Novas por contido

Dende a CIG presentamos sendos recursos de reposición diante da publicación das convocatorias de concursos de traslados dos corpos xerais e corpos especiais publicados neste primeiro semestre do presente ano. Nas dúas convocatorias non se publican todas as prazas vacantes existentes, por exemplo, no caso dos corpos xerais son darredor de 180 prazas as vacantes que non saen no concurso de traslados sen darnos ningún tipo de explicación ao respecto.

En ningún dos dous procesos se convocan todas as prazas vacantes existentes e se a isto engadimos as que se atopan bloqueadas pola situación totalmente anómala e irregular das prazas de CONCURSO ESPECÍFICO (lembremos que estas prazas están cubertas en fraude de lei, mediante comisións de servizos eternas), a situación aínda é pior.

Cómpre falar tamén das prazas sobre as que existe reserva de praza, das cales sería un exercicio de transparecencia e bo facer, que se nos facilitase a información das causas que motivan tales reservas de praza.

Evidentemente son concursos de traslados deturpados, porque unha cousa é a potestade da Administración galega de organizar os seus servizos, e outra que as persoas empregadas públicas non teñamos dereito a mobilidade ao substraer unha inxente cantidade de postos destes concursos

Moito máis sangrante é a situación das escalas de corpos especiais xa que as convocatorias dos concursos de traslados levan sen convocar moitos máis anos.

Este xeito de proceder danos unha idea da falla de respeto que teñen os responsables da Administración galega cara as persoas empregadas públicas, e máis cando falamos dun tema como é a mobilidade das persoas empregadas públicas onde non pedimos incrementos orzamentarios, máis ben todo o contrario, probablemente se reduciría o gasto e melloraríamos a eficiencia e produtividade.

A CIG leva anos solicitando insistentemente que os concursos de traslados sexan PERMANENTES E ABERTOS pero a Xunta de Galiza fai caso omiso as nosas demandas.

Dende a CIG imos valorar iniciar unha campaña onde entre outras cuestións, instaremos a que realicen os cambios normativos pertinentes para garantir a mobilidade das persoas empregadas públicas, non descartando a mobilización.

CHOVE SOBRE MOLLADO

O pasado venres día 21 celebrouse o Comité de Seguridade e Saúde Laboral de Medio Ambiente (en adiante CSSL) onde se trataron diferentes asuntos relacionados coa seguridade e saúde dos empregados públicos. Os asuntos tratados foron variados entre os que podemos destacar a roupa de traballo e uniformidade, vehículos, formación, algunhas problemáticas nos centros de manexo de fauna...

En canto a formación temos que sinalar que a Administración fixo un resumo dos cursos que se van organizar e que se realizaron neste ano 2024; cabe destacar que en setembro do 2023 dende a CIG enviamos un documento coas actividades formativas que consideremos interesantes para os empregados públicos e encamiñadas fundamentalmente para o persoal de campo. Entre as actividades propostas pola CIG e que se levan adiante neste 2024 son as seguintes: manexo de grupos electróxenos, cartografía e orientación (curso GIS), vehículos 4x4 entre outros, curso de riscos biolóxicos. 

En canto a algunhas problemáticas nos centros de traballo, na CIG destacamos dúas cuestións concretas, por unha banda, a situación dos grupos electróxenos do Parque Nacional das Illas Atlánticas, onde aportamos informe cun reportaxe fotográfico e onde a propia Administración recoñeceu deficiencias, comprometéndose a solventalas coa máxima celeridade, é obvio sinalar que faremos un seguimento deste tema tan delicado para a seguridade dos traballadores e máis cando se manexan máis de 100.000 litros de gasóleo ao ano.

Outro aspecto, do que dende a CIG fixemos unha queixa é no relacionado cos centros de traballo é a dificultade de cobertura das baixas nalgúns deles; existe unha discriminación clara, e que leva anos producíndose, coa provincia de Ourense en comparación coas demais, para cubrir baixas ou vacantes, ben sexa de Axentes medioambientais, vixiantes de recursos forestais, peóns..., polo que solicitamos da Administración corrixir esta situación tan anómala, inxustificada e reiterada no tempo.

No referente a uniformidade e á roupa de traballo destacar que a Administración informounos dun ACORDO MARCO coa Consellería de Medio Rural para a súa provisión, este material ía dirixido para Vixiantes de Recursos Naturais, Capataces de Establecemento, Peóns Forestais e Axentes Facultativos Ambientais. Na CIG propuxemos que se mercara roupa tamén para o persoal técnico xa que levan 10 anos sen recibila, a Administración aceptou a proposta. Como anécdota sinalar que na xuntanza participaron varios xefes de servizo e ningún deles prantexou a merca da roupa para o seu propio persoal técnico.

