Novas por contido

A CIG vota NON ao proxecto de decreto polo que se pretende regular o estatuto do persoal de I+D+i ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galiza por desintegrador, discriminatorio e sexista. Aínda así, o decreto foi adiante co voto a favor de CCOO, UGT e CSIF.

Función Pública mantén parado durante un ano o borrador de Estatuto do persoal de investigación que nos presentou en novembro de 2022 e preséntanolo agora aos sindicatos amplamente modificado e a toda présa

8 meses despois de que presentáramos as nosas alegacións á primeira proposta de decreto de persoal de investigación, Función Pública envíanos un novo borrador ateigado de cambios e dános 2 días para presentar alegacións.

Despois de 3 reunións nunha semana, Función Pública deu por finiquitada a negociación sen recoller ningunha das alegacións de calado. Agora entroulles a présa e queren que entre en vigor a primeiros de 2024.

Alegacións máis importantes da CIG que non foron recollidas pola Dirección Xeral da Función Pública:

1. INCLUSIÓN DO PERSOAL LABORAL, PERSOAL FUNCIONARIO E PERSOAL ESTATUTARIO

Demandamos unha vez máis que o estatuto de persoal de investigación contemple a posibilidade de que a carreira de I+D+i se poida realizar como persoal laboral, como persoal funcionario e como persoal estatutario. Este estatuto só contempla a posibilidade de persoal de I+D+i de carácter laboral.

A Lei 14/2011 da ciencia, a tecnoloxía e a innovación non obriga a que o persoal de investigación sexa exclusivamente laboral e, ademais, no ámbito do sector público autonómico hai, dende sempre, persoal de investigación laboral, funcionario e estatutario.

Con este proxecto de estatuto o actual persoal de I+D+i funcionario, para ter posibilidades de facer carreira de I+D+i, vai ter obrigatoriamente que renunciar á súa condición de persoal funcionario e converterse en persoal laboral, coas graves consecuencias e prexuízos que isto ten.

Isto conleva ou unha perda de dereitos ou unha exclusión da carreira de I+D+i para o persoal funcionario que leva anos dedicando os seus esforzos a contribuír ao avance da nosa sociedade. Supón, ademais, un prexuízo para o Sistema Galego de Investigación e Innovación pola previsíbel perda de capital humano experimentado que se vai producir.

Consideramos que o estatuto de persoal de investigación ten que recoller a posibilidade de que a carreira investigadora se poida realizar tamén como persoal funcionario e estatutario, contemplando as particularidades da investigación no ámbito sanitario dentro do SERGAS, non só para o persoal que desempeñe tarefas asistenciais, senón para todo o que participe na investigación sanitaria, implantando a figura do persoal investigador estatutario, coa definición de categorías profesionais específicas que permitan ao persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde a dedicación de forma estable e estrutural a tarefas de investigación, consonte o previsto no artigo 85 da Lei 14/2007, do 3 de xullo, de investigación biomédica.

Non se entende este afán por limitar a carreira de I+D+i ao persoal laboral. A única explicación que se nos ocorre é outra das novidades deste decreto:

avaliación negativa = despedimento procedente

Este decreto introduce un novo suposto de despedimento procedente non contemplado no Estatuto dos traballadores e traballadoras: a avaliación negativa aos 5 anos. Vén a ser un período de proba de 5 anos.

A CIG non vai apoiar un decreto que inclúa un novo suposto de despedimento procedente non contemplado no Estatuto dos traballadores e traballadoras.

2. INCLUSIÓN DE TODO O PERSOAL DE I+D+i: PERSOAL INVESTIGADOR, PERSOAL TÉCNICO E PERSOAL DE XESTIÓN

Demandamos de novo que este estatuto inclúa, como corresponde, ao conxunto completo do persoal de I+D+i: o persoal investigador, o persoal técnico e o persoal de xestión.

Este decreto deixa fóra a todo persoal de xestión e a parte do persoal técnico do Sistema de Investigación e Innovación público galego que depende de Función Pública.

A Lei 14/2011 da ciencia, a tecnoloxía e a innovación é clara cando establece no seu artigo 3.5 que é o Sistema Español de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación, e concreta que forma parte deste sistema os seguinte persoal:

a) O persoal investigador
b) O persoal técnico
c) O persoal que realiza funcións de xestión, administración e servizos relacionados coa I+D, o a transferencia de coñecemento e a innovación

A Lei 14/2011 tamén define ao “persoal de investigación” no seu artigo 27.1, onde di:

Considerarase persoal de investigación ao servizo do Sistema Español de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación ao persoal investigador, o persoal técnico e o persoal de xestión.

Na Lei 17/2022, pola que se modifica a Lei da ciencia, indícase que unha das principais características dos actuais equipos de I+D+i é o seu carácter multidisciplinar e a diversidade de perfís profesionais que os integran, como o persoal investigador, persoal técnico e persoal de xestión. Polo tanto, é imprescindíbel a inclusión expresa no Sistema Español de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación do persoal técnico e de persoal que realiza funcións de xestión, administración e servizos, como elementos fundamentais del.

