Novas por contido

No DOG do 01/03/2024 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 29 de febreiro de 2024 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional.

Poderá participar nas accións formativas convocadas nesta resolución o persoal empregado público destinado na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, nas entidades públicas instrumentais enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galiza, e na Administración institucional, que se encontre en situación de servizo activo (incluído o persoal que teña concedido un permiso por motivos de conciliación da vida persoal, familiar e laboral) e que reúna os requisitos establecidos nesta convocatoria e para cada un dos casos no anexo II.

O prazo de presentación de solicitudes será de dez (10) días naturais desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galiza.

O número máximo de cursos que se poden solicitar durante o prazo de presentación de solicitudes limítase a cinco.

Os criterios de selección que serán empregados son os sinalados con carácter xeral na Resolución da Escola Galega de Administración Pública do 10 de maio de 2023 (DOG núm. 96, do 23 de maio); corrección de erros (DOG núm. 130, do 10 de xullo, e DOG núm. 148, do 4 de agosto), sen prexuízo dos criterios específicos establecidos na epígrafe «Persoal destinatario» de cada actividade formativa incluída no anexo II desta resolución.

Logo das queixas da CIG ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Rural, achéganos a seguinte información :

As persoas que non se poidan presentar á proba física por causas de saúde deben achegar un escrito coa xustificación que acredite ese impedimento. Unha vez finalizado o problema valorarase a repetición da proba a esas persoas, no seu caso.

As persoas da lista de emisorista non foron convocados á proba visual porque coa actual normativa non se lle pode esixir ás persoas da lista de persoal laboral que superen unha proba visual. Non obstante para ocupar unha praza de persoal funcionario da escala emisorista-vixilante é necesario acreditar a superación da dita proba.

Tendo en conta o anterior as persoas que sexan seleccionadas da lista de emisorista para ocupar unha praza da escala de vixilante-emisorista, con carácter previo á toma de posesión realizaraselle a correspondente proba visual. No caso de ser seleccionados para ocupar unha praza de persoal laboral non lle será esixida a dita proba.

Persoas que solicitan cambio de ámbito: Na Xestión ordinaria de listas no mes de xaneiro abrese o prazo para que as persoas que están en Xestión poidan solicitar o cambio de ámbito, que entra en vigor o 1 de marzo. Unha vez revisadas as ditas solicitudes comprobouse que hai un total de 31 persoas que solicitan a incorporación a un dos ámbitos no que existen prazas que teñen como requisito o Pack Test. Tendo en conta o anterior incluíronse na convocatoria do PACK Test a esas persoas para o día 13/03/2024 as 14:00 horas, (todas estaban convocadas para o Field Test), xa foron avisadas por teléfono. Achegase o listado das persoas.

Esto do que informamos é unicamente un pequeno arranxo puntual, o que compre é que saquen xa dunha vez as listas das escalas funcionariais do SPIF.

Dende a CIG presentamos queixa polo cambio de criterio repentino para a realización das probas físicas do persoal que está nas listas de contratación e os problemas que supón non ter ainda funcionarizadas as listaxes cando os postos do SPIF xa o están. 

Lembramos que nestas categorias ao funcionarizarse mudaron os requisitos de acceso e que outras se refundaron nunha como é o caso de vixiante-emisorista o que fai aínda mais inentendible que non se creen as listas de agarda funcionariais. 

PROBLEMAS DENUNCIADOS: 

  1. Non se poden cubrir postos de funcionario/a con listas de agarda de categorías laborais, iso cae de caixón, pero neste caso ademais cambian os requisitos de acceso, de titulación, de probas de acceso como a de agudeza visual ou a proba física. Seguir neste camiño é seguir acumulando chapuzas ilegais.
  2. Se os postos están funcionarizados non poden seguir criterios inventados como a orixe do posto. Ten que ser para esa escala cos requisitos da escala e o ámbito e funcións. Polo tanto se necesita unha nova lista, un exemplo clarísimo témolo na escala de vixiante-emisorista que refundiu duas categorías.
  3. E que pasa coa nota das oposicións recentes, onde a meten? Non van a actualizar os puntos segundo os ultimos procesos? É un despropósito.
  4. Para máis van facer os cambios de ámbitos que se abriron en xaneiro…a man? nestas listas laborais? 

AS NOVAS PROBAS FÍSICAS MASIVAS 

  1. Non se negociou o criterio, cambian unilateralmente e sen aviso previo o de facer as probas so as persoas segundo os chamamentos pola das listaxes. Desta forma aumentase moito o custe pero pretenden máis rapidez ao hora de chamar para substitucións, etc. A cuestión é que a moitas persoas colleunas desprevenidas, de viaxe ou noutros empregos, ou sen ter a documentación preparada.
  2. O certificado médico non se pode presentar en 5 días xa que o tempo medio para unha cita de atención primaria é de 15 días.. Ten que ir a desesperada a buscar nun sicotécnico para que che fagan un recoñecemento médico non é serio, o médico de cabecera é o que ten o historial completo e non estamos de acordo con beneficiar á privada a costa da necesidade das persoas que aspiran a un emprego público.  Teñen que ampliar o prazo e buscar unha solución como entregalo ao ser chamado.

