Novas por contido

Plan de formación 2020 da EGAP: Traballar é compatible con formarse, e a formación tamén precisa medidas de conciliación

Na xuntanza do Consello Reitor da EGAP do pasado 19 de decembro de 2019 tratamos o plan de formación 2020 da EGAP. Mentres dende a Escola se nos di que ou ben traballamos, ou ben nos formamos, na súa insistencia de programar formación pola tarde, dende a CIG entendemos que traballar é compatible con formarse, e que hai que respectar o dereito do persoal a formarse no horario laboral e a conciliar.

Ademais, a EGAP segue a programar plans de formación ilegais, que incumpren a Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes. Volvemos reiterarlle á EGAP que a formación debe contemplar o principio de igualdade entre mulleres e homes e a perspectiva de xénero. A formación é obrigado obxecto de avaliación detallada  para a elaboración e implantación dos necesarios e indispensables plans de igualdade, que garantan que se impida calquera situación de discriminación profesional e desigualdade vinculadas con aspectos de xénero, e estableza mecanismos para o acceso á formación do persoal con necesidades de conciliación. Dende a CIG reiteramos a nosa solicitude e esiximos que se tomen medidas que se anticipen á elaboración e implantación do I Plan de Igualdade da Xunta de Galiza, a día de hoxe inexistente.

De cara á programación da formación, dende a CIG pedimos que se teña en conta non só a opinión dos distintos departamentos e consellarías, senón tamén as dos/as propios/as representantes do persoal, con propostas elaboradas coa información facilitada polos/as traballadores/as sobre as súas necesidades inmediatas e específicas. Reiteramos, polo tanto, a proposta feita pola CIG no mes de setembro de 2019, formación especializada e técnica de determinados eidos de actuación da Administración autonómica que a día de hoxe seguen sen plasmarse nas programacións de formación da EGAP.

Botamos en falta e solicitamos, por outra banda, unha información clara e obxectiva sobre os criterios empregados á hora de decidir por parte das consellarías e a EGAP que cursos se van impartir, a que ámbitos pertencen os cursos e cal é a proporción deses ámbitos na programación formativa, o número de edicións convocadas, o número de prazas ofertadas, ou que cursos se organizan só presencialmente.

Propoñemos dende a CIG que a EGAP leve a cabo estudos diagnósticos das necesidades formativas que permitan arrecadar a opinión directa dos/as usuarios/s, e posibiliten elaborar e actualizar de xeito obxectivo e rigoroso o catálogo de áreas formativas, catálogo que a día de hoxe, por certo, non é público, e que reiteramos que se publique.

Non vemos ningún rigor nin lóxica en que a EGAP considere un éxito os cursos nos que existiu un desfase maior entre as prazas ofertadas e as solicitudes presentadas polo persoal, e que tome como referencia o seu propio desaxuste para proxectar e repetir as actuacións formativas no ano seguinte.

En definitiva, reiteramos e sinalamos unha vez máis ante o Consello Reitor as seguintes necesidades urxentes, que non vemos trasladadas nas súas actuacións a día de hoxe:

  • A  formación preferente no horario laboral e na modalidade de teleformación; e a versión en teleformación de toda a oferta formativa presencial
  • A descentralización que permita a formación presencial noutras localidades distintas de Compostela
  • A adopción de medidas de igualdade e da perspectiva de xénero: medidas de conciliación que permitan o acceso prioritario á teleformación de persoal con dificultades de acceso á formación presencial (traballo a quendas, coidado de fillos/as e/ou dependentes, familias monoparentais etc.)
  • Programación para todas as categorías profesionais, que inclúa formación máis especializada e específica para determinado persoal, como o persoal de incendios, enfermaría, subvencións e medidas antifraude, etc.
  • A ampliación da oferta en formación lingüística no referido ao galego, ampliación a outras linguas cooficias do Estado e a outras linguas da UE.
  • A oferta de probas de certificación oficiais da competencia das linguas impartidas pola EGAP

Temarios e repositorio de lexislación e contidos actualizado

  • Temarios actualizados para os distintos grupos e categorías para os procesos selectivos que se están a convocar.
  • Repertorios de referencias bibliográficas actualizadas para a preparación de todas as probas.
  • Repositorios de lexislación en lingua galega como mínimo cos seguintes elementos: 1) a lexislación dos temarios dos procesos selectivos, e 2) a lexislación e material dos cursos impartidos pola Escola.