Inicio
CIG-Autonomica
 • 20120501.Pontevedra.1.jpg
 • 20120501.lugo.1.jpg
 • 20120511.gaias.15.jpg
 • 20120501.Vigo.1.jpg
 • 20120511.gaias.13.jpg
Mércores, 27 Mai 2020

Como contactar e recibir información da CIG-Autonómica

Non é a primeira vez que na CIG recibimos comentarios no senso de que non estamos a enviar información suficiente. Algunha vez os comentarios son todo o contrario, que o envío de informació é excesivo. Se o teu caso é o das persoas que se sinten saturadas, sentímolo; a nosa intención e obriga é informar.

Se non te chega a información que xenera a CIG e queres recibila, atende este correo.

A CIG-Autonómica envía varias veces por semana información por correo electrónico, twitter, telegram ...


Martes, 26 Mai 2020

Política Social "premia" o esforzo do seu persoal limitándolle as vacacións anuais

A consellería de Política Social envía un documento de instrucións co que pretende limitar o dereito a coller as vacacións recollido no V Convenio Único do Persoal Laboral da Xunta de Galiza, condicionando as vacacións anuais do persoal que traballa nos centros de menores, de atención á discapacidade e de maiores.

Logo do esforzo e risco asumido nesta pandemia, a consellería, en troques de recuperar dereitos que se manteñen recortados ao persoal que está a traballar nos servizos esenciais, ...


Luns, 25 Mai 2020

A CIG solicita a apertura das Residencias de Tempo Libre para o persoal que loitou contra o covid19

Algo que quedou claro durante estes meses de pandemia é que o persoal ao servizo das Administracións Públicas é imprescindible para o funcionamento do estado do benestar e para garantir a cualidade de vida da cidadanía (cando non a propia vida). Ainda que hai máis persoal que se deixou o pelexo, puidémolo ver especialmente nos centros sanitarios e de servizos sociais. 

Porén, a Xunta de Galiza estanos a demostrar que para eles este persoal é de usar e tirar. Xa cumpriron a súa misión, así ...


Luns, 25 Mai 2020

A denuncia da CIG obriga á Xunta a modificar o seu procedemento para o persoal sensible

Tralo requirimento da Inspección de Traballo de Pontevedra por mor  dunha denuncia da CIG, o CECOP corrixíu o procedemento de recoñecemento do persoal especialmente sensible. 

O 19 de maio publicouse no DOG o acordo do CECOP polo que se modifica a guía da actuación preventiva ante o coronavirus no ámbito da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para todo o persoal, o que na práctica, supón que sexa o o Servizo de Prevención de Riscos Laborais (SPRL) da Xunta o único ...


Domingo, 17 Mai 2020

A Xunta sáltase o seu propio Protocolo interno de reincorporación ao traballo

A Xunta chama á incorporación presencial do seu persoal e programa a apertura de centros a partir deste luns 18 sen ter en conta as medidas previstas no seu protocolo de reincorporación.

As organizacións sindicais CIG, CCOO, CSIF e UGT, con representación na Mesa Xeral de Empregados Públicos, que ratificamos o Protocolo do Consello da Xunta polo que se establecen a reincorporación do persoal empregado público ao traballo presencial e as medidas de prevención fronte ao COVID-19, denunciamos ...


Xoves, 14 Mai 2020

A CIG solicita compensación por traballos extraordinarios a causa do COVID19

Consecuencia do Estado de Alarma, determinadas empregadas e empregados públicos viron incremendata a súa carga de traballo, en moitos casos sen ningún tipo de compensación.

Poñemos o caso, por exemplo, do persoal que tramita os ERTE que viron moi incrementada a súa carga de traballo. Estas compañeiras e compañeiros levan dende o comezo do Estado de Alarma tramitando expedientes baixo presión para “avanzar”, traballando fora de horario, festivos e domingos. Este persoal encárgase dunha ...


Xoves, 14 Mai 2020

COVID-19 en instalacións de aire acondicionado

Recomendacións para a operación de sistemas de aire acondicionado. Outro exemplo da improvisación da Xunta de Galicia.

Durante as próximas semanas producirase o progresivo retorno do persoal da Xunta de Galiza os seus respectivos locais de traballo. Dada as dúbidas existentes respecto aos sistemas de ar acondicionado queremos informarte das medidas adecuadas e as recomendacións feitas en materia de sistemas de climatización propostas pola: ATECYR (Asociación Técnica Española de ...