No DOG do 29/02/2024 publican a RESOLUCIÓN do 20 de febreiro de 2024, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se acorda o peche e a apertura de determinadas listas para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galiza e o nomeamento de persoal funcionario interino correspondente a determinados grupos, categorías, corpos, escalas e especialidades.

Pechan a incorporación de novas solicitudes de inclusión nas listas correspondentes aos grupos, categorías, corpos, escalas e especialidades que se indican no anexo I.

Reabren as listas correspondentes aos grupos, categorías, corpos, escalas e especialidades que se indican no anexo II.

Relacionan as listas correspondentes aos grupos, categorías, corpos, escalas e especialidades que están abertas e nas cales as persoas interesadas poderán presentar solicitude de inclusión no período comprendido entre o 1 de marzo e o 30 de abril deste ano (anexo III).

Relacionan as listas correspondentes aos grupos, categorías, corpos, escalas e especialidades pechadas e nas cales soamente se poderán inscribir aquelas persoas que, para a lista correspondente, superasen algunha proba do último proceso selectivo do grupo, categoría, corpo, escala ou especialidade, ou prestasen servizos na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza ou en entidades públicas instrumentais do sector público autonómico que teñan publicadas relacións de postos de traballo para a lista correspondente a ese grupo, categoría, corpo, escala ou especialidade (anexo IV).

Nas listas pechadas tamén poderán presentar solicitude as persoas que prestasen servizos en categorías profesionais laborais equivalentes aos corpos ou escalas de persoal funcionario que figuran no anexo I da Resolución da Dirección Xeral da Función Pública, do 11 de outubro de 2021 (DOG núm. 200, do 18 de outubro), segundo o estipulado no anexo II da devandita resolución; as persoas que prestasen servizos en categorías profesionais laborais equivalentes aos corpos e escalas de persoal funcionario do anexo I da Resolución da Dirección Xeral da Función Pública, do 6 de outubro de 2021 (DOG núm. 195, do 8 de outubro), e as persoas que prestasen servizos en categorías profesionais laborais equivalentes á escala de persoal de limpeza e recursos naturais e forestais, especialidade de persoal de limpeza e cociña da agrupación profesional da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, segundo o estipulado no anexo I da Resolución do 12 de abril de 2023, da Dirección Xeral da Función Pública (DOG núm. 75, do 13 de abril), sempre que estes servizos fosen prestados no ámbito de aplicación do artigo 1 do Decreto 37/2006, na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza ou en entidades públicas instrumentais do sector público autonómico que teñan publicadas relacións de postos de traballo, sen prexuízo do establecido no artigo 6.3 da Orde do 20 de xullo de 2021 (DOG núm. 145, do 30 de xullo). Para estes efectos, a categoría profesional laboral 6 (educador/a) do grupo II é equivalente á escala técnica de facultativos, especialidade educadores, de acordo co establecido na disposición transitoria segunda da Orde do 20 de xullo de 2021.

No DOG do 28/02/2024 publican a RESOLUCIÓN do 22 de febreiro de 2024 pola que se fai público o procedemento para a acreditación dos méritos do proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, para o ingreso, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo C2, no corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo C2, e para o ingreso nas categorías 7, 20, 21, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 37 e 39 do grupo IV de persoal laboral da Xunta de Galiza.

As persoas aspirantes que teñan que presentar documentación acreditativa dos méritos baremables no concurso a que se refire esta resolución achegarana ao seu expediente persoal electrónico ao cal accederán a través da canle de emprego público de Galiza (Fides) no enderezo https://fides.xunta.gal, seguindo o procedemento establecido na Resolución do 5 de decembro de 2023 pola que se ditan instrucións para regular o contido, uso e acceso ao expediente persoal electrónico do persoal empregado público da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza e das súas entidades públicas instrumentais.

