Novas por contido

Este martes 19 de setembro participamos na Comisión de Persoal, na Mesa Xeral de negociación e na Mesa Sectorial de negociación de persoal funcionario, para discutir os seguintes asuntos: 1) unha modificación da RPT da Vicepresidencia 1ª e consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes; 2) a modificación da Orde que regula a flexibilidade por conciliación familiar; e 3) as convocatorias da promoción interna horizontal (funcionarización).

RPT VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA

A proposta que envían consiste en abrir os postos de Secretario/a Territorial (as catro provincias máis Vigo e Ferrol), para permitir ser cubertos por persoal docente e sanitario. Xa podían ser cubertas por persoal doutras administracións (estado, comunidades e local), pero non lles chega, e hai que colocar a algún profe ou sanitario, aos que non se lles esixiu saber de dereito administrativo, por exemplo.

A proposta amosa unha total desconfianza ou menosprezo á capacidade do persoal propio, pois de 3052 funcionarios e funcionarias de A1, teñen que abrir porque non hai 7 que lles sirvan.

Non ten encaixe abrir esas prazas ao persoal estatutario do Sergas porque os temarios dos seus procesos selectivos non teñen equivalencia cos temarios do grupo A1 da Xunta de Galiza. O mesmo temos que dicir do persoal docente.

A manobra resúmese en poder colocar a amigotes ou xente co carné na boca.

CIG, CCOO e UGT votamos en contra na Comisión de Persoal (CSIF non asistiu).

RPT de POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

Traen esta modificación á Mesa Xeral para dar cumprimento á sentenza gañada pola CIG que anula unha modificación de RPT anterior. Aproveitan para meter cambios de estrutura e outras modificacións.

Houbo varias xuntanzas, pero unha total falta de documentación (nin memorias económicas, nin informes de orzamentos, nin listados de equivalencias de postos..). Ante esa situación, a CIG solicitou a retirada do asunto da orde do día. Remitímonos ás alegacións presentadas por escrito e ao manifestado nas xuntanzas previas.

O director xeral de Función Pública (DXFP) di que haberá outra xuntanza, e con máis documentación (de feito, xa a enviaron cando estabamos en medio da Mesa Xeral falando do asunto).

Revisada a documentación recibida, non temos claro se o DXFP nos toma o cabelo, non se entera ou non o teñen informado. Porque a documentación que remitiu aos sindicatos non ten nada novo, tan só lle dan formato pdf a unhas follas de cálculo que contiñan unha suposta memoria económica. Nada máis.

Despois de tres xuntanzas coa consellería de Política Social, mantemos as nosas alegacións, comezando pola nosa negativa a amortizar postos de traballo argumentando que son de difícil cobertura cando existen listas de substitución e persoas que queren traballar.

PROMOCIÓN INTERNA HORIZONTAL (FUNCIONARIZACIÓN LABORAIS FIXOS POSTERIORES AO EBEP)

A última modificación aproxímase máis aos procesos de funcionarizacion anteriores. Porén, aínda manteñen as taxas. Non vai ser un proceso de concorrencia competitiva polo que o persoal quedará no mesmo posto que ten. Avanzamos e finalmente van ter de referencia a batería de preguntas dos procesos anteriores, pero como aínda hai algúns erros no documento de convocatoria abren un novo prazo para presentar achegas. O director xeral da Función Pública enviará unha nova listaxe onde suman 98 postos máis que se van poder presentar neste proceso de funcionarizacion de persoal laboral fixo posterior ao EBEP. Se é o teu caso e non saes no listado ponte en contacto coa CIG.

MODIFICACIÓN DA FLEXIBILIDADE HORARIA POR CONCILIACIÓN FAMILIAR

Afeamos á Xunta o feito de que a teña sen regular a flexibilidade horaria por fillos menores dende a publicación da Lei de impulso demográfico (febreiro do 2021), o que fixo que algunhas consellerías o concedesen e outras a denegasen a espera dunha regulación que non da chegado.

Eliminan a parte da bolsa de horas coa escusa de “sacar isto canto antes”, paralizado dende hai case un ano por Función Pública. Imos para adiante con isto. Porén, demandamos negociar axiña a bolsa de horas e que sexa positiva (que permitan acumular horas feitas de máis).

