Novas por contido

O xoves día 20 houbo a derradeira reunión da comisión de avaliación do concurso xeral e  acordouse o seguinte:

• Resolvéronse as últimas alegacións.

• Decidiuse sobre as renuncias totais, parciais e desestimentos de renuncias.

• Acordouse que aquelas persoas funcionarias coa obriga de concursar ao estar en adscrición provisional ou a dispor, e que non solicitaron todos os postos vacantes na súa localidade, se lles asignará de oficio e de xeito aleatorio un posto dos que queden vacantes.

• Aquel persoal que non validou ou conformou mal a certificación de méritos (sobre 280 persoas) non están excluídos do concurso pero participan con 0 puntos.

Agora ESTÁ XA TODO NO TELLADO DE FUNCIÓN PÚBLICA para aprobalo e publicalo.

Malia que PREGUNTAMOS CANDO SE VAI PUBLICA, NON QUIXERON DAR DATAS, porque é unha decisión que ten que tomar o director xeral. Pero dános a impresión de que presa parece que non teñen, porque están á espera do remate dos procesos selectivos, cuestión que a CIG xa propuxo solucionar sen éxito hai máis dun ano.

Incluso planeou a idea de que teñen que analizar como afecta a nova lei de estabilización de emprego porque, segundo din, hai prazas no concurso que poderían estar afectadas ao estar ocupadas por persoal interino durante máis de seis anos

En definitiva, que todo vai depender da decisión política de si se publica agora ou non, polo que solicitamos unha reunión co director xeral para que diga dunha vez que pensa facer, e de paso nos explique como vai solucionar o totum revolutum das tomas de posesión do persoal que concursou, do que está en destino provisional e de todos os procesos pendentes de promoción interna e libre.

Non esquecemos os concursos de escalas, de administración especial e de persoal laboral. É unha vergoña que nalgún caso vaian máis de 10 anos da anterior convocatoria. E no de laborais, que abertamente digan que non haberá nunca máis.

A CIG fixo denuncia pública nos medios de comunicación pola pretensión da Administración de igualar o tratamento que se lles dá ás aulas de cero a tres anos co resto da educación até os 12 anos

Política Social comunica unhas instrucións que adaptan o protocolo, modificando a súa postura inicial.

Se se alcanza o 20% da ratio poden confinar ao resto das crianzas que conviven nun mesmo espazo sen ter que chegar aos cinco casos.

No resto das aulas de educación, as ratios son de 25 alumnos, polo que o 20% supón un mínimo de cinco casos.

Agora, nas escolas infantís de cero a tres anos, atenderase só a ese 20%, que supón moitos menos casos porque as ratios por aula son menores.

Tamén se recoñece que os espazos non se limitan á aula, senón que hai outros espazos de convivencia (madrugadores, sestas, merendas...) no que se mesturan crianzas de distintos niveis e aulas.

Por outro lado, tamén se mandan aos centros instrucións sobre uso de máscaras ffp2 para todo o persoal. Despois de case dous anos reclamando as máscaras ffp2, a pesar que que hai sentenza do TSXG condenando á Xunta a facilitar este EPI aos cadros de persoal, a administración autonómica permitiuse a temeridade de recorrer contra a sentenza (gañada pola CIG no TSXG).

Mandan usar máscaras ffp2, pero nin modifican as avaliacións de riscos, como sentenciou o TSXG, nin retiran o recurso contra a sentenza.

O subministro das máscaras ffp2 aos cadros de persoal non pode quedar en boa vontade da Administración, ten que estar recollida nos documentos preceptivos de avaliación de riscos.


Deixen de enredar e cumpran xa co que manda a xustiza!!

Chiringuitización e atomización do dispositivo contra incendios forestais

Medio Rural publicou un comunicado con avances da futura lei de incendios no que di que busca profesionalizar as brigadas mentres o que fai é afondar na división do servizo de incendios e precarizar o traballo, abocando ao persoal a vivir por debaixo do límite da pobreza. O documento non se negociou coas organizacións sindicais.

Afectan as condicións do persoal esquivando a negociación nos órganos legais de representación

Para a realización da proposta da lei de incendios contratouse á Universidade de Vigo, que elaborou unha sondaxe con grupos de traballo nos que as organizacións sindicais tiñan o mesmo peso que unha asociación ou colexio profesional, asociacións da industria ou empresariais. A CIG rexeitou participar dunha estratexia que anulaba a obriga legal da negociación colectiva a través das mesas de negociación da administración pública e incluso deixaba ao marxe as organizacións “non amigas”, e que ten como fin avalar tecnicamente as políticas da Xunta de Galiza na prevención e extinción dos incendios forestais.