Unha vez que accedan á canle do emprego público de Galicia (Fides) comprobarán os datos que figuran no seu expediente persoal electrónico:

a) No suposto de que as persoas aspirantes estean conformes cos datos consultados, porque os méritos baremables neste proceso nas epígrafes de formación continuada, coñecemento da lingua galega e experiencia profesional externa figuran no estado de validados ou estean incluídos correctamente na epígrafe de experiencia profesional interna non precisarán realizar ningunha actuación.

b) No suposto de que a persoa aspirante non estea conforme cos datos consultados, por non constaren ou seren incompletos, deberá incorporar a información non rexistrada presentando a solicitude de actualización dos méritos xunto coa documentación acreditativa deles ao abeiro do establecido na Resolución do 5 de decembro de 2023, para que os devanditos méritos se poidan valorar neste proceso.

c) As persoas aspirantes que atopen no seu expediente electrónico persoal erros nos seus méritos nos estados de «en trámite», «validado», «duplicado» ou «descartado» ou erros na epígrafe de experiencia profesional interna, deberán presentar alegacións a través de Fides na epígrafe de «inscrición en procesos selectivos», accedendo ao proceso de estabilización desta resolución en que figure inscrito, na epígrafe «que podo facer?», «presentación de alegacións».

O prazo para presentar a solicitude de actualización de méritos e a documentación acreditativa deles, para formular alegacións ou para emendar o estado de «acreditación documental incompleta», rematará aos dez días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galiza.

Función Pública ven de comunicarnos hoxe 27/02/2024 que o vindeiro día 11 de marzo se publicará do Diario Oficial de Galicia a Resolución pola que se convoca o concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes de corpos e escalas de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escalas de enxeñeiros, enxeñeiros técnicos, arquitectos, arquitectos técnicos e ciencias.

Hai que dicir que aínda que a negociación das bases xa estaba pechada porque Función Pública apenas quixo modificar nada, as alegacións ao buzón de postos estiveron abertas ata o venres e non deron resposta a todas as consultas que sobre os postos lles fixemos chegar, polo que non sabemos se finalmente van atendelas e telas en conta ou simplemente si as van obviar. Pero vimos de demandar que se nos expliquen os motivos.

No DOG do 23/02/2024 publican a RESOLUCIÓN do 20 de febreiro de 2024, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se acorda a apertura do período de presentación de solicitudes de elección de postos de traballo e o procedemento da xustificación da posesión de méritos e requisitos do concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes de corpos e escalas de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, escalas de axentes facultativos ambientais e axentes forestais.

O prazo habilitado para presentar a solicitude de elección de postos de traballo e xustificar a posesión de méritos e requisitos será de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galiza, concretamente desde o 26 de febreiro ao 15 de marzo de 2024.

Durante o prazo indicado no punto primeiro as persoas concursantes poderán solicitar por orde de preferencia os postos ofertados no anexo I da resolución de convocatoria, modificada pola Resolución do 5 de decembro de 2023, aos cales se engadirán as potenciais resultas consecuencia das solicitudes de participación presentadas. A relación de postos ofertados en resultas publicarase na web corporativa da Dirección Xeral da Función Pública, no enderezo https://www.xunta.gal/funcion-publica/concurso-de-traslados/

As persoas concursantes que teñan que presentar documentación acreditativa dos méritos valorables no concurso a que se refire esta resolución achegarana ao seu expediente persoal electrónico ao cal accederán a través da canle de emprego público de Galicia (Fides) no enderezo https://fides.xunta.gal

a) No suposto de que a persoa concursante estea conforme cos datos consultados non precisará realizar ningunha actuación.

b) No suposto de que a persoa concursante non estea conforme cos datos consultados, por non constaren ou estaren incompletos, deberá incorporar a información non rexistrada presentando a solicitude de actualización dos méritos xunto coa documentación acreditativa ao abeiro do establecido na Resolución do 5 de decembro de 2023.

c) A persoa concursante que atope erros nos seus méritos nos estados de «en trámite», «validado», «duplicado» ou «descartado», poderá presentar alegacións a través do formulario de reclamacións que está á disposición no portal web corporativo da Dirección Xeral da Función Pública na páxina https://www.xunta.gal/funcion-publica/concurso-detraslados, que deberá cubrirse e presentarse electronicamente.

d) Os méritos que na data de publicación desta resolución estean incorporados no expediente electrónico no estado «acreditación documental incompleta» deberán ser acreditados para poder ser tidos en conta.

Outra vez mais o persoal do SPIF queda sen cobrar a nocturnidade. ESta vez a escusa é o 0,5 % e que pecharon as nominas antes de tempo.

Esta comunicación fíxonola a consellería do Medio Rural por teléfono, negándose a facela por correou ou informando no propio web. Ese proceder é totalmente inadmisible. Queren que os sindicatos fagamos de altofalantes da sua competencia e non recoñecer os erros de xestión que eles memos provocan.

Con isto, a nocturninade cobraríase na nomina seguinte, acumulando atraso, na vez de febreiro.

Pomos a túa disposición o listado actualizado a 20/02/24 da relación de prazas para os concursos de traslados de corpos xerais e de das escalas de enxeñarías, arquitectura e ciencias (A1 e A2).