Mércores, 13 Mai 2020

O teletraballo ten que vir para quedarse: a CIG defende a prórroga de tres meses máis aló do estado de alarma

A CIG ven de poñerse en contacto coas outras organizacións sindicais para instar a reunión urxente da comisión de seguimento do acordo do protocolo de reincorporación e o grupo de traballo sobre o teletraballo, para avaliar a fase preliminar, estudar a ampliación temporal e a outros colectivos do teletraballo.

A comisión de seguimento é un instrumento de traballo para a mellora do protocolo, e este debe ser un documento vivo e aberto a cambios. Cremos que a comisión debe ter carácter ...


Mércores, 13 Mai 2020

O Fondo de Acción Social 2019 leva meses de retraso: reclamamos a súa negociación

A día 1 de marzo de 2019 estabamos negociando o Fondo de Acción Social (FAS) do ano 2018. Coa emerxencia sanitaria derivada do COVID-19 a Xunta de Galiza esqueceu o FAS 2019. Desde o ano 2012 o Fondo de Acción Social quedou recortado ao mínimo. En ningún destes nove últimos exercicios orzamentarios amosou a Xunta a máis mínima intención de reverter eses brutais recortes nos dereitos sociais do persoal.

Dende a CIG exiximos:

 • Dotar o Fondo de Acción Social da Xunta de Galiza co 1% da masa ...

Domingo, 10 Mai 2020

O Consello da Xunta aproba un protocolo de reincorporación para a Administración xeral

A CIG decidiu ratificalo, non porque sexa o mellor protocolo posible, senón para poder seguir traballando con el, ter a oportunidade de amplialo e controlar a súa aplicación para evitar males maiores.

O Protocolo de reincorporación do persoal empregado público ao traballo presencial e as medidas de prevención fronte ao COVID19 foi aprobado polo Consello da Xunta, e ratificado polos sindicatos integrantes da Mesa Xeral (CIG, CCOO, CSIF e UGT). Aínda así persistimos na nosa critica de falla ...


Venres, 08 Mai 2020

Persoas especialmente sensibles ante a reincorporación presencial ao posto de traballo

A pesares dos moitos atrancos que están a poñer, queremos lembrarche que o persoal especialmente sensible fronte ao COVID19 ten a posibilidade de solicitar que se lle valore a súa situación.

Tal e como vimos dicindo dende a CIG, lembra que NON DEBES FACILITAR OS TEUS DATOS MÉDICOS a ninguén que non sexa o SPRL (Servizo de Prevención de Riscos Laborais).

Que teñas unha serie de patoloxías ou sexas maior de 60 anos NON determina directamente ese recoñecemento de persoal especialmente ...


Xoves, 07 Mai 2020

Protocolo de reincorporación ao traballo presencial: ordeno e mando

Función Pública impón un protocolo de reincorporación ao traballo presencial do persoal ao servizo da Administración Autonómica. Exclúe aos ámbitos sanitario, sociosanitario, educativo e xudicial.

O primeiro borrador recibímolo ás 15h do luns 4 de maio. Tiñamos de prazo para presentar alegacións a un documento de 20 páxinas antes das 10h do mércores 6 (menos de 48 horas). Ese día a CIG presentou as alegacións, un documento de 20 páxinas froito dunha chea de horas de traballo de moita ...


Voto: CIG abstención, CCOO e UGT a favor, CSIF en contra. Descargar texto aprobado na Comisión de Persoal.

PROCESO SELECTIVO ORDENANZAS

Cambios respecto do borrador da Mesa Xeral:

 • No primeiro exercicio reducen as preguntas de 70 a 60 (20 da parte común e 40 da específica). Cada pregunta contará con tres respostas alternativas.
 • Na fase de concurso, o epígrafe de experiencia profesional contempla:
  • Servizos prestados como persoal funcionario de carreira na agrupación profesional de persoal funcionario subalterno da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, a razón de 0,1 puntos por mes completo de servizos.
  • Servizos prestados como persoal laboral na categoría 003 (ordenanza e outras) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, a razón de 0,1 puntos por mes completo de servizos.
  • Servizos prestados baixo a dependencia de institucións sanitarias do sistema sanitario público dun país da Unión Europea/Espazo Económico Europeo/Suiza valoraranse a razón de 0,05 puntos por mes completo de servizos.
  • O cociente enteiro pasa de 0,06 a 0,1 ou 0,05 segundo corresponda. A puntuación máxima deste epígrafe pasa de 16 a 13 puntos e a puntuación máxima da formación pasa de 4 a 3 puntos.
  • Introducen o epígrafe Permanencia na categoría:
   • Por cada cinco anos de prestación de servizos continuados e ininterrumpidos na categoría 003 do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia 1 punto. A puntuación máxima deste epígrafe é de 4 puntos.
  • A puntuación do epígrafe de formación pasa de 4 a 3 puntos.
 • No temario común, igual redución do tema 1 que no proceso de subalternos e eliminación do tema 3 da lei 39/2015,

Voto: CIG abstención, CCOO e UGT a favor, CSIF en contra. Descargar texto aprobado na Comisión de Persoal.

PROXECTO DE DECRETO DE MOBILIDADE

Proxecto de decreto polo que se aproba o procedemento de mobilidade do persoal funcionario de carreira da administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais integrantes do sector público autonómico.

Unha oportunidade perdida.

Sen cambios respecto do borrador da Mesa Xeral. Voto: CIG, CCOO, CSIF e UGT en contra. Descargar texto aprobado na Comisión de Persoal.

OUTROS ASUNTOS

Procesos selectivos

 • Informa o DXFP que:
  • Nesta semana ou na seguinte publicarán todos os tribunais dos procesos selectivos de A1, A2, C2 e camareiros/as-limpadores/as cuxos exames serán na 2ª semana de abril e dos procesos de Promoción Interna cuxos exames serán na 2ª semana de maio.
  • Están facendo cambios na aplicación informática para apuntarse aos procesos selectivos que facilitarán dito trámite e que contan con telos listos en abril-maio.
 • Preguntamos pola elección de destino de biólogos/as do 2014: resposta que "están niso". Posteriormente (o venres 8), recibimos correo de Función Pública coa relación de prazas que teñen previsto ofertar como destino provisional, con prazo de alegacións ata o mércores 13. Contacta coa CIG. Segundo nos indican, as prazas que figuran son: vacantes sen ocupación, vacantes ocupadas en comisión de servizos, e as prazas das persoas que consta que teñen superado o proceso selectivo.

Carreira profesional: Posteriormente á Comisión de Persoal houbo unha xuntanza non prevista onde o DXFP informou de aspectos da orde de carreira profesional. Dixo que é un tema procedimental que queren que sexa o máis rápido posible. Van eliminar o da chave 365 e permitirán a solicitude en papel porque hai moito persoal laboral e algún funcionario que non ten acceso ao Portax. Están traballando co servizo de Persoal da consellería de Sanidade para a inclusión do persoal da lei 17 na carreira profesional. Tamén están traballando coordinadamente con Orzamentos, Intervención Xeral, CIXTEC e AMTEGA coa intención de ter publicada a orde en marzo.
Con respecto ao persoal en excedencia por coidado de fillos/familiares a cargo, o DXFP aclara que este persoal terá dereito á carreira profesional a efectos administrativos e con efectos económicos en canto se incorpore ao traballo. Contemplan mirar a afectación da carreira profesional ao resto de posibles situacións administrativas do persoal.

Funcionarización: O xoves 7 de marzo enviarán o proxecto de decreto de funcionarización no que se detallarán os efectos da funcionarización en aspectos como, por exemplo, a promoción interna vertical e cruzada. A intención de FP é non crear moitas escalas novas. Na semana que vén haberá unha xuntanza. Avanza o DXFP que o persoal non integrado por non cumprir os requisitos de integración non se pode funcionarizar e para o que non quixo integrarse “o ve difícil”.
Finalmente chegounos a proposta de decreto de funcionarización o venres 8, grazas á indiscreción dalgunhas persoas, xa que a CIG non tivo o privilexio de ser un dos sindicatos amigos do director de función pública. Non o facemos público porque non nos chegou "oficialmente", pero se queres consultalo visitanos ou chámanos por teléfone. Poremos o asunto en mans da nosa asesoría xurídica.

Fundación Cidade da Cultura: A CIG volve preguntar pola aplicación do V Convenio ao persoal desta fundación. Resposta o DXFP que aínda non o miraron.