En definitiva, con este procedemento opaco disfrazado de “profesionalidade”, Medio Rural saltou a negociación coas organizacións sindicais como lexítimas representantes dos traballadores e traballadoras. Para chegar ó extremo, e así avalar o seu novo Plan de Dotación de Medios, di que realizou unha enquisa a 2.500 persoas das que descoñecemos cales foron as cuestións enquisadas e a que persoal se repartiu. Na CIG opoñémonos a unha modificación non negociada dos medios e condicións do servizo.

Non se necesita unha lei para profesionalizar o servizo pero si para desmontalo

Dende a CIG sempre defendemos que a mellora do servizo e o avance para a profesionalización non dependía dunha nova lei. A Xunta tiña o mandato parlamentario de seguir as directrices emitidas logo da vaga que arrasou Galiza no 2017. Porén derivou habilmente a atención para non cumprir ou atrasar as accións de reforzo do servizo e a súa profesionalización. Agora vese claramente que coa lei o que pretenden é arrasar co Servizo de Incendios Forestais da Xunta derivandoo cara os concellos e creando un chiringuito de coordinación.

Na vez de completar a profesionalización do servizo de incendios forestais da Xunta pasando o contrato do persoal de 6 meses a todo o ano, o que fan e contratar cos concellos

Falan de profesionalización do sector, mentres que propoñen dividir o servizo de incendios reforzando e recuperando o modelo de brigadas municipais creado nos 90, pero con seis meses de traballo. Esta proposta choca frontalmente coa profesionalización, cun servizo publico único no que o seu persoal traballe todo o ano facendo prevención e labores de extinción, ben formado e equipado. É radicalmente imposible a profesionalización cun traballo de seis meses que deixa ao persoal tan precarizado que os obriga a vivir por debaixo do límite da pobreza xa que nin se achegarían ao salario mínimo en cómputo anual. Esta xa é hoxe a nosa loita, que o persoal do servizo de incendios de seis meses pase a traballar todo o ano pero a “solución “ que agora propón a Xunta e facelo dende os concellos?

Un novo chiringuito para vixiar e coordinar ás administracións

A creación dun “ente instrumental específico” para coordinar ás administracións públicas afectadas é un insulto. Esa é a función da Consellería do Medio Rural, unha vergonza inédita para derivar recursos e responsabilizar aos concellos da extinción.

As oficinas de emprego de Vigo que atenden a unha maior poboación, a de Navia, a de López Mora, Sanjurjo e a de O Calvario, sofren unha constante destrución de efectivos pola desidia ou incompetencia da xefatura territorial de Emprego e de Igualdade.

As vacantes ofértanse en comisión de servizos despois das oportunas reclamacións. Os postos base quedan desertos con esta modalidade e non se están ofertando ás listas de contratación temporal.

Postos de dirección vacantes están máis dun mes sen dotarse co agravante de que a maior parte das veces a súa cobertura, en comisión, é con persoal procedentes destas oficinas de emprego que non son substituídos coa celeridade necesaria.

Noutros casos, as necesidades puntuais de persoal para a xefatura de Vigo son satisfeitas con funcionarios procedentes destas oficinas os que non son substituídos de ningunha maneira.

É certo que os postos de traballo das oficinas de emprego teñen unha importante sobrecarga polo que non é doado a súa cobertura en comisión se non teñen un nivel que o compense. Tamén é certo que as listas de contratación están saturadas de persoas que desexan traballar e aboaron taxas por unha expectativa de emprego moi incerta.

Estes postos de traballo, que non se cobren e que teñen a súa dotación económica nos orzamentos, son unha importante fonte de aforro para a Xunta en detrimento das condicións de traballo das funcionarias que teñen que dar resposta si ou si ás necesidade dos desempregados usuarios, pois estes non son responsables nin poden sufrir as consecuencias desta deriva ideolóxica de desmantelamento dos servizos públicos

Esiximos a inmediata oferta en comisión de servizo de todos os postos vacantes das oficinas de emprego e, onde non se cubran por esta modalidade, se acuda ás listas de contratación con carácter de urxencia.

É un feito patente que os datos que temos enriba da mesa no referente aos contaxios COVID en Galiza e a saturación dos servizos sanitarios fan que esteamos ante unha verdadeira emerxencia sanitaria.

Mentres os contaxios diarios rondan os 8.000 e o número de persoas infectadas superan xa os 70.000 a xunta fai mutis ante a petición de reforzo das medidas preventivas e a aplicación do teletraballo Covid alternado e con grupos burbulla

A Xunta esta tardar, outra vez, en tomar medidas para protexer ao seu persoal; a CIG Administración Autonómica remitiu un escrito antes do nadal tendo en conta as pésimas previsións que xa tiñamos daquela, onde solicitamos de novo a asunción inmediata do teletraballo COVID en base ao artigo 12 en base tamén recomendacións feitas polo Presidente do Goberno do estado español onde propuña o máximo teletraballo en todas as administracións públicas como prevención ante a vaga. Cos datos xa disparados na Galiza o director xeral da Función Pública, no que é a súa practica habitual, nin respostou ao escrito de solicitude nin tomou medidas complementarias para protexer ao persoal da Xunta de Galiza.