Que fai Función Pública neste decreto? Lonxe de respectar o estipulado na Lei da ciencia, con este estatuto de investigación deixa claro que para eles/as nin é fundamental nin é imprescindíbel o persoal técnico nin o persoal de xestión. Pretende excluílos e deixalos totalmente á marxe do Sistema de I+D+i, que disque que quere artellar e fomentar.

Por outra banda, no artigo 2.r), dentro dos seus obxectivos xerais, a Lei da ciencia indica o seguinte obxectivo:

Fomentar a carreira profesional e a mobilidade profesional do conxunto do persoal de investigación, científicos, técnicos e persoal de xestión.

E vai máis aló, xa que a propia Lei da ciencia di expresamente que tanto o persoal técnico como o persoal de xestión da I+D+i teñen dereito a unha carreira profesional semellante á do persoal investigador (artigo 27.2):

A carreira profesional e o réxime xurídico que regule a lei de ordenación da función pública da Administración xeral do Estado e a súa normativa de desenvolvemento serán aplicábeis ao persoal técnico e de xestión funcionario e laboral fixo ao servizo do Sistema Español de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación. Así mesmo, este persoal terá dereito á carreira profesional ao amparo desta Lei en termos semellantes aos que contempla o artigo 25 para o persoal investigador.

Función Pública busca con este estatuto a alternativa máis barata, chapuceira e prexudicial tanto para o noso Sistema de I+D+i como para o seu persoal: obrigar a boa parte do persoal técnico e a todo o persoal de xestión da I+D+i a renunciar á carreira de investigación que lles corresponde, e a acollerse a outras alternativas que en nada teñen que ver co ámbito da I+D+i nin coa proposta que se lle fai ao persoal investigador, onde se contempla a mobilidade entre centros de I+D+i,, ao igual que as estadías formativas específicas, e unhas remuneracións e condicións na progresión da carreira considerabelmente mellores.

3. INCLUSIÓN DA PERSPECTIVA DE XÉNERO

Demandamos novamente que este estatuto de investigación inclúa a perspectiva de xénero no eido estratéxico da I+D+i e a realización previa dun estudo de impacto de xénero

Este estatuto carece da máis mínima perspectiva de xénero en todo o seu articulado, e non parte de ningún informe de xénero para coñecer cal é a situación da muller na I+D+i no cadro do persoal de investigación dependente de Función Pública e actuar en consecuencia coas debidas medidas.

A Lei da ciencia dedica dous extensos capítulos a introducir a perspectiva de xénero no Sistema Español de Ciencia, Tecnoloxía e Investigación, buscando convertelo nunha contorna inclusiva, diversa, segura e igualitaria.

Que fai Función Pública neste decreto? Seguir ignorando a Lei da ciencia ao máximo e tamén a normativa vixente de igualdade, como nos ten afeitas; nun ámbito particularmente competitivo e demandante onde hai que asegurar a progresión igualitaria na carreira profesional por parte das mulleres.

Pasou un ano dende os inicios da negociación deste decreto, e Función Pública nin incluíu a perspectiva de xénero nin ningunha das medidas establecidas na Lei da ciencia; e como é costume nesta administración, tampouco ofreceu ningún informe de impacto de xénero como lle solicitamos para poder responder con coñecemento de causa mediante este decreto aos desafíos de xénero e igualdade que presenta o colectivo de persoal de I+D+i e ofertar unha carreira profesional á altura das circunstancias.


NON A UN DECRETO DE INVESTIGACIÓN DESINTEGRADOR DO SISTEMA DE I+D+I , EXCLUÍNTE E MACHISTA!

Outras novas recentes

Mércores, 14 Febreiro 2024

Apertura do prazo de acreditación dos méritos do concurso de estabilización do subgrupo C1, grupo B e III

No DOG do 14/02/2024 publican a RESOLUCIÓN do 8 de febreiro de 2024 pola que se fai público o procedemento para a acreditacion dos méritos do proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, para o ingreso, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, no corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade...
Martes, 20 Febreiro 2024

Concursos traslados corpos xerais e enxeñarías, arquitectura, ciencias: borrador de postos actualizado a 20/02/24

Pomos a túa disposición o listado actualizado a 20/02/24 da relación de prazas para os concursos de traslados de corpos xerais e de das escalas de enxeñarías, arquitectura e ciencias (A1 e A2). Moitas das alegacións que recibimos non son correctas, pois ou non son destes dous concursos, ou a súa cobertura non é mediante concurso ordinario (moitas son de concurso...
Martes, 13 Febreiro 2024

Retiran os tempos de programación educativa e, temos que estar caladas?

O Consorcio exerce presión sobre as súas traballadoras ante a mobilización pola eliminación das titorías e tempo para a programación educativa Ante a mobilización convocada pola CIG mañá 14 de febreiro ás 11 horas diante dos Servizos Centrais do Consorcio e Política Social en Compostela, o Consorcio de Igualdade e Benestar enviou ás familias e ás traballadoras unha...