Neste borrador de Orde botamos en falta unha definición clara da flexibilidade, do marco horario e do horario de referencia xa que, tal e como está, pode dar lugar a múltiples interpretacións. Por exemplo, con esta redacción, poden perpetuar as denegacións sistemáticas do persoal a quendas.

Debe quedar claro que é responsabilidade das xefaturas buscar un acordo que permita conciliar as necesidades da persoa solicitante e das necesidades de servizo, priorizando as medidas organizativas equilibradas co resto do persoal. E como é un dereito, hai que regulalo o mais posible para poder asumilo ordenadamente; máis ten que ser o suficientemente aberto para permitir que se adapte a multitude de tipos de postos de traballo que temos na Administración autonómica e con réximes horarios diferentes.

Aínda quedan cousas sen resolver: como se lles ocorre seguir a excluír da flexibilidade á totalidade do persoal non docente dos centros de ensino. Ou o problema de esixir acreditar a convivencia para o coidado de persoas maiores, ademais a referencia as familias mono marentais e parentais, marcar excesivas prioridades para o goce deste dereito, etc.

Este é o último borrador da Administración, e teremos un novo prazo de alegacións e unha nova reunión antes da súa aprobación na Comisión de Persoal.

Na nosa Administración temos postos itinerantes, postos con xornadas especiais e alongadas, e moitas outras situacións de traballo nas que se require traslado en coche propio, xantar e mesmo durmir fóra. En todos os casos, as cantidades indemnizadas levan 18 anos sen actualizarse (30/12/2005).

Na CIG levamos solicitado, tanto no marco estatal como no autonómico, a actualización das axudas de custe. Esta situación e especialmente gravosa para os postos itinerantes que teñen que usar coche propio continuamente, algúns con mais de mil quilómetros ao mes e que teñen que poñer cartos do seu peto, xa que os 0,19 € por km non cobren nin os gastos de gasolina (e moito menos os de mantemento do vehículo).

Ademais denunciamos as cantidades asignadas para o xantar, que varían en función do grupo ao que pertence o empregado público, como se as necesidades de alimentación tamén aumentaran co grupo. O mesmo para a durmida. Por iso esiximos que se actualicen as cantidades e que se igualen para a todo o persoal.

No mes de xullo entraron en vigor as novas cantidades para o quilometraxe mediante polo RD 462/2023, que pasou a 0,26 €/km. E logo de demandar que se aplicara na Xunta, o director xeral de Funcion Publica dixo que non era de aplicación directa e que necesitaban mudar a Orde. Solicitamos efectos retroactivos a entrada en vigor do BOE (18 de xullo).

Mais a pesar do prometido non veu a proposta de modificación para a Mesa Xeral do 19 e a aprobación na Comisión de Persoal xa que dixo que ía atender a nosa petición de actualizar tamén as cantidades de xantar e de algunha cousiña máis, e que iría para a semana que ven ás mesas.

Aledámonos de que a nosa Administración entrara en razón con esta cuestión mais entendemos que o efecto da quilometraxe a 0,26 debera ser retroactivo dende 18 de xullo.

Estes son os importes actuais: (DOG 30/12/2005)

 O que se cobra en función do grupo   Grupo "alto"   Grupo "baixo"
 Axudas de custe por aloxamento 102,56 € 48,92 €
 Axudas de custe por manutención 53,34 € 28,21 €
Axudas por quilómetro percorrido 0,19 €

 

A Dirección Xeral da Función Pública actualizou o martes 19 de setembro o calendario coas datas, lugares e horas de realización dos primeiros e segundos exercicios de diversos procesos selectivos.

Se é do teu interese, podes acceder dende a seguinte ligazón.

No DOG do 20/09/2023 publican:

- RESOLUCIÓN do 18 de setembro de 2023, do tribunal encargado de cualificar o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concursooposición, para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A2, escala de técnicos facultativos, especialidade educador infantil, convocado mediante a Resolución do 22 de decembro de 2022 (DOG núm. 245, do 27 de decembro), pola que se fai pública a data, a hora e o lugar de realización do primeiro exercicio do proceso selectivo.

