Máis que CIG-Autonómica

Este sábado, 13 de marzo, tivo lugar a V Asembleia Nacional do sector autonómico da CIG, onde os 159 compromisarios e compromisarias eleitas previamente nas distintas asembleias comarcais procederon a renovar os órgaos de dirección. O resultado foi o seguinte:

Secretario Nacional:

 • Fernando García Fernández


Executiva Nacional 

 • Fernando García Fernández
 • Mar Peteira Cabana
 • Manuel Gallardo Canitrot
 • Alexandre Prieto Giráldez
 • Erea Estévez Campos
 • Gerardo Alvaredo Maceda
 • Uxío Zabala Iglésias


Dirección Nacional do sector autonómico, á que hai que sumar os membros da Executiva, e pendente da incorporación de mais membros eleitos nas distintas comarcas e seccións sindicais:

 • Adolfina Campo Locay
 • Mar Aldrey Delgado
 • Bernardina Porral Mosquera
 • Roxerio Roxo Carrillo
 • Felisa González León
 • José Luís Álvarez Fernández
 • Alexandre Banhos Campo
 • Juan José Vidal Rodríguez
 • Daniel Carballo Penelas
 • Manuel Facorro Casal
 • Mar Peteira Cabana
 • Xan Carlos Ansía Rodríguez
 • Rafael Aguirrebengoa Esnaola
 • Eduardo Freire Bargados
 • Cristina Hermida Moinelo


Representantes do sector ante a Dirección Nacional da Federación de Administración Pública:

 • Cristina Terrón Pérez
 • Rosa Paz Seco
 • Xoán Xosé González Canedo
 • Uxío Zabala Iglesias
 • Mar Peteira Cabana
 • Neves Somoza López


Xunto co informe de xestión e a aprobación do regulamento de funcionamento do sector, debuxaronse unha serie de liñas a seguir.

A situación de crise económica e financeira internacional reflíctese na reformulación de políticas de reducción do gasto público que se expresan en forma de contención salarial, reducción das contratacións, reducción das ofertas de emprego.. Políticas neoliberais que van ter consecuencias graves no eido laboral do noso sector e que non poden máis que desembocar nun camiño de mobilizacións.

Retos inmediatos para a CIG-Autonómica son a negociación da nova Lei de Función Pública, que garanta e avance nos dereitos dos empregados públicos, que artelle un sistema de acceso ao emprego público restándolle esta facultade aos Organismos Autónomos, entes, axencias, que plasme un catalogo de permisos e licenzas avanzado, que poña en marcha a carreira profesional, e que salvagarde á administración das privatizacións, free o medre da administración paralela, e free a sangría das arcas públicas pola contratación de empresas.

Xunto con estes elementos obxectivos atopamos outros subxectivos referidos á liña sindical seguida até hoxe, ás decisións que temos tomado nestes anos, moitas delas acertadas, outras non, que con sentido autocrítico debemos salientar para corrixilas.

Todo isto e moito máis debe levarnos a reflexionar sobre si o que hoxe é a CIG se corresponde coas necesidades da clase para afrontar unha etapa dura de cambios, unha etapa na que se debe pronunciar o traballo sindical.

Compre, xa que logo, mudar a nosa estructura e adaptar a acción sindical as condicións políticas, económicas e sociais cambiantes, ao cambio de goberno co que implica, ás novas políticas de persoal, ao contexto de crise económica, ao medre de traballadores que caen baixo o noso ámbito, ao medre de afiliación..

Para iso temos que pasar dun modelo onde primaba a figura do Secretario Nacional, apenas amparado por unha Executiva na que os seus membros tiñan outras responsabilidades nas súas comarcas, a un novo modelo, como o que nos acabamos de dar, cunha executiva presta ao traballo en exclusiva e preparada para asumir novas tarefas sobre si.

Son moitos os elementos sobre os que temos que reflexionar, sendo as liñas maestras que deben guiar o facer da CIG como o sindicato nacionalista e de clase que os traballadores e traballadoras da Administración autonómica precisan, as seguintes:

 1. Independencia e soberanía sindical
 2. Consolidar a iniciativa sindical onde a temos, e retomala onde se perdeu.
 3. Dinamizar a organización creando grupos de traballo, potenciando a Dirección Nacional e fomentando a participación de todos os delegados e delegadas nas decisións fundamentais.
 4. Repensar o acervo sindical fuxindo da “tradición” nas decisións e conductas que adoptamos cando non forman parte dos nosos principios e obxectivos.
 5. Flexibilidade nas formas, e firmeza nos principios.
 6. Renovar a panoplia do delegado sindical; cada delegado/a é CIG alí onde está.
 7. Imprimir carácter nacional ao traballo dos/as delegados/as. A potencialidade que ten a CIG, a través dos seus delegados e delegadas non se pode esgotar no chiringuito de ninguén e ten que traspasar barreiras, ten que proxectarse máis alá.

A defensa dos dereitos laborais, e as reivindicacións mais propias do ideario político, como son a defensa dos servizos públicos e a vixianza permanente e denuncia da corrupción, chanchulleos, etc, son os dous pés sobre os que debemos camiñar, pois non estamos só para conseguir melloras laborais, senon que somos centinelas da cousa pública.

Estamos para a mellora das condicións materiais da existencia dos traballadores e traballadoras, e para crear conciencia de clase e nación. Estamos para defender os dereitos laborais da clase no noso sector e para defender o carácter público da Administración. Estamos por defender as conquistas sociais e por definir unha Administración galega ao servizo de traballadores, do pobo e da cidadanía galega en xeral.

En definitiva, esta é a filosofía que consideramos debe inspirar e conformar a nosa política sindical e que debe impregnar a nosa acción sindical.

Viva a clase obreira, viva Galiza Ceibe, adiante a CIG.


Ver galería completa


Outras novas recentes

Xoves, 18 Mai 2023

Conciliación, carreira, FISP, EVO´s, procesos selectivos e Política Social (información da CP 16/05/2023)

Resumo dos “rogos e preguntas” da Comisión de Persoal do pasado 16 de maio, onde o director xeral de Función Pública deu a información que trasladamos. PROCESOS SELECTIVOS Calendario: publicaron o calendario onde figuran xa todos os procesos convocados (95 procesos) de libre e estabilización. Procesos pendentes de rematar: é probable que a semana que vén remitan as prazas...
Xoves, 25 Mai 2023

RPT de Augas de Galiza (para MX 29/05/23 e CP 30/05/23)

O director xeral de Función Pública convocounos a unha xuntanza da Mesa Xeral de Empregados Públicos e da Comisión de Persoal que serán, respectivamente, o luns 29/05/23 e martes 30/05/23, coa seguinte Orde do día: RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DE AUGAS DE GALIZA Descargar Esta modificación comezou a súa tramitación cos sindicatos o 4 de outubro do 2022. Case oito meses...
Xoves, 25 Mai 2023

Os negocios da Vicepresidencia Segunda da Xunta co Colexio de Psicoloxía de Galiza e coa Asociación Nacional de Peritaxe Social

A saturación nos equipos psicosociais dos IMELGA, da Xunta de Galiza, que presentaban un atraso na elaboración de informes periciais, nalgunhas delegacións de ata 2 anos, foi unha das críticas expostas polo propio Tribunal Superior de Xustiza de Galiza (TSXG) na apertura do ano xudicial en setembro de 2022. A resposta inicial da Xunta foi o incremento de horas extras do...