Novas por contido

En resposta á denuncia presentada pola CIG-Autonómica en setembro do ano pasado, a Inspección ven a constatar que a consellería de Educación incumpriu todos e cada un dos requirimentos que lle fixo despois de detectar irregularidades.

O requirimento que practica a Inspección de Traballo consta de 8 puntos:

No primeiro punto, e en relación á revisión da avaliación específica de exposición á Covid diferenciando as tarefas de máis risco ou as peculiaridades de determinadas actividades coma as do persoal coidador, a consellería mantense na súa posición entendendo que non teñen que levar a cabo ningunha revisión polo que non cumpre o requirimento practicado pola inspección.

No segundo punto, respecto da valoración do persoal especialmente vulnerable e da adaptación do seu posto a consellería volve a entender que non procede modificar a avaliación e polo tanto tampouco modificar a valoración do risco nin a adaptación de ningún posto, atrevéndose incluso a indicar que a maioría dos casos positivos son alleos aos centros e importados do ámbito persoal e familiar, polo que a inspección volve a concluír que non se cumpre o requirimento, que estima que determinadas funcións ou postos están sometidos a un risco maior que o de “baixa probabilidade de exposición” aplicado a todos por parte da consellería.

No terceiro punto, no que a inspección fai unha análise de varios protocolos de centros tipo, esta indica que o seu contido é practicamente idéntico salvo cuestións intrínsecas a cada centro e que non afectan ás medidas de prevención e deixa constancia de que son anteriores a última versión do protocolo polo que habería que revisalos e que ademais conteñen contradicións.

Neste punto incluso a inspección indica que nada se di da protección do persoal coidador que non pode manter as distancias, exposto máis de 15 min, en espazos pechados.... e que a xuízo da inspección debe implicar unha unha valoración sobre o nivel de exposición do/a traballador/a e a necesidade de dotar a este persoal de epis adecuados (polo menos de protección das vías respiratorias de nivel FFP2 nas tarefas de maior risco).

No cuarto punto, a inspección solicita que se faga unha revisión das avaliacións tipo adaptas á ultima versión do protocolo tendo en conta as modificación propostas pola inspección a volve a responder que tales modificacións son “insignificantes” e que non atenderá as modificación proposta polo que non se cumpre co requirimento practicado pola inspección.

No quinto e sexto punto, no que se solicitaba que se resolveran as incongruencias sobre os epis a empregar en diferentes tarefas, así como a garantir a posta a disposición dos mesmos ó persoal, a consellería segue sin atender ás recomendacións da inspección e novamente esta volve a concluír que non se xustifica o cumprimento do requirimento, xa que a pesar de reiterar a necesidade de xustificar a entrega de mascaras FFP2 e ficha técnica das mesmas, a consellería non aporta esta documentación e tampouco se acredita a entrega de máscaras cirúrxicas xa que indica descoñecer que si os epis están ou non a disposición do persoal.

No sétimo punto en canto a formación e o reforzo de limpeza:

  • En canto a formación a inspección determina que non queda acreditado que todo o persoal dos centros de ensino recibira a formación pertinente.

  • Respecto do reforzo de limpeza a Vicesecretaria da consellería fai un informe no que pon de manifesto que o reforzo da limpeza que esixe o protocolo Covid non implica obrigatoriamente a necesidade de incrementar o persoal e que se reforzou naqueles centros nos que se solicitou, en canto o persoal de cociña entende que tampouco se precisa ese reforzo baseándose en que con carácter xeral neste curso diminúe o número de alumnado que solicitou o servizo de comedor.

A inspección neste punto non atopa irregularidades xa que os datos analizados son moi xenéricos.

No punto oitavo, respecto do dereito de información, consulta e participación da Representación Legal dos Traballadores a inspección determina que non procedeu ó cumprimento en todos os términos do requirimento xa que non se atendeu ás nosas solicitudes de negociación do protocolo a aplicar e tampouco se concreta como se levará a cabo o seguimento da súa aplicación.

En conclusión... a consellería de Educación segue a considerar que está por encima do ben e do mal, non atende a ningún dos requirimentos da inspección de traballo, tira balóns fóra e despreza o seu persoal. Estudaremos medidas.

Outras novas recentes

Venres, 17 Marzo 2023

A CIG gaña a demanda contra o Consorcio pola suspensión de contratos nas vacacións

A CIG gañou o conflito colectivo presentado ante o TSXG polo que este declarou nula a cláusula contractual na que se suspendía o contrato ao persoal substituto nos períodos vacacionais no que pechan as escolas infantís Nas Escolas Infantís da rede pública de cero a tres anos, a Administración galega castigaba ao persoal substituto ao non cotizar, non cobrar e non ter acceso...
Martes, 14 Marzo 2023

Comisión teletraballo (resumo do 10/03/2023)

Fomos convocados a unha xuntanza da Comisión de seguimento do teletraballo. Pola parte sindical asistiu só a CIG, como único asinante do Acordo. Dende a súa publicación en DOG fai algo máis de dous anos (07/01/2021), tan só houbo dúas xuntanzas da comisión de seguimento, a última en decembro de 2021. Por tanto, o primeiro que reclamou a CIG é que se cumpra o pactado en...
Luns, 20 Marzo 2023

Plan de Igualdade da Xunta de Galiza: remisión da enquisa a todo o persoal

A elaboración dun Plan de Igualdade conta con diferentes fases reguladas na correspondente normativa como son o Compromiso da organización (que foi publicado neste mes) e a Elaboración da Diagnose (que necesita da recollida de datos cuantitativos e cualitativos (enquisa) para poder avaliar as carencias e propor solucións). Estas fases son necesarias para poder elaborar o...