En canto aos vehículos, a Administración informou da posta a disposición de novos todoterreos, modelos tipo pick-up, na CIG manifestamos que non temos constancia de que se tratase ou negociase este punto en ningunha xuntanza do CSSL medio ambiente; fomos sabendo polos compañeiros que nos ían informando deste tema.

Neste boletín de CIG-Autonómica falamos de:

  • Se o custo da vida supera a suba salarial ... gañas ou perdes?
  • A Xunta retira 180 postos do concurso de corpos xerais. Por que?
  • Os deberes para a nova directora de Función Pública
  • Por que o chaman FAS cando queren dicir axuda por persoa con discapacidade a cargo?
  • Limitación de 3 anos nas contratacións temporais e nomeamentos administrativos: as excepcións
  • Estilo Galiza ou estilo PP

Descargar

Na Comisión de Persoal do venres 21 de xuño, tanto CIG como os outros sindicatos (CCOO, CSIF e UGT) fixemos un montón de preguntas. A directora xeral de Emprego Público e Administración de Persoal (DXEP), respostou a moi poucas. 

A información dos puntos da Orde do día (modificación do Decreto 165/2019, de equivalencias entre categorías de persoal laboral e escalas de persoal funcionario, RPT de funcionarización a escalas de C1 e C2, RPT da antiga consellería de Cultura, e RPT de Atriga), está nesta outra páxina: ligazón.

Previsión de datas de exames de promoción interna e acceso libre que estaban anunciadas. Despois de varios días preguntando, por fin temos resposta: ligazón.

Oposicións Veterinarios laborais en destino provisional: varios deles están no proceso de estabilización a veterinarios funcionarios. Preguntan cando vai ser a súa funcionarización, e así esquecerse da estabilización. Sen resposta

Concurso de escalas de consumo: son poucas persoas que se moven (3 ou 5). Non hai motivo para retrasar a resolución do concurso. Situación? -> DXEP: están vendo as solicitudes.

Cando van a tomar pose os laborais funcionarizados na convocatoria específica? -> DXEP: primeiro deberán rematar coa funcionarización para valorar os postos dispoñibles.

Oposicións de enxeñeiros de montes-A1 (libre+PI+estabilización), e enxeñeiros técnicos forestais (estabilización+PI): estes procesos foron convocados en decembro/21 (dous anos e medio), a relación de aprobados foi publicada no DOG o 8 de setembro de 2023. Non se sabe absolutamente nada da toma de posesión, mentres que outras especialidades que foron convocadas ao mesmo tempo, como enxeñería agronómica e enxeñería técnica agrícola. Por que non se da toma de posesión xa? -> DXEP: estánse valorando.

Roupa de traballo ao persoal substituto en educación: referimonos a persoal de limpeza, coidados, cociña, interpretes de linguaxe de signos, enfermería, etc. Non lla da a non ser que traballen máis de 6 meses, o que implica que teñan que comprala eles/elas. Isto é diferente a como se comporta Política Social que da a roupa ainda que só se traballe un día. Así que solicitamos a Educación que corrixa isto. -> DXEP ou Educación: sen resposta

Fides: documentación verificada que deixa de estalo. O Fides permite xerar o expediente persoal para ter unha copia con código de verificación asinada por Función Pública. Este informe só fai constar os méritos validados na data de xeración do documento. Sería importante que, dado que están facendo modificacións e sacándolle a validación a méritos que antes si estaban validados, etc., que se poida xerar un informe onde conste todo o expediente-e completo co estado de validación de cada mérito, para evitar ter que facer pantallazos etc. e poder ter unha copia exacta do que hai, non só da validación. -> DXEP: é a primeira vez que se usa o Fides, polo que se están dando erros que procuran solventar.

División do persoal do servizo de urbanismo da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas: unha parte do persoal vai a xestión estricta de urbanismo e outro á costas. Sería posible saber como vai ser a asignación de persoal a cada unha das áreas? -> DXEP: sen resposta.

Acordo de condición de traballo do SPIF:  cando teñen previsto asinar para poder aplicar todo o acordado. -> DXEP: sen resposta

RPT do Consorcio: cando se vai levar a mesa? -> DXEP: estamos en ello

Comisión de seguimento do acordo de centros de Política Social: presentada solicitude conxunta dos catro sindicatos, cando van convocar? -> DXEP: valorarán a súa convocatoria.

