Novas por contido

1.- Proposta de acordo polo que se constitúe a Comisión de seguimento sobre aplicación instrucións sobre o réxime vacacións, permisos e licenzas.

Apróbase a constitución da Comisión co voto a favor de todos os sindicatos e coa petición de que se convoque canto antes. A Administración comprometeuse a mandar a convocatoria o luns día 25 de abril. 

2.- Protocolo para a prevención do acoso laboral.

A CIG foi o único sindicato que criticou a falla de interese demostrado pola Administración durante case ano e medio  en relación a este documento.

A realidade é que durante moito tempo todo foron atrancos ás propostas sindicais, co argumento de que a asesoría xurídica informaba negativamente.

Finalmente os avances fundamentais déronse nos últimos dous meses, co recoñecemento por parte da Secretaria Xeral de Presidencia da súa nula implicación neste proceso negociador ata o final.

Sospeitando que queren aproveitar mediaticamente o acordo nun tema tan sensible como a prevención do acoso no traballo, recoñecemos que finalmente acadouse a unanimidade na redacción do documento final, que reflicte case a totalidade das alegacións que temos presentado.

Solicitamos ademais que nos prazos establecidos no citado protocolo se constitúa o comité de intervención e se imparta a formación ás persoas que o constitúan.

3.- Proxecto de decreto que modifica o Decreto 37/2006, que regula as contratacións temporais das prazas de persoal funcionario e laboral da Xunta de Galicia.

Presentan unha nova modificación importante no borrador do decreto, que fora alegada pola CIG. Co cal manifestamos que apoiamos o texto, tendo en conta que as modificacións que propoñen melloran considerablemente o texto actual, aínda que botamos en falta outra reunión de negociación previa á mesa. Asimesmo, tendo en conta que cremos necesario unha revisión máis profunda do decreto, o noso apoio tamén vai vencellado ao compromiso de que nunha data próxima nos convoquen para a negociación do decreto na súa totalidade.

A alegación aceptada refírese ao Artigo 18 (penalización) no apartado c) que coa modificación quedaría redactado do seguinte xeito:

A renuncia a unha praza reservada a persoal laboral con xornada igual ou inferior á metade da xornada ordinaria ou dunha praza de carácter descontinuo cun período de actividade igual ou inferior a seis meses, unha vez prestados seis meses de servizos activos nelas ao ano,  transcorridos dende a formalización do contrato. Establécese un prazo obrigatorio de preaviso ao servizo de persoal correspondente de vinte días naturais.

Con esta modificación entendemos que queda solucionada a situación daquelas persoas fixas-discontínuas que traballan 3 meses no ano, e para cumprir os 6 meses que se ían requirir para a renuncia á praza terían que esperar 2 anos.

Polo demais Función Pública informa que haberá unha reunión máis antes de ir á comisión, e que pode haber algunha modificación máis. A convocatoria será enviada nesta semana ou na seguinte.

4.- Rogos e preguntas:

Concurso de traslados do CIXTEC: Non houbo ningún cambio, está publicado dende decembro e non se convocou. Tomaron nota pero non informaron de nada.

Servizo de alerta epidemiolóxica: Segundo función pública a Consellería de Sanidade está buscando unha solución pero aínda non están rematadas as negociacións.

Equipos psicosociais do Imelga en Vigo:  Insistimos na falla de persoal nos equipos psicosociais. Respostan que xa foi contratado o equipo de reforzo, pero informámoslles , por si non son coñecedores, de que nun dos equipos hai unha baixa que se prevé de longa duración polo que a situación segue a ser urxente. Esiximos a cobertura da baixa.

RPT AGADIC: Haberá unha xuntanza previa á mesa, e como hai varias RPTs pendentes posiblemente as agruparán para levalas todas. Así que entendemos que irá cando estean rematadas as negociacións de todas as rpts que se están a negociar neste momento.

Eleccións destino enxeñeiros técnicos consolidación: Entre maio e xuño serán todas ou case todas as eleccións de destino pendentes.

Cronograma promoción interna: Están valorando a posibilidade de establecer unas datas orientativas do desenrolo do proceso. Nos trasladarán unha data aproximada do 1º exame.

Paga extra 2013: Están revisando e valorando as sentenzas. Denunciamos que este so é un atraso inxustificado na execución, e un gasto de medios e cartos por parte da Administración.

Integración Turgalicia: Preguntamos a Función Pública se houbo algún cambio dende a última mesa. Naquel momento trasladóusenos a posibilidade de integración do persoal de Turgalicia, agás o da Escola de Hostalería, que quedaría para  máis adiante dado que a administración considera que ten máis dificultade.

O motivo polo que preguntamos é porque temos a certeza de que algúns sindicatos estanse a reunir coa xerente e están a trasladarlle ao persoal varias opción posibles respecto desta integración das que a CIG non tivo coñecemento.

Entendemos que nunha negociación deste tipo teñen que estar todos os sindicatos informados ao mesmo tempo. O director de Función Pública di que non ten coñecemento de ningunha novidade, e descoñece esas reunión coa xerente. En todo caso, falará coa Xerencia de Turgalicia para informarse ao respecto.

Comisión de seguimento do acordo de veterinarios: Están traballando no decreto de función e nos convocarán durante o mes de maio.

Bases de gardacostas: Sairán nestas próximas semanas. Segundo o director son das prioritarias.

Outras informacións:

Concurso de traslados de Laborais: están traballando nel.

Integración Ingacal e Agader: Aínda non están os estatutos adaptados á LOFAXGA. En canto estean comezarán os procesos.

Denominación bombeiros forestais: Falarán con Medio Rural. Non lles consta que haxa ningunha reunión pendente. Referente ao escrito presentado polos catro sindicatos di que se nos convocará “oportunamente”.

Datas oposicións libre: Na primeira semana de maio determinaranse as datas.

Oposicións veterinarios: Nas semanas próximas.

- Concurso corpos xerais: manteñen que a toma de posesión será antes do verán, sen concretar data.

- Procesos selectivos corpos especiais 2015: no mes de maio haberá mais tomas de posesión de corpos e escalas pendentes.

- Procesos selectivos corpos xerais: manteñen que as datas de acceso libre serán no mes de xuño, pero sen concretar día.

- Bases concurso traslados grupos IV e V do persoal laboral: que están traballando nelas a ver si as poden mandar no mes de maio.

- Denuncia praza Portos de Galicia: que segundo eles tratase dunha praza de LD, e que como está xudicializado o tema agardarán ao pronunciamento dos tribunais.

- Titulación acceso a prazas de Biólogos: que se vai aceptar a titulación de Ciencias do Mar para o acceso a esta Escala.