Novas por contido

Publicada no DOG Núm. 174 Venres, 13 de setembro de 2019, CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 12 de xullo de 2019 pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría de camiños, canais e portos.