Na Comisión de Persoal que tivemos o venres 21 de xuño, quedaron aprobados os seguintes asuntos:

ORDE QUE MODIFICA O DECRETO 165/2019 (equivalencia categorías-escalas para a funcionarización)

Manteñen a rebaixa de grupo da categoría III-99 (coidador/a) que iría ao grupo C2 (escalas de auxiliares de clínica ou de auxiliares de coidadores). Non podemos aceptar un proceso no que o persoal laboral fixo do grupo III pase ao C2, cando lle correspondería o grupo C1 nunha escala de coidadores a crear. Reclamamos que mentres non se solucione a baixada de grupo, non se obrigue a funcionarizarse para manter a carreira profesional. CIG e CSIF votamos en contra da proposta. CCOO e UGT abstivéronse.

RPT DE FUNCIONARIZACIÓN A C1 E C2

A proposta está chea de erros. A DXEP anuncia a retirada do punto para a súa reformulación.

RPT DA ANTIGA CONSELLERÍA DE CULTURA

Eliminan tres postos de arquiveiro/a-A2 para crear outros tres de arquiviero/a-A1, o que permitirá dar toma de posesión ás persoas que superaron o proceso selectivo.

CIG, CSIF e UGT votamos a favor. CCOO vota en contra.

RPT DE ATRIGA

Consideramos insuficientes os tres postos creados en Vigo para desempeñar o traballo feito anteriormente polos traballadores e traballadoras que pertecían ao Órgano de Recadación de Vigo, xa que os números do volume de traballo en comparación con outras delegacións territoriais, indica unha clara necesidade de máis dotación de persoal para Vigo.

Non podemos aceptar a moficificación de acceso ao posto de xefatura de servizo de Concurso Específico a Libre Designación en base a “funcións Inspectoras” non acreditadas por parte de Atriga, e que non se contemplan tampouco nas funcións relacionadas nos distintos decretos de estrutura da Axencia.

CIG vota en contra. CCOO, CSIF e UGT votan a favor.

Na Comisión de Persoal do venres 21 de xuño volvimos a solicitar información de se tiñan pensado manter ou non as datas de exames anunciadas polo Presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o 28 de decembro de 2023 (coincidindo coa convocatoria de eleicións ao Parlamento de Galiza). Esta solicitude de información viña arrastrando dende a semana anterior, sen que tivesemos resposta. Onte, xoves 20, presentamos un escrito reiterando a nosa petición de información.

Do suspense estaban afectados numeros procesos convocados a finais do ano 2023, como son a promoción interna a corpos xerais e algúns postos de acceso libre, que van dende novembro do 2024 ata xaneiro de 2025.

A directora xeral de Emprego Público e Administración de Persoal (DXEP), deu resposta na Comisión de Persoal, no sentido de que se comprometían a poñer os medios necesarios para que se puidera cumprir o calendario anunciado.

No DOG do 21/06/2024 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2024 pola que se convoca o programa de autoformación para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galiza, da Administración de xustiza, das entidades locais e de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galiza (SUG).

Convocan as actividades do programa de autoformación que figuran nesta resolución, que deberán desenvolverse segundo as bases detalladas nos anexos I e II.

A inscrición para o acceso aos contidos poderá facerse en calquera momento a partir do 23 de xullo de 2024, día seguinte ao da finalización do prazo de matrícula da proba de avaliación das actividades do programa de autoformación.

Poderase acceder aos ditos contidos na aula virtual da EGAP desde a inscrición de acceso ata o 30 de decembro de 2024.

O prazo de presentación de solicitudes de participación nas probas de avaliación será desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galiza e ata o 22 de xullo de 2024.

O número máximo de probas de avaliación das actividades do programa de autoformación que se poden solicitar durante o prazo de presentación de solicitudes limítase a catro.

Un dos deberes da Administración da tolerancia cero contra a violencia machista que estaba "aprazado"

A Xunta achega o borrador de protocolo da violencia de xénero para facer alegacións

A CIG reclamou este protocolo que tiña que estar negociado e formar parte do I Plan de Igualdade da Xunta de Galiza aprobado o 27 de outubro de 2023.

A Administración aprobou un Plan sen este documento fundamental para protexer ás vítimas de violencia machista na contorna laboral e estableceu como unha das Medidas do Plan a elaboración deste protocolo.

O Protocolo ten que establecer un conxunto de medidas que inclúen aspectos informativos, laborais, económicos, preventivos, asistenciais. Tamén aspectos formativos e de sensibilización para contribuír á erradicación da violencia de xénero e establecer os procedementos para facilitar a protección das empregadas públicas da Administración xeral da Xunta de Galiza que sexan vítimas de violencia de xénero.

Este documento ten que dar apoio as mulleres empregadas públicas, vítimas de violencia de xénero, exercida directamente sobre elas ou baixo a forma de violencia vicaria. Ten que protexelas no ámbito laboral, facilitarlles a continuidade laboral e establecer o procedemento de comunicación e as garantías de confidencialidade, intimidade e dignidade para as vítimas de violencia de xénero.