O persoal da Administración non é alleo aos embates da pandemia, e está a sufrir decenas de contaxios, a día de hoxe a Xunta é mais opaca ca nunca a hora de informar a representación do persoal dos positivos e incluso non sabemos a cantidade de empregados públicos que están de baixa médica por este motivo.

Ademais é necesaria e urxente a revisión das medidas preventivas e unha nova dotación de máscaras de protección ao persoal. E incrible que case dous anos despois esteamos demandando as mesmas cuestións que ao comezo da pandemia: A Xunta non aprende simplemente porque non lle da a gana ou  PORQUE QUERE QUE AS COUSAS VAIAN MAL PARA a sua ofensiva política contra o goberno estatal?

Así neste marco de contaxios xeralizados a CIG SOLICITA:

1.- A adopción inmediata do teletraballo COVID, no marco da emerxencia sanitaria destas datas, e no marco do Acordo de Teletraballo.

2.- Información detallada de datos de persoal contaxiado pola COVID por consellerías e localidade e número de baixas do persoal por centro de traballo. É vergonzoso que a día de hoxe haxa un apagón informativo sobre as ausencias por contaxio. Mesmo no resto de ondas había consellerías que informaban a cada Xunta de Persoal dos casos, pero esa información hoxe esta a ser ocultada deliberadamente.

A Xunta cambia o protocolo e iguala o tratamento que se lle dá ás aulas de cero a tres anos co resto da educación infantil.

Só si se alcanza o 20% da ratio da aula ou máis de cinco positivos se poden confinar ao resto das crianzas que conviven nun mesmo espazo.

As crianzas de cero a tres anos das aulas de educación infantil non usan, en ningún dos casos, a máscara de protección e non é posible manter a distancia social e a interacción entre eles. Por iso, a instrución sobre como actuar en caso de casos positivos inferiores ao indicado, que é que porten máscara e observen as medidas, está fóra de lugar.

Principalmente, as razóns polas que este novo protocolo non protexe nin as crianzas nin aos cadros de persoal son, entre outras, as seguintes:

• As nenas e nenos non levan máscara e as traballadoras só empregamos máscara cirúrxica que é unidireccional.
• As crianzas nas escolas non manteñen entre elas ningún tipo de distancia senón que se abrazan, se chupan...
• As nenas e nenos xantan no centro educativo
• Son nenas e nenos que dormen na escola compartindo espazo, momento no que a ventilación exterior non é acaída porque precisan unha temperatura axeitada.
• En moitas escolas a ventilación natural non é posible porque non posúen ventás e non se dotou a ningunha escola de filtros EPA.
• A maioría das crianzas son asintomáticas polo que se unha delas é positiva e non aíllan aos demais cos que tivo ese inevitable contacto estreito o risco de contaxio incontrolado é grande. Moitos serán positivos e non o saberemos, e moitas traballadoras e familias de ambos os dous colectivos estarán afectadas. O que non quita que algún neno tamén enferme de gravidade.

Outra vez a Xunta se esquece da casuística das escolas infantís e non as ten en conta á hora de adaptar os protocolos a realidade deste sector.

Por outro lado, a pesar que que hai sentenza do TSXG condenando á Xunta a facilitar as máscaras FFP2 aos cadros de persoal, a administración autonómica permitiuse a temeridade de recorrer contra a sentenza, deixando desprotexidas as traballadoras.

 
Señor Feijoo: protexa as crianzas e comparta algunhas das máscaras FFP2 que vostede usa!!


No ano 2022 aos 6 días de permiso por asuntos particulares, hai que sumarlle un máis por coincidir un festivo de carácter estatal cun sábado (o 1 de xaneiro de 2022).

E a maiores, a Xunta de Galiza, ao igual que a Administración Xeral do Estado, recoñece que os días 24 e 31 de decembro que coinciden en sábado, xeran novos días de asuntos particulares, polo que, tal e como se pode comprobar no PORTAX os días para este ano son 9, tendo 2 maís as persoas que teñan 6 trienios e 1 más por cada trienio a partires do oitavo.

O día 20 de xaneiro será a derradeira reunión da comisión de avaliación do concurso xeral. Ese día aprobarase tamén a proposta de resolución do concurso.

A partires de aí podería publicarse a resolución en calquera momento pois xa queda en mans de Función Pública.

A dúbida que xurde é sobre as dúas posibilidades que pode ter Función Pública (tendo en conta de que van facer coincidir a toma de posesión do concurso coas tomas de posesión dos procesos selectivos en curso):

  • Que a resolución se publique en febreiro ou marzo cunha toma de posesión diferida a abril ou maio (que será cando se resolvan os procesos selectivos).
  • Que a resolución se publique en abril maio xunto coa dos procesos selectivos.