Moitas das alegacións que recibimos non son correctas, pois ou non son destes dous concursos, ou a súa cobertura non é mediante concurso ordinario (moitas son de concurso específico), e mesmo nalgúns casos os códigos non existen no conxunto da RPT. Porén, o novo listado xa inclúe algunhas das que alegamos, pero faltan outras por revisar por parte de Función Pública.

As palabras do director xeral de Función Pública o día da aprobación do concurso foron que teriamos esta semana para alegar. Despois veremos (dependerá da data de publicación en DOG).

O 12 de febreiro quedou aprobada unha nova modificación parcial da RPT de Educación co voto en contra da CIG e a abstención do resto das organizacións sindicais (CCOO, CSIF e UGT).

O voto en contra da CIG non é tanto pola RPT en si, se non que se debe a que para a xustificación de creacións e amortizacións de postos seguen a empregar os ratios da Circular do ano 1994 coa que non concordamos por considerala desfasada e que non se axusta á realidade dos centros e tampouco foi negociada en ningún momento coa representación do persoal.

Unha vez máis, e como levamos facendo dende hai máis de 10 anos nas distintas mesas de pseudo-negociación á que nos teñen acostumadas Educación e a Dirección Xeral de Función Pública no que atinxe ao persoal non docente, volvemos a solicitar a apertura dunha mesa para negociar as condicións de traballo. Neste caso, e por primeira vez, o DXFP recoñece que despois do persoal de Política Social e o persoal do SPIF o persoal non docente é o máis numeroso e que se debera abordar a negociación dun acordo pero.... que aínda non toca.

A CIG quere falar xa de:

- Por que o rateo para o persoal de limpeza é de 1.800 metros cadrados por limpador/a e o das empresas que a Xunta contrata para a limpeza de edificios administrativos non supera os 1300 metros cadrados, no peor dos casos?

- Por que cobra o persoal docente encargado de comedor o traballo que fai o persoal non docente ou porque nas ratios non computan todos os comensais e seguen a faltar recursos nos comedores de xestión directa?

- Por que o persoal coidador, intérprete de lingua de signos ou DUE non ten acceso á información precisa para atender debidamente o alumnado con necesidades especiais ou pode facer ata 3 ou 4 itinerancias na mesma xornada laboral sen limitación de desprazamentos e sen a compensación económica destes desprazamentos como si ten regulado o persoal docente?

- Por que na acreditación de competencias nos CIFP hai persoal non docente que ten que abrir e pechar o centro, limpar, facer traballo administrativo pero só cobra por ese traballo o persoal docente?

- Por que nos cursos AFD non hai compensación para o persoal non docente cando están durante todo o ano ocupando as instalacións dos centros de ensino e ademais ese alumnado non computa para esas ratios que se impuxeron?

- Por que nos consellos sociais dos CIFP, onde se aproban as normas do centro incluíndo os horarios do persoal por exemplo, non hai representación do persoal non docente pero si teñen representación os dous sindicatos maioritarios do persoal docente?

- Por que o persoal non docente sempre queda excluído de todos os acordos e normativa que teña que ver coa conciliación e flexibilización e sempre ten atrancos para poder exercer o dereito a AP?

As comparacións evidencian o ninguneo ao persoal non docente por parte da consellería de Educación e de Función Pública, xa que co resto do persoal sí negocia e ata lle ofrece mellores condicións de traballo ás empresas privadas ás que cede os servizos públicos que debera realizar co persoal propio.

Se aínda non.... Entón cando toca? O acordo de condicións de traballo do persoal non docente “pa” cando?

 

 

Outras novas recentes

Xoves, 29 Febreiro 2024

Información de Medio Rural ante as queixas da CIG polas probas físicas e as listas de SPIF

Logo das queixas da CIG ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Rural, achéganos a seguinte información : As persoas que non se poidan presentar á proba física por causas de saúde deben achegar un escrito coa xustificación que acredite ese impedimento. Unha vez finalizado o problema valorarase a repetición da proba a esas persoas, no seu caso. As persoas da...
Martes, 27 Febreiro 2024

O concurso de corpos especiais para o 11 de marzo

Función Pública ven de comunicarnos hoxe 27/02/2024 que o vindeiro día 11 de marzo se publicará do Diario Oficial de Galicia a Resolución pola que se convoca o concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes de corpos e escalas de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escalas de enxeñeiros, enxeñeiros técnicos,...
Xoves, 29 Febreiro 2024

Apertura de listas para a contratación temporal de persoal laboral e nomeamento de persoal funcionario interino

No DOG do 29/02/2024 publican a RESOLUCIÓN do 20 de febreiro de 2024, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se acorda o peche e a apertura de determinadas listas para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galiza e o nomeamento de persoal funcionario interino correspondente a determinados grupos,...