Terá lugar o día 30 de setembro de 2023, en chamamento único que se iniciará ás 16.00 horas, no pavillón 2 da Feira Internacional de Galicia Abanca, en Silleda.

- RESOLUCIÓN do 18 de setembro de 2023, do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A2, escala técnica de facultativos, especialidade educación social.

Terá lugar no pavillón 1 do Recinto Feiral de Silleda o día 30 de setembro de 2023 en chamamento único, que se iniciará ás 9.00 horas.

- RESOLUCIÓN do 18 de setembro de 2023, do tribunal nomeado para cualificar o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concursooposición, para o ingreso na escala auxiliar de cociña, subgrupo C2, do corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da Administración xeral de Comunidade Autónoma de Galiza.

Terá lugar o día 30 de setembro de 2023, en chamamento único que se iniciará ás 16.00 horas, no pavillón 1 da Feira Internacional de Galicia Abanca, en Silleda.

- RESOLUCIÓN do 18 de setembro de 2023, do tribunal nomeado para cualificar o proceso selectivo de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso na agrupación profesional de persoal funcionario subalterno da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, escala de persoal de limpeza e recursos naturais e forestais, especialidade de persoal de limpeza e cociña, subgrupo agrupacións profesionais.

Terá lugar o día 30 de setembro de 2023, en chamamento único que se iniciará ás 9.00 horas, no pavillón 2 da Feira Internacional de Galicia Abanca, en Silleda.

- RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2023, do tribunal cualificador do proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso no corpo de técnicos de carácter facultativo de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1, escala de axentes técnicos facultativos, especialidade de educación infantil, convocado pola Resolución do 22 de decembro de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 245, do 27 de decembro) pola que se fai pública a data, a hora e o lugar de realización do único exercicio eliminatorio e obrigatorio da proba de oposición.

Terá lugar o 1 de outubro de 2023, en chamamento único que se iniciará ás 15.30 horas, no pavillón número 2 da Feira Internacional de Galicia Abanca, en Silleda (Pontevedra).

- RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2023, do tribunal cualificador do proceso selectivo, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo C2, escala de persoal de servizos xerais, convocado pola Resolución do 22 de decembro de 2022 pola que se fai pública a data, a hora e o lugar de realización do primeiro exercicio do proceso selectivo.

Terá lugar o 1 de outubro de 2023, en chamamento único que se iniciará ás 9.00 horas, no pavillón 2 da Feira Internacional de Galicia Abanca, en Silleda.

Asistimos a xuntanzas co director xeral de Funcion Pública (DXFP) os días 14 e 15 de setembro, para falarmos de múltiples asuntos que poderían ser do teu interese.

Negociación de procesos selectivos (e promoción interna)

Queixámonos porque de acceso libre xa se examinaron e sería de sentido común que tomaran posesión a P.I. antes que o acceso libre. Ademais en decembro caducaría unha OEP de hai 3 anos de PI (corpos xerais), que non se convoca dende xaneiro de 2020. -> DXFP: Van sumar as prazas das OEP de 2020 e 2021. Deixarían as de 2022 para máis adiante. Negociarase a convocatoria cando rematemos “o mais inmediato”.

En outubro traerán e negociar as convocatorias doutros 14 procesos selectivos. Irían no lote as promocións internas pendentes das ofertas dos anos 2020 e 2021 (acumuladas)

Concursos de traslados

Queremos que convoquen os concursos de TODOS os corpos e escalas, de xeito que poidan estar resoltos o 31/12/2024 como data tope. O DXFP di que non vai simultanear varios procesos. Envían novo borrador xenérico para corpos especiais con prazo para alegar ata o día 22 de setembro. Primeiro irán as escalas sociais (psicoloxía, medicina, enfermaría, educación, traballo social, fisioterapia, terapeuta, aux. de clínica, xardín infancia, pedagoxía). En todos estes non hai postos abertos a outras escalas diferentes. Nun segundo concurso irían as enxeñarías, ciencias e pode que veterinarios/as. Poderían ir neste segundo o resto das escalas de especiais.

Promoción interna horizontal (funcionarización)

É a funcionarización do persoal laboral fixo que superou os últimos procesos selectivos (da OEP-2022). Afecta a 75 persoas dos procesos de veterinario/a, terapeuta, psicólogo/a, médico/a, ordenanza.. Aceptan parte das alegacións polo que vai ser unha promoción interna horizontal xa que tiveron exames equivalentes aos procesos das escalas de persoal funcionario. Cualificarán como apto/non apto. Haberá batería de preguntas, permitiranse textos legas. Non eliminan taxas pero van estudar.

Expediente electrónico

Enviarán proposta para a Mesa de negociación co novo expediente do FIDES. Preocupa o envorcado de datos do Portax (van priorizar os das persoas inmersas en procesos selectivos). Recoñecen problemas en Medio Rural polas persoas fixas-descontinuas. Farán un manual e xornada de formación para persoas dos servizos de persoal.

Excedentes e funcionarización

Nos vindeiros meses imos ter unha convocatoria onde se recollan todos os casos de excedencia, cun prazo mais grande do normal para que lle dea tempo ao persoal que non esta na Administración xa que necesitan que manifesten a sua intención. Sobre isto reclamamos que se lles permita volver á excedencia porque desta forma hai menos prexuízos para este persoal e para a xestión das prazas e tamén o dereito do persoal que ten reserva de praza que non queira funcionarizarse a voltar. Tamén solicitamos repesca xeral. 

Cuestións para as mesas de negociación

Relátanse os puntos que van ir ás mesas de negociación. Solicitamos que a regulación da lei de impulso (conciliación) vaia a mesa a rematar de negociarse xa que anunciaron cambios no documento que descoñecemos. Van varias RPT sen rematar de negociar ou sen resposta de alegacións: presentamos queixa por proceder das consellerías e que se regulen estes procedementos negociais.

Anuncia que están a traballar xa cunha nova RPT de Política Social.

Rogos e preguntas

Despois de dous días de xuntanzas, o DXFP só nos permitiu expresar oralmente uns poucos rogos e preguntas. O resto enviámosllos por escrito. Como é costume, respostou ao que quixo.

Como está a orde de integración do persoal que falta do Ingacal en Agacal? (Di a xerencia que hai que agardar ao decreto de investigadores/as nos postos de investigación. Solicitamos que o persoal do Ingacal teña a Carreira Profesional como o resto do sector público. Non resposta.

Modificación urxente do decreto de listas para que podas escoller entre os dous últimos exames para evitar que obrigatoriamente puntúen os procesos de estabilización. Resposta que van propoñer unha modificación puntual do decreto (e algunha cousa máis que non indica).

Hai 10 persoas que aprobaron dous procesos selectivos. Solicitamos que tomen medidas para que corra a lista de aprobados. Non resposta, só que hai procesos nos que non se cubriron todas as prazas.

Solicitamos previsión de datas e que se resolva o concurso de méritos antes de que sexa o exame do concurso-oposición dos procesos da Lei 20 (primeiros exames o 29 de setembro). Non resposta. Só indica que vai saír a autobaremación nos vindeiros días pero que como xa detectaron erros vai a haber moitos cambios.

Adscricións e superiores categorías: preguntamos polo ruxe-ruxe de que FP non vai autorizar adscricións nin superiores categorías de persoal laboral que ocupa prazas xa funcionarizadas a outras prazas de laboral. Non resposta.

Prazas para a toma de pose de procesos nos que non se cubriron todas as prazas, como o de agrícolas, pídese que ao menos saian para a elección de destino non menos que o número das convocadas. Solicitamos que saian todas as vacantes non afectadas pola Lei 20. Non resposta

Previsión de nomeamento e toma de posesión enxeñerías e resto procesos selectivos pendentes dos últimos actos. Queda para a Mesa Xeral.

Somos coñecedores dunha recente comunicación do departamento de recursos humanos da ATRIGA, “consensuada coa Consellería” sobre a reincorporación logo de desfrutar unha licencia sen soldo que modifica substancialmente a práctica seguida durante os anos de vixencia da Resolución do 24 de febreiro de 2016, limita os dereitos recollidos nesa resolución e prexudica ás persoas empregadas públicas. Queda para a Mesa Xeral.

Que pasa coa carreira profesional dos contratos de relevo de xubilación parcial do 75%? E por que queda persoal sen respostar?, cando van cobrar? Queda para a Mesa Xeral.

Axudas de custe ao quilometraxe: demandamos que apliquen o km a 0,26 polo RD462/2023. Di que non e de aplicación directa. Vai proposta modificación Orde o martes a MXEP e CP. Solicitamos efectos retroactivos a entrada en vigor do BOE (18 de xullo)

Esta ao dispor do persoal o permiso parental novo das 8 semanas ao ano para coidado de menores de oito anos? Queda para a Mesa Xeral

En referencia ao artigo 217 do RD Lei 5/2023 e se vai sacar unha nova OPE nova ou vai ampliar o número de prazas na OPE xa existente. Queda para a Mesa Xeral

Previsión da toma de posesión de gardacostas: "mirará"

Toma posesión de 2019 SPIF. Queixa por anulación de chamamentos. Vaise adiantar sobre o ultimo cronograma que era decembro? Queda para a Mesa Xeral

Toma posesión traballo social: ruxe-ruxe de que van ter que agardar á resolución do concurso de traslados. O DXFP di que é falso.

Convocar paritaria por postos compatibles adscricións de saúde e tratar posibilidade funcionarizados. "Mirará".

Modificacion listas a funcinarios. No caso de incendios (bombeiras forestais) faran proposta de como se pode combinar listas laborais de fixos descontinuos de 6 meses con funcionariais, no resto iran facendo igual que as outras.

RPT pendentes de funcionarización: están a traballar, pero queren pechar concurso.

RPT Consorcio. Reclamoulle ao xerente do Consorcio e Política Social para rematar e incluír as prazas creadas nestes dous anos.

Grazas a presión exercida polo persoal temos convocatoria para comezar a negociación.

Despois de meses dende que se funcionarizou o persoal e un verán enchido de denuncias por malfacer na xestión de persoal contra o director xeral de Defensa do Monte, por fin a Secretaría Xeral Técnica convoca as organizacións sindicais para negociar un acordo para o persoal do SPIF. A primeira xuntanza será o mércores 27 ás 12:30.

O obxectivo da CIG nesta negociación vai ser mellorar as condicións de traballo actuais do persoal funcionario e laboral, sen diferencias nen discriminacións.

Pero lembremos que a forza témola os traballadores e traballadoras do servizo e xa o demostramos coa presentación de sinaturas que foron as que activaron esta convocatoria.

 O Goberno galego négase a aplicar con carácter xeral a sentenza gañada pola CIG que dá 22 semanas de permiso a outra persoa proxenitora e busca gañar tempo coa presentación dun recurso perante o Tribunal Supremo.


A CIG gañou no mes de xuño unha sentenza que recoñece a un traballador da administración autonómica (Consorcio Galego de Benestar e Servizos Sociais) o dereito a gozar dun permiso polo nacemento da súa filla coa mesma duración -22 semanas no canto de 16- que o que ten a súa parella, nai biolóxica.

O sindicato demandou a continuación que a Administración autonómica á aplicación xeral a todo o persoal da Xunta deste novo dereito recoñecido na sentenza, contundente na súa fundamentación, ao entender que se deben ter presentes os dereitos de conciliación e a corresponsabilidade e a garantía da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación, estabelecendo idéntica duración para o permiso por nacemento da nai biolóxica que para o permiso derivado do nacemento para o proxenitor distinto dela.

Así, desde a CIG instouse á Dirección Xeral de Función Pública a:

1. Modificar o artigo 124 da Lei 2/2015 no sentido do que recolle a sentenza, recoñecendo a extensión a 22 semanas desde as 16 actuais para a persoa proxenitora diferente da nai biolóxica en casos de nacemento, acollemento, garda con fins de adopción ou adopción dun fillo ou filla.
2. Publicar, mentres non se faga efectivo ese cambio, as instrucións ou normas legais necesarias para que recoñeza ese dereito a todos os empregados e empregadas públicas da Xunta de Galiza.
3. Negociar, no marco da Mesa Xeral, a extensión dos permisos para ambos proxenitores, dos permisos no camiño da proposta da CIG de amplialos, cando menos dun xeito progresivo, até as 52 semanas


A CIG lamenta que a Xunta, lonxe de dar pasos inmediatos para garantir o dereito ao pai ou outra persoa proxenitora a aumentar en 6 semanas o seu permiso e ter a mesma duración que a súa parella, nai biolóxica, fai exactamente o contrario e busca evitalo mediante a presentación dun recurso de casación perante o Tribunal Supremo.

Desde o sindicato animamos a todos os pais ou nais non biolóxicas, cuxo fillo ou filla aínda non cumprira os 12 meses a presentar unha solicitude perante o órgano de persoal que lle corresponda para prolongar 6 semanas -se xa está a desfrutar ou se rematou o permiso das 16 semanas- ou a desfrutar as 22 semanas se o nacemento se produce máis adiante. De non se reclamar antes do ano de vida do neno ou nena perdería o dereito a reclamalo, que é o único que busca a Xunta que primeiro lexisla sen ter en conta a discriminación en materia de igualdade para despois negarse á evidencia de estender un dereito que descansa precisamente na corresponsabilidade plena nos coidados e crianza dos nosos fillos e fillas.

Parece que a CCOO non lle gustou que a CIG fixera consultas entre os traballadores de Política Social, e nos acusan falsamente de dicir que o acordo era malo.

Pensamos que todas as persoas traballadoras xa teñen claro como discorreu a negociación deste acordo, pero por si quedan dúbidas, das que pretende sementar CCOO, aquí deixamos unas breves notas para quen queira ter coñecemento.

1. A CIG NON dixo que o texto do acordo final fose malo, senón que estaba no límite do aceptable. NON, non é o óptimo, pero por culpa deles e as súas presas é o mellor que se poido conseguir.

Por que non se regulou o tempo de descanso de xeito xeral cando pactaron a funcionarización? Por que a estes sindicatos lles interesa facer negociacións atomizadas? Por qué entran no xogo da Administración e non traspoñen os dereitos do convenio colectivo a todo o persoal da Xunta de Galiza, sexa funcionario ou laboral? Por que non se atreven a negociar un ACORDO MARCO para TODO O PERSOAL DA XUNTA DE GALIZA?

2. Precisamente por isto quixemos coñecer a opinión e o sentir das persoas traballadoras de Política Social, facendo unha enquisa a toda presa, chamando aos centros, falando coas compañeiras, ante a imposibilidade de facer asembleas.

Que medo teñen a preguntarlle as traballadoras o que queren asinar e o que non? Non é o normal cando vas a asinar un acordo que afecta a 4.000 traballadoras facer asembleas para que as traballadoras ratifiquen ou non dito acordo?

3. Parece claro que quen aceptou un primeiro borrador do acordo (con todas as eivas que tiña) estaba xogando a desarmar á parte social para poder conseguir un acordo mellor. Hai que lembrar que a CCOO e UGT xa lles valía o primeiro borrador, polo que todas as melloras conseguidas no texto se plasmaron a pesar deles que xa tiraran a toalla antes de comezar a negociación ao pactar o texto inicial coa empresa.

4. Tampouco se entenden as presas por asinar un acordo no verán, cando moita xente está de vacacións, a non ser que NON queira que o persoal opine e vexa que fraco favor fixeron a unha negociación que prometía máis si se facía fora do período vacacional e non cedendo ao principio da negociación.

Que presa había de asinar un acordo en agosto cando case estamos en outubro e o acordo non foi aínda publicado? Tiñan todo acordado coa administración antes de sentarse na mesa de negociación.

5. Enchéselles a boca de que con este acordo “por fin” as mulleres de Política Social teñen compensacións en descanso por traballar domingos e festivos. Pois NON, non é “por fin”, co V Convenio (que eles non asinaron) o descanso era do 75% da xornada, agora é do 50% da xornada, unha perda de dereitos evidente grazas a ELES.

Agora para xustificarse CCOO saca unha nota infantiloide dicindo: “Por unha vez o trastorno de identidade disociativo que padece a CIG lévaos a rectificar. ¡noraboa! o acordo que antes era moi malo agora xa é bo”.

E todo isto para xustificar que aceptaron un texto dende o minuto 1, querendo asinalo en vacacións e sen consultar coas persoas afectadas: de pena.

O director xeral de Función Pública convocounos a varias xuntanzas que serán o martes 19/09/23: Comisión de Persoal, Mesa Xeral de Empregados Públicos e Mesa Sectorial de Persoal Funcionario, coa seguinte Orde do día:

Para a Mesa Sectorial de Persoal Funcionario, e votación en Comisión de Persoal

  • Relación de Postos de Traballo (RPT) da Vicepresidencia 1ª e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes. Descargar

Para a Mesa Xeral de Empregados Públicos

  • RPT da Consellería de Política Social e Xuventude. Descargar
  • Convocatorias dos procesos selectivos de funcionarización do persoal laboral fixo da OEP-2022. Descargar
  • Modificación da orde de flexibilidade horaria por conciliación familiar (Lei de impulso demográfico de Galiza). Esta orde xa pasou por Mesa Xeral (17/03/23), pero decidiron retirar a bolsa de horas e volve de novo á Mesa. Descarga

Perpetúa deste xeito a discriminación existente cara ao persoal cun vínculo temporal, que seguirá con menos posibilidades de acceso á formación até entrado 2024. 

A EGAP enviou ao DOG  tan só uns días despois do último consello reitor unha corrección da Resolución da EGAP 10 de maio (DOG do 23 de maio de 2023 - novas condicións de participación na formación). Con esta "corrección de erros" o que fan é ampliar o prazo de 3 a 6 meses para a entrada en vigor dos novos criterios de acceso á formación.

Como consecuencia, até 2024 non aplicarán os novos criterios e, ao longo de todo 2023 seguirá en vigor a Resolución da EGAP do 4 de xaneiro d0 2008 (DOG do 10 de xaneiro).

Agora ben, tanto os criterios de acceso do 2008 como os de 2023 aínda son discriminatorios no referido á igualdade: non responden a unha diagnose de xénero da situación real da formación do persoal (nin a criterios negociados no ámbito do I Plan de Igualdade) e non adoptan ningunha directriz de xénero baseada nesa diagnose (xa que todos os criterios de selección son decisión unicamente da EGAP). Ademais, lembramos que os criterios de 2008 contraveñen a xurisprudencia por ser discriminatorios cara ao persoal non fixo, motivo polo que estes criterios en vigor até finais de 2023 prolongan no tempo a dobre discriminación cara ás empregadas públicas da Administración Xeral da Xunta de Galiza. 

Outras novas recentes

Mércores, 13 Setembro 2023

Dereitos de conciliación na Administración da Xunta de Galiza

Comezado o curso escolar seguimos a recibir multitude de preguntas sobre os dereitos de conciliación na Administración da Xunta de Galiza. Nin a Lei de igualdade galega nin o I Plan de Igualdade da Xunta de Galiza traen melloras directas para o persoal empregado público desta Administración con respecto á lexislación básica do estado español, limitándose como moito a...
Venres, 15 Setembro 2023

A EGAP, incapaz de aplicar os propios criterios que adopta no 2023, adíaos para 2024

Perpetúa deste xeito a discriminación existente cara ao persoal cun vínculo temporal, que seguirá con menos posibilidades de acceso á formación até entrado 2024.  A EGAP enviou ao DOG  tan só uns días despois do último consello reitor unha corrección da Resolución da EGAP 10 de maio (DOG do 23 de maio de 2023 - novas condicións de participación na formación). Con esta...
Mércores, 20 Setembro 2023

Calendario de procesos selectivos (19/09/23)

A Dirección Xeral da Función Pública actualizou o martes 19 de setembro o calendario coas datas, lugares e horas de realización dos primeiros e segundos exercicios de diversos procesos selectivos. Se é do teu interese, podes acceder dende a seguinte ligazón.