Se Función Pública tivese un funcionamento “normal” terían que informar por que modalidade van optar.

A CIG presentou conflito colectivo ante o TSXG para declarar nula a cláusula contractual na que se suspende o contrato ao persoal substituto nos períodos vacacionais no que pechan as escolas infantís

Nas Escolas Infantís da rede pública de cero a tres anos a Administración galega castiga ao persoal substituto ao non cotizar, non cobrar e non ter acceso á prestación por desemprego durante o período de suspensión de contrato porén as persoas traballen todo o ano. A xeneralización desta cláusula inxusta nos contratos de traballo por parte da Consellería de Política Social xera discriminación e graves prexuízos para o persoal afectado.

Esta cláusula establece o seguinte:

“As vacacións anuais serán de (__) proporcionais ao tempo traballado segundo o convenio.
En calquera caso, e en aplicación do estabelecido no artigo 45.1 b) do Estatuto dos Traballadores e das Traballadoras, durante o período de pechamento da Escola Infantil o presente contrato ficará suspendido, fincando exoneradas as partes contratantes das súas obrigas recíprocas de traballar e remunerar o traballo durante tal período.
Porén, se durante o tempo de vixencia do contrato o traballador/a xerar dereito a vacacións, estás serán gozadas durante o período de pechamento do centro”.

Ademais do prexuízo no tempo cotizado que causa as traballadoras e non percibir o salario nin a prestación por desemprego, entendemos que se dá fraude á Seguridade Social. Así o estimou a Inspección de Traballo da Coruña na Resolución que emitiu tras a visita inspectora á sede do Consorcio:

“A modalidade contractual de interinidade impide a terminación do contrato ou a interrupción ou suspensión do mesmo, en canto no se produza a incorporación do traballador substituído sendo nula, en consecuencia, a cláusula adicional segunda que, inde-bidamente, faise constar nos contratos de traballo examinados”

O gabinete xurídico da CIG elaborou tamén un modelo de reclamación individual para que as persoas afectadas poidan reclamar as cantidades económicas e a regularización das cotizacións á Seguridade Social e así paralizar os prazos para que non prescriban os dereitos.

Todo o persoal que se encontre nesta situación pódese pór en contacto coa CIG para recibir asesoramento acerca de como facer e interpor a reclamación para pedir o fin desta forma de proceder, as cantidades debidas e as cotizacións non realizadas pola Administración.

Ponte en contacto coa CIG e reclama os teus dereitos!!

 

1.- Durante o mes de xaneiro está aberto o prazo para cambiar de ámbitos. Lembrade:

• máximo 8 ámbitos.
• ao cubrir a solicitude cubride os ámbitos nos que desexades quedar inscritos.
• Só se poden cambiar os ámbitos nas listas que están en xestión, polo que nas listas de PSXe xerocultor non se pode facer cambio de ámbitos.


2.- Tamén durante o mes de xaneiro está aberto o prazo para que o persoal inscrito nas listas do SPIF faga entrega dos servizos prestados nos concellos.


3.- Coa entrada en vigor dos orzamentos da Xunta para 2022 dende o día 1 de xaneiro:

• a penalización voltou a ser de 6 meses.
• a reanudación de chamamentos volta a ser ao día seguinte a solicitude.

Outras novas recentes

Venres, 14 Xaneiro 2022

Cambio de protocolo COVID para as escolas infantís

A Xunta cambia o protocolo e iguala o tratamento que se lle dá ás aulas de cero a tres anos co resto da educación infantil. Só si se alcanza o 20% da ratio da aula ou máis de cinco positivos se poden confinar ao resto das crianzas que conviven nun mesmo espazo. As crianzas de cero a tres anos das aulas de educación infantil non usan, en ningún dos casos, a máscara de...
Mércores, 19 Xaneiro 2022

Servizo de extinción ou extinción do servizo?

Chiringuitización e atomización do dispositivo contra incendios forestais Medio Rural publicou un comunicado con avances da futura lei de incendios no que di que busca profesionalizar as brigadas mentres o que fai é afondar na división do servizo de incendios e precarizar o traballo, abocando ao persoal a vivir por debaixo do límite da pobreza. O documento non se negociou...
Venres, 14 Xaneiro 2022

2022: 9 días de asuntos propios

No ano 2022 aos 6 días de permiso por asuntos particulares, hai que sumarlle un máis por coincidir un festivo de carácter estatal cun sábado (o 1 de xaneiro de 2022). E a maiores, a Xunta de Galiza, ao igual que a Administración Xeral do Estado, recoñece que os días 24 e 31 de decembro que coinciden en sábado, xeran novos días de asuntos particulares, polo que, tal e como...