo de negociación...