A CIG non asinou o I Plan de Igualdade da Xunta de Galiza porque faltaban documentos e análises imprescindibles para a legalidade e utilidade dun Plan de Igualdade. Por iso seguimos a reclamar contar cun verdadeiro Plan para avanzar na conquista de dereitos. E así, para cando a valoración de postos de igual valor, para cando o rexistro retributivo e para cando a auditoría retributiva?

Estamos fartas dos lavados de cara que fai a Administración para cumprir o mínimo e aparecer como os heroes da igualdade. Non admitimos “medidas” sen contido, que non engaden nada novo ao que xa recoñece a normativa. Avancemos na igualdade e demos exemplo dende as Administracións públicas.

Fóra lavados lila!!!

O venres 21 estamos convocados a unha Comisión de Persoal. En anteriores xuntanzas, os días 13 e 14 de xuño, formulámoslle á directora xeral de Emprego Público e Administración de Persoal (DXEP), a pregunta que non respondeu relativa a si se mantiñan ou non as datas previstas para a celebración dos primeiros exercicios da promoción interna (14 de decembro).

No mesmo anuncio feito polo Presidente da Xunta (28/12/23), aparecían tamén determinados procesos de acceso libre, polo que tamén poderían estar afectados.

Algúns dos procesos selectivos de libre derivados das mesmas ofertas que os de promoción interna, e que constaban no anuncio, xa están feitos, algúns nun estado avanzado de desenvolvemento, e mesmo algúns rematado.

Hai milleiros de persoas, funcionarias e de acceso libre, pendentes destes procesos, moitos deles e delas con vacacións aprazadas ata o mes de novembro para estudar, outras pagando academias, outras sen buscar emprego centradas na preparación do proceso selectivo, e outras sinxelamente queren poder organizar a súa vida persoal.

Por todo isto, a CIG solicita, novamente, á DXEP, que na Comisión de Persoal do venres 21 de xuño nos dea unha resposta clara sobre se os procesos selectivos para os que o Presidente da Xunta xa anunciou a data de exame, se manteñen ou non, e neste caso, cal é a nova data para permitir que as persoas aspirantes poidan organizar a vida.

O día 18 de xuño dende a CIG presentamos unha solicitude de xuntanza coa Consellería do Mar en relación a varios asuntos pendentes e que requiren una axeitada solución, que pasa porque a consellería actúe.

As catro cuestións básicas que se deben atender, habendo máis que tratar, son:

1. Instar a implantación dos coeficientes redutores do persoal do servizo de Gardacostas.

2. Revisión do acordo de prestación de servizos, horarios, vacacións, licenzas …

3. Adaptación do encadramento das escalas do persoal gardacostas.

4. Cobertura de baixas e vacantes no Servizo de Gardacostas.

Hoxe día 20 a consellería atende a nosa solicitude e vén de convocarnos para o día 26 de xuño á Comisión de Seguimento da Orde de 2 de maio de 2006 pola que se establece o réxime de prestación de servizos, horarios, vacacións, licenzas  e permisos de compensacións económicas para percibir polo persoal do Servizo de Gardacostas de Galiza

Outras novas recentes

Xoves, 20 Xuño 2024

Reunión do Comité SSL de Incendios do 7 de xuño de 2024

Achegámosche, para a túa información, cales foron os asuntos tratados nesta xuntanza: 1. Entrega de EPIs e cumprimento dos elementos de identificación das diferentes escalasLevamos sen entrega normalizada de EPIs dende hai case 2 anos, polo que esiximos que se axilice esta entrega de equipos e de toalliñas hixiénicas ao persoal participante na extinción de incendios...
Xoves, 20 Xuño 2024

Educación debe facilitar a roupa de traballo para aquelas categorías que a usan

O persoal substituto de determinadas categorías do antigo persoal laboral da Consellería de Educación que necesita roupa de traballo para prestar o seu servizo, atópase con que a Consellería non a facilita, e teñen que recorrer a levala da casa ou a mercala eles mesmos. Esta situación afecta, tanto a súa seguridade como á dos seus usuarios, dando á súa vez unha mala imaxe...
Martes, 18 Xuño 2024

RPTs da extinta Cultura e de Atriga, modificación do decreto 165/2019 e da RPT de funcionarización (CP 20/06/24)

A directora xeral de Emprego Público e Administración de Persoal (DXEP) vén de convocarnos para o 20 de xuño de 2024 a unha Comisión de Persoal onde se someterán a votación os seguintes asuntos: Proposta de anteproxecto de Orde pola que se modifica o Decreto 165/2019, do 26 de decembro, polo que se establece o procedemento para a adquisición da condición de persoal...