Novas por contido

A CIG-Autonómica vén de dirixirse a todos os grupos parlamentares para lles achegar as súas alegacións ao proxecto de orzamentos da Xunta para o ano 2013, que está actualmente en fase de tramitación no Parlamento galego en relacíon ao recorte da paga extra e ao posible recorte que con carácter básico se dicte dende Madrid.

Neste sentido, a CIG-Autonómica achegou alegacións aos grupos parlamentares para a modificación do artigo 20 do proxecto de lei de orzamentos, así como para a supresión dos apartados dos artigos 14 e 16, todos eles relativos ao recorte nas pagas extraordinarias de xuño e decembro de 2013 para os empregados públicos da Xunta.

Así mesmo, a CIG-Autonómica propón de xeito subsidiario a inclusión dunha disposición adicional que dispoña a non acumulación dos posibles recortes adicionais aos empregados públicos que foren aprobados no futuro polo Goberno do Estado aos recortes que aprobe a Xunta.

Respeito a outras materias polémicas como a supresión do artigo 19 do Convenio, o Comité Intercentros de persoal laboral, dará traslado o martes aos grupos parlamentarios das nosas demandas.

Desde a CIG-Autonómica consideramos que a pretensión de garantir a estabilidade orzamentaria e cumprir cos obxectivos do déficit asignados á Xunta a través da vía da redución do Capítulo I dos Orzamentos supón unha renuncia do Goberno galego a adoptar medidas fiscais que incrementen os ingresos tributarios, impoñendo de novo sacrificios aos sectores sociais que non son responsables da crise, neste caso aos empregados públicos.

A política de redución do déficit público por parte da Xunta de Galicia non casa coas nulas propostas por parte do partido gobernante no tocante a obtención de novos ingresos cando neste sentido estase moi por debaixo dos niveis potenciais de recadación. Estamos lonxe da capacidade de recadación potencial con impostos e tipos impositivos máis eficientes e xustos.

A inexistencia de propostas que fagan caer o peso da crise e do déficit público sobre os causantes da crise económica e os sectores sociais con máis capacidade económica supón un agravio aos sectores máis desfavorecidos e singularmente, no caso que nos ocupa, a un segmento da poboación: os empregados públicos.

A ausencia dunha política tributaria baseada nunha fiscalidade progresiva que faga caer o groso do esforzo sobre os contribuíntes con rendas máis altas e os grandes patrimonios é incompatible cos principios que rexen unha política fiscal xusta e redistributiva. Cargar, unha vez máis, unha gran parte do peso das políticas da denominada "consolidación fiscal" sobre os empregados públicos non semella moi acorde cos principios de xeneralidade, progresividade e equidade que deben conformar a política fiscal, supoñendo  a indolencia fiscal da Xunta unha carga gravosa para determinados sectores sociais. Os principios que deben conformar unha política fiscal xusta deberían impoñer que a carga fiscal fose asumida con criterios de progresividade a través de diversas medidas como o  aumento dos tipos marxinais das rendas máis altas no IRPF, a reforma do imposto de sucesións e doazóns, a imposición sobre os grandes patrimonios, imposto sobre os depósitos bancarios, imposto ás grandes superficies, etc.

É por tanto incoherente, e contrario ao principio de xeneralidade adoptar medidas singulares que só afectan a un segmento da poboación e non seguir o criterio polo cal todos deben contribuír conforme á súa capacidade contributiva.


Outras novas recentes

Sábado, 16 Outubro 2021

Orzamentos e lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego ás carreiras e sen negociación na Mesa Xeral do 15/10/2021

A Xunta impón a modificación da lei de emprego público e os orzamentos en materia de persoal para 2022 O acontecido na Mesa Xeral de Empregados Públicos do 15 de outubro non foi pasar o rodete, foi unha falta de respecto a todos os traballadores e traballadoras da Xunta de Galiza. Non teñen escrúpulos e desta vez foi o recente falecemento do conselleiro de Facenda a escusa...
Xoves, 14 Outubro 2021

Anteproxecto Lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego

Función Pùblica vén de convocar ás organizacións sindicais a unha Mesa Xeral de Empregados Públicos que terá lugar o venres 15 para "negociar" o anteproxecto de lei de orzamentos do 2022 e o anteproxecto de lei de medidas naqueles aspectos que afectan ao persoal empregado público. Afondando no costume instaurado polo director xeral de Función Pública, fomos convocados tamén...
Luns, 18 Outubro 2021

Apertura de prazo para que as persoas anotadas en determinadas listas de laborais se integren nas equivalentes de persoal funcionario

No DOG 18/10/2021 - REQUISITOS: • Ter 16 anos e non exceder a idade máxima de xubilación (65 anos no caso do persoal funcionario) • Figurar admitido/a nalgunha lista das categorías de persoal laboral equivalentes ao corpo no que solicita a inclusión (non poden anotarse os/as que se atopen penalizados a día 15 de xullo de 2014 ou antes) • Ter nacionalidade española